Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników, którzy rozpoczynają aplikacje prawnicze

Małgorzata Mędrala-Natkaniec
Obowiązki pracodawcy wobec aplikantów. /Fot. Fotolia
Obowiązki pracodawcy wobec aplikantów. /Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczynają się aplikacje radcowska, adwokacka i notarialna. Pracodawcy, których pracownicy odbywają te aplikacje, mają wobec nich pewne obowiązki. Zakres tych obowiązków uległ zmianie od 23 sierpnia 2013 r. w wyniku nowelizacji przepisów. Obecnie pracownikom odbywającym aplikacje przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy tylko wówczas, gdy pracodawca wyraził zgodę na aplikację.

Zarówno aplikacja adwokacka, radcowska, jak i notarialna może odbywać się w ramach pracowniczego zatrudnienia przez patrona bądź w formie tzw. aplikacji pozaetatowej – pod kierunkiem patrona, ale na innej podstawie niż umowa o pracę. W tym drugim przypadku aplikanci zwykle świadczą jeszcze pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz innych podmiotów.

Uprawnienia pracownicze przysługujące aplikantom zatrudnionym na umowę o pracę

Rodzaj uprawnienia

Osoby uprawnione

zwolnienie od pracy z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych teoretycznych i praktycznych w ramach aplikacji

aplikanci radcowscy i adwokaccy

prawo do płatnego urlopu w wysokości 80% wynagrodzenia po zakończeniu aplikacji, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie radcowskim, adwokackim lub notarialnym

aplikanci radcowscy, notarialni i adwokaccy

zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w egzaminie wstępnym na aplikację

aplikanci radcowscy, notarialni i adwokaccy

Uprawnienia pracownicze z tytułu odbywania aplikacji przysługują pracownikowi od momentu wpisu na listę aplikantów radcowskich, notarialnych lub adwokackich. Wpis na listę następuje na podstawie uchwały odpowiednio rady okręgowej izby radców prawnych, okręgowej rady adwokackiej, rady izby notarialnej – właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zobacz również serwis: Odpowiedzialność, prawa i obowiązki

Aplikacje radcowska i adwokacka rozpoczynają się 1 stycznia każdego roku i trwają obecnie 3 lata. Zajęcia odbywane w czasie aplikacji mogą mieć charakter teoretyczny oraz praktyczny. Praktyki, podobnie jak zajęcia szkoleniowe teoretyczne, odbywają się z reguły raz w tygodniu. Zazwyczaj oba rodzaje zajęć przypadają w tym samym dniu, jest to więc jeden dzień zwolnienia z pracy.

Z kolei, aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 3 lata i 6 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienie w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych

Od 23 sierpnia 2013 r. pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich, który uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Natomiast pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich, który nie uzyskał zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 34 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, art. 76a ust. 3 Prawa o adwokaturze). Wcześniej uprawnienie do zwolnienia od pracy z prawem do wynagrodzenia przysługiwało każdemu aplikantowi radcowskiemu i adwokackiemu niezależnie od tego, czy uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji.

Pracodawca nie może jednak odmówić pracownikowi uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się w czasie pracy.

Zgoda pracodawcy na odbywanie przez pracownika aplikacji może być wyrażona w dowolny sposób. Ze względów dowodowych warto jednak zadbać o doprecyzowanie tego oświadczenia w formie pisemnej, w szczególności z określeniem okresu, na który jest udzielona zgoda. Nie jest jednak wykluczone przyjęcie udzielenia takiej zgody w sposób dorozumiany, np. gdy pracodawca faktycznie udziela pracownikowi zwolnienia oraz nie odlicza od stawki miesięcznego wynagrodzenia nieprzepracowanego z tego tytułu czasu pracy.

UWAGA!

W zależności od tego, czy pracownik uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bez niego.

Polecamy także: Spory o roszczenia ze stosunku pracy

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy poinformował pracodawcę o zamiarze rozpoczęcia aplikacji adwokackiej od 1 stycznia 2014 r. Pracodawca nie wyraża jednak zgody na odbywanie przez pracownika aplikacji, gdyż nie jest to związane z profilem jego działalności i nie znajduje uzasadnienia kadrowego ani biznesowego. Mimo to pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach. Czas zwolnienia będzie traktowany jak nieobecność usprawiedliwiona niepłatna i za ten czas pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.

Uprawnienia aplikantów w formie zwolnienia od pracy dotyczą jedynie zajęć obowiązkowych, przewidzianych programem aplikacji. Nie przysługują więc w okresie wakacyjnym ani przed rozpoczęciem pierwszego roku szkoleniowego. Uprawnienia te nie przysługują pracownikowi, mimo zdanego pomyślnie egzaminu na aplikację, w przypadku braku wpisu na listę aplikantów lub skreślenia z listy aplikantów.

UWAGA!

Zwolnienie od pracy przysługuje aplikantom jedynie na obowiązkowe zajęcia przewidziane programem aplikacji.

Urlop szkoleniowy

Ponadto, niezależnie od zwolnienia od pracy z tytułu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach, pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich, adwokackich lub notarialnych po zakończeniu aplikacji przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz (art. 34 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 78c ust. 1 Prawa o adwokaturze, art. 74c ust. 1 Prawa o notariacie). Przed zmianą przepisów, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., pracownikom odbywającym aplikację przysługiwało za czas urlopu na przygotowanie się do egzaminu wynagrodzenie w wysokości 100%. Urlop ten ma charakter szczególnego rodzaju urlopu szkoleniowego.

PRZYKŁAD

Pracownik przystępuje do egzaminu radcowskiego w najbliższym roku. Pracodawca uzyskał informację, że pracownik przystępował już do tego samego egzaminu w zeszłym roku w trakcie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Egzamin ten jednak zakończył się dla niego negatywnie. Pracownik może podejść do egzaminu zawodowego po raz kolejny, jednak w tej sytuacji nie przysługuje mu już prawo do kolejnego urlopu szkoleniowego w celu przygotowania się do egzaminu radcowskiego.

Zwolnienie w celu uczestnictwa w egzaminach zawodowych

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym na każdą z aplikacji prawniczych oraz w egzaminach radcowskim, adwokackim i notarialnym (art. 34 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, 74c ust. 2 Prawa o notariacie, art. 78c ust. 2 Prawa o adwokaturze).

Egzaminy wstępne na aplikacje trwają 1 dzień i zwykle odbywają się w soboty. Egzaminy radcowskie oraz adwokackie trwają 3 dni, z kolei egzamin notarialny trwa 2 dni. Ustawodawca nie przewiduje ograniczenia co do liczby kolejnych prób podchodzenia do każdego z wymienionych egzaminów oraz zwolnień z tego tytułu.

Zarówno urlopy szkoleniowe dla aplikantów, jak i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu uczestnictwa w egzaminach zawodowych, mają charakter celowy. W przypadku ich niewykorzystania przez pracownika traci on do nich prawo. Nie przysługuje też za nie ekwiwalent pieniężny.

Uprawnienie dodatkowe na podstawie Kodeksu pracy

Niezależnie od wskazanych obowiązków wynikających z ustaw szczegółowych, pracodawca, który wyraża zgodę na odbywanie przez pracownika aplikacji prawniczej, może pokryć koszty jego aplikacji czy związanych z tym dojazdów. W takim przypadku pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o ponoszenie kwalifikacji zawodowych, na mocy której może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wówczas pracownik-aplikant podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
 3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 k.p.,
 4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia (art. 1035 Kodeksu pracy).

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Pracownik zamierza zdawać na aplikację radcowską w najbliższym roku. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi odpłatnego urlopu szkoleniowego w celu przygotowania się do egzaminu?

Nie. Pracownikowi nie przysługuje w tym przypadku urlop szkoleniowy. Będzie on miał jedynie prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym, pod warunkiem że egzamin odbędzie się w jego dniu pracy. Jeżeli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a egzamin odbędzie się w sobotę, wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwać zwolnienie od pracy.

Pracownik zgłosił zamiar przystąpienia do egzaminu adwokackiego za następne 3 miesiące. Złożył jednocześnie wniosek o udzielenie przed egzaminem urlopu szkoleniowego w wymiarze 2 miesięcy, w tym jednego miesiąca urlopu bezpłatnego, a jednego pełnopłatnego. Czy powinniśmy udzielić pracownikowi tego urlopu?

Tak. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Dodatkowo pracodawca może, ale nie jest zobowiązany, udzielić mu na zasadach ogólnych Kodeksu pracy miesięcznego urlopu bezpłatnego.

Podstawa prawna:

 • art. 32–34 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – j.t. DzU z 2010 r. Nr 10, poz. 65; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 72, art. 74c ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 75, art. 76a, art. 78c ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 55, art. 943, art. 1035, art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

Więcej przeczytasz w MONITORZE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ >>>

Reklama
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.