Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop bezpłatny - konsekwencje ubezpieczeniowe jego udzielenia

Michał Jarosik
Urlop bezpłatny - konsekwencje ubezpieczeniowej jego udzielenia. /Fot. Fotolia
Urlop bezpłatny - konsekwencje ubezpieczeniowej jego udzielenia. /Fot. Fotolia
Fotolia
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego wywołuje zmianę jego sytuacji w zakresie m.in. prawa do świadczeń chorobowych czy zdrowotnych z powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Wraz z pracownikiem prawo do świadczeń zdrowotnych tracą członkowie jego rodziny.Jak kształtuje się sytuacja ubezpieczeniowa pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza to, że zatrudnionego nie można wysłać na urlop bez wniosku i wbrew jego woli. Takie udzielenie urlopu jest bowiem bezskuteczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 października 1996 r., sygn. akt III AUa 34/96, OSA 1997/10/35). W okresie tak udzielonego urlopu pracownik zachowuje prawo zarówno do świadczeń chorobowych, jak i zdrowotnych.

Przerwy w ubezpieczeniach społecznych

Pracownik, któremu został udzielony urlop bezpłatny, w okresie tego urlopu nie podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu. Wprawdzie w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy, ale nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Pracodawca jako płatnik składek musi składać za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym imienny raport ZUS RSA z kodem pracowniczym (01 10 xx), podając okres przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z kodem świadczenia przerwy 111 (urlop bezpłatny). Raport ten należy składać za każdy miesiąc przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Wykazany w raporcie okres przerwy „od–do” nie może wykraczać poza miesiąc kalendarzowy, za który jest sporządzany raport. Nie może być ani wcześniejszy, ani późniejszy, a zatem musi dotyczyć wyłącznie miesiąca, za który jest składany.

Urlop bezpłatny

Dariusz L. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 r. Za sierpień 2013 r. pracodawca złożył za niego raport ZUS RSA (z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx), w którym podał okres od 01.08.2013 do 31.08.2013 i kod świadczenia/przerwy 111 (urlop bezpłatny). Gdyby składając dokumenty rozliczeniowe za sierpień 2013 r. pracodawca nie złożył tego raportu, nie mógłby wykazać urlopu bezpłatnego przypadającego w sierpniu w raporcie ZUS RSA składanym za kolejny miesiąc. Gdy raport nie zostanie złożony za sierpień, to należy go złożyć za ten miesiąc w trybie korekty (wraz z korektą deklaracji ZUS DRA). Raport ZUS RSA należy też złożyć za wrzesień.

Jeżeli pracownik przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym i w tym miesiącu nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia, pracodawca składa za niego tylko raport ZUS RSA. Nie składa raportu ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru i zerowymi kwotami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Raport ZUS RCA należy złożyć wtedy, gdy urlop trwa przez niepełny miesiąc albo w trakcie tego urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jakub T. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w ABC spółka z o.o. Od 1 sierpnia do 30 listopada 2013 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. W sierpniu pracodawca wypłacił mu zaległą premię za czerwiec w wysokości 2000 zł. Pracodawca powinien złożyć za sierpień następujące dokumenty rozliczeniowe:

 • ZUS RSA z kodem 01 10 xx i wykazać okres 01.08.2013–31.08.2013 – z kodem 111 (urlop bezpłatny),
 • ZUS RCA z kodem 01 10 xx, w którym składki na ubezpieczenia społeczne należy naliczyć od kwoty 2000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 1725,80 zł, tj. 2000 zł – 274,20 zł (składki finansowane ze środków pracownika).

Od wypłaconego wynagrodzenia pracodawca powinien również naliczyć składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na jego prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik zachoruje, to za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie tego urlopu nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie za czas choroby) przysługuje natomiast za okres niezdolności do pracy, który co prawda powstał w czasie urlopu bezpłatnego, ale trwa po jego ustaniu.

Aneta G. od 1 kwietnia 2013 r. przebywa na urlopie bezpłatnym, który został jej udzielony do 31 sierpnia 2013 r. Od 25 sierpnia Aneta G. była chora i niezdolność ta trwała do 16 września. Za okres od 25 do 31 sierpnia pracownica nie otrzyma zasiłku chorobowego. Za niezdolność do pracy trwającą od 1 września 2013 r. będzie miała prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego w zależności od tego, czy w tym roku pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni czy 14 dni, jeżeli Aneta G. ukończyła 50 lat.

