Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Bogusław Nowakowski
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:

 • 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia – wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z faktycznego okresu ubezpieczenia, tj. z pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia.

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku

Płatnik zasiłku w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe.

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego płatnik nie wlicza składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Jeżeli w przepisach zakładowych nie ma zawartych postanowień o sposobie wypłaty danych składników wynagrodzenia, płatnik powinien uznać, że składnik wynagrodzenia nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku i wliczyć go do podstawy wymiaru zasiłku.

WAŻNE!

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych nie ma zapisów o wypłacaniu składnika wynagrodzenia w trakcie niezdolności do pracy, to taki składnik wynagrodzenia płatnik zasiłku wlicza do podstawy wymiaru zasiłku.

Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu. Składników tych nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku za okres po upływie terminu, do którego przysługiwał.

PRZYKŁAD

Pracownica miała prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. Dodatek był proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby. Pracownica chorowała w okresie od 15 września do 31 października 2011 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracodawca ustalił na podstawie wynagrodzenia uzyskanego przez pracownicę od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. Pracodawca w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnił również dodatek funkcyjny, ale tylko w odniesieniu do zasiłku za okres od 15 do 30 września 2011 r. Wypłacając zasiłek chorobowy za okres od 1 do 31 października 2011 r. pracodawca przeliczy podstawę wymiaru i wyłączy z niej kwotę wliczonego dodatku funkcyjnego.


Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać również składników wynagrodzenia, które pracodawca przestał wypłacać na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu. Składników tych płatnik zasiłku nie uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku, który przysługuje za okres przypadający po terminie, do którego składniki te były wypłacane.

Jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

WAŻNE!

Jeżeli zakład pracy zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia, to należy wyłączyć go z podstawy wymiaru świadczenia, ale nie można zmieniać okresu, z jakiego została ustalona podstawa wymiaru.

Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano.

PRZYKŁAD

Pracownica od 5 sierpnia 2011 r. otrzymuje zasiłek macierzyński w wymiarze 140 dni. Pracownica ma prawo do nagrody kwartalnej, która jest pomniejszana proporcjonalnie za czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracodawca wyliczył na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. W podstawie wymiaru zasiłku pracodawca uwzględnił również nagrody za III i IV kwartał 2010 r. oraz za I i II kwartał 2011 r. W sierpniu 2011 r. zarząd spółki podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty nagród kwartalnych od października 2011 r. Taki zapis został wprowadzony do regulaminu wynagradzania. Wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy od 1 października 2011 r. pracodawca przeliczy na nowo wyłączając z podstawy wymiaru nagrodę kwartalną.

Jeżeli składnik wynagrodzenia zostanie włączony w całości lub w części do innego składnika wynagrodzenia lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia – zasada o wyłączaniu z podstawy składników przysługujących do określonego terminu nie ma zastosowania.

PRZYKŁAD

Pracownica jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego od 8 września 2011 r. do 25 stycznia 2012 r. (140 dni). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy przysługuje dodatek stażowy w wysokości 20%, który zgodnie z regulaminem wynagradzania jest obliczany od faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc. Przy obliczeniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego zostało uwzględnione wynagrodzenie za okres od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. oraz dodatek stażowy. Zakład pracy podjął decyzję o włączeniu dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego od 1 października 2011 r. Mimo zmiany zasad wynagradzania, podstawa wymiaru zasiłku przysługującego od 1 października br. nie zmieniła się, ponieważ zgodnie z nowymi zasadami wynagradzania nie zaprzestano wypłaty dodatku stażowego. Został on w całości włączony do wynagrodzenia zasadniczego.


Wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej

Zasady wliczania i wyłączania z podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu mają również zastosowanie do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub z innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło – jeżeli taka umowa została zawarta z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej płatnik zasiłku uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku sumując je z wynagrodzeniem przysługującym z umowy o pracę.

Zatem wynagrodzenie z tytułu wymienionych umów, jeżeli zostało wypłacone za okres, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących z tytułu zatrudnienia tylko w czasie trwania takiej umowy.

WAŻNE!

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać przychodu z umowy cywilnej, która przestała obowiązywać przed okresem, z jakiego jest obliczana podstawa wymiaru.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 54 lat chorował od 3 do 14 października 2011 r. Pracodawca zawarł z nim dodatkową umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 r. Przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego pracodawca w podstawie wymiaru uwzględnił wynagrodzenie pracownika za okres od października 2010 r. do września 2011 r. Nie doliczył natomiast wynagrodzenia, które pracownik otrzymał z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za okres po terminie, do którego umowa ta była zawarta.

