REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Patologia w pracy

Maria Wawrzyniak

REKLAMA

Mobbing pojawia się tam, gdzie zaistniał konflikt. Tam, gdzie pracownicy uwikłani w sieć podległości służbowej traktowani są instrumentalnie, gdzie brak jest podstawowych umiejętności zarządczych. Mobbing to patologia i w jego zwalczaniu nie wolno ustępować ani na krok. Dotyka on nie tylko jednostkę, lecz także całą organizację.

Kim jest mobber i kto może stać się jego ofiarą?

Samo pojęcie mobbingu ma źródło w języku angielskim, gdzie to mob oznacza: molestować, szykanować, napadać, atakować. Określenia mobbing w organizacji i relacjach pracowniczych jako pierwszy, w roku 1984, użył prof. Heinz Leymann – szwedzki lekarz, psychoterapeuta, prekursor badań nad przemocą w miejscu pracy.

Istota mobbingu

Mobbing zyskał definicję celowego, długotrwałego, systematycznie powtarzającego się zachowania naruszającego godność osobistą, mającego na celu: poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny nękanego, odizolowanie pracownika od jego współpracowników, lub jego wyeliminowanie. Sprawcą mobbingu jest zwykle przełożony bądź też inny pracownik.

Mobbing to stosowanie przez mobbera lub mobberów, przewrotnych, nieszczerych zachowań, podważanie kompetencji, stawianie w negatywnym świetle, oczernianie, przykre aluzje, upokarzanie, a nawet groźby. Praktyki te wraz z upływem czasu powtarzają się i nasilają. Działania te mają tylko jeden cel – zniszczyć ofiarę.

Sprawca i ofiara – kim są?

Wydaje się, że ofiarą terroru psychicznego i moralnego będzie osoba słaba i niezaradna. Nie jest to jednak prawda, gdyż decydującym aspektem tego, czy mobbing pojawi się w danym środowisku, czy też nie, jest bardziej sytuacja w miejscu pracy niż typ osobowości nękanego. Jak wynika z licznych obserwacji, mobbing pojawia się głównie w tych instytucjach, gdzie nadmierna władza została skupiona w nielicznych rękach. Władza ta niekoniecznie musi być władzą formalną – wtedy jest jeszcze bardziej niebezpieczna, gdyż nie ograniczają jej żadne przepisy.

Natomiast mobberem jest zwykle osoba pełna biernej agresji, dbająca wyłącznie o swoje interesy, zazdrosna i zawistna, postrzegająca współpracowników jako rywali, wyolbrzymiająca swoje znaczenie i umiejętności. To osoby antyspołeczne, psychopatyczne, nieznające granic i norm postępowania, o bardzo wysokim mniemaniu o sobie, którym postawa „dominuję nad innymi” pozwala odbudować poczucie swojej wartości. Ich działanie to zasada „najważniejszy jestem ja i moje korzyści, a wszystko wokół ma mi służyć”. Jednak są to też osoby bardzo lękliwe, które zrobią wszystko, by same pozostały nietknięte; ich dewiza to „najlepszą obroną jest atak” – i jej się trzymają.

Mobberami najczęściej są przełożeni. Często jest to wyższa kadra kierownicza, choć bywają nimi i współpracownicy, czy nawet podwładni. Przeważnie mobberem jest osoba o nadmiernych ambicjach i wymaganiach wobec swoich podwładnych, ma zawyżoną samoocenę, przesadnie wysokie mniemanie o sobie, posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach. Co gorsza, posiada zbyt szeroki zakres uprawnień i przywilejów, z których zresztą bardzo chętnie korzysta, nękając podwładnych sobie ludzi.


Przyczyny działań mobbingowych

Można je podzielić na trzy kategorie:

 • indywidualne – socjodemograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny), cechy osobowości, zachowania, określające pozycję pracownika w organizacji (staż pracy, doświadczenie i pozycja zawodowa),
 • organizacyjne – niekompetentne kierownictwo, złe zarządzanie i organizacja pracy, częste i nieprzewidziane zmiany w organizacji, brak lub niewłaściwa kultura organizacji, nieprzyjazny klimat, stresujące środowisko pracy,
 • społeczne – poziom przestępczości (tam, gdzie jest on wyższy, wyższy jest odsetek przemocy w pracy), zmiany ekonomiczne (kryzysy i spowolnienia gospodarcze wymuszają restrukturyzacje, co powoduje napięcia w środowiskach pracy, szczególnie tam, gdzie grozi redukcja zatrudnienia), postępujące zmiany społeczne (ubożenie społeczeństwa, obniżenie poziomu nauczania, brak nadzoru nad młodzieżą, migracje), zanikanie tradycyjnego modelu rodziny, brak wzorców postępowania i mentorów.

Metody mobbingu

Metody, jakimi posługują się mobberzy, są bardzo różnorodne, wyrafinowane i bardzo prymitywne. Można je sklasyfikować jako:

 • uniemożliwiające lub ograniczające komunikację – ograniczenie mobbowanemu przez mobbera możliwości wypowiadania się (przerywanie wypowiedzi, impulsywne reagowanie przeważnie krzykiem, wymyślanie, pomstowanie), nieustanne krytykowanie wykonywanej pracy (przez przełożonych i kolegów), groźby i pogróżki, ograniczanie kontaktu przez upokarzające gesty, i spojrzenia, stosowanie poniżających aluzji (bez jasnego wyrażania się wprost),
 • zaburzające stosunki społeczne – unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą, niedawanie możliwości odezwania się, zabronienie kolegom rozmów z ofiarą, traktowanie ofiary „jak powietrze”,
 • mające na celu zakłócić społeczny odbiór osoby mobbowanej – przez mówienie źle na jej temat, gdy jest nieobecna, plotkowanie, sugerowanie urojonych schorzeń (szczególnie choroby psychicznej), prześmiewanie życia prywatnego, narodowości (koloru skóry, rasy), fałszywe ocenianie zaangażowania w pracę,
 • wpływające na jakość sytuacji życiowej i zawodowej, w celu jej zdyskredytowania – zlecanie wykonywania prac obraźliwych, bezsensownych i trywialnych poniżej umiejętności osoby doświadczającej mobbingu lub całkowity brak ich zlecania, zarzucanie zadaniami przerastającymi możliwości i kompetencje ofiary,
 • szkodzące zdrowiu ofiary – grożenie i znęcanie się (nawet fizyczne), przymuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, wyrządzanie szkód psychicznych (w miejscu pracy, ale i w miejscu zamieszkania).

Fazy i rodzaje mobbingu

Mobbing nie jest jednorazową, nagłą i niespodziewaną sytuacją, ale długotrwałym i męczącym procesem, który można podzielić na cztery fazy.

Faza 1 – konflikt pozostawiony bez rozwiązania

Faza 2 – stosowanie terroru psychologicznego

Faza 3 – reakcja kierownictwa skierowana przeciw ofierze

Faza 4 – eliminacja ofiary ze społeczności pracowniczej


Wskazane fazy działań nie są sztywne i adekwatne dla każdego przypadku mobbingu, gdyż różne aspekty mogą powodować ich różnicowanie, np. gdy:

 • prześladowany pracownik na początku Fazy 2 zaczyna się bronić, przechodząc do kontrataku sam zaczyna dręczyć niedoszłego agresora,
 • pracownik poddawany nękaniu w Fazie 2 otrzymuje wsparcie przełożonego lub kolegi z pracy,
 • prześladowany odpowiednio wcześnie zmienia środowisko pracy,
 • nie dochodzi do Fazy 3, ponieważ kadra zarządzająca przymyka oczy i nie przyjmuje do wiadomości, że w organizacji mają miejsce działania mobbingowe,
 • w Fazie 3 osoby decyzyjne przeniesieniem, upomnieniem lub zwolnieniem korygują postępowanie prześladowcy,
 • ewentualny konflikt zostaje konstruktywnie rozwiązany, dlatego nie zaistnieje sytuacja z Fazy 1, a co za tym idzie, mobbing nigdy nie ma miejsca.

Mobbing można różnie sklasyfikować. Jedna z tych klasyfikacji powiązana jest ze strukturą organizacyjną i podległościami w organizacji. W takim wypadku można wyróżnić mobbing:

 • pochyły – przełożony przeciwko podwładnemu – i to jest najczęściej spotykana forma mobbingu,
 • poziomy – pracownik przeciwko pracownikowi – ma miejsce, gdy podejmowane są wobec ofiary wrogie działania prześladowcze praktykowane przez współpracowników,
 • pionowy – podwładny kontra przełożony – to raczej mało rozpowszechniona forma, która polega na prześladowaniu przełożonego przez podwładnego.

Kolejny rodzaj klasyfikacji mobbingu związany jest z charakterem podejmowanych przez mobbera ataków. Można wyróżnić tu:

 • mobbing czynny – objawiający się takimi działaniami jak: obarczanie zbyt dużą liczbą zadań i odpowiedzialności, bez możliwości podejmowania decyzji, co jest przyczyną poczucia zagrożenia,
 • mobbing bierny – objawiający się powtarzającym się lekceważeniem pracownika, niezauważanie go i niewydawanie mu poleceń.

Grupy ryzyka

Bardzo ważną informacją dla pełnego zobrazowania mobbingu jest określenie tzw. grup ryzyka, czyli osób, które bardziej od innych narażone są na skutki tej patologii, a są nimi:

