REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Treść świadectwa pracy

Donata Hermann
ekspert ds. prawa i rynku pracy
Treść świadectwa pracy
Treść świadectwa pracy
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy jest odzwierciedleniem postanowień zawartych w ramach stosunku prawnego, który łączył strony zawartej umowy o pracę, czyli pracodawcę i pracownika.

Treść świadectwa pracy jest istotna w celu ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego. Przede wszystkim jest potwierdzeniem zatrudnienia u danego pracodawcy.

REKLAMA

Autopromocja

Podstawowe regulacje dotyczące świadectwa pracy znajdują się w Kodeksie pracy, a ich uzupełnieniem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, zwane dalej rozporządzeniem.

Treść świadectwa pracy

Art. 97 § 2 Kodeksu pracy wskazuje jakie informacje powinny zostać zamieszczone w treści świadectwa pracy. Uzupełnieniem, a właściwie rozszerzeniem wskazanych w Kodeksie pracy elementów, które powinny się znaleźć w świadectwie pracy jest wspomniane wyżej rozporządzenie. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór świadectwa pracy wraz z instrukcją wypełniania tego dokumentu.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Redakcja poleca: Komplet Zmiany w prawie pracy

Okres zatrudnienia

Okres zatrudnienia określa datę rozpoczęcia oraz zakończenia zawartego przez strony stosunku pracy. Rozpoczęcie wykonywania pracy następuje w dacie wskazanej w treści umowy o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeśli takiego dnia nie określono, dniem rozpoczęcia pracy jest dzień zawarcia umowy o pracę.

Dzień rozwiązania stosunku pracy jest ostatnim dniem pracy pracownika i może być ustalony już w chwili podpisywania umowy o pracę, jeśli strony postanowią o zawarciu umowy terminowej. Termin końcowy zatrudnienia może wynikać ze złożonego oświadczenia woli stron, zarówno pracownika jak i pracodawcy. Oświadczenie woli może nastąpić w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w trybie rozwiązania bez wypowiedzenia w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa pracy.

Jeśli w trakcie zatrudnienia, nastąpiło przejęcie zakładu pracy na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy to w świadectwie pracy musi się również znaleźć informacja o okresie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Świadectwo pracy wydawane pracownikowi może być dokumentem zbiorczym, który wskazuje całkowity okres zatrudnienia. W związku z ostatecznym rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca może wydać jeden dokument, zamiast kilku odrębnych świadectw pracy, w którym zsumuje okresy zatrudnienia na podstawie kilku, bezpośrednio następujących po sobie umów o pracę, bez konieczności ich wyszczególniania.

Zadaj pytanie na FORUM

Wymiar czasu pracy

W świadectwie pracy należy wykazać w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę. Wymiar czasu pracy to liczba godzin i dni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

Ustalenia co do wymiaru czasu pracy wynikają z postanowień zawartej umowy o pracę. W tym punkcie należy uwzględnić wszystkie zmiany wymiaru etatu, które miały miejsce w trakcie zawartego stosunku pracy. Zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić w drodze wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego oraz na wniosek pracownika.

Zobacz: Świadectwo pracy - termin wydania

Rodzaj wykonywanej pracy

Rodzaj wykonywanej pracy najczęściej określany jest poprzez wskazanie nazwy stanowiska pracy, ale może być określony poprzez pełnione funkcje. Jeśli w trakcie zatrudnienia następowały zmiany co do rodzaju wykonywanej pracy, wszystkie informacje na ten temat powinny znaleźć swoje miejsce w treści świadectwa pracy.

Tryb rozwiązania umowy o pracę

Wzór świadectwa pracy wskazuje trzy możliwości rozwiązania umowy o pracę:

- rozwiązania

- rozwiązania w szczególnym trybie lub

- wygaśnięcia.

Zobacz: Czy nagana zostanie umieszczona w świadectwie pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w drodze wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem wykonania umowy, dla której była zawarta.

Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy wskazują m.in. art. 48 § 2, art. oraz 201 § 2 Kodeksu pracy.

Przykładem wygaśnięcia stosunku pracy jest sytuacja śmierci pracodawcy lub pracownika a także tymczasowe aresztowania pracownika, z którym stosunek pracy wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika, chyba, że pracodawca rozwiązał wcześniej umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Poza trybem rozwiązania umowy o pracę należy wskazać również podstawę prawną jego rozwiązania czyli konkretny artykuł wskazujący na sposób rozwiązania umowy o pracę.

Zobacz również: Tryb wydania pracownikowi świadectwa pracy

Urlopy

Kolejnym elementem treści świadectwa pracy jest informacja dotycząca urlopów: wypoczynkowego, bezpłatnego oraz wychowawczego.

REKLAMA

Należy pamiętać, ze informacja dotycząca liczby wykorzystanych dni i godzin urlopu wypoczynkowego dotyczy tylko i wyłącznie roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Częstą praktyką jest umieszczanie w tym punkcie również informacji o wypłaconym ekwiwalencie za niewykorzystany urlop.

