reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika oraz z przyczyn przez niego niezawinionych. Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy.

W prawie pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podsta­wowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiające­go mu dalsze zatrudnianie na zajmowanym sta­nowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmo­wanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypo­wiedzenia tylko w okresie 1 miesiąca od uzyska­nia wiadomości o uzasadniających to okolicznoś­ciach.

W przypadku gdy przyczyną zwolnienia jest naruszenie obowiązków pracowniczych, dotyczy to podstawowych obowiązków. Ponadto naruszenie musi być ciężkie, np. spożywanie przez pracow­nika alkoholu w pracy. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywa­nia zawodu ich utrata musi wynikać z winy pracow­nika, a nie np. z przyczyn obiektywnych, tj. z powo­du pogorszenia się jego stanu zdrowia. W razie popełnienia przez pracownika przestępstwa musi to być przestępstwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może rów­nież nastąpić bez winy pracownika.

Może ono mieć miejsce w przypadku przedłużającej się usprawied­liwionej nieobecności pracownika, jeżeli:

  • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy kró­cej niż 6 miesięcy),
  • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż łączny okres pobie­rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku cho­robowego oraz pobierania świadczenia reha­bilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co naj­mniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
  • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż powyższe trwała dłużej niż 1 miesiąc.

Zadaj pytanie na FORUM

Niezdolność do pracy pracownik musi udokumen­tować zaświadczeniem lekarskim. Po odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie pracownika do pracy pracodawca nie może go zwolnić z pracy z powo­du tej nieobecności.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy. Organizacja związkowa ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Opinia związku zawodowego nie jest jednak dla pracodawcy wiążąca. Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie i zawierać przyczynę jej rozwią­zania oraz pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może rów­nież pracownik. Może to nastąpić, gdy:

  • pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwier­dzające szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go - w terminie wskazanym w orze­czeniu - do innej pracy odpowiedniej ze wzglę­du na zdrowie i kwalifikacje,
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, np. uporczywie nie wypłaca w terminie lub zaniża wypłatę wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pra­cownika musi nastąpić w formie pisemnej z poda­niem przyczyny wypowiedzenia. Na rozwiązanie umowy w tym trybie pracownik ma 1 miesiąc od momentu zaistnienia uzasadniającej to okoliczności.

Zostań naszym ekspertem!

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama