Kategorie

Jak zwiększyć wynagrodzenie netto pracownika bez dodatkowych kosztów dla pracodawcy

Jak zwiększyć wynagrodzenie netto bez kosztów dla pracodawcy? /Fot. Fotolia
Jak zwiększyć wynagrodzenie netto bez kosztów dla pracodawcy? /Fot. Fotolia
Fotolia
Najkorzystniej na pracę i motywację pracownika wpływa podwyżka pensji. Zwykle wiążę się to jednak z dodatkowymi ciężarami po stronie pracodawcy. Jak zwiększyć wynagrodzenie netto pracownika bez dodatkowych kosztów dla pracodawcy?

Zwiększenie wynagrodzenia netto bez dodatkowych kosztów dla pracodawcy

Zwiększenie wynagrodzenia netto pracowników bez stworzenia dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy można osiągnąć za pomocą:

 • struktury zatrudnienia z prawami autorskimi
 • samozatrudnienia
 • umów cywilnoprawnych
 • wynagrodzenia członków zarządu / kadry menedżerskiej
 • wynagrodzenia osób delegowanych do i z Polski
 • wykorzystania programów pochodnych instrumentów finansowych

Zobacz również serwis: Składniki wynagrodzenia

STRUKTURA ZATRUDNIENIA Z PRAWAMI AUTORSKIMI

W strukturze zatrudnienia z prawami autorskimi istotne jest przeniesienie w umowie praw autorskich, ewidencja, kontrola oraz akceptacja utworów przez pracodawcę.

Utworem mogą być:

 • raporty, analizy, opinie,
 • ekspertyzy, opracowania, regulaminy,
 • memoranda, prezentacje,
 • wykłady, wystąpienia,
 • programy, aplikacje komputerowe,
 • autorskie tłumaczenia,
 • materiały marketingowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami – wynoszą 50% uzyskanego przychodu (Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT) do wysokości ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (42 764 zł) (Art. 22 ust. 9 a ustawy o PIT)
koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne (Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT)

 • Warunki wprowadzenia struktury:

- umowa o pracę zawiera klauzulę o przenoszeniu autorskich praw majątkowych na pracodawcę w zamian za określone w umowie wynagrodzenie
- pracodawca i pracownicy prowadzą ewidencję stworzonych w ramach struktury utworów

Polecamy także: Wykazywanie dodatkowych świadczeń z umowy zlecenia po ustaniu zatrudnienia w Z-3a

Wdrożenie struktury i kontrola jej funkcjonowania

Wdrożenie struktury i kontrola jej funkcjonowania