Polecamy: Nowe prawa rodziców – zasiłki, urlopy, zwolnienia (książka)

W sytuacji gdy z końcem urlopu bezpłatnego ustaje zatrudnienie, a pracownik w okresie tego urlopu stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego i ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek przysługuje na ogólnych zasadach, tzn. wtedy, gdy nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • nie kontynuuje lub nie podjęła działalności zarobkowej,
 • miała wymagany okres wyczekiwania, aby nabyć prawo do zasiłku w czasie zatrudnienia,
 • nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dalej ustawa zasiłkowa).

Zasiłek za okres po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) wypłaca ZUS.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tzw. okresu wyczekiwania. To samo dotyczy wynagrodzenia chorobowego.

Zasiłek należny za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypłaca ZUS.

Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. Gdy przerwa była dłuższa niż 30 dni, poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego zostaną zaliczone, jeżeli przyczyną przerwy był urlop bezpłatny, urlop wychowawczy lub odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W szczególny sposób jest traktowana przerwa w ubezpieczeniu chorobowym spowodowana urlopem bezpłatnym. Jeżeli bowiem między okresami ubezpieczenia chorobowego wystąpi przerwa spowodowana takim urlopem, to okresy ubezpieczenia chorobowego występujące przed i po urlopie zlicza się do okresu wyczekiwania, choćby przerwa spowodowana urlopem bezpłatnym była dłuższa niż 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Urlop bezpłatny wpływa na ustalanie okresu 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat) w roku kalendarzowym, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Zatrudniony nie ma jednak prawa do wynagrodzenia chorobowego, gdy był niezdolny do pracy podczas urlopu bezpłatnego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi dopiero za okres choroby przypadający po zakończeniu tego urlopu. Do okresu 33 dni, przez który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym, nie należy zatem wliczać okresu niezdolności do pracy, który przypada na urlop bezpłatny.

Maciej E. (30 lat) przebywał na urlopie bezpłatnym od 15 czerwca do 10 lipca 2013 r. Od 5 lipca do 20 sierpnia 2013 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Za okres choroby przypadającej w okresie urlopu bezpłatnego od 5 do 10 lipca pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia należy liczyć po zakończeniu urlopu, tj. od 11 lipca 2013 r.

Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu bezpłatnego

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku pracowników ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia. Tym samym pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych przez 30 dni. Po tym okresie nie ma prawa do ochrony ubezpieczeniowej z umowy o pracę. Wraz z nim prawo to tracą członkowie rodziny, których zgłosił on do ubezpieczenia zdrowotnego. Aby w dalszym ciągu mieć prawo do tych świadczeń, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny albo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jako członkowie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być zgłoszeni:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, a w przypadku gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Najczęściej do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik może być zgłoszony przez współmałżonka. Jeżeli np. żona pracuje na umowę o pracę, a mąż będzie korzystać z urlopu bezpłatnego, mąż powinien być zgłoszony przez żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoszenie to odbywa się za pośrednictwem płatnika, czyli w tym przypadku pracodawcy żony, który składa raport ZUS ZCNA. Po zakończeniu urlopu, gdy np. małżonek ponownie uzyska tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, żona powinna za pośrednictwem swojego pracodawcy wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowanie następuje przez ponowne złożenie druku ZUS ZCNA, ale w trybie wyrejestrowania.

Zawarcie umowy z NFZ w okresie urlopu bezpłatnego

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie może być zgłoszona jako członek rodziny (np. przez współmałżonka), bo jest np. osobą samotną, ma prawo ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wiąże się to jednak z koniecznością opłacania za każdy miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Od takiej podstawy składka jest opłacana w wysokości 9%.

Podstawa opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotnego ulega zmianie co 3 miesiące.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z NFZ, a ustanie ubezpieczenia następuje z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Umowa o dzieło i zlecenia podczas urlopu bezpłatnego

Jeżeli osoba, która przebywa na urlopie bezpłatnym, zawrze w tym okresie umowę o dzieło, nie jest objęta żadnymi ubezpieczeniami z tego tytułu – ani społecznymi, ani zdrowotnym. Nie ma znaczenia, że umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na jego rzecz. Od wypłacanego wynagrodzenia żadne składki nie są naliczane.

W okresie wykonywania umowy o dzieło osoba może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz samodzielnie opłacać za siebie składki. Podstawą do naliczania tych składek jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż minimalne wynagrodzenie. Składki na te ubezpieczenia naliczone od minimalnej podstawy wynoszą w 2013 r. 440,32 zł (1600 zł x 19,52% + 1600 zł x 8%).

Urlopy w elastycznym czasie pracy

Wykonawca umowy o dzieło, który nie ma żadnego tytułu do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, może dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia od kwoty wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawarcia umowy zlecenia w czasie urlopu bezpłatnego. Zatrudnienie na tej podstawie spowoduje, że będzie to jedyny tytuł do ubezpieczeń zleceniobiorcy. Z umowy zlecenia pracownik na urlopie bezpłatnym będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolne będzie ubezpieczenie chorobowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia stanowi przychód otrzymywany w związku z wykonywaniem takiej umowy, jeżeli odpłatność za nią została ustalona kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowo albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej). Pracownik, któremu pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego i w tym okresie zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, będzie podlegał ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Nie ma przy tym znaczenia, że w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy. W takim przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, zgodnie z którym za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W okresie urlopu bezpłatnego umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym nie jest do celów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne traktowana jak umowa o pracę, lecz jak umowa zlecenia.

Dlatego zatrudniona osoba powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx.

Jeżeli umowa zlecenia zostanie zawarta na dłuższy okres, np. 4 miesięcy, a urlop bezpłatny został udzielony na okres np. 3 miesięcy i po jego upływie pracownik powraca do pracy, ale nadal wykonuje (równocześnie) umowę zlecenia (na rzecz innego podmiotu niż własny pracodawca), powstaje zbieg tytułów do ubezpieczeń, tj. z umowy o pracę oraz ze zlecenia.

Jan D. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ABC spółka z o.o. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W czasie tego urlopu zawarł umowę zlecenia z XYZ spółką jawną na okres od 20 lipca do 31 grudnia 2013 r.

W okresie od 20 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Jan D. podlega z umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. W tym okresie może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 września do 31 grudnia 2013 r. będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały dla niego charakter dobrowolny, przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowa. W tym okresie Jan D. nie będzie mógł przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

W takim przypadku płatnik składek (zleceniodawca) od 20 lipca 2013 r. powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem 04 11 xx. Wyrejestrowania z tych ubezpieczeń powinien dokonać z datą 1 września 2013 r. na formularzu ZUS ZWUA.

Od 1 września 2013 r. zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony:

na formularzu ZUS ZZA – do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli z umowy zlecenia nie będzie chciał podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub w przeciwnym przypadku

na formularzu ZUS ZUA – do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Tomasz U. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat w spółce z o.o. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Od 1 sierpnia 2013 r. pracodawca zatrudnił Tomasza U. na umowę zlecenia na okres do 31 grudnia 2013 r. W takiej sytuacji spółka powinna złożyć za Tomasza U. formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla umowy zlecenia, tj. 04 11 xx. Tomasz U. nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 września 2013 r. Tomasz U. wraca do pracy i od tego dnia będzie wykonywał umowę o pracę oraz równolegle umowę zlecenia. Umowa zlecenia będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy i w związku z tym nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń. Płatnik powinien zatem złożyć formularz ZUS ZWUA (z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx) i wyrejestrować Tomasz U. z datą 1 września 2013 r. z ubezpieczeń, do których został zgłoszony z umowy zlecenia.

Zakładając, że wynagrodzenie z umowy zlecenia, jakie Tomasz U. uzyskał za sierpień 2013 r., będzie wynosiło 1000 zł i zostanie mu ono wypłacone we wrześniu oraz w tym samym miesiącu pracownik otrzyma wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 2000 zł, płatnik powinien złożyć za niego następujące dokumenty rozliczeniowe:

 • raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx, w którym jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazać 1000 zł, a jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – 887,40 zł, tj. 1000 zł – 112,60 zł (składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe) i od tych kwot naliczyć należne składki,
 • raport ZUS RCA z kodem 01 10 xx, w którym jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazać 2000 zł, a jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1725,80 zł, tj. 2000 zł – 274,20 zł (składki na ubezpieczenia społeczne).

Działalność gospodarcza na urlopie bezpłatnym

Jeżeli pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym rozpoczyna w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, z tytułu działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolne dla niego jest tylko ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenia te mają charakter obowiązkowy wyłącznie w okresie, gdy nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Jeżeli urlop bezpłatny zakończył się i pracownik wróci do pracy, a działalność gospodarcza będzie w dalszym ciągu równolegle prowadzona, z tytułu tej działalności składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały dobrowolny charakter, jeżeli wynagrodzenie pracownika będzie równe co najmniej minimalnej płacy. Obowiązkowa będzie wówczas wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop bezpłatny na kilka dni

Urlop bezpłatny udzielony nawet na kilka dni powoduje, że w tym okresie pracownik nie podlega żadnym ubezpieczeniom ze stosunku pracy i tym samym ma on obowiązek opłacania składek z innego tytułu (niż umowa o pracę), jeżeli w tym okresie powstał taki tytuł. Fakt, że w tym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia, nie zwalnia go z obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tego dodatkowego tytułu.

