Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ugoda między pracodawcą a pracownikiem

Rafał Krawczyk
Ugoda między pracodawcą a pracownikiem. /Fot. Fotolia
Ugoda między pracodawcą a pracownikiem. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Ugoda między pracodawcą a pracownikiem pozwala zakończyć spór bez konieczności wydawania wyroku przez sąd. Do jej zawarcia może dojść w postępowaniu przedsądowym, jak i w sądzie. Ugodowemu zakończeniu sprawy pomagają komisje pojednawcze i mediatorzy.

Ugoda między pracownikiem a pracodawcą zastępuje wyrok sądu

Każdy spór między pracownikiem a pracodawcą można zakończyć bez potrzeby wydawania wyroku przez sąd. Jest to możliwe zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i wtedy, gdy sprawa trafi już do sądu. Istnieją również specjalne podmioty (komisje pojednawcze i mediatorzy), które pomagają w ugodowym zakończeniu sporu.

Ugoda jest umową stron, za pomocą której rozstrzygają one samodzielnie istniejący między nimi spór. Warto rozważyć jej zawarcie, zanim pracownik lub pracodawca, który domaga się spełnienia określonego świadczenia, złoży pozew do sądu. Pozwoli to uniknąć kosztów sądowych oraz wydatków, jakie trzeba zwrócić stronie przeciwnej, jeżeli podejmując obronę zdąży skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika.

Sprawdź definicję „ugody” w Encyklopedii księgowego na www.inforfk.pl

Komisja pojednawcza może pogodzić, jeżeli została powołana

Kodeks pracy wprowadził instytucję komisji pojednawczych. Obecnie ta forma rozwiązywania konfliktów między pracownikami a pracodawcami nie jest zbyt popularna, ale może być wykorzystywana. Komisje pojednawcze powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa. Komisje mogą rozpoznawać sprawy dotyczące wyłącznie roszczeń pracowników przeciwko pracodawcom. W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy wniosek do komisji pojednawczej pracownik musi wnieść przed upływem terminów przewidzianych na wniesienie odwołania do sądu pracy. Istotne jest to, że zgłoszenie wniosku o rozpoznanie takiej sprawy przed komisją pojednawczą przerywa bieg przewidzianego przez Kodeks pracy terminu zawitego (nieprzywracalnego) na wniesienie pozwu. Postępowanie przed komisją pojednawczą może zakończyć się ugodą między pracownikiem a pracodawcą. Gdy nie doprowadziło ono do rozstrzygnięcia konfliktu, pracownik ma 14 dni od zakończenia postępowania na zgłoszenie żądania przekazania sprawy do sądu pracy. W takiej sytuacji pozew zastępuje wniosek o rozpoznanie sprawy przed komisją.

Zobacz również: Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niepowołanie komisji pojednawczej nie uniemożliwia zawarcia ugody bez pośrednictwa sądu. Ugody dotyczą zwykle rozliczeń finansowych. W tym zakresie należy jednak pamiętać o ustanowionych w Kodeksie pracy zakazach zrzekania się przez pracownika wynagrodzenia i urlopu. Wzajemne ustępstwa stron nie mogą bowiem prowadzić do naruszenia tych zakazów. W stosunkach pracy ugoda może często polegać nie tylko na ustępstwach finansowych, ale też na tym, że pracodawca wycofuje swoje oświadczenie skierowane do pracownika – szczególnie to rozwiązujące stosunek pracy, a pracownik odstępuje od wniesienia sprawy do sądu pracy. Na szybkim, przynajmniej częściowo pozytywnym rozstrzygnięciu sporu zależy szczególnie pracownikom. Podstawową korzyścią wynikającą z zawarcia ugody pozasądowej jest oszczędność czasu w porównaniu do procesu sądowego, który może trwać wiele miesięcy czy lat.