 • osoby samotne w środowisku pracy, szczególnie te, które nie należą do istniejących w organizacjach formalnych (np. związki zawodowe) lub też nieformalnych zrzeszeń (gdzie wspólnie obchodzi się uroczystości rodzinne i spędza czas wolny), są izolowane i traktowane jak czarne owce,
 • nowi lub młodzi pracownicy, dobrze wykształceni, z bogatym doświadczeniem, odważni i elastyczni, znający języki obce, są zagrożeniem „starej gwardii”, pracownikom i przełożonym o ustalonej pozycji zawodowej. Bardzo często przełożeni (mimo że ich zatrudnili) podają w wątpliwość ich wysokie kwalifikacje i umiejętności, a u młodych pracowników decydującym argumentem, przemawiającym na ich niekorzyść jest brak doświadczenia zawodowego,
 • osoby w wieku przedemerytalnym, mimo że doświadczeni i zaangażowani, „nie pasują” do zbytnio odmłodzonego personelu, z formalnego punktu widzenia nie można im niczego zarzucić, dlatego przełożeni, by zaoszczędzić na kosztach wypowiedzeń, stosują terror, aby nękani sami odeszli,
 • osoby różniące się od pozostałych, gdyż przyczyną działań mobbingowych może być także nietypowy strój, a także nadmierne angażowanie się w pracę, wysokie kompetencje i nieprzeciętne uzdolnienia, które mogą zagrażać kolegom lub przełożonym w dalszej ich karierze,
 • osoby, w szczególności samotne, mieszkające z rodzicami, bez odpowiednio wysokich kwalifikacji, ale silne psychicznie i niepoddające się terrorowi moralnemu,
 • osoby uległe i słabe, które nie potrafią się bronić, zamykają się w sobie i w osamotnieniu znoszą upokorzenia.

Jak zapobiegać mobbingowi?

Mobbing to wyrafinowana forma terroru. Jest bardzo kosztowna dla organizacji, gdyż: ponosi ona znaczne koszty finansowe związane z wypłatą odszkodowań ofiarom mobbingu, obniża się wydajność i jakość pracy, a przez to działań firmy, straty wynikające ze wzmożonej absencji w pracy, spadek zaufania kontrahentów i klientów, pogorszenie wizerunku firmy, spadek zaufania, pogorszenie atmosfery pracy, wzmożona fluktuacja. Mobbing jest kosztowny także dla całego społeczeństwa, gdyż to ono ponosi koszty przyspieszonych emerytur i rent, wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych, narastania poziomu agresji, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości.

Mobbing jest bardzo istotnym elementem ryzyka zawodowego, którego ofiarą może być każdy, dlatego najważniejszą formą zwalczania takiej patologii jest prawidłowe zarządzanie personelem, od polityki i procedur rekrutacji, awansowania pracowników i kadry zarządzającej, po motywowanie, szkolenia i doskonalenie zawodowe. Ponieważ kadra kierownicza ponosi odpowiedzialność za organizację, w jej szeregi nigdy nie powinni trafić, a jeżeli już są, to powinni być z niej wykluczeni, ludzie o tzw. toksycznej osobowości, czyli nieżyczliwi, żądni władzy, o niskim poziomie moralnym, ale także niekompetentni, niedojrzali emocjonalnie, o osobowości narcystycznej lub neurotycznej. Nieodzowne jest również kształtowanie takiej kultury organizacyjnej, gdzie w najwyższej cenie znajduje się: jawność, otwartość, demokracja i brak poczucia lęku (zobacz ramkę obok).

WAŻNE

Istotną rolę w sytuacjach mobbingu odgrywają także tzw. osoby trzecie – współpracownicy, nazywani też widzami. Mogą to być osoby zupełnie bierne, bojące się przeciwstawić takim działaniom, by samemu nie zostać ich ofiarą, lub też takie, które popierają mobberów. Określa się je jako co-mobberzy, a tych, którzy podsuwają coraz to nowe formy mobbingu, jako side-mobberów.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Świadczenie AKTYWNI RODZICE W PRACY: 1500 zł lub 1900 zł na dziecko – tylko dla rodziców aktywnych zawodowo

  Jednym ze świadczeń przewidzianych w projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka jest świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”. Kto otrzyma te świadczenie? W jakiej wysokości i przez jaki okres?

  Kto dominuje w zawieraniu umów o dzieło - kobiety czy mężczyźni?

  Kto w Polsce zawiera więcej umów o dzieło - kobiety czy mężczyźni? ZUS podaje statystyki umów o dzieło. Na ile dni i w jakich rodzajach działalności umowy o dzieło zawierane są najczęściej?

  Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne

  Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne będę organizowane już tego lata. Dla kogo są skierowane i jakie obowiązują zasady naboru? Poniżej wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby móc korzystać z darmowej rehabilitacji, opieki medycznej i regeneracji. 

  Świadczenie AKTYWNIE W DOMU: Kto otrzyma świadczenie, w jakiej wysokości, przez jaki okres, w pieniądzach czy w formie rzeczowej

  Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka. Ustawa ma zapewnić rodzicom wsparcie w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Jedną z form wsparcia będzie świadczenie „Aktywnie w domu”.

  REKLAMA

  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia

  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia. Co jeszcze może rodzic - pracownik? 

  Do kodeksu pracy wchodzą: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, ołów, kadm, rtęć [nowelizacja]

  Pracodawcy muszą eliminować z miejsca pracy i procesów pracowniczych toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Będą prowadzili odpowiednie zapisy w rejestrach dotyczących tych substancji.

  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  REKLAMA

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  REKLAMA