Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć wydatki poniesione na organizację świątecznego spotkania?

Marek Smakuszewski
Doradca podatkowy posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowych firmach audytorskich. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym obszaru optymalizacji podatkowej i cen transferowych dla przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, IT, FMCG. Autor licznych publikacji o tematyce prawnej i podatkowej.
Jak rozliczyć wydatki poniesione na organizację świątecznego spotkania?. /Fot. Fotolia
Jak rozliczyć wydatki poniesione na organizację świątecznego spotkania?. /Fot. Fotolia
Fotolia
W okresie świąt większość pracodawców organizuje bożonarodzeniowe spotkania dla swoich pracowników. Jak rozliczyć wydatki związane z organizacją świątecznego spotkania. Czy przygotowane przez pracodawcę paczki świąteczne, wręczane podczas spotkania będą kosztem podatkowym? Co z odliczeniem VAT od zakupionych prezentów?

Zorganizowanie bożonarodzeniowych imprez dla pracowników przysparza przedsiębiorcom wielu kłopotów z ich podatkowym rozliczeniem. Jak zatem poradzić sobie z podatkowym rozliczeniem zakupu paczek dla pracowników i zorganizowania im imprezy?

Przekazywanie paczek świątecznych

To, czy będą Państwo mogli zaliczyć do kosztów podatkowych zakup towarów przekazanych pracownikom w formie paczek świątecznych, zależy od sposobu sfinansowania ich zakupu. I tak:

 • jeżeli zakup paczek zostanie sfinansowany przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), wydatków na ten cel pracodawca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych (zob. art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); wyłączenie takich wydatków z kosztów podatkowych wynika z tego, że kosztem dla pracodawcy zobowiązanego do tworzenia ZFSŚ są odpisy na ten fundusz,
 • jeżeli wydatki na paczki poniesione zostaną ze środków obrotowych pracodawcy, mogą stanowić jego koszt podatkowy.

Jakie skutki podatkowe dla pracownika ma otrzymanie paczki? Także w tym przypadku o tym, czy wartość paczek pracodawca będzie musiał zaliczyć do przychodów pracownika, będzie decydować źródło finansowania ich zakupu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia w art. 21 ust. 1 pkt 67 z podatku wartość świadczeń rzeczowych dla pracowników (np. paczek świątecznych), o ile:

 • świadczenie rzeczowe lub pieniężne dla pracownika nie jest bonem, talonem lub innym znakiem uprawniającym do jego wymiany na towary lub usługi,
 • wartość otrzymanego świadczenia sfinansowanego z ZFŚS nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł,
 • otrzymane świadczenie zostało sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Spełnienie tych warunków oznacza, że nie będą Państwo musieli pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości przekazanych paczek.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że jeżeli wartość paczki świątecznej, sfinansowanej w całości ze środków ZFŚS, przekroczyłaby 380 zł lub do przekroczenia tej kwoty doszło na skutek zsumowania wartości paczki z innymi świadczeniami, które pracownik otrzymał z ZFŚS w trakcie roku, to opodatkowaniu będzie podlegała tylko nadwyżka ponad 380 zł.

Jeżeli firma sfinansuje paczki świąteczne ze środków obrotowych, to ich wartości nie obejmuje opisane zwolnienie. Stanowią one dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Oznacza to obowiązek:

 • doliczenia wartości takiej paczki do przychodu pracownika oraz
 • pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Firma jako płatnik przekazuje zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę. Zaliczki pobrane z tego tytułu należy wykazać w wystawianej po zakończeniu roku podatkowego deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach

Rozliczenie VAT

Kiedy firma kupuje paczki świąteczne i przekazuje je, finansując z ZFŚS, działa jako administrator środków zgromadzonych na koncie funduszu. Nie działa natomiast jako prowadzący działalność gospodarczą. W konsekwencji nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupowych sfinansowanych ze środków ZFŚS. Jednocześnie, przekazując towary (w tym paczki świąteczne), sfinansowane ze środków funduszu, nie ma obowiązku odprowadzania należnego VAT (zobacz interpretację ogólną Ministra Finansów z 27 maja 2013 r. – sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859, publ. Dz.Urz. MF poz. 12).

W przypadku sfinansowania paczek świątecznych ze środków obrotowych firmy mogą wystąpić dwie sytuacje:

 • gdy wartość paczki świątecznej nie przekroczy 100 zł (limit ten obejmuje wszystkie prezenty przekazane danemu pracownikowi w roku podatkowym) – nieodpłatne ich przekazanie nie będzie podlegało VAT. Warunkiem jest sporządzenie imiennej listy pracowników, którzy otrzymali paczki. Firma zachowuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu paczek świątecznych (do końca 2013 roku wynika to wprost z art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT). Przepis art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT zostanie z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony. Nie zmieni to jednak stanu rzeczy – zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur wynikać będzie z zasad ogólnych obowiązujących przy odliczaniu VAT.
 • gdy wartość paczki świątecznej dla pracownika przekracza 100 zł, nieodpłatne jej przekazanie pracownikowi będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przy nabyciu lub wytworzeniu towarów wchodzących w skład paczki przysługiwało prawo do odliczenia.

Należy zaznaczyć, że istnieje związek zakupu paczek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT-em. Paczki przekazywane są bowiem pracownikom. Organizacji przysługuje więc prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paczek świątecznych.

Przekazywanie paczek świątecznych pracownikom stanowi „nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste pracowników”. Firma powinna wykazać VAT należny od takiej czynności (jeżeli od zakupu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego). W tym celu podatnik powinien ustalić wartość paczki według ceny zakupu (netto) lub gdy nie ma ceny zakupu – według kosztu wytworzenia. Tak ustalona wartość paczki stanowi podstawę opodatkowania VAT. Do końca 2013 roku można ją wykazać wraz z kwotą należnego podatku na fakturze wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT).

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Stawka VAT zależy od rodzaju przekazywanego przez firmę towaru. Zazwyczaj paczki świąteczne to zbiór towarów (słodyczy, drobnych upominków). Mogą one być opodatkowane różnymi stawkami VAT. W związku z tym rozróżnić należy sytuacje, w których firma:

 • sama kupuje towary i tworzy paczki,
 • kupuje gotowe paczki.

W pierwszym przypadku przekazanie towarów firma opodatkuje w podziale na poszczególne stawki podatkowe. W drugim, wykaże VAT należny od wszystkich towarów zawartych w paczce łącznie według stawki 23 proc.

Spotkanie świąteczne z pracownikami

Wydatki na spotkanie wigilijne poniesione ze środków obrotowych firma może zaliczyć do kosztów podatkowych. Świąteczne spotkanie przyczynia się bowiem do zintegrowania pracowników i władz spółki, poprawienia atmosfery w pracy, a więc – podniesienia efektywności pracy.

W przeszłości często pojawiał się pogląd, że sam fakt uczestniczenia w imprezie wigilijnej nie może przesądzać o powstaniu u pracownika przychodu z tego tytułu. Każdy z pracowników w różnym stopniu mógł skorzystać np. z przygotowanego przez firmę cateringową poczęstunku. Nie ma tu możliwości określenia rzeczywistej wartości świadczenia (np. poczęstunku) otrzymanego przez każdą osobę. Obecnie jednak organy podatkowe nie podzielają tego stanowiska. Zdaniem większości z nich o powstaniu przychodu u pracownika decyduje sam fakt nieodpłatnego uczestniczenia w spotkaniu, sfinansowanym przez pracodawcę i możliwość skorzystania z każdej dostępnej atrakcji (w tym z wyżywienia). Wobec tego płatnik zobowiązany będzie naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od otrzymanego przez pracownika przychodu. Jak argumentują organy podatkowe, problemy techniczne nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia, jaka wartość zapłaconej kwoty przypadać będzie na danego pracownika (zobacz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 października 2013 r. – sygn. IPTPB1/415–419/13–4/AG). Ze względu na ryzyko sporu warto uzyskać w tej sprawie interpretację podatkową.

Przyjęcie obowiązującego stanowiska fiskusa może powodować problemy z ustaleniem wysokości przychodu przypadającego na poszczególnych pracowników. Z interpretacji udzielanych przez organy podatkowe wynika, że wysokość tych przychodów należy ustalić, dzieląc koszty organizacji imprezy przez liczbę pracowników zaproszonych lub którzy zadeklarowali swój udział.

Kwestia wyglądałaby inaczej, gdyby impreza została sfinansowana ze środków ZFŚS. Jak wcześniej wspomniano, może to być trudne, gdyż prawo do korzystania ze środków funduszu mają w pierwszej kolejności pracownicy, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Jeśli jednak firma spełniłaby te kryteria, przychody osiągnięte przez pracowników z tytułu udziału w takiej imprezie mogłyby korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Zobacz także: Czym jest system wynagrodzeń w firmie?

WAŻNE!

Spotkania wigilijne organizowane przez firmę należy sfinansować ze środków obrotowych, a nie ze środków ZFŚS. Ich celem nie jest bowiem pomoc pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na organizowanie spotkań świątecznych ze środków ZFŚS, musi liczyć się z zakwestionowaniem tego rodzaju praktyki przez organy podatkowe. Co więcej, wydatki takie nie będą stanowić kosztów podatkowych z przyczyn wspomnianych wcześniej.

VAT

Organizacja imprezy bożonarodzeniowej nie wiąże się z koniecznością rozliczenia VAT. Co prawda, nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników podatnika podlega opodatkowaniu (zob. art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT), nie dotyczy to jednak organizacji dla pracowników różnego rodzaju imprez integracyjnych, w tym imprez okolicznościowych.

Organizacja tego rodzaju spotkań wpływa m.in. na dobrą atmosferę w pracy, a tym samym pośrednio wpływa na prowadzoną przez podatnika działalność opodatkowaną VAT. W takiej sytuacji korzyść osobista uzyskana przez uczestnika spotkania ma charakter drugorzędny. Świadczenie usługi na rzecz pracowników polegającej na organizacji spotkania wigilijnego nie będzie więc podlegało VAT.

personel@infor.pl 

Więcej przeczytasz w czasopiśmie PERSONEL I ZARZĄDZANIE >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!