Bardzo istotną kwestią jest wskazanie ilości dni wykorzystanych przez pracownika w trybie na żądanie. Nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego z puli przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego może być udzielonych w trybie na żądanie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od ilości następujących po sobie stosunków pracy.

W ustępie 4 świadectwa pracy należy wskazać wszystkie terminy urlopów bezpłatnych i urlopu wychowawczego udzielanych pracownikowi w trakcie całego okresu zatrudnienia.

Dodatkowo w przypadku urlopu bezpłatnego należy wskazać podstawę prawną jego udzielenia. Może to być art. 174 Kodeksu pracy, gdy na pisemny wniosek pracownika pracodawca udziela mu urlopu bezpłatnego lub art. 174(1) Kodeksu pracy w sytuacji gdy pracownik, za zgodą pracodawcy korzysta z urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Zobacz: W jakim czasie pracodawca musi wydać, a w jakim sprostować świadectwo pracy

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawnia pracownika do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę.

Wykaz tych prac został umieszczony w załączniku do Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Pracodawca jest zobowiązany wykazać okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także wskazać stanowisko lub stanowiska zajmowane przez pracownika w tym czasie.

Dodatkowy urlop lub inne uprawnienia

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom niepełnosprawnym, legitymującym się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym miejscu może również znaleźć się informacja o wypłaconym ekwiwalencie za niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Zobacz też: Wysokość odszkodowania z tytułu braku terminowego wydania świadectwa pracy

Innymi uprawnieniami przewidzianymi przepisami prawa pracy są uprawnienia i świadczenia tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów, np. informacja o wykorzystaniu przez ojca dziecka urlopu ojcowskiego.

Okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty to okresy wskazane w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. takie jak: wynagrodzenie wypłacane za czas niezdolności do pracy, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i opiekuńczego lub świadczenie rehabilitacyjne.

Pracodawca nie powinien wykazywać w świadectwie pracy nieobecności nieusprawiedliwionych oraz nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych.

Zobacz: Świadectwo pracy po przywróceniu do pracy

Ustęp 4 punkt 11

W tym miejscu należy wykazać dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

W obowiązującym w 2003 r. stanie prawnym, pracownik, który był niezdolny do pracy nie dłużej niż przez sześć dni, nie otrzymywał wynagrodzenia za pierwszy dzień niezdolności do pracy. Czas, za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia we wspomnianym okresie, ulega wyłączeniu ze stażu ubezpieczeniowego, od którego uzależnia się nabycie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Okresy te nie są uznawane za okresy nieskładkowe.

Zajęcie wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany wskazać pełną nazwę kancelarii komorniczej, imię i nazwisko komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych kwot.

Pracodawca jest również zobowiązany powiadomić komornika w odrębnym piśmie o fakcie rozwiązania umowy o pracę.

Po okazaniu przez pracownika świadectwa pracy ze wzmianką o zajęciu komorniczym, kolejny pracodawca jest zobowiązany poinformować komornika o nawiązaniu stosunku pracy.

Informacje uzupełniające

W ustępie 6 pracodawca zamieszcza informację o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustalania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych.

Ponadto na żądanie pracownika pracodawca umieszcza w tym miejscu informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach oraz o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Polecamy: Encyklopedia kadr i płac

Pouczenie

Każde świadectwo pracy musi zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w celu sprostowania świadectwa pracy.

Pracodawca powinien wskazać konkretny sąd rejonowy – sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
21 dni darmowej rehabilitacji [dla kogo, kiedy, jaki wniosek]

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych

Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych - zbliża się ważny termin 31 lipca 2024 r. do tego czasu pewna grupa ubezpieczonych musi opłacić składki macierzyńskie, wypadkowe i chorobowe. Nie można tego przegapić, szczególnie teraz kiedy zbliża się sezon żniw.

Jakie prawa ma tata w pracy?

Ważne jest wczesne tworzenie więzi między ojcem a dzieckiem, dlatego  warto korzystać z prawa do urlopu ojcowskiego. Taki urlop ojcowski powinien być wykorzystywany w okresie narodzin dziecka i wyraźnie wiązać się z tym wydarzeniem, a jego celem powinno być sprawowanie opieki. Oczywiście w późniejszym okresie więź między ojcem a dzieckiem też jest niezwykle ważne, ale ma ona później inny wymiar.

Świadczenie urlopowe 2024 i 2025 r.

Świadczenie urlopowe ustalane jest w wysokości, która nie może być wyższa od odpisu podstawowego na zfśs. W 2024 r. wysokość tego świadczenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł. Czy już wiadomo, ile wyniesie w 2025 r.?

REKLAMA

Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów. W artykule omówienie każdej z nich.

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

REKLAMA