Michał C. jest zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. w ABC spółka z o.o. na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł. Jednocześnie od 3 lat wykonuje umowę zlecenia w innej firmie, a jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 3000 zł. Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od 1 do 20 sierpnia 2013 r. Michał C. przebywał na urlopie bezpłatnym. W sierpniu 2013 r. z umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Mimo że wynagrodzenie, jakie otrzymał za ten okres, jest wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, Michał C. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia. W konsekwencji powinien poinformować o tym płatnika składek (zleceniodawcę). Zleceniodawca powinien z datą 1 sierpnia 2013 r. wyrejestrować Michała C. z ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZWUA) i od tego dnia zgłosić go (na formularzu ZUS ZUA) z umowy zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Następnie płatnik powinien złożyć druk ZUS ZWUA i z datą 21 sierpnia wyrejestrować go z tych ubezpieczeń oraz z tym samym dniem ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego z umowy zlecenia (na formularzu ZUS ZZA).

Forum Kadry

Składając dokumenty rozliczeniowe za sierpień 2013 r. zleceniodawca w raporcie ZUS RCA jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinien wykazać kwotę 1935,48 zł (3000 zł : 31 x 20), a na ubezpieczenie zdrowotne 2782,06 zł (3000 zł – 217,94 zł, tj. 1935,48 zł x 11,26% (składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spory zbiorowe pracy – trwają prace nad nowelizacją ustawy
  Spory zbiorowe pracy są przedmiotem opracowywania nowych regulacji przez MRiPS. Dotyczą m.in. określenia czasu trwania sporu zbiorowego, wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej oraz obowiązek zawiązania koalicji związków w trwającym sporze - takie m.in. rozwiązania zakłada projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Nowy Polski Ład dla pracowników - jak zmienią się wynagrodzenia
  Nowy Polski Ład dla pracowników. 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.
  Badanie stanu trzeźwości w pracy - co się zmieni?
  Badanie stanu trzeźwości w pracy przez pracodawcę jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Nie może on natomiast przeprowadzić kontroli samodzielnie. Jednak ma to ulec zmianie, bowiem trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi. Jak ma wyglądać kontrola trzeźwości pracowników?
  Płaca minimalna w UE - od kiedy?
  Minimalne wynagrodzenia w UE coraz bliżej. Komisja Europejska przyjęła porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.
  Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
  Sezon urlopowy można uznać za otwarty. Warto więc przypomnieć jakie są zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego.
  Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia
  Czy przejście pracownika na emeryturę uprawnia go do wypłaty należnych świadczeń? Jakich świadczeń może dochodzić pracownik po przejściu na emeryturę?
  Wysokość składek ZUS po zmianie formy opodatkowania za rok 2022
  Polski Ład po zmianach od 1 lipca stwarza podatnikom, którzy rozliczają się liniowo lub ryczałtem, możliwość zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Jakie składki ZUS będą płacili jeśli zdecydują się na taki krok?
  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć
  Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Za czas tej nieobecności przysługuje mu wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. W przypadku stałej pensji obliczenie jest proste. Problem pojawia się, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Jak ustalić podstawę wymiaru i obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?
  Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych
  Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo. Mają więc prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, które omówimy w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytanie, czy pracownik socjalny może korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?
  Czy przy zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego należy też zmienić informację o warunkach zatrudnienia
  Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
  Samopoczucie pracowników a reorganizacja pracy
  Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.
  Służba wojskowa sposobem na unikanie zwolnień z pracy
  Część zatrudnionych wykorzystuje nowe przepisy o służbie wojskowej, by zyskać ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ułatwiają to nieprecyzyjne regulacje.
  Pracownicy skarżą się na upały
  Mnożą się skargi na pracę w upale. Niektórzy piszą, że pracują w „nagrzanych, blaszanych puszkach”
  Polacy popierają strajkujące grupy zawodowe. Aż 61% wierzy w skuteczność protestu. Wyniki badania
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 78% Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy. Jednocześnie 61% badanych wierzy w to, że strajki mogą być skuteczne.
  Obowiązki pracodawców w czasie upałów
  Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.
  Minister Maląg o kontroli trzeźwości pracowników
  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała: W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków.
  10 kroków do sukcesu w procesie rekrutacyjnym
  Czy wiesz, że proces rekrutacji zaczyna się na długo przed bezpośrednimi spotkaniami z kandydatami? Zanim do nich dojdzie menedżer podejmuje szereg działań we współpracy z rekruterem, których celem jest osiągnięcie pożądanego efektu: zatrudnienie osoby, która najlepiej odnajdzie się w zespole i poradzi sobie z zadaniami. Czy są wśród nich tak zwane „must have”? Odpowiedź jest prosta: oczywiście!
  Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą
  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni? - pyta Czytelnik z Radomia.
  Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
  Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.