| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy

Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy

Młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, można zatrudniać w celu przygoto­wania zawodowego. Stosunki pracy młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego podlegają szczegól­nej ochronie.

Prace młodocianego

Ponadto młodocianego można zatrudnić na pod­stawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lek­kich, które nie zagrażają jego życiu, zdrowiu ani rozwojowi psychofizycznemu. Nie wolno zatrud­niać pracowników młodocianych przy pracach im wzbronionych, np. przy pracach:

  • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozy­cją ciała,
  • zagrażających prawidłowemu rozwojowi psy­chicznemu,
  • w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów.

W celu nauki zawodu młodocianego można zatrud­nić tylko przy pracach objętych programem prak­tycznej nauki zawodu. Osoby w wieku powyżej 16. roku życia wyjątkowo można zatrudnić przy nie­których pracach wzbronionych, ale konieczność takiego zatrudnienia musi wynikać z potrzeby przy­gotowania zawodowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawca ma obowiązek zwalniania młodociane­go od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształ­caniem się. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu osiągnęły peł­noletność, kończą tę naukę lub przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych. Przed podjęciem zatrudnienia młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a następnie okreso­wym i kontrolnym. Warunkiem zatrudnienia młodo­cianego jest przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagra­ża jego zdrowiu. Pracodawca jest zobowiązany zmie­nić rodzaj pracy wykonywanej przez młodocianego, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdza­jące, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego. Gdy nie ma takiej możliwości, obowiązkiem praco­dawcy jest niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym.

Do obowiązków pracodawcy zatrud­niającego młodocianego należy przekazanie informa­cji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony­waną przez niego pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zarówno pracownikowi, jak i jego przedstawicielowi ustawowemu. Pracodawca nie może ponadto stosować wobec tych pracowników szczególnych systemów czasu pracy uzasadniających przekroczenia dobowych norm czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika mło­docianego przy pracy lekkiej nie może być więk­szy niż 12 godzin, jeżeli ma on w tym czasie zajęcia szkolne. W dniu, kiedy uczęszcza na zajęcia szkolne, dobowy czas pracy nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy może być zwiększony w cza­sie ferii szkolnych do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (nie dotyczy to młodocianego do 16 lat). Pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej obejmującej czas między godzinami 22.00 a 6.00. Ponadto młodocianemu trzeba zapewnić w każdej dobie nieprzerwaną przerwę od pracy (obejmują­cą porę nocną) w wymiarze 14 godzin, a w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 48 godzin obejmujący niedzielę. Czas pracy pracowników w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, konieczne jest wprowadzenie przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut, wlicza­nej do czasu pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »