REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych

Joanna Stolarska
Nowe zasady dotyczące zawieszalności świadczeń przedemerytalnych dla osób łączących pobieranie świadczenia z działalnością zarobkową weszły w życie 1 lutego 2011 r. Do przychodów za rok rozliczeniowy 2010/2011 należy jednak, na mocy przepisów przejściowych, stosować poprzednio obowiązujące zasady. Znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą jednak wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

Nowe zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń przedemerytalnych określone zostały w art. 5 i 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Będą one stosowane przez ZUS w roku rozliczeniowym 2011/2012.

Rok rozliczeniowy 2010/2011

Przed nowelizacją przepisy wskazywały, że świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przez osobę do niego uprawnioną przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Tytułem tym może być zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności. W brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją (zgodnie z którym należy jeszcze rozliczyć dodatkowy przychód w roku rozliczeniowym 2010/2011) świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (dopuszczalna kwota przychodu), a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu).

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia. Jeżeli w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż – od 1 marca 2011 r. – 433,62 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 433,62 zł. W momencie przekroczenia przez świadczeniobiorcę granicznej kwoty przychodu świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Stanie się tak również wówczas, gdy już sama jego wysokość jest wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu, niezależnie od kwoty przychodów uzyskiwanych przez świadczeniobiorcę.

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych >>

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

W zgodnej opinii ustawodawcy oraz opiniującego zmiany Biura Analiz Sejmowych zasady łączenia świadczenia przedemerytalnego i przychodów z pracy zarobkowej – stosowane przy zmniejszaniu świadczeń – były skomplikowane i zbyt trudne w praktycznym stosowaniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od rozliczenia 2011/2012

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie od 1 lutego br., zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje na zasadach analogicznych do tych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego uzyskuje przychód m.in. z tytułu:

 • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
 • wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
 • umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych, m.in. w: Wojsku Polskim, policji, straży pożarnej,

- musi o tym fakcie poinformować ZUS. Jeśli przychód uzyskany ze wskazanych tytułów będzie przekraczał określone w znowelizowanej ustawie o świadczeniach przedemerytalnych progi, świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone.

Autopromocja

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Zapisz się na

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Pracujący emeryci - zmiany w przepisach >>

Co istotne, w przypadku świadczeniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność za przychód uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Będzie to zatem nie przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, ale kwota równa podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, obowiązująca osobę, która prowadzi działalność pozarolniczą. Przychodem ograniczającym lub zawieszającym prawo do świadczenia są uważane również, analogicznie do przepisów o zawieszalności świadczeń emerytalno-rentowych, kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów kodeksu pracy, jak również kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Autopromocja

Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r.

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady.

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiła jego wypłata

Świadczeniobiorca nie ma obowiązku przedstawiać informacji o przychodach uzyskiwanych z działalności, które nie stanowią tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, np. z tytułu umowy o dzieło, a także informacji o kwotach wygranych w grach losowych czy też otrzymanych jako darowizny. W zaświadczeniu płatnika lub oświadczeniu osoby prowadzącej działalność nie należy również uwzględniać przychodów należnych za okres przed uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie z art. 5, ust. 8 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Nowe progi przychodu

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS (tzw. graniczna kwota przychodu). Z kolei świadczenie to będzie zmniejszane w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 25% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej (tzw. dopuszczalna kwota przychodu), o kwotę przekroczenia – nie wyższą jednak niż połowa otrzymywanego świadczenia.

Czy nieprawidłowo zwolnionej pracownicy podlegającej ochronie przedemerytalnej należy się odszkodowanie >>

Od wejścia w życie nowelizacji podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego będzie wyłącznie kwota przychodu. Do tej pory – oprócz dodatkowych przychodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia lub działalności gospodarczej – ZUS brał pod uwagę także kwotę otrzymywanego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Uzależnienie zmniejszania tych świadczeń tylko od kwoty osiąganego przychodu spowoduje, że część osób, które do tej pory miały zmniejszane świadczenia, po wejściu w życie nowelizacji będzie pobierała świadczenie w pełnej wysokości – nie nastąpi jego zmniejszenie. Z kolei osoby, których świadczenie było wyższe od dopuszczalnej kwoty przychodu i które miały to świadczenie zawieszane niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu, będą mogły osiągać przychód – w zależności od jego wysokości ich świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości lub ulegnie zmniejszeniu.

W niektórych przypadkach sytuacja świadczeniobiorców może jednak ulec pogorszeniu. Jeżeli obecnie suma świadczenia i przychodu nie przewyższa 50% przeciętnego wynagrodzenia, ale przychód jest na tyle duży, że jego kwota przekroczy nową dopuszczalną kwotę przychodu, pobierane świadczenie zostanie zmniejszone.

Rozliczenie roczne lub miesięczne

Kolejną istotną zmianą, wprowadzoną na mocy nowelizacji, jest możliwość dokonania rozliczenia przychodu w wariancie rocznym (całość przychodu osiągniętego w danym roku rozliczeniowym, czyli od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego) lub w wariancie miesięcznym (z rozbiciem przychodu na poszczególne miesiące). Umożliwia to zastosowanie tego wariantu rozliczenia, który dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne jest korzystniejszy.

Do powiadomienia ZUS o wysokości przychodu zobowiązani są zarówno płatnik, jak i świadczeniobiorca

Wskaźniki i stawki: Emerytury i renty >>

Osoba łącząca pobieranie świadczenia przedemerytalnego z działalnością zarobkową musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS. Niezależnie od tego w terminie do 31 maja 2011 r. należy poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011. Do przekazania takiej informacji zobowiązany jest pracodawca, zleceniodawca i również sam świadczeniobiorca.

Należy pamiętać, że zgodnie z wprowadzonym w art. 2 przepisem przejściowym rozliczenie przychodu za ubiegły rok następuje jeszcze według starych zasad, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji. Jednak znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia. Mogą wtedy zawczasu wnioskować do ZUS o zawieszenie jego wypłaty, jeżeli chcą uniknąć sytuacji nienależnego pobrania świadczenia i konieczności jego zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Cyberbezpieczeństwo. Co dziesiąty pracownik używa tego samego hasła ponad piętnaście razy

  84% firm korzysta z menedżerów haseł, ale mimo to 54% pracowników zapisuje je również w plikach tekstowych na komputerze. Co więcej, prawie 90% używa tego samego hasła wielokrotnie. Hakerzy atakują nie tylko duże firmy. 58% ataków dotyka firmy zatrudniające mniej niż tysiąc pracowników.

  Szukasz pracy w Łodzi i okolicach? Zobacz aktualne oferty!

  Praca w Łodzi. Stopa bezrobocia w Łódzkiem jest na poziomie 5,5 proc., zaś w samej Łodzi – 4,5 proc. Gdzie obecnie brakuje pracowników? Jakie benefity oferują firmy, aby zachęcić do pracy właśnie u nich? 

  Kto obiecuje pracownikom najwyższe zarobki? Który komitet wyborczy?

  Większość ogólnopolskich komitetów wyborczych w swoich programach przedstawia propozycje dotyczące polskiego systemu podatkowego. Eksperci sprawdzili, ile zarobiliby pracownicy, gdyby w życie weszły zmiany proponowane przez komitety wyborcze PiS, KO, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

  Cyfryzacja. Sześć na dziesięć polskich firm używa elektronicznych dokumentów, ale większość nie rezygnuje z papieru

  Polskie firmy coraz częściej wdrażają nowoczesne rozwiązania usprawniające ich pracę, ale cyfryzacja biznesu w większości przypadków nadal nie obejmuje całej organizacji. 59 proc. firm wykorzystuje w codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, jednak tylko 27 proc. scyfryzowało wszystkie obszary swojej działalności. 54 proc. ankietowanych nie widzi potrzeby wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, 28 proc. wskazuje na zbyt wysokie koszty działania, a 17 proc. na niewystarczające wewnętrzne zasoby IT. 

  REKLAMA

  Praca cudzoziemców. MRiPS o niedoborach kadrowych i napływie cudzoziemców na rynek pracy

  Nasz rynek pracy od lat boryka się z niedoborami kadrowymi i dlatego napływ cudzoziemców nie powoduje wzrostu bezrobocia wśród Polaków – podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przekłamań dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce, które uderzają przede wszystkim w uczciwych pracodawców. Kłamliwa i pozbawiona merytoryki narracja opozycji powoduje – twierdzi resort Marleny Maląg – że wiele branż dotknie problem braku pracowników.

  Czy za studenta płaci się składki na ZUS

  Studenci szukają pracy nie tylko w wakacje, które właśnie kończą, ale i w trakcie roku akademickiego. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy. 

  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  SoDA Conference 2023: Jakie wyzwania czekają polski sektor IT w 2024 roku

  Nowe wyzwania i pojawiające się możliwości to „stałe” elementy w niezwykle zmiennym świecie biznesu, a sektor technologiczny nie jest w tym odosobniony. Po stronie wyzwań należy wskazać przede wszystkim czynniki ekonomiczne i geopolityczne, ale również wspomniana AI, budząca też obawy wśród pracowników. W jaki optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT? Jak adaptować się do zmian? Gdzie szukać nowych możliwości na zbudowanie solidnego i konkurencyjnego biznesu IT? Te oraz wiele innych tematów będzie omawianych już na początku października, podczas zbliżającej się SoDA Conference 2023.

  REKLAMA

  Działalność gospodarcza a rynek pracy: Jak przedsiębiorczość wpływa na zatrudnienie

  Rynek pracy i działalność gospodarcza są nierozerwalnie związane ze sobą. Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu wzrostu gospodarczego i kształtowaniu struktury rynku pracy. 

  Płaca godziwa

  Płaca godziwa, znana również jako sprawiedliwa płaca, jest jednym z kluczowych elementów rynku pracy i sprawiedliwości społecznej. To pojęcie odnosi się do wynagrodzenia, które jest uczciwe, adekwatne i zapewnia pracownikom godne warunki życia. 

  REKLAMA