Kategorie

Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3

Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3. /Fot. Fotolia
Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3. /Fot. Fotolia
Fotolia
Zakłady pracy mają obowiązek wypełnić formularz ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek, jeżeli ZUS wypłaca pracownikowi świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Obowiązek ten dotyczy zarówno wypłaty świadczeń, gdy pracodawca nie jest do tego uprawniony (zatrudnia mniej niż 21 pracowników), jak i świadczeń wypłacanych za okres po ustaniu zatrudnienia.

Sprawdź -> Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS Z-3 w 2018 roku

ZUS Z-3

Prawidłowe wypełnienie formularza ma istotne znaczenie, ponieważ decyduje o wypłacie świadczenia przez ZUS. Informacje, które zawiera ZUS Z-3, to:

 • dane ewidencyjne płatnika składek, które powinny być zgodne ze zgłoszeniem do ZUS na druku ZUS ZPA lub ZUS ZFA,
 • dane ewidencyjne pracownika, które powinny być zgodne z tymi, które zostały wpisane w zgłoszeniu ZUS ZUA,
 • okres ubezpieczenia,
 • okresy niezdolności do pracy, które mają wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia, w tym informacja na temat niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
 • informacja na temat zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, jeżeli jest ono dołączone do ZUS Z-3,
 • liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy,
 • informacje na temat składników wynagrodzenia pracownika, które wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń,
 • informacje na temat zawartych umów cywilnych,
 • inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń.

Nowego zaświadczenia ZUS Z-3 nie wypełnia pracodawca, jeżeli dostarcza do ZUS kolejne zwolnienie lekarskie pracownika, które dotyczy kolejnego okresu tej samej niezdolności do pracy. W tym przypadku pracodawca powinien podać datę dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego oraz informację o tym, czy tytuł ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego jeszcze trwa. Informacje te pracodawca powinien poświadczyć podpisem i pieczątką upoważnionej osoby.

Okres ubezpieczenia

Podstawową informacją, która decyduje o przyznaniu lub o odmowie przyznania pracownikowi prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, jest posiadanie przez pracownika odpowiedniego okresu ubezpieczenia chorobowego. Wpisanie daty przystąpienia do ubezpieczenia jest dla ZUS informacją, czy pracownik ma odpowiedni okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli okaże się, że okres ubezpieczenia chorobowego trwał za krótko, pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy.

Polecany produkt: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Pracownik został zatrudniony od 1 kwietnia 2007 r. w zakładzie pracy, który zatrudnia 5 osób. W 2007 r. wykorzystał już 33 dni zwolnienia, za które zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby. Dlatego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Poprzednie zatrudnienie ustało 28 lutego 2007 r.
Przerwa w zatrudnieniu była dłuższa niż 30 dni (od 1 do 31 marca 2007 r.), dlatego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi po 30 dniach zatrudnienia. Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 16 do 20 kwietnia 2007 r. Zakład pracy przekazał do ZUS zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie płatnika składek. Na tej podstawie ZUS odmówi pracownikowi prawa do zasiłku za cały okres choroby, ponieważ pracownik nie ma 30-dniowego okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.

Pobierz druk: ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

Reklama

Jeżeli zakład pracy ma informację na temat poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego albo społecznego przed 1 stycznia 1999 r., to należy zamieścić ją w formularzu ZUS Z-3. Ma to znaczenie w przypadku, gdy pracownik nie ma 30-dniowego okresu wyczekiwania, ale spełnia warunki do przyznania prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia, ponieważ ma co najmniej 10-letni okres ubezpieczenia. Informacje na temat wcześniejszych okresów ubezpieczenia pracodawca ma ze świadectw pracy, które pracownik dostarczył do zakładu pracy. Dokumenty o 10-letnim okresie ubezpieczenia pracownika pracodawca powinien dołączyć do zaświadczenia ZUS Z-3.

Ważną informacją, która ma wpływ na ustalenie prawa do świadczenia, jest prawidłowe podanie daty ustania zatrudnienia. Co do zasady, pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń w okresie ubezpieczenia.

Reklama

Zakład pracy przedłużył umowę o pracę z pracownicą do dnia porodu. Pracownica urodziła dziecko 15 kwietnia 2007 r. Z tym dniem została rozwiązana umowa o pracę. W świadectwie pracy pracodawca wpisał, że zatrudnienie trwało w okresie od 1 września 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r. Taką samą informację pracodawca ma obowiązek zamieścić w formularzu Z-3.
Taki zapis oznacza, że poród nastąpił w okresie ubezpieczenia i pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na dokumencie ZUS ZWUA zakład pracy powinien wpisać w tym przypadku 16 kwietnia 2007 r. jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Jeżeli świadczenie będzie wypłacał ZUS, to w zaświadczeniu płatnika składek należy zamieścić informację na temat okresów ubezpieczenia społecznego i okresów, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od przerw, jakie występowały w okresach tego ubezpieczenia. Nie zamieszcza się tylko informacji na temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli okres zatrudnienia u pracodawcy jest krótszy niż 2 lata, to równocześnie należy podać informację na temat poprzednich okresów ubezpieczenia.

Okresy niezdolności do pracy

Pracodawca ma obowiązek zamieścić w formularzu ZUS Z-3 informacje na temat okresów niezdolności do pracy, za które wypłacił świadczenia. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może spowodować, że ZUS wypłaci świadczenie za zbyt długi albo za zbyt krótki okres. Wtedy odpowiedzialność poniesie pracodawca.

Zakład pracy w formularzu wskazał okresy, za które wypłacił pracownicy wynagrodzenie i zasiłek chorobowy oraz przez pomyłkę wskazał, że wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za jeden dzień. Na tej podstawie ZUS wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za 125 dni, zamiast za 126 dni. Pracownica będzie mogła dochodzić od pracodawcy zapłaty zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień.Jeżeli zaświadczenie jest wystawione np. z powodu niezdolności do pracy w 2007 r., a nieprzerwana niezdolność do pracy obejmuje również poprzedni rok, to w zaświadczeniu należy wskazać także okres niezdolności do pracy, za który wypłacono wynagrodzenie chorobowe w ubiegłym roku.

W ZUS Z-3 pracodawca ma obowiązek umieścić informację o tym, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy albo w drodze z pracy. Ma to wpływ na wysokość świadczenia, które otrzyma pracownik, ponieważ z tego tytułu przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru. Do zaświadczenia płatnika należy dołączyć niezbędne dokumenty, czyli np. protokół powypadkowy.

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, to pracodawca ma obowiązek dołączyć do zaświadczenia ZUS Z-3 zwolnienie lekarskie, a informację na ten temat umieścić w formularzu.

Data wpływu zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy decyduje o tym, czy pracownik otrzyma zasiłek w pełnej wysokości albo czy zostanie on obniżony o 25% z powodu dostarczenia zwolnienia do zakładu pracy po upływie 7 dni od jego wystawienia.

Pracownik zachorował 6 kwietnia. Ponieważ 7, 8 i 9 kwietnia były w zakładzie pracy dniami wolnymi, to zwolnienie pracownik dostarczył 10 kwietnia. Taką datę umieścił na odwrocie zwolnienia pracodawca, który przekazał dokumenty ZUS ZLA i ZUS Z-3 do ZUS. Pracownik dostarczył zwolnienie 4. dnia od jego wystawienia. Zasiłek przysługuje mu w pełnej wysokości, ponieważ zwolnienie lekarskie dostarczył w terminie.

Liczba ubezpieczonych

Pracodawca, który wypełnia ZUS Z-3 w punkcie dotyczącym liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, powinien wpisać stan na 30 listopada poprzedniego roku, czyli np. 30 listopada 2006 r. Jeżeli w tym dniu nie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego nikogo, to podaje liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu zgłoszenia.

Nie ma znaczenia tytuł do ubezpieczenia chorobowego, dlatego w tym punkcie należy podać liczbę wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Nie ma znaczenia liczba osób zatrudnionych, lecz liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Informacja na temat składników wynagrodzenia

Pracodawca wypełniając formularz ZUS Z-3 wpisuje tylko te składniki, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe i które równocześnie są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia.

Jeżeli zasady wynagradzania w zakładzie pracy różnicują składniki, które wlicza się do podstawy wymiaru różnych świadczeń, to należy wpisać tylko te składniki, które są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia, o które stara się pracownik.

Pracownicy zgodnie z regulaminem wynagradzania mają prawo do dodatku stażowego w pełnej wysokości również za okres choroby. Dodatek stażowy jest natomiast pomniejszany za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu zatrudnienia, dlatego zakład pracy wypełniając ZUS Z-3 powinien ująć dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia, który jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Pracodawca powinien wypełnić część formularza dotyczącą wynagrodzenia, które jest wliczane do podstawy wymiaru zgodnie z częstotliwością, z jaką wypłaca on dany składnik wynagrodzenia. Oznacza to, że np. premię, która przysługuje pracownikowi za kwartał, należy wpisać w pkt 11. Częstotliwość wypłaty danego składnika ma wpływ na sposób wliczenia tego świadczenia do podstawy wymiaru.

Umowy cywilne

Umowy zlecenia i o dzieło zawarte z pracownikiem albo wykonywane przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. O tym, czy wynagrodzenie zostanie wliczone do podstawy wymiaru decyduje to, czy umowa trwa w trakcie niezdolności do pracy.

Z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę zlecenia od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 19 kwietnia do 8 maja 2007 r. Na podstawie zaświadczenia płatnika składek ZUS wliczy wynagrodzenie, które pracownik otrzymał z tytułu umowy zlecenia, do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 19 do 30 kwietnia. Od 1 do 8 maja br. ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wyłącznie na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę.

Inne informacje

W zaświadczeniu płatnika pracodawca może umieścić również inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń. Taką informacją jest np. okres udzielonego pracownicy urlopu macierzyńskiego. Jednym z dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca może zamieścić ją w formularzu ZUS Z-3 albo na odrębnym dokumencie dołączonym do zaświadczenia płatnika składek.

Pracownicy w związku z urodzeniem 10 kwietnia br. pierwszego dziecka udzielono urlopu macierzyńskiego od dnia porodu do 27 sierpnia 2007 r. w wymiarze 20 tygodni.

W punkcie 15 zaświadczenia płatnika składek należy podać również informację o zmianie wymiaru czasu pracy. W przypadku gdy ZUS Z-3 dotyczy kolejnej niezdolności do pracy, między którymi nie było 3-miesięcznej przerwy, to taką informację również należy zamieścić w zaświadczeniu.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?