Jeżeli termin, na jaki została zawarta umowa cywilnoprawna, upływa podczas pobierania zasiłku, to po upływie terminu, na jaki zawarto umowę, podstawę wymiaru zasiłku płatnik ustala ponownie, wyłączając z niej wynagrodzenie wypłacone z umowy cywilnoprawnej.

PRZYKŁAD

Pracownica opiekowała się chorym dzieckiem w okresie od 30 września do 7 października 2011 r. Pracodawca zawarł z pracownicą dodatkową umowę o dzieło na okres od 1 lutego do 30 września 2011 r. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego pracodawca ustalił z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego za 30 września 2011 r. pracodawca uwzględnił wynagrodzenie z umowy o dzieło otrzymane przez pracownicę od lutego do września 2011 r. Natomiast podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego za okres od 1 do 7 października 2011 r. należy ustalić ponownie z tego samego okresu, wyłączając wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło.

Ponowne ustalenie podstawy

Podstawy wymiaru zasiłku płatnik nie ustala na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków – zarówno tego samego, jak i innego rodzaju – nie było przerwy albo przerwa trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe oraz pod warunkiem, że nie został zmieniony wymiar czasu pracy.

W pewnych okolicznościach, mimo że przerwa między okresami pobierania zasiłku jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, ustaloną już wcześniej podstawę wymiaru zasiłku płatnik przelicza na nowo, wyłączając z niej lub uwzględniając poszczególne składniki wynagrodzenia. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia do określonego terminu. Wówczas płatnik zasiłku nie uwzględnia tego składnika w podstawie wymiaru zasiłku należnego za okres przypadający po terminie, do którego przysługiwał.

WAŻNE!

Składnik wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano, należy wyłączyć z obliczeń, ale podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się z nowego okresu.

PRZYKŁAD

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną na 14 dni w sierpniu 2011 r. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrodę miesięczną pomniejszaną proporcjonalnie za czas choroby, opieki i zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego w sierpniu 2011 r. pracodawca wyliczył z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. oraz z nagrody miesięcznej. Od 1 października 2011 r. zakład pracy zmienił regulamin wynagradzania i nagroda jest wypłacana również w okresie nieobecności z powodu choroby, opieki i zasiłku macierzyńskiego. W październiku 2011 r. pracownik przebywa przez 9 dni na zasiłku opiekuńczym na 3-letnią córkę. Mimo że przerwa w pobieraniu zasiłku opiekuńczego nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych, w związku ze zmianą w regulaminie wynagradzania pracodawca przeliczył podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego. Nie zmienił się okres, z którego przyjęto wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku, nadal jest ono obliczane z okresu od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z niej nagrody miesięcznej, która jest wypłacana również w okresie nieobecności z powodu opieki.


Zasiłki, których wypłatę pracodawca przekazuje do ZUS

Zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, ustalają prawo do świadczeń z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia te wypłacają swoim pracownikom w czasie trwania ubezpieczenia. Natomiast zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłatę świadczeń z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego przekazują do ZUS właściwego dla siedziby zakładu pracy. ZUS jest również płatnikiem świadczeń chorobowych za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zakład pracy, przekazując do ZUS dokumentację do wypłaty pracownikowi świadczenia (w zależności od rodzaju tego świadczenia: ZUS ZLA, akt urodzenia, zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu), ma obowiązek wypełnić zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Zaświadczenie to zawiera dane niezbędne do ustalenia prawa i wysokości należnego świadczenia: dane identyfikacyjne pracownika i płatnika składek, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, okres wypłaconego wynagrodzenia chorobowego. Znaczenie dla prawidłowego naliczenia zasiłku ma pozycja dotycząca osiągniętego wynagrodzenia wraz z jego składnikami w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Od poprawności wypełnienia i wskazania uwag dotyczących wypłaty składników wynagrodzenia zależy prawidłowe ustalenie przez ZUS podstawy wymiaru zasiłku.

WAŻNE!

W tabelach zaświadczenia ZUS Z-3 nie należy podawać składników wynagrodzenia przyznanych do określonego terminu, jeżeli zasiłek przysługuje za okres po upływie tego terminu.

Szczególne znaczenie ma przekazywanie przez płatnika składek do ZUS informacji mających wpływ na wysokość ustalonej wcześniej podstawy wymiaru przy składaniu nowego ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3 składanego po przerwie w zwolnieniu lekarskim lub przy zmianie rodzaju pobieranego świadczenia.

W przypadku gdy świadczenia chorobowe wypłaca pracownikom ZUS, a w zakładzie pracy nastąpi zmiana regulaminu wynagradzania polegająca na zaprzestaniu wypłacania składników wynagrodzenia, to taką informację pracodawca powinien przekazać do ZUS wypełniając zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 ze wskazaniem prawidłowej podstawy wymiaru zasiłku i daty, od której obowiązuje zmiana. W tabeli dotyczącej wynagrodzenia pracodawca podaje wyłącznie składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast w punkcie „Uwagi” pracodawca podaje datę zaprzestania wypłaty tego składnika wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywa na zasiłku macierzyńskim od 3 lipca 2011 r. do 4 lutego 2012 r., tj. przez 217 dni w związku z urodzeniem bliźniąt. Zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, ponieważ zakład pracy zatrudnia 19 osób. Pracownica otrzymuje zmienne wynagrodzenie oraz jest uprawniona do premii miesięcznej w wysokości 15%, która zgodnie z regulaminem wynagradzania jest obliczana od faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc i zaokrąglona w górę do złotówki. Ponadto pracownica otrzymywała wynagrodzenie za nadgodziny. Przekazując wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS, zakład pracy wypełnił zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 w punkcie 10 w następujący sposób:

10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne:

Rok

M-c

Dni, które pracownik:

Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca

Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto

Zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto

% składki potrąconej

przepracował

był zobowiązany przepracować

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie

premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010

07

22

22

2427,00

124,30

13,71

2010

08

22

22

2335,00

68,70

13,71

2010

09

15

22

Urlop bezpł.

1656,00

x

13,71

2010

10

21

21

2544,00

136,00

13,71

2010

11

20

20

2307,00

x

13,71

2010

12

22

22

2599,00

148,90

13,71

2011

01

20

20

2428,00

152,20

13,71

2011

02

20

20

2300,00

102,00

13,71

2011

03

23

23

2519,00

98,00

13,71

2011

04

20

20

2542,00

x

13,71

2011

05

21

21

2530,00

114,11

13,71

2011

06

21

21

2657,00

x

13,71

W punkcie 15 umieszczone są „Uwagi” , w których należy wpisać:

W rubryce 7 – wynagrodzenie zasadnicze i premia miesięczna w wysokości 15% faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc, w rubryce 8 – wynagrodzenie za nadgodziny.

Od 1 października 2011 r. zakład pracy zaprzestał wypłacania premii miesięcznej. W związku z tym pracodawca przekazał do ZUS nowe zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 z uwzględnieniem, tak jak poprzednio, wynagrodzenia pracownicy za okres od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r., ale z wyłączeniem premii miesięcznej.


10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne:

Rok

M-c

Dni, które pracownik:

Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca

Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto

Zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto

% składki potrąconej

przepracował

był zobowiązany przepracować

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie

premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010

07

22

22

2110,00

124,30

13,71

2010

08

22

22

2030,00

68,70

13,71

2010

09

15

22

Urlop bezpł.

1440,00

x

13,71

2010

10

21

21

2212,00

136,00

13,71

2010

11

20

20

2006,00

x

13,71

2010

12

22

22

2260,00

148,90

13,71

2011

01

20

20

2111,00

152,20

13,71

2011

02

20

20

2000,00

102,00

13,71

2011

03

23

23

2190,00

98,00

13,71

2011

04

20

20

2210,00

x

13,71

2011

05

21

21

2200,00

114,11

13,71

2011

06

21

21

2310,00

x

13,71

Do „Uwag” w punkcie 15 należy wpisać:

Od 1 października 2011 r. podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty premii miesięcznej, która wynosiła 15% faktycznego wynagrodzenia. W rubryce 8 uwzględniono wynagrodzenie za nadgodziny.

ZUS przeliczył podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy za okres od 1 października 2011 r., wyłączając z podstawy wymiaru zasiłku premię miesięczną.

Podstawa prawna

 • art. 36, art. 37, art. 41–43, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 7 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 65, poz. 742 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?
  Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.
  Kontrola trzeźwości w pracy - zmiany w Kodeksie pracy
  Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.