Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emerytura częściowa i warunki jej przyznawania

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Emerytura częściowa. /Fot. Fotolia
Emerytura częściowa. /Fot. Fotolia
inforCMS
Udowodnienie długiego stażu ubezpieczeniowego (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat) uprawnia do przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura częściowa nie oznacza rezygnacji z pracy, a pozwala na pobieranie świadczenia emerytalnego w pełnej wysokości.

Emerytura częściowa

Obowiązujące przepisy przewidują, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą przejść na emeryturę, co do zasady, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Do końca 2012 r. wiek ten wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a od 1 stycznia 2013 r. ulega stopniowemu wydłużeniu (o 1 miesiąc dla osób urodzonych w każdym kolejnym kwartale). Wydłużenie wieku emerytalnego dotyczy wszystkich mężczyzn z tej grupy wiekowej oraz kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r.

Przykładowo, dla mężczyzny urodzonego w I kwartale 1949 r. – wiek ten wynosi 65 lat i 5 miesięcy, a dla urodzonego w II kwartale 1949 r. – 65 lat i 6 miesięcy itd. Docelowo powszechny wiek emerytalny ma wynosić 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Kiedy można przejść na emeryturę

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., po spełnieniu określonych wymagań, mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (np. z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze), a także na emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nowelizacja ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 r. wprowadziła też dla nich dodatkową możliwość uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Katalog świadczeń przewidzianych w tej ustawie został bowiem poszerzony o emeryturę częściową, przewidzianą dla osób, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a spełniają łącznie dwa warunki:

 • osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz
 • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Polecamy: 30 pomysłów na zarabianie w domu

W pierwszej kolejności emeryturę częściową mogą uzyskać (po ukończeniu 65 lat w 2014 r.) mężczyźni urodzeni w 1949 r., dla których wydłużony powszechny wiek emerytalny wynosi, w zależności od kwartału urodzenia – od 65 lat i 5 miesięcy do 65 lat i 8 miesięcy. Kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. poczekają na możliwość uzyskania emerytury częściowej do I kwartału 2021 r. Wówczas bowiem wymagany do uzyskania tego świadczenia wiek 62 lat ukończą kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Osoby, które chcą nabyć prawo do emerytury częściowej, z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia muszą wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

Mężczyzna, urodzony w sierpniu 1949 r., powszechny wiek emerytalny (65 lat i 7 miesięcy) ukończy w marcu 2015 r. Wiek 65 lat uprawniający go do uzyskania emerytury częściowej osiągnie jednak już w sierpniu 2014 r. Jeśli udowodni wymagany 40-letni staż ubezpieczeniowy, będzie mógł ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej.

Mężczyzna, urodzony 15 stycznia 1949 r., 15 maja 2014 r. ukończy powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Z wnioskiem o emeryturę częściową będzie mógł wystąpić najpóźniej 14 maja 2014 r. Po tym czasie będzie mógł ubiegać się wyłącznie o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Okresy uwzględniane w stażu

Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania emerytury częściowej (co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) ZUS uwzględnia wszystkie udowodnione okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe z dokładnością co do jednego dnia.

Zmiany w emeryturach częściowych

Okresy składkowe to generalnie okresy, w których wnioskodawca pracował i były za niego opłacane składki do ZUS (np. okresy pozostawania w stosunku pracy, wykonywania umowy-zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej). Natomiast okresy nieskładkowe to generalnie okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego). Okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Jeśli po zsumowaniu okresów składkowych i nieskładkowych zainteresowana osoba nadal nie ma wystarczającego stażu do przyznania świadczenia, ZUS może jej zaliczyć tzw. okresy rolne, tj. okresy:

 • ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 lipca 1977 r.,
 • pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

Przejście na emeryturę

W stażu uprawniającym do emerytury częściowej ZUS uwzględni okresy składkowe w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych.

Okresy rolne mogą być uwzględnione tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do emerytury częściowej i tylko wtedy, gdy nie zostały zaliczone do tych, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie mogą się również czasowo pokrywać z okresami składkowymi i nieskładkowymi.

Jeśli okresy składkowe, nieskładkowe oraz rolne są krótsze od stażu wymaganego do przyznania emerytury częściowej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ZUS może wliczyć również okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do której prawo wnioskodawca utracił z powodu odzyskania zdolności do pracy. Okresów pobierania renty nie uwzględnia się, gdy zbiegają się w czasie z okresami składkowymi, nieskładkowymi i rolnymi, które zostały uwzględnione przy ustalaniu wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Staż emerytalny a prawo do emerytury

Wysokość emerytury częściowej

Emerytura częściowa wynosi 50% pełnej emerytury obliczonej według zasad przewidzianych w ustawie emerytalnej. W celu obliczenia emerytury częściowej ZUS dzieli więc najpierw kwotę składek emerytalnych oraz kapitału początkowego (zewidencjonowanych na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej oraz odpowiednio zwaloryzowanych) przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku przejścia na emeryturę częściową.

Ustalona w powyższy sposób wysokość świadczenia może być zwiększona za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zwiększenie to ustala się według zasad dotyczących wymiaru części składkowej emerytury rolniczej przewidzianych we wspomnianych przepisach. Każdy rok opłacania składek mnoży się więc przez 1% najniższej emerytury.

