Kategorie

Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r.

Joanna Goliniewska
Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia
Nowa wersja programu Płatnik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. Wszystkie zmiany wprowadzone do programu Płatnik mają na celu ułatwienie pracy zarówno płatnikom, jak i ZUS. Jakie zmiany wprowadza dla płatników składek ubezpieczeniowych?

Nowa wersja Płatnika od 27 kwietnia 2015 r.

Wkrótce na swoich stronach internetowych ZUS udostępni nową wersję programu Płatnik. Jest to ostatni etap wdrażania tego programu. Umożliwienie skutecznej wymiany informacji pomiędzy klientami a ZUS oraz coraz szerszej weryfikacji sporządzanych dokumentów ma pomóc w wyeliminowaniu błędów w dokumentach i zmniejszeniu obciążenia obowiązkami płatników składek.

Automatyczna aktualizacja bibliotek i plików

Najbardziej znaczącą zmianą w wersji 10.01.001 programu Płatnik jest możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Dotychczasowe udostępnianie słowników zostało rozszerzone o publikowanie dowolnego zbioru plików (zmienionych lub nowych), które będą pobierane i instalowane jako aktualizacja programu Płatnik. Umożliwia to użytkownikom programu korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.

Nowa wersja programu Płatnik 10.01.001. Pobierz bezpłatną instrukcję.

Program samodzielnie wykrywa, czy wszystkie komponenty aplikacji są aktualne, a jeśli nie – wykonuje autoaktualizację. Pobranie danych następuje tylko w sytuacji, gdy proces weryfikacji wykaże, że na komputerze nie ma aktualnych danych. Dla klientów ZUS oznacza to, że po pobraniu wersji 10 programu Płatnik nie będą musieli się martwić, czy używają aktualnego oprogramowania. Jeśli zajdzie konieczność aktualizacji Płatnika, np. o nowe reguły weryfikacji czy inne elementy, ZUS opublikuje odpowiednie biblioteki, a użytkownik programu pobierze je automatycznie i będzie korzystał z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji.

Nowa wersja programu Płatnik wykonuje autoaktualizację, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że używa aktualnego oprogramowania.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Weryfikacja dokumentów po nowemu

W nowej wersji programu zwiększono zakres weryfikacji dokumentów oraz podniesiono krytyczność błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych.

Najważniejsze nowe funkcjonalności programu Płatnik

● sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie korygującym na podstawie dokumentów składanych w komplecie pierwszorazowym. Weryfikacja ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu, w tym również dokumentów już przetworzonych przez KSI ZUS, a nie – jak dotychczas – tylko w ramach pierwszorazowego zestawu przekazywanego do ZUS

● dodatkowe weryfikacje deklaracji składanych przez płatników „sam za siebie” pod kątem poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ich zgodności z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej w ZUS

● umożliwienie składania deklaracji rozliczeniowej w ramach jednego zakresu numerów, w sytuacji gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na formularzu. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla dużych płatników przekazujących dokumenty za wiele tysięcy ubezpieczonych

● zmiana weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń w zakresie sprawdzenia, czy okres podlegania ubezpieczonego, wprowadzony w dokumentach, nie wykracza poza okres zgłoszenia wprowadzony na koncie płatnika. Wszystkie zgłoszenia dotyczące osób zatrudnianych przez płatnika powinny mieścić się w datach wynikających z terminu zgłoszenia i wyrejestrowania podmiotu jako płatnika składek

● wprowadzenie dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych za osoby ubezpieczone. Na podstawie przekazywanego dokumentu zgłoszeniowego reguły sprawdzają, czy na koncie ubezpieczonego lub w zestawie występuje już zgłoszenie z takim samym kodem tytułu oraz informacją o podleganiu poszczególnym rodzajom ubezpieczeń

Zadaj pytanie: FORUM

Dla płatników korzystających już z pobierania danych z ZUS istotne mogą okazać się zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS, w szczególności:

 • rezygnacja z wyświetlania pola „Data początku obowiązywania danych adresowych” oraz z sygnalizowania, jeśli różnica w danych polega jedynie na wielkości znaków (małe/wielkie litery),
 • rezygnacja z wyświetlania informacji dotyczących miesiąca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotności).

Płatnik może sporządzić dokumenty korygujące na przetworzonym dokumencie pobranym z ZUS, co pozwoli na zwiększenie poprawności wysyłanych dokumentów.

Korekta na podstawie kompletu rozliczeniowego pobranego z ZUS

Dla tych płatników ważne też są zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych, umożliwiające utworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS. W dotychczasowych wersjach programu kreator operował wyłącznie na dokumentach wysłanych z programu Płatnik. Obecnie użytkownik będzie mógł pobrać komplet rozliczeniowy przetworzony w ZUS i na jego podstawie sporządzić korektę (rys. 1). Pozwoli to na zwiększenie poprawności wysyłanych dokumentów, bo użytkownik wie, co już jest zapisane w ZUS, i łatwiej może dokonać korekty.

Kiedy wszyscy płatnicy zostaną podłączeni do interaktywnego Płatnika Plus

Rys. 1. Kreator dokumentów rozliczeniowych

Nowe funkcjonalności dla płatników wielooddziałowych

W nowym Płatniku rozszerzono funkcjonalności przeznaczone dla płatników wielooddziałowych, u których dokumenty z poszczególnych oddziałów firmy są przekazywane do ZUS za pośrednictwem centrali firmy. Najważniejsze zmiany to:

 • aktualizacja komponentów i bibliotek programu bez konieczności pobierania danych z ZUS, w sytuacji gdy program Płatnik pracuje w trybie oddziałowym,
 • zablokowanie możliwości wysłania dokumentów automatycznie do ZUS, jeśli program pracuje w trybie oddziałowym,
 • wprowadzenie nowej funkcjonalności umożliwiającej oznaczenie w dedykowany sposób zestawów przekazanych do centrali firmy w celu przesłania ich do ZUS,
 • rozszerzenie kreatora importu plików kedu o możliwość sumowania dokumentów przychodzących do centrali firmy z różnych oddziałów,
 • oznaczanie dokumentów przynależnością do oddziału,
 • tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały oraz ich zapis do pliku zewnętrznego.

Przy takim trybie pracy i wykorzystaniu nowych funkcji poszczególne oddziały będą mogły przekazywać dokumenty zgłoszeniowe/zmiany danych oraz raporty wraz z deklaracją do centrali firmy, gdzie następnie – po aktualizacji wszystkich danych – będzie dokonywana pełna weryfikacja. Jeśli w wyniku rozszerzonych weryfikacji program zgłosi błędy, wówczas centrala firmy będzie miała możliwość przekazania wyników weryfikacji w postaci zewnętrznego pliku do poszczególnych oddziałów. Natomiast poszczególne oddziały nie będą pobierać danych np. rozliczeniowych dla całej firmy.

Członek rady nadzorczej w Płatniku

Nowa wersja programu umożliwia wprowadzanie zmian danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie jest zgłaszany do ubezpieczeń z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany. Jeśli ubezpieczony zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń, wówczas każda aktualizacja powoduje pobranie danych identyfikacyjnych obowiązujących na dzień wyrejestrowania. Dopiero ponowne zgłoszenie ubezpieczonego i przetworzenie takiego dokumentu przez system umożliwia płatnikowi uzyskanie bieżących danych z rejestrów ZUS.

Program Płatnik został przystosowany do płatników wielooddziałowych, u których dokumenty poszczególnych oddziałów są przekazywane do ZUS za pośrednictwem centrali.

Informacja o stanie weryfikacji przetworzonych dokumentów

Ułatwieniem pracy dla użytkownika jest dodanie informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS. W głównych widokach programu wyświetlane są statusy prezentujące, czy dokumenty zostały przetworzone poprawnie czy z błędem. Jeżeli do ZUS zostanie przekazane zaległe zgłoszenie lub wyrejestrowanie dotyczące historycznego okresu, wówczas po otrzymaniu informacji o zakończeniu przetwarzania dokumentu należy sprawdzić, czy wysłane dokumenty nie powodują konieczności uzupełnienia lub skorygowania dokumentów rozliczeniowych.

Wyliczanie raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania

Innym ułatwieniem jest rozszerzenie możliwości wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia, w szczególności tych, które posiadają więcej niż jeden równorzędny schemat finansowania. Dotychczas program wyliczał składki według domyślnego schematu. W sytuacji gdy pozycja raportu powinna być wyliczona w inny sposób, użytkownik samodzielnie dokonywał przeniesienia składek. Począwszy od wersji 10.01.001 istnieje możliwość wyboru schematu finansowania spośród schematów dostępnych dla danego kodu tytułu ubezpieczenia. Wyboru schematu finansowania dokonuje się po wypełnieniu kodu tytułu oraz kwot podstaw wymiaru zgodnie z rodzajami ubezpieczeń zapisanymi w kartotece ubezpieczonego. Wyświetlony schemat finansowania pokazuje pełny sposób wyliczenia składek obowiązujący dla kodu tytułu w okresie, w którym przygotowywany jest raport. W związku z tym przed wypełnieniem pozycji raportu zalecane jest przejście do kartoteki ubezpieczonego, aby sprawdzić dane o ubezpieczeniach dla kodu, z którym ubezpieczony był zgłoszony. Jeśli ze zgłoszenia zapisanego w kartotece wynika, że ubezpieczony nie podlegał wszystkim ubezpieczeniom pokazanym w schemacie, należy podać tylko podstawy wymiaru zgodne ze zgłoszeniem, a pozostałe wyzerować. Wówczas po wskazaniu schematu program wyliczy składki tylko dla tych ubezpieczeń, dla których wypełniono podstawy kwotami większymi od zera, natomiast pozostałe wyzeruje.

Zmiany dla płatników składek w 2015 r.

Po wskazaniu schematu finansowania program Płatnik wyliczy składki tylko dla tych ubezpieczeń, dla których podstawy zostały wypełnione kwotami wyższymi od zera, pozostałe zostaną wyzerowane.

Dane adresowe – wyszukiwanie adresu w słowniku

Wszystkich użytkowników zainteresuje na pewno możliwość wykorzystywania słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełniania danych adresowych w dokumentach. Dotychczas program pokazywał jedynie błędy w adresach, natomiast obecnie dodano nowe okienko umożliwiające wyszukiwanie adresu w słowniku. Przed uruchomieniem wyszukiwania należy wypełnić kryteria, według których aplikacja znajdzie pasujące adresy. W otwartym dokumencie, na zakładce, gdzie wypełniane są dane dotyczące adresu, należy wybrać przycisk (rys. 2). Na ekranie program wyświetli odrębne okno, w którym wypełnia się nazwę miejscowości lub kod pocztowy. W dolnej części okna program wyświetli dostępne nazwy ulic dla wskazanej miejscowości. Można zawęzić kryterium wyszukiwania, podając nazwę ulicy lub jej część. Po wyborze i akceptacji właściwej nazwy ulicy program powróci do pozycji dokumentu (lub kartoteki ubezpieczonego), wypełniając jednocześnie pola w bloku adresowym.

Rys. 2. Możliwość wyszukiwania prawidłowego adresu poprzez uruchomienie słownika

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?