Kategorie

Płatnik

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić deklarację rozliczeniową lub deklarację korygującą. Szczegóły w poniższym artykule.
Korektę danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy poprawia błąd w danych, który popełniony został we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Korekta danych zmieni dane wstecz, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.
Korektę danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy poprawia błąd w danych, który popełniony został we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Korekta danych zmieni dane wstecz, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.
Płatnik składek, z wyjątkiem płatnika składek będącego przedsiębiorcą, zobowiązany jest do złożenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu formularza – zgłoszenie płatnika składek.
Na podstawie zgłoszenia płatnika składek zakładane jest w ZUS konto płatnika składek, na którym rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez tego płatnika.
Formularz ZUS ZPA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w tym także zleceniobiorca, podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń.
Umowa o dzieło zawierana pomiędzy przyjmującym zamówienie, a dającym zamówienie rodzi określone obowiązki podatkowe.
Płatnik składek opłaca ubezpieczenia społeczne za osoby ubezpieczone.