Przykład

Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za kradzież. Podczas rozmowy z prezesem pracownik wykazał, że i tak otrzyma co najmniej odszkodowanie za zwolnienie, ponieważ pracodawca zbyt ogólnie określił przyczynę rozwiązania umowy. Pracownikowi bardziej zależało na świadectwie pracy, w którym nie będzie adnotacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, niż na ewentualnym odszkodowaniu, które mógłby uzyskać w procesie sądowym. Dopuszczalna jest ugoda polegająca na tym, że pracodawca wycofa oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i strony zgodnie ustalą, że umowa rozwiązała się za porozumieniem stron. W tym przypadku pracodawca wyda pracownikowi sprostowane świadectwo pracy, z którego będzie wynikał taki sposób rozwiązania umowy o pracę (określony ugodą).

Uprawniony z mocy pisemnej ugody pozasądowej musi mieć jednak świadomość, że w przypadku, gdy druga strona nie będzie chciała dobrowolnie wypełnić wynikających z niej zobowiązań, nie będzie można na jej podstawie przeprowadzić egzekucji i konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu. Ugoda pozasądowa nie jest bowiem tytułem egzekucyjnym, dlatego pracodawca nie będzie mógł na jej podstawie skierować sprawy do komornika. Wyjątek od tej zasady wprowadzają przepisy dotyczące materialnej odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, ponieważ, w razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy (art. 1211 § 1 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Sąd pracy ma jednocześnie prawo odmówić nadania klauzuli wykonalności tego typu ugodzie pozasądowej, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Polecamy także serwis: Odpowiedzialność, prawa i obowiązki

Ugoda sądowa możliwa na każdym etapie procesu

Jeżeli negocjacje dotyczące zawarcia ugody pozasądowej zakończyły się niepowodzeniem i sprawa ostatecznie trafiła do sądu, nie ma przeszkód, aby spór zakończyć ugodą nie czekając na wydanie wyroku, który może zapaść nawet po wielu miesiącach czy latach. Nie jest przeszkodą, że sprawa już się rozpoczęła i strony poniosły pewne koszty związane z wszczęciem procesu.

Ugoda sądowa może bowiem zostać zawarta na każdym etapie postępowania sądowego, również przed sądem II instancji. Jeżeli pracodawca i pracownik widzą szanse ugodowego zakończenia sporu, powinni rozważyć to podczas pierwszej rozprawy. Przewodniczący w sądzie również powinien we właściwej chwili nakłaniać strony do zawarcia ugody (art. 223 Kodeksu postępowania cywilnego), a zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po przedstawieniu przez nie swoich stanowisk. Przewodniczący składu sądu jest uprawniony do ponawiania propozycji ugodowego zakończenia sporu. Może to zrobić np. po przeprowadzeniu części bądź całości postępowania dowodowego, kiedy jest możliwa wstępna ocena zasadności roszczeń powoda. Pracodawca i pracownik mogą dojść do porozumienia również bez pośrednictwa sądu, przedstawiając mu tylko warunki zawartej wcześniej ugody lub zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Podobnie jak ugoda pozasądowa, ugoda zawarta przed sądem polega na czynieniu sobie wzajemnych ustępstw. Dlatego zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni rozważyć, które z żądań są dla nich najważniejsze i czy warto zrezygnować z części z nich, aby szybciej uzyskać te najważniejsze.

WAŻNE!

Pracodawca i pracownik mogą dojść do porozumienia bez pośrednictwa sądu, przedstawiając mu tylko warunki zawartej wcześniej ugody lub zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Rozpatrując opłacalność zawarcia ugody sądowej, oprócz oszczędności czasu pracodawcy, warto uwzględnić dodatkowe okoliczności, takie jak przewidywana wysokość kosztów procesu, które mogą obciążyć pracodawcę w przypadku przegrania sprawy, z uwzględnieniem wydatków sądowych, które trzeba ponieść, jeżeli do rozstrzygnięcia sprawy konieczne są opinie biegłych. Jeśli pracodawca występuje w roli pozwanego, istotna może być też wysokość odsetek od roszczeń pieniężnych koniecznych do zapłaty, gdy sąd uwzględni powództwo po dłuższym czasie.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

WAŻNE!

Pracodawca, który zamierza zawrzeć z pracownikiem ugodę, powinien rozważyć jej opłacalność pod każdym względem.

Jeżeli strony procesu dojdą do porozumienia, sentencja ugody zostaje zawarta w protokole rozprawy. Ugoda musi zostać podpisana przez obie strony. Powinna ona dotyczyć wszystkich roszczeń powoda. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły ugodę dotyczącą tylko niektórych roszczeń, a co do pozostałych zdały się na rozstrzygnięcie sądu. Musi to jednak wynikać wyraźnie z treści ugody. Istotne jest to, aby konstruując ugodę strony bardzo dokładnie określiły, jakie jest zobowiązanie pozwanego i w jakim terminie powinno zostać spełnione. Dla zabezpieczenia przed możliwością wnoszenia kolejnych spraw sądowych strony często zawierają w ugodach tzw. klauzule zamykające o zrzeczeniu się pozostałych roszczeń wynikających z łączącego je stosunku pracy. Dotyczy to wyłącznie roszczeń, których można się zrzec.

Jeśli w toku procesu pracodawca i pracownik ponieśli koszty, np. zastępstwa procesowego, ugoda powinna zawierać rozstrzygnięcia w tym zakresie. Możliwe jest ustalenie, że koszty procesu ulegną wzajemnemu zniesieniu, obciążą jedną ze stron w całości lub w części, a także określenie terminu, w jakim koszty te mają zostać opłacone. Jeżeli ugoda nie zawiera zapisu dotyczącego kosztów, zostaną one zniesione między stronami. Nie ma przeszkód, aby w ugodzie sądowej pracownik i pracodawca osiągnęli porozumienie również w sprawach, które nie były objęte pozwem, ale są sporne. Po zawarciu ugody sąd umarza postępowanie postanowieniem, ponieważ wydanie wyroku staje się zbędne. Gdyby został wniesiony kolejny pozew o roszczenie objęte ugodą, sąd nie będzie mógł go odrzucić. Fakt zawarcia ugody sądowej będzie natomiast podstawą do oddalenia powództwa bez badania merytorycznej zasadności roszczeń wnoszącego pozew pracownika lub pracodawcy.

Przykład

Podczas negocjacji ugodowych pracodawca zgodził się, aby pozwany pracownik zapłacił mu z tytułu odszkodowania za zniszczenie powierzonego mienia kwotę niższą o 25%, niż wynikało to z żądania pozwu. Po wywiązaniu się pracownika z ugody pracodawca ponownie wniósł pozew o brakujące 25% żądanej poprzednio kwoty. Sąd jednak oddalił takie powództwo.

Podczas procesu strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową. Następuje to szczególnie często wtedy, gdy strony doszły do porozumienia, ale nie chcą czekać z zakończeniem sprawy do odległego terminu rozprawy. W takim przypadku, aby sprawa tocząca się przed sądem mogła się zakończyć, powód musi wycofać pozew.

Niepowodzenie rokowań ugodowych nie ma żadnego znaczenia dla dalszego biegu sprawy. Sąd przeprowadza wówczas normalne postępowanie i wydaje wyrok.

Zobacz także: Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Ugodę mogą zawrzeć pełnomocnicy

Do zawarcia zarówno ugody pozasądowej, jak i przed sądem pracownik i pracodawca mogą powołać pełnomocników.

Sprawdź definicję „pełnomocnictwa” w Encyklopedii księgowego na www.inforfk.pl

Do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika procesowego uprawniona jest wyłącznie grupa osób ściśle określona w Kodeksie postępowania cywilnego. W przypadku pracodawcy najczęściej będzie to adwokat lub radca prawny zajmujący się jego obsługą prawną.

Ugoda pozasądowa może zostać zawarta przez pełnomocników prawa materialnego. Takim pełnomocnikiem może być w zasadzie każdy i przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jak się przyjmuje w orzecznictwie, do zawarcia ugody niezbędne jest jednak pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Pełnomocnictwo może być udzielone w każdej formie, ponieważ do zawarcia ugody pozasądowej Kodeks cywilny nie zastrzega szczególnej formy. Oczywiste byłyby jednak trudności dowodowe w przypadku sporu, gdyby pełnomocnictwo nie było udzielone na piśmie. Zawarta przez pełnomocnika ugoda sądowa czy pozasądowa ma taką samą moc jak zawarta przez samego pracownika lub pracodawcę.

Ugoda zastąpi wyrok przy egzekucji

Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny. Dla uprawnionego na mocy takiej ugody oznacza to, że w sytuacji, gdy jego przeciwnik procesowy nie będzie chciał wywiązać się ze zobowiązań ustalonych w ugodzie, możliwe będzie ich przymusowe wyegzekwowanie na identycznych zasadach jak w przypadku wyroku lub nakazu zapłaty. Pracodawca będący powodem, którego przeciwnik procesowy nie wykonuje ugody, aby wyegzekwować świadczenie, musi w pierwszej kolejności wystąpić do sądu, przed którym ją zawarto, o wydanie odpisu ugody z klauzulą wykonalności. Ugoda zaopatrzona w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który uprawniony, wraz z wnioskiem egzekucyjnym, może złożyć u komornika lub w niektórych przypadkach w sądzie. Na tej podstawie organ egzekucyjny może wyegzekwować świadczenie objęte ugodą.

WAŻNE!

Ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego będzie możliwe przymusowe wyegzekwowanie świadczeń w razie niewywiązania się strony ze zobowiązań ustalonych w porozumieniu.

W ugodzie strony procesu mogą dowolnie ukształtować sposób rozstrzygnięcia istniejącego między nimi sporu. Sąd, co do zasady, nie narzuca treści ugody. Obowiązkiem sądu jest jednak ocena zgodności ugody z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz stwierdzenie, czy proponowana ugoda nie prowadzi do obejścia prawa. Ma to zapobiegać np. procesom fikcyjnym albo ugodom, których jedynym celem jest udaremnienie roszczeń innych podmiotów. W procesach pracowniczych sąd bada ponadto, czy ugoda nie narusza słusznego interesu pracownika. Ocena dopuszczalności ugody według tego ostatniego kryterium może być dokonana przez porównanie treści ugody z przysługującymi pracownikowi roszczeniami wynikającymi z przytoczonych przez niego okoliczności faktycznych (postanowienie Sądu Najwyższego z 21 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 451/00, OSNP 2002/5/116). Jeżeli sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, odnotuje tę okoliczność w protokole, dokończy postępowanie według ogólnych reguł i wyda wyrok.

Przykład

Pracownik zgodził się zrezygnować z połowy bezspornego wynagrodzenia, którego się domagał, aby szybciej otrzymać pozostałą jego część. Sąd uznał taką ugodę za niedopuszczalną. Jest ona bowiem sprzeczna z prawem, ponieważ narusza zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia przez pracownika.

Wady oświadczenia woli podstawą do odwołania ugody

Decydując się na zawarcie ugody należy zastanowić się nad jej warunkami. Odwołanie ugody nie jest bowiem łatwe. Wyrażenie przez jedną ze stron procesu zgody na zawarcie ugody, a więc i na zakończenie postępowania sądowego, może być, jako czynność procesowa, odwołana z przyczyn uzasadnionych, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania. Materialnoprawny charakter ugody przesądza natomiast o tym, że takie odwołanie nie zawsze będzie skuteczne, ponieważ do ugody sądowej, jako umowy stron procesu, należy stosować przepisy o wadach oświadczenia umożliwiających uchylenie się od jego skutków (uchwała Sądu Najwyższego z 20 grudnia 1969 r., sygn. akt III PZP 43/69 – OSNC 1970/3/40). Aby możliwe było pozbawienie skuteczności ugody zawartej przed sądem, strona chcąca osiągnąć taki skutek musi wykazać, że jej oświadczenie woli było dotknięte wadą, która umożliwia uchylenie się od takiego oświadczenia.

Sąd Najwyższy przyjmuje, że badanie dopuszczalności uchylenia się od skutków oświadczenia woli zawartego w ugodzie sądowej może być dokonane w postępowaniu, w którym to oświadczenie zostało złożone. Ze względu na ekonomikę procesu nie powinno się bowiem kierować odwołującego ugodę na drogę nowego procesu. Należy tylko rozpoznać podniesione przez niego zastrzeżenia przed prawomocnym zakończeniem dotychczasowego postępowania i w postępowaniu zażaleniowym wyjaśnić kwestię skuteczności ugody. Jeśli w zażaleniu na postanowienie umarzające postępowanie na skutek zawarcia ugody sądowej zostaną powołane materialnoprawne wady oświadczenia woli, będzie je musiał rozpoznać sąd odwoławczy rozpoznający zażalenie na postanowienie w zakresie umorzenia postępowania.

Polecamy również: Obowiązki a polecenia służbowe

WAŻNE!

Kwestionujący ugodę musi podać przyczyny wadliwości oświadczenia.

Należy jednak pamiętać, że wyłącznie złożone w zażaleniu oświadczenie, że dana osoba uchyla się od skutków prawnych ugody, nie jest wystarczające do jego uwzględnienia. Kwestionujący ugodę musi bowiem wyraźnie podać przyczyny wadliwości oświadczenia. Do sądu natomiast należy ocena, czy przyczyny te są dostateczne do skutecznego uchylenia się od oświadczenia woli zawartego w ugodzie (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 1968 r., sygn. akt II CZ 129/67, OSNC 1968/8–9/158). Podstaw do uchylenia się od skutków ugody sądowej nie daje w szczególności ponowne rozważenie przez osobę ją podpisującą bilansu korzyści i strat wynikających z zawarcia porozumienia. Należy mieć bowiem na względzie fakt, że ugoda jest umową stron, w której czynią one sobie wzajemne ustępstwa. Dlatego okoliczności te powinny zostać należycie rozważone przed jej podpisaniem. Środki prawne służące zniweczeniu skutków ugody są sformalizowane i wymagają istnienia określonych przesłanek. Jest to bowiem dwustronna czynność prawna, podlegająca ochronie. Ponadto przyczyny wadliwości oświadczenia woli strony zawierającej ugodę muszą być wyraźnie udokumentowane (postanowienie Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2005 r., sygn. akt V CK 691/04).

Uchylenie się od skutków prawnych ugody jest możliwe na podstawie przepisów dotyczących wad oświadczenia woli przewidzianych w art. 82–88 Kodeksu cywilnego. Należą do nich: brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd oraz jego kwalifikowana postać – podstęp, a także groźba. W praktyce w sprawach pracowniczych najczęściej spotyka się próby podważania ugód z powołaniem się na brak świadomości lub błąd. Powołując się na drugą z najczęściej przywoływanych wad oświadczenia woli (błąd) trzeba pamiętać, że uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie powstałyby, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy (art. 918 Kodeksu cywilnego). Nie można natomiast uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze. Błędna ocena możliwości płatniczych pracodawcy nie będzie stanowiła podstawy do podważenia ugody (postanowienie Sądu Najwyższego z 29 maja 1998 r., sygn. akt II CKN 44/98, niepubl.).

Przykład

Pracodawca w czasie przerwy w rozprawie ustalił telefonicznie z księgową, jakimi środkami pieniężnymi dysponuje. Następnie zgodził się na ugodowe zapłacenie pracownikowi 100 000 zł w ciągu 14 dni. Okazało się, że księgowa podała mu błędną informację, ponieważ jeden z kontrahentów nie uregulował wcześniej należności i pracodawca nie ma środków na wypłatę. Taki powód nie jest podstawą do podważenia ugody.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie całości ugody, a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7 września 2005 r., sygn. akt III APa 30/05, OSAB 2005/4/72).

Jeżeli pracodawca uchyli się od skutków oświadczenia woli zawartego w ugodzie dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania – w piśmie przesłanym drugiej stronie ugody lub dojdzie do przekonania, że ugoda jest bezwzględnie nieważna, stwierdzenie tego będzie wymagało wytoczenia odrębnego powództwa.

Podstawa prawna:

 • art. 10, art. 223, art. 355, art. 469, art. 777 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 880
 • art. 82–88, art. 917–918 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370
 • art. 1211 § 1, art. 244–258, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • art. 113, art. 79 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1101

Więcej przeczytasz w SPOSOBIE NA PŁACE >>>

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Praca zdalna i cyberbezpieczeństwo. Wyzwania dla pracodawców w erze pracy na odległość

  W ostatnich latach praca zdalna stała się coraz popularniejsza, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend. Pracownicy coraz częściej pracują z domu lub innego miejsca poza tradycyjnym biurem. Choć praca zdalna ma wiele korzyści, to również stawia przed pracodawcami wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa. 

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.