Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników, którzy rozpoczynają aplikacje prawnicze

Małgorzata Mędrala-Natkaniec
Obowiązki pracodawcy wobec aplikantów. /Fot. Fotolia
Obowiązki pracodawcy wobec aplikantów. /Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczynają się aplikacje radcowska, adwokacka i notarialna. Pracodawcy, których pracownicy odbywają te aplikacje, mają wobec nich pewne obowiązki. Zakres tych obowiązków uległ zmianie od 23 sierpnia 2013 r. w wyniku nowelizacji przepisów. Obecnie pracownikom odbywającym aplikacje przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy tylko wówczas, gdy pracodawca wyraził zgodę na aplikację.

Zarówno aplikacja adwokacka, radcowska, jak i notarialna może odbywać się w ramach pracowniczego zatrudnienia przez patrona bądź w formie tzw. aplikacji pozaetatowej – pod kierunkiem patrona, ale na innej podstawie niż umowa o pracę. W tym drugim przypadku aplikanci zwykle świadczą jeszcze pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz innych podmiotów.

Uprawnienia pracownicze przysługujące aplikantom zatrudnionym na umowę o pracę

Rodzaj uprawnienia

Osoby uprawnione

zwolnienie od pracy z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych teoretycznych i praktycznych w ramach aplikacji

aplikanci radcowscy i adwokaccy

prawo do płatnego urlopu w wysokości 80% wynagrodzenia po zakończeniu aplikacji, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie radcowskim, adwokackim lub notarialnym

aplikanci radcowscy, notarialni i adwokaccy

zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w egzaminie wstępnym na aplikację

aplikanci radcowscy, notarialni i adwokaccy

Uprawnienia pracownicze z tytułu odbywania aplikacji przysługują pracownikowi od momentu wpisu na listę aplikantów radcowskich, notarialnych lub adwokackich. Wpis na listę następuje na podstawie uchwały odpowiednio rady okręgowej izby radców prawnych, okręgowej rady adwokackiej, rady izby notarialnej – właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zobacz również serwis: Odpowiedzialność, prawa i obowiązki

Aplikacje radcowska i adwokacka rozpoczynają się 1 stycznia każdego roku i trwają obecnie 3 lata. Zajęcia odbywane w czasie aplikacji mogą mieć charakter teoretyczny oraz praktyczny. Praktyki, podobnie jak zajęcia szkoleniowe teoretyczne, odbywają się z reguły raz w tygodniu. Zazwyczaj oba rodzaje zajęć przypadają w tym samym dniu, jest to więc jeden dzień zwolnienia z pracy.

Z kolei, aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 3 lata i 6 miesięcy.

Zwolnienie w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych

Od 23 sierpnia 2013 r. pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich, który uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Natomiast pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich, który nie uzyskał zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 34 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, art. 76a ust. 3 Prawa o adwokaturze). Wcześniej uprawnienie do zwolnienia od pracy z prawem do wynagrodzenia przysługiwało każdemu aplikantowi radcowskiemu i adwokackiemu niezależnie od tego, czy uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji.

Pracodawca nie może jednak odmówić pracownikowi uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się w czasie pracy.

Zgoda pracodawcy na odbywanie przez pracownika aplikacji może być wyrażona w dowolny sposób. Ze względów dowodowych warto jednak zadbać o doprecyzowanie tego oświadczenia w formie pisemnej, w szczególności z określeniem okresu, na który jest udzielona zgoda. Nie jest jednak wykluczone przyjęcie udzielenia takiej zgody w sposób dorozumiany, np. gdy pracodawca faktycznie udziela pracownikowi zwolnienia oraz nie odlicza od stawki miesięcznego wynagrodzenia nieprzepracowanego z tego tytułu czasu pracy.

UWAGA!

W zależności od tego, czy pracownik uzyskał zgodę pracodawcy na odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bez niego.

Polecamy także: Spory o roszczenia ze stosunku pracy

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy poinformował pracodawcę o zamiarze rozpoczęcia aplikacji adwokackiej od 1 stycznia 2014 r. Pracodawca nie wyraża jednak zgody na odbywanie przez pracownika aplikacji, gdyż nie jest to związane z profilem jego działalności i nie znajduje uzasadnienia kadrowego ani biznesowego. Mimo to pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika w celu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach. Czas zwolnienia będzie traktowany jak nieobecność usprawiedliwiona niepłatna i za ten czas pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.

Uprawnienia aplikantów w formie zwolnienia od pracy dotyczą jedynie zajęć obowiązkowych, przewidzianych programem aplikacji. Nie przysługują więc w okresie wakacyjnym ani przed rozpoczęciem pierwszego roku szkoleniowego. Uprawnienia te nie przysługują pracownikowi, mimo zdanego pomyślnie egzaminu na aplikację, w przypadku braku wpisu na listę aplikantów lub skreślenia z listy aplikantów.

UWAGA!

Zwolnienie od pracy przysługuje aplikantom jedynie na obowiązkowe zajęcia przewidziane programem aplikacji.

Urlop szkoleniowy

Ponadto, niezależnie od zwolnienia od pracy z tytułu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach, pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich, adwokackich lub notarialnych po zakończeniu aplikacji przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego, adwokackiego lub notarialnego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz (art. 34 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 78c ust. 1 Prawa o adwokaturze, art. 74c ust. 1 Prawa o notariacie). Przed zmianą przepisów, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., pracownikom odbywającym aplikację przysługiwało za czas urlopu na przygotowanie się do egzaminu wynagrodzenie w wysokości 100%. Urlop ten ma charakter szczególnego rodzaju urlopu szkoleniowego.

PRZYKŁAD

Pracownik przystępuje do egzaminu radcowskiego w najbliższym roku. Pracodawca uzyskał informację, że pracownik przystępował już do tego samego egzaminu w zeszłym roku w trakcie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Egzamin ten jednak zakończył się dla niego negatywnie. Pracownik może podejść do egzaminu zawodowego po raz kolejny, jednak w tej sytuacji nie przysługuje mu już prawo do kolejnego urlopu szkoleniowego w celu przygotowania się do egzaminu radcowskiego.

Zwolnienie w celu uczestnictwa w egzaminach zawodowych

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym na każdą z aplikacji prawniczych oraz w egzaminach radcowskim, adwokackim i notarialnym (art. 34 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, 74c ust. 2 Prawa o notariacie, art. 78c ust. 2 Prawa o adwokaturze).

Egzaminy wstępne na aplikacje trwają 1 dzień i zwykle odbywają się w soboty. Egzaminy radcowskie oraz adwokackie trwają 3 dni, z kolei egzamin notarialny trwa 2 dni. Ustawodawca nie przewiduje ograniczenia co do liczby kolejnych prób podchodzenia do każdego z wymienionych egzaminów oraz zwolnień z tego tytułu.

Zarówno urlopy szkoleniowe dla aplikantów, jak i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu uczestnictwa w egzaminach zawodowych, mają charakter celowy. W przypadku ich niewykorzystania przez pracownika traci on do nich prawo. Nie przysługuje też za nie ekwiwalent pieniężny.

Uprawnienie dodatkowe na podstawie Kodeksu pracy

Niezależnie od wskazanych obowiązków wynikających z ustaw szczegółowych, pracodawca, który wyraża zgodę na odbywanie przez pracownika aplikacji prawniczej, może pokryć koszty jego aplikacji czy związanych z tym dojazdów. W takim przypadku pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o ponoszenie kwalifikacji zawodowych, na mocy której może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wówczas pracownik-aplikant podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
 3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 k.p.,
 4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia (art. 1035 Kodeksu pracy).

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Pracownik zamierza zdawać na aplikację radcowską w najbliższym roku. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi odpłatnego urlopu szkoleniowego w celu przygotowania się do egzaminu?

Nie. Pracownikowi nie przysługuje w tym przypadku urlop szkoleniowy. Będzie on miał jedynie prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym, pod warunkiem że egzamin odbędzie się w jego dniu pracy. Jeżeli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a egzamin odbędzie się w sobotę, wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwać zwolnienie od pracy.

Pracownik zgłosił zamiar przystąpienia do egzaminu adwokackiego za następne 3 miesiące. Złożył jednocześnie wniosek o udzielenie przed egzaminem urlopu szkoleniowego w wymiarze 2 miesięcy, w tym jednego miesiąca urlopu bezpłatnego, a jednego pełnopłatnego. Czy powinniśmy udzielić pracownikowi tego urlopu?

Tak. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Dodatkowo pracodawca może, ale nie jest zobowiązany, udzielić mu na zasadach ogólnych Kodeksu pracy miesięcznego urlopu bezpłatnego.

Podstawa prawna:

 • art. 32–34 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – j.t. DzU z 2010 r. Nr 10, poz. 65; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 72, art. 74c ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 75, art. 76a, art. 78c ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829
 • art. 55, art. 943, art. 1035, art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

Więcej przeczytasz w MONITORZE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?
  Google pomoże zdobyć kompetencje cyfrowe młodym ludziom
  „Umiejętności Jutra” czy „Kompetencje Jutra” to programy, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli zdobyć kompetencje cyfrowe i budować karierę w branży marketingu internetowego. Eksperci w tej dziedzini będą mogli liczyć nie tylko na pewne zatrudnienie, ale i niezwykle atrakcyjne zarobki.
  2022: zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacje Polskiego Ładu
  Polski Ład nadal podlega zmianom — w lipcu 2022 pojawią się nowe. Jakie będą zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022?
  Praca pielęgniarek i położnych: kwalifikacje, ale także wrażliwość
  Praca pielęgniarek i położnych wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wrażliwości, empatii, poświęcenia i umiejętności zrozumienia człowieka w jego cierpieniu – z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazało PPOZ.
  Prawa pracowników firm objętych sankcjami
  Umieszczenie firmy wspierającej agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jej pracowników w Polsce natychmiastowe odebranie źródła utrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministerstwa rodziny wyjaśnia, że przepisy powinny przewidywać ochronę ich praw.