Zwiększenie za okresy pracy na roli przysługuje osobom, które udowodniły okresy ubezpieczenia społecznego rolników w wymiarze krótszym niż 25 lat i nie mają ustalonego prawa do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Po ustaleniu kwoty pełnej emerytury ZUS mnoży ją przez 50%, obliczając tym samym wysokość emerytury częściowej. Tak ustalona wartość świadczenia nie jest objęta gwarancją najniższej emerytury. Oznacza to, że jeśli emerytura jest niższa, ZUS nie podwyższa świadczenia do minimalnej emerytury.

Emerytura częściowa będzie wypłacana przez ZUS w wysokości 50% obliczonej emerytury.

Mężczyzna (urodzony w marcu 1949 r.) w sierpniu 2014 r. ukończy powszechny wiek emerytalny uprawniający go do przejścia na pełną emeryturę (65 lat i 5 miesięcy). Jednak już po ukończeniu 65 lat, w marcu 2014 r. zgłosił wniosek o emeryturę częściową. Oprócz 40 lat składkowych i nieskładkowych udowodnił 5-letni okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Obliczając emeryturę częściową ZUS uwzględnił średnie dalsze trwanie życia dla wieku 65 lat, obowiązujące do końca marca 2014 r. (212,2 miesięcy). W związku z tym, że kwota składek emerytalnych oraz kapitału początkowego zewidencjonowana na koniec lutego 2014 r., z uwzględnieniem ich waloryzacji, wyniosła 445 650 zł, emerytura częściowa została obliczona w następujący sposób:

 • 445 650 zł : 212,2 = 2100,14 zł,
 • 1% x 5 x 844,45 zł (kwota najniższej emerytury od 1 marca 2014 r.) = 42,22 zł,
 • 2100,14 zł + 42,22 zł = 2142,36 zł,
 • 2142,36 zł x 50% = 1071,18 zł (wysokość emerytury częściowej).

Osoba pobierająca emeryturę częściową może dorabiać bez ograniczenia

Osoby, które pozostają w stosunku pracy i zamierzają przejść na emeryturę, jeśli chcą pobierać emeryturę, muszą ten stosunek rozwiązać. W przeciwnym razie, jeśli kontynuują stosunek pracy, ZUS zawiesza im prawo do świadczenia. Powyższa regulacja nie obowiązuje w stosunku do osób uprawnionych do emerytury częściowej (art. 103a ustawy emerytalnej). Osoby te mogą więc pobierać emeryturę częściową nawet wtedy, gdy nie zrezygnują z dotychczasowego zatrudnienia.

Dla osób uprawnionych do emerytury częściowej przewidziano również odmienne rozwiązania w zakresie uzyskiwania przychodu z działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub z tytułu służby.

Osoba chcąca przejść na emeryturę częściową nie musi rozwiązywać umowy o pracę w celu nabycia prawa do świadczenia.

Natomiast osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, mają ograniczone możliwości uzyskiwania przychodu z takiej działalności. Jeśli przychód ten przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, emerytura podlega odpowiedniemu zmniejszeniu, a w razie przekroczenia 130% tego wynagrodzenia – ZUS zawiesza prawo do świadczenia i wstrzymuje jego wypłatę. Powyższe ograniczenia w uzyskiwaniu przychodu z tytułu pracy zarobkowej nie obowiązują w odniesieniu do osób uprawnionych do emerytury częściowej. Osoby te mogą dorabiać do swojego świadczenia bez żadnych ograniczeń

Osoba pobierająca emeryturę częściową może uzyskiwać przychód bez ograniczeń.

Ponowne przeliczenie emerytury częściowej

Osoba, która po przyznaniu emerytury częściowej podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia (art. 108 ustawy emerytalnej). ZUS zwiększy emeryturę o 50% kwoty zwiększenia emerytury.

Kwota zwiększenia emerytury to wynik podzielenia nowych składek na ubezpieczenie emerytalne przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące dla wieku osoby uprawnionej w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości świadczenia. Nowe składki to te zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury częściowej, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie.

Ponownego ustalenia emerytury częściowej z uwzględnieniem nowych składek emerytalnych można żądać (zgłaszając w tej sprawie odpowiedni wniosek) nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym ZUS przyznał świadczenie. Z kolejnymi wnioskami można występować po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Wniosek o emeryturę częściową

Przyznanie emerytury częściowej jest uzależnione od zgłoszenia wniosku przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika.

Do wniosku o emeryturę częściową należy dołączyć kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające te okresy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia zakładu pracy, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy pracodawcy (jeśli posiadają one pieczątkę imienną osoby, która ich dokonywała). W odniesieniu do niektórych okresów (np. gdy dokumenty uległy zniszczeniu na skutek powodzi) środkiem dowodowym mogą być również zeznania świadków. Dla udowodnienia niektórych okresów składkowych lub nieskładkowych ZUS dopuszcza również inne środki dowodowe, np. decyzje i zaświadczenia określonych organów, książeczki wojskowe, zaświadczenia sądów, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia, umowy, pisma i legitymacje. Wnioskodawca nie musi dołączać wymienionych dokumentów, jeśli przedłożył je do ustalenia kapitału początkowego.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Czy można przejść z emerytury częściowej na pełną emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego?

Tak. Osoba uprawniona do emerytury częściowej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie traci automatycznie prawa do tego świadczenia. W związku z ukończeniem tego wieku może zgłosić wniosek o zmianę dotychczas pobieranego świadczenia na emeryturę ustaloną w pełnej wysokości (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej). Jeśli jednak pozostaje w stosunku pracy, to aby skorzystać z takiej zamiany, musi rozwiązać umowę o pracę. W takim przypadku świadczeniobiorca utraