| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Pracownicze Plany Kapitałowe > Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców w 2019 r.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców w 2019 r.

Utworzenie Pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie nowym obowiązkiem pracodawców. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Od 1 lipca 2019 r. obowiązek utworzenia PPK będą miały podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób.

Pracownicze plany kapitałowe to nowa forma oszczędzania współfinansowana przez osoby zatrudnione i pracodawców, z dodatkowym, niewielkim udziałem środków dotowanych przez państwo. Gromadzone w ten sposób oszczędności będzie można wykorzystać po osiągnięciu wieku 60 lat. Zasadniczo będą one wypłacane w ratach, przez okres 10 lat. Utworzenie i prowadzenie PPK będzie nowym obowiązkiem pracodawców.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) w zamierzeniu ustawodawcy mają być nową formą systematycznego oszczędzania. Jest to system powszechnych, chociaż dobrowolnych oszczędności. Środki gromadzone w ramach PPK mają mieć charakter prywatny - jednak rozporządzanie nimi będzie poddane ścisłym, ustawowym ograniczeniom.

Dla pracodawców nowe przepisy oznaczają konieczność wypełnienia licznych, dodatkowych obowiązków.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Ustawa obejmie kolejno:

 • od 1 lipca 2019 r. - podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 r. - pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Kluczowe dla ustanowienia w zakładzie pracy pracowniczego planu kapitałowego jest zawarcie dwóch rodzajów umów. Pierwsza z nich to umowa o zarządzanie PPK, zawierana między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową. Druga to umowa o prowadzenie PPK, również zawierana z instytucją finansową, jednak podmiot zatrudniający zawiera ją w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Umowa o zarządzanie PPK

Umowę o zarządzanie PPK zawierają podmioty zatrudniające, przez które nowa ustawa rozumie:

 • pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy,
 • zleceniodawców,
 • nakładców,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych,
 • podmioty, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Umowa o zarządzanie PPK zasadniczo musi zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej zatrudnionej osoby pracodawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. W okresie wprowadzania zmian obowiązują dodatkowe ustawowe wytyczne w zakresie terminów zawierania umów o zarządzanie PPK w okresie przejściowym. Termin ten został powiązany z terminem zawierania drugiego rodzaju umowy - o prowadzenie PPK. Umowy o prowadzenie PPK pracodawcy będą zawierać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa obejmuje danego pracodawcę, natomiast umowy o zarządzanie PPK - nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK

Kolejnym krokiem podmiotu zatrudniającego, po wyborze i zawarciu z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca zawiera tę umowę w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych z instytucją finansową, z którą zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK u danego pracodawcy stanowić będzie załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany tej umowy.

W przypadku gdy pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w ustawowym terminie, włączenie pracownika do PPK następuje automatycznie, z mocy prawa. W pierwszym dniu po upływie tego terminu między pracownikiem a instytucją finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK, zostaje nawiązany stosunek prawny, jak gdyby umowa o prowadzenie PPK została zawarta. Od tego też dnia będzie możliwe egzekwowanie od podmiotu zatrudniającego obowiązku odprowadzania składek do PPK.

Dobrowolność uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione

Uczestnictwo w PPK, zgodnie z ustawowymi założeniami, ma być dobrowolne. Uczestnik będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Osoba zatrudniona nie może być w żaden sposób dyskryminowana ze względu na podjętą przez siebie decyzję o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w PPK. Wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym do omawianej ustawy.

Ponowne opłacanie składek za zatrudnioną osobę jej pracodawca będzie zobowiązany podjąć po 4 latach. Pracownik będzie mógł wówczas ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, jeżeli ponownie podejmie taką decyzję. W tej sytuacji nie rozpocznie się opłacanie składek do PPK za osobę, która złożyła deklarację o rezygnacji. Uczestnik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, będzie mógł w każdym czasie ponownie przystąpić do oszczędzania w ramach tego planu. W celu ponownego przystąpienia do dokonywania wpłat do PPK uczestnik będzie składał podmiotowi zatrudniającemu, na piśmie, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Wysokość wpłat do PPK

Składki do PPK będą finansowane przez podmioty zatrudniające oraz przez uczestników PPK (czyli osoby zatrudnione). Ustawa wprowadza dwa rodzaje wpłat na PPK - wpłatę podstawową (która jest zarazem wpłatą minimalną) oraz wpłatę dodatkową, która jest uzależniona od decyzji odpowiednio uczestnika PPK oraz podmiotu zatrudniającego.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Z kolei wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Dodatkowo uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK, sfinansowaną z jego środków, w kwocie do 2% wynagrodzenia. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2‑krotności minimalnego wynagrodzenia. Finansowane przez uczestnika PPK wpłaty - podstawowa i dodatkowa - będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę powitalną do PPK w wysokości 240 zł. Uczestnikowi PPK będzie ponadto przysługiwała dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W przypadku uczestnika PPK uzyskującego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu, nieprzekraczające kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, dopłata roczna będzie przysługiwała, jeżeli w danym roku kalendarzowym zgromadził on wpłaty w wysokości równej co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK

Środki zgromadzone w PPK będą wypłacane zatrudnionym osobom po osiągnięciu 60. roku życia (wiek identyczny dla kobiet i dla mężczyzn), w zależności od wniosku uczestnika (uczestników):

 • w wysokości 25% zgromadzonych środków jednorazowo, natomiast pozostałe 75% - co najmniej w 120 miesięcznych ratach (10 lat),
 • w formie świadczenia małżeńskiego - przez 120 miesięcy - w takim przypadku środki mają być wypłacane małżonkom wspólnie aż do wyczerpania środków, jednak w przypadku śmierci jednego z nich środki będą przekazywane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania środków.

Ponadto przed osiągnięciem 60. roku życia będzie można wnioskować o wypłatę do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.

Kary za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy o PPK

Za niedostosowanie się do przepisów ustawy ustawodawca przewidział surowe sankcje.

Pracodawca, który:

 • nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub
 • nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK,

może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

Grzywną - w kwocie od 1000 do nawet 1 000 000 zł - można będzie także ukarać pracodawcę, który:

 • nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
 • nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień bądź odmawia ich udzielenia,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych została podpisana przez Prezydenta 19 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:

art. 1-3, art. 7-8, art. 14, art. 16-17, art. 23, art. 25-28, art. 31-32, art. 85, art. 99-101, art. 106-108 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców od 1 stycznia 2019 r./fot. Shutterstock
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców od 1 stycznia 2019 r./fot. Shutterstock

Zwolnienia grupowe. Procedura i szczególne obowiązki pracodawcy59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »