Kategorie

Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Bogusław Nowakowski
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:

 • 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia – wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z faktycznego okresu ubezpieczenia, tj. z pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia.

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku

Płatnik zasiłku w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe.

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego płatnik nie wlicza składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Jeżeli w przepisach zakładowych nie ma zawartych postanowień o sposobie wypłaty danych składników wynagrodzenia, płatnik powinien uznać, że składnik wynagrodzenia nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku i wliczyć go do podstawy wymiaru zasiłku.

WAŻNE!

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych nie ma zapisów o wypłacaniu składnika wynagrodzenia w trakcie niezdolności do pracy, to taki składnik wynagrodzenia płatnik zasiłku wlicza do podstawy wymiaru zasiłku.

Składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu. Składników tych nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku za okres po upływie terminu, do którego przysługiwał.

PRZYKŁAD

Pracownica miała prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. Dodatek był proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby. Pracownica chorowała w okresie od 15 września do 31 października 2011 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracodawca ustalił na podstawie wynagrodzenia uzyskanego przez pracownicę od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. Pracodawca w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnił również dodatek funkcyjny, ale tylko w odniesieniu do zasiłku za okres od 15 do 30 września 2011 r. Wypłacając zasiłek chorobowy za okres od 1 do 31 października 2011 r. pracodawca przeliczy podstawę wymiaru i wyłączy z niej kwotę wliczonego dodatku funkcyjnego.


Reklama

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać również składników wynagrodzenia, które pracodawca przestał wypłacać na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu. Składników tych płatnik zasiłku nie uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku, który przysługuje za okres przypadający po terminie, do którego składniki te były wypłacane.

Jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

WAŻNE!

Jeżeli zakład pracy zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia, to należy wyłączyć go z podstawy wymiaru świadczenia, ale nie można zmieniać okresu, z jakiego została ustalona podstawa wymiaru.

Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownica od 5 sierpnia 2011 r. otrzymuje zasiłek macierzyński w wymiarze 140 dni. Pracownica ma prawo do nagrody kwartalnej, która jest pomniejszana proporcjonalnie za czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracodawca wyliczył na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. W podstawie wymiaru zasiłku pracodawca uwzględnił również nagrody za III i IV kwartał 2010 r. oraz za I i II kwartał 2011 r. W sierpniu 2011 r. zarząd spółki podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty nagród kwartalnych od października 2011 r. Taki zapis został wprowadzony do regulaminu wynagradzania. Wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy od 1 października 2011 r. pracodawca przeliczy na nowo wyłączając z podstawy wymiaru nagrodę kwartalną.

Jeżeli składnik wynagrodzenia zostanie włączony w całości lub w części do innego składnika wynagrodzenia lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia – zasada o wyłączaniu z podstawy składników przysługujących do określonego terminu nie ma zastosowania.

PRZYKŁAD

Pracownica jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego od 8 września 2011 r. do 25 stycznia 2012 r. (140 dni). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy przysługuje dodatek stażowy w wysokości 20%, który zgodnie z regulaminem wynagradzania jest obliczany od faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc. Przy obliczeniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego zostało uwzględnione wynagrodzenie za okres od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. oraz dodatek stażowy. Zakład pracy podjął decyzję o włączeniu dodatku stażowego do wynagrodzenia zasadniczego od 1 października 2011 r. Mimo zmiany zasad wynagradzania, podstawa wymiaru zasiłku przysługującego od 1 października br. nie zmieniła się, ponieważ zgodnie z nowymi zasadami wynagradzania nie zaprzestano wypłaty dodatku stażowego. Został on w całości włączony do wynagrodzenia zasadniczego.


Wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej

Zasady wliczania i wyłączania z podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu mają również zastosowanie do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub z innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło – jeżeli taka umowa została zawarta z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej płatnik zasiłku uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku sumując je z wynagrodzeniem przysługującym z umowy o pracę.

Zatem wynagrodzenie z tytułu wymienionych umów, jeżeli zostało wypłacone za okres, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących z tytułu zatrudnienia tylko w czasie trwania takiej umowy.

WAŻNE!

W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać przychodu z umowy cywilnej, która przestała obowiązywać przed okresem, z jakiego jest obliczana podstawa wymiaru.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 54 lat chorował od 3 do 14 października 2011 r. Pracodawca zawarł z nim dodatkową umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 r. Przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego pracodawca w podstawie wymiaru uwzględnił wynagrodzenie pracownika za okres od października 2010 r. do września 2011 r. Nie doliczył natomiast wynagrodzenia, które pracownik otrzymał z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za okres po terminie, do którego umowa ta była zawarta.

Jeżeli termin, na jaki została zawarta umowa cywilnoprawna, upływa podczas pobierania zasiłku, to po upływie terminu, na jaki zawarto umowę, podstawę wymiaru zasiłku płatnik ustala ponownie, wyłączając z niej wynagrodzenie wypłacone z umowy cywilnoprawnej.

PRZYKŁAD

Pracownica opiekowała się chorym dzieckiem w okresie od 30 września do 7 października 2011 r. Pracodawca zawarł z pracownicą dodatkową umowę o dzieło na okres od 1 lutego do 30 września 2011 r. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego pracodawca ustalił z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego za 30 września 2011 r. pracodawca uwzględnił wynagrodzenie z umowy o dzieło otrzymane przez pracownicę od lutego do września 2011 r. Natomiast podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego za okres od 1 do 7 października 2011 r. należy ustalić ponownie z tego samego okresu, wyłączając wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło.

Ponowne ustalenie podstawy

Podstawy wymiaru zasiłku płatnik nie ustala na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków – zarówno tego samego, jak i innego rodzaju – nie było przerwy albo przerwa trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe oraz pod warunkiem, że nie został zmieniony wymiar czasu pracy.

W pewnych okolicznościach, mimo że przerwa między okresami pobierania zasiłku jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, ustaloną już wcześniej podstawę wymiaru zasiłku płatnik przelicza na nowo, wyłączając z niej lub uwzględniając poszczególne składniki wynagrodzenia. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia do określonego terminu. Wówczas płatnik zasiłku nie uwzględnia tego składnika w podstawie wymiaru zasiłku należnego za okres przypadający po terminie, do którego przysługiwał.

WAŻNE!

Składnik wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano, należy wyłączyć z obliczeń, ale podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się z nowego okresu.

PRZYKŁAD

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną na 14 dni w sierpniu 2011 r. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrodę miesięczną pomniejszaną proporcjonalnie za czas choroby, opieki i zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego w sierpniu 2011 r. pracodawca wyliczył z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. oraz z nagrody miesięcznej. Od 1 października 2011 r. zakład pracy zmienił regulamin wynagradzania i nagroda jest wypłacana również w okresie nieobecności z powodu choroby, opieki i zasiłku macierzyńskiego. W październiku 2011 r. pracownik przebywa przez 9 dni na zasiłku opiekuńczym na 3-letnią córkę. Mimo że przerwa w pobieraniu zasiłku opiekuńczego nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych, w związku ze zmianą w regulaminie wynagradzania pracodawca przeliczył podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego. Nie zmienił się okres, z którego przyjęto wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku, nadal jest ono obliczane z okresu od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z niej nagrody miesięcznej, która jest wypłacana również w okresie nieobecności z powodu opieki.


Zasiłki, których wypłatę pracodawca przekazuje do ZUS

Zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, ustalają prawo do świadczeń z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia te wypłacają swoim pracownikom w czasie trwania ubezpieczenia. Natomiast zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłatę świadczeń z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego przekazują do ZUS właściwego dla siedziby zakładu pracy. ZUS jest również płatnikiem świadczeń chorobowych za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zakład pracy, przekazując do ZUS dokumentację do wypłaty pracownikowi świadczenia (w zależności od rodzaju tego świadczenia: ZUS ZLA, akt urodzenia, zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu), ma obowiązek wypełnić zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Zaświadczenie to zawiera dane niezbędne do ustalenia prawa i wysokości należnego świadczenia: dane identyfikacyjne pracownika i płatnika składek, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, okres wypłaconego wynagrodzenia chorobowego. Znaczenie dla prawidłowego naliczenia zasiłku ma pozycja dotycząca osiągniętego wynagrodzenia wraz z jego składnikami w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Od poprawności wypełnienia i wskazania uwag dotyczących wypłaty składników wynagrodzenia zależy prawidłowe ustalenie przez ZUS podstawy wymiaru zasiłku.

WAŻNE!

W tabelach zaświadczenia ZUS Z-3 nie należy podawać składników wynagrodzenia przyznanych do określonego terminu, jeżeli zasiłek przysługuje za okres po upływie tego terminu.

Szczególne znaczenie ma przekazywanie przez płatnika składek do ZUS informacji mających wpływ na wysokość ustalonej wcześniej podstawy wymiaru przy składaniu nowego ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3 składanego po przerwie w zwolnieniu lekarskim lub przy zmianie rodzaju pobieranego świadczenia.

W przypadku gdy świadczenia chorobowe wypłaca pracownikom ZUS, a w zakładzie pracy nastąpi zmiana regulaminu wynagradzania polegająca na zaprzestaniu wypłacania składników wynagrodzenia, to taką informację pracodawca powinien przekazać do ZUS wypełniając zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 ze wskazaniem prawidłowej podstawy wymiaru zasiłku i daty, od której obowiązuje zmiana. W tabeli dotyczącej wynagrodzenia pracodawca podaje wyłącznie składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast w punkcie „Uwagi” pracodawca podaje datę zaprzestania wypłaty tego składnika wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywa na zasiłku macierzyńskim od 3 lipca 2011 r. do 4 lutego 2012 r., tj. przez 217 dni w związku z urodzeniem bliźniąt. Zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, ponieważ zakład pracy zatrudnia 19 osób. Pracownica otrzymuje zmienne wynagrodzenie oraz jest uprawniona do premii miesięcznej w wysokości 15%, która zgodnie z regulaminem wynagradzania jest obliczana od faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc i zaokrąglona w górę do złotówki. Ponadto pracownica otrzymywała wynagrodzenie za nadgodziny. Przekazując wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS, zakład pracy wypełnił zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 w punkcie 10 w następujący sposób:

10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne:

Rok

M-c

Dni, które pracownik:

Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca

Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto

Zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto

% składki potrąconej

przepracował

był zobowiązany przepracować

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie

premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010

07

22

22

2427,00

124,30

13,71

2010

08

22

22

2335,00

68,70

13,71

2010

09

15

22

Urlop bezpł.

1656,00

x

13,71

2010

10

21

21

2544,00

136,00

13,71

2010

11

20

20

2307,00

x

13,71

2010

12

22

22

2599,00

148,90

13,71

2011

01

20

20

2428,00

152,20

13,71

2011

02

20

20

2300,00

102,00

13,71

2011

03

23

23

2519,00

98,00

13,71

2011

04

20

20

2542,00

x

13,71

2011

05

21

21

2530,00

114,11

13,71

2011

06

21

21

2657,00

x

13,71

W punkcie 15 umieszczone są „Uwagi” , w których należy wpisać:

W rubryce 7 – wynagrodzenie zasadnicze i premia miesięczna w wysokości 15% faktycznego wynagrodzenia za dany miesiąc, w rubryce 8 – wynagrodzenie za nadgodziny.

Od 1 października 2011 r. zakład pracy zaprzestał wypłacania premii miesięcznej. W związku z tym pracodawca przekazał do ZUS nowe zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 z uwzględnieniem, tak jak poprzednio, wynagrodzenia pracownicy za okres od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r., ale z wyłączeniem premii miesięcznej.


10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne:

Rok

M-c

Dni, które pracownik:

Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca

Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto

Zmienne wynagrodzenie miesięczne brutto

% składki potrąconej

przepracował

był zobowiązany przepracować

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszane proporcjonalnie

premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010

07

22

22

2110,00

124,30

13,71

2010

08

22

22

2030,00

68,70

13,71

2010

09

15

22

Urlop bezpł.

1440,00

x

13,71

2010

10

21

21

2212,00

136,00

13,71

2010

11

20

20

2006,00

x

13,71

2010

12

22

22

2260,00

148,90

13,71

2011

01

20

20

2111,00

152,20

13,71

2011

02

20

20

2000,00

102,00

13,71

2011

03

23

23

2190,00

98,00

13,71

2011

04

20

20

2210,00

x

13,71

2011

05

21

21

2200,00

114,11

13,71

2011

06

21

21

2310,00

x

13,71

Do „Uwag” w punkcie 15 należy wpisać:

Od 1 października 2011 r. podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu wypłaty premii miesięcznej, która wynosiła 15% faktycznego wynagrodzenia. W rubryce 8 uwzględniono wynagrodzenie za nadgodziny.

ZUS przeliczył podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy za okres od 1 października 2011 r., wyłączając z podstawy wymiaru zasiłku premię miesięczną.

Podstawa prawna

 • art. 36, art. 37, art. 41–43, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 7 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 65, poz. 742 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?