REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3

Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3. /Fot. Fotolia
Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zakłady pracy mają obowiązek wypełnić formularz ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek, jeżeli ZUS wypłaca pracownikowi świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Obowiązek ten dotyczy zarówno wypłaty świadczeń, gdy pracodawca nie jest do tego uprawniony (zatrudnia mniej niż 21 pracowników), jak i świadczeń wypłacanych za okres po ustaniu zatrudnienia.

Sprawdź -> Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS Z-3 w 2018 roku

Autopromocja

ZUS Z-3

Prawidłowe wypełnienie formularza ma istotne znaczenie, ponieważ decyduje o wypłacie świadczenia przez ZUS. Informacje, które zawiera ZUS Z-3, to:

 • dane ewidencyjne płatnika składek, które powinny być zgodne ze zgłoszeniem do ZUS na druku ZUS ZPA lub ZUS ZFA,
 • dane ewidencyjne pracownika, które powinny być zgodne z tymi, które zostały wpisane w zgłoszeniu ZUS ZUA,
 • okres ubezpieczenia,
 • okresy niezdolności do pracy, które mają wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia, w tym informacja na temat niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
 • informacja na temat zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, jeżeli jest ono dołączone do ZUS Z-3,
 • liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy,
 • informacje na temat składników wynagrodzenia pracownika, które wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń,
 • informacje na temat zawartych umów cywilnych,
 • inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń.

Nowego zaświadczenia ZUS Z-3 nie wypełnia pracodawca, jeżeli dostarcza do ZUS kolejne zwolnienie lekarskie pracownika, które dotyczy kolejnego okresu tej samej niezdolności do pracy. W tym przypadku pracodawca powinien podać datę dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego oraz informację o tym, czy tytuł ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego jeszcze trwa. Informacje te pracodawca powinien poświadczyć podpisem i pieczątką upoważnionej osoby.

Okres ubezpieczenia

Podstawową informacją, która decyduje o przyznaniu lub o odmowie przyznania pracownikowi prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, jest posiadanie przez pracownika odpowiedniego okresu ubezpieczenia chorobowego. Wpisanie daty przystąpienia do ubezpieczenia jest dla ZUS informacją, czy pracownik ma odpowiedni okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli okaże się, że okres ubezpieczenia chorobowego trwał za krótko, pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy.

Polecany produkt: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownik został zatrudniony od 1 kwietnia 2007 r. w zakładzie pracy, który zatrudnia 5 osób. W 2007 r. wykorzystał już 33 dni zwolnienia, za które zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby. Dlatego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Poprzednie zatrudnienie ustało 28 lutego 2007 r.
Przerwa w zatrudnieniu była dłuższa niż 30 dni (od 1 do 31 marca 2007 r.), dlatego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi po 30 dniach zatrudnienia. Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 16 do 20 kwietnia 2007 r. Zakład pracy przekazał do ZUS zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie płatnika składek. Na tej podstawie ZUS odmówi pracownikowi prawa do zasiłku za cały okres choroby, ponieważ pracownik nie ma 30-dniowego okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.

Pobierz druk: ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

Jeżeli zakład pracy ma informację na temat poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego albo społecznego przed 1 stycznia 1999 r., to należy zamieścić ją w formularzu ZUS Z-3. Ma to znaczenie w przypadku, gdy pracownik nie ma 30-dniowego okresu wyczekiwania, ale spełnia warunki do przyznania prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia, ponieważ ma co najmniej 10-letni okres ubezpieczenia. Informacje na temat wcześniejszych okresów ubezpieczenia pracodawca ma ze świadectw pracy, które pracownik dostarczył do zakładu pracy. Dokumenty o 10-letnim okresie ubezpieczenia pracownika pracodawca powinien dołączyć do zaświadczenia ZUS Z-3.

Ważną informacją, która ma wpływ na ustalenie prawa do świadczenia, jest prawidłowe podanie daty ustania zatrudnienia. Co do zasady, pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń w okresie ubezpieczenia.

Zakład pracy przedłużył umowę o pracę z pracownicą do dnia porodu. Pracownica urodziła dziecko 15 kwietnia 2007 r. Z tym dniem została rozwiązana umowa o pracę. W świadectwie pracy pracodawca wpisał, że zatrudnienie trwało w okresie od 1 września 2006 r. do 15 kwietnia 2007 r. Taką samą informację pracodawca ma obowiązek zamieścić w formularzu Z-3.
Taki zapis oznacza, że poród nastąpił w okresie ubezpieczenia i pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na dokumencie ZUS ZWUA zakład pracy powinien wpisać w tym przypadku 16 kwietnia 2007 r. jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Jeżeli świadczenie będzie wypłacał ZUS, to w zaświadczeniu płatnika składek należy zamieścić informację na temat okresów ubezpieczenia społecznego i okresów, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od przerw, jakie występowały w okresach tego ubezpieczenia. Nie zamieszcza się tylko informacji na temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli okres zatrudnienia u pracodawcy jest krótszy niż 2 lata, to równocześnie należy podać informację na temat poprzednich okresów ubezpieczenia.

Okresy niezdolności do pracy

Pracodawca ma obowiązek zamieścić w formularzu ZUS Z-3 informacje na temat okresów niezdolności do pracy, za które wypłacił świadczenia. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może spowodować, że ZUS wypłaci świadczenie za zbyt długi albo za zbyt krótki okres. Wtedy odpowiedzialność poniesie pracodawca.

Zakład pracy w formularzu wskazał okresy, za które wypłacił pracownicy wynagrodzenie i zasiłek chorobowy oraz przez pomyłkę wskazał, że wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za jeden dzień. Na tej podstawie ZUS wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za 125 dni, zamiast za 126 dni. Pracownica będzie mogła dochodzić od pracodawcy zapłaty zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień.Jeżeli zaświadczenie jest wystawione np. z powodu niezdolności do pracy w 2007 r., a nieprzerwana niezdolność do pracy obejmuje również poprzedni rok, to w zaświadczeniu należy wskazać także okres niezdolności do pracy, za który wypłacono wynagrodzenie chorobowe w ubiegłym roku.

W ZUS Z-3 pracodawca ma obowiązek umieścić informację o tym, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy albo w drodze z pracy. Ma to wpływ na wysokość świadczenia, które otrzyma pracownik, ponieważ z tego tytułu przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru. Do zaświadczenia płatnika należy dołączyć niezbędne dokumenty, czyli np. protokół powypadkowy.

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, to pracodawca ma obowiązek dołączyć do zaświadczenia ZUS Z-3 zwolnienie lekarskie, a informację na ten temat umieścić w formularzu.

Data wpływu zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy decyduje o tym, czy pracownik otrzyma zasiłek w pełnej wysokości albo czy zostanie on obniżony o 25% z powodu dostarczenia zwolnienia do zakładu pracy po upływie 7 dni od jego wystawienia.

Pracownik zachorował 6 kwietnia. Ponieważ 7, 8 i 9 kwietnia były w zakładzie pracy dniami wolnymi, to zwolnienie pracownik dostarczył 10 kwietnia. Taką datę umieścił na odwrocie zwolnienia pracodawca, który przekazał dokumenty ZUS ZLA i ZUS Z-3 do ZUS. Pracownik dostarczył zwolnienie 4. dnia od jego wystawienia. Zasiłek przysługuje mu w pełnej wysokości, ponieważ zwolnienie lekarskie dostarczył w terminie.

Liczba ubezpieczonych

Pracodawca, który wypełnia ZUS Z-3 w punkcie dotyczącym liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, powinien wpisać stan na 30 listopada poprzedniego roku, czyli np. 30 listopada 2006 r. Jeżeli w tym dniu nie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego nikogo, to podaje liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu zgłoszenia.

Nie ma znaczenia tytuł do ubezpieczenia chorobowego, dlatego w tym punkcie należy podać liczbę wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Nie ma znaczenia liczba osób zatrudnionych, lecz liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Informacja na temat składników wynagrodzenia

Pracodawca wypełniając formularz ZUS Z-3 wpisuje tylko te składniki, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe i które równocześnie są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia.

Jeżeli zasady wynagradzania w zakładzie pracy różnicują składniki, które wlicza się do podstawy wymiaru różnych świadczeń, to należy wpisać tylko te składniki, które są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia, o które stara się pracownik.

Pracownicy zgodnie z regulaminem wynagradzania mają prawo do dodatku stażowego w pełnej wysokości również za okres choroby. Dodatek stażowy jest natomiast pomniejszany za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu zatrudnienia, dlatego zakład pracy wypełniając ZUS Z-3 powinien ująć dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia, który jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Pracodawca powinien wypełnić część formularza dotyczącą wynagrodzenia, które jest wliczane do podstawy wymiaru zgodnie z częstotliwością, z jaką wypłaca on dany składnik wynagrodzenia. Oznacza to, że np. premię, która przysługuje pracownikowi za kwartał, należy wpisać w pkt 11. Częstotliwość wypłaty danego składnika ma wpływ na sposób wliczenia tego świadczenia do podstawy wymiaru.

Umowy cywilne

Umowy zlecenia i o dzieło zawarte z pracownikiem albo wykonywane przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. O tym, czy wynagrodzenie zostanie wliczone do podstawy wymiaru decyduje to, czy umowa trwa w trakcie niezdolności do pracy.

Z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę zlecenia od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 19 kwietnia do 8 maja 2007 r. Na podstawie zaświadczenia płatnika składek ZUS wliczy wynagrodzenie, które pracownik otrzymał z tytułu umowy zlecenia, do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 19 do 30 kwietnia. Od 1 do 8 maja br. ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wyłącznie na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę.

Inne informacje

W zaświadczeniu płatnika pracodawca może umieścić również inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń. Taką informacją jest np. okres udzielonego pracownicy urlopu macierzyńskiego. Jednym z dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca może zamieścić ją w formularzu ZUS Z-3 albo na odrębnym dokumencie dołączonym do zaświadczenia płatnika składek.

Pracownicy w związku z urodzeniem 10 kwietnia br. pierwszego dziecka udzielono urlopu macierzyńskiego od dnia porodu do 27 sierpnia 2007 r. w wymiarze 20 tygodni.

W punkcie 15 zaświadczenia płatnika składek należy podać również informację o zmianie wymiaru czasu pracy. W przypadku gdy ZUS Z-3 dotyczy kolejnej niezdolności do pracy, między którymi nie było 3-miesięcznej przerwy, to taką informację również należy zamieścić w zaświadczeniu.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Babciowe - od 500 zł do 1900 zł miesięcznie na dziecko. Od października będą trzy nowe świadczenia dla rodziców

  Program „Aktywny rodzic” zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3. Będą to świadczenia dla rodziców – aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Program ma wejść w życie 1 października 2024 r.

  120 mln zł dla firm na poprawę BHP

  120 mln zł z ZUS dla firm na poprawę BHP - kto może trzymać dofinansowanie? Ile pieniędzy z ZUS można uzyskać? Ile razy można ubiegać się o środki na poprawę warunków pracy w firmie?

  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Czy będzie waloryzacja?

  Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

  Zwolnienia grupowe wiszą w powietrzu

  Zwolnienia grupowe wiszą w powietrzu. Pracownicy mogą być zwalniani w przemyśle i IT. Jakie firmy zwalniają? Jakie są przyczyny zwolnień?

  REKLAMA

  ZUS: Dobra kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To drugi taki rok od 25 lat

  Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Spadek zanotowano w jednym województwie

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy dla cudzoziemców. Liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023 r.

  Podwyższenie wieku emerytalnego. Ekspertka: To jest niezbędne. Gdzieniegdzie 70 lat w niedługiej perspektywie

  Z prognoz GUS wynika, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 30,9 mln. Populacja zmniejszy się w większości regionów, najbardziej w śląskim. Wyjątkiem będzie region warszawski stołeczny, gdzie zakłada się wzrost liczby ludności.

  Diety zagraniczne 2024 - tabela

  Diety zagraniczne w 2024 roku – ile wynoszą stawki diety zagranicznej w takich państwach jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć dietę zagraniczną? Jak jest kwota limitu za nocleg?

  REKLAMA

  Podwyżka emerytur i rent dwa razy w roku – 1 marca i 1 września. Jest projekt dodatkowej waloryzacji

  10 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowej waloryzacji w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku, w którym przeprowadzona była roczna waloryzacja od 1 marca przekroczy 5%.

  30 dni lub 36 dni urlopu wypoczynkowego. Kiedy pracownik ma prawo do urlopu w takim wymiarze?

  Zwykle pracownicy mają prawo do 20 dni lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od ogólnego stażu pracy. Jednak niektórym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w powiększonym wymiarze.

  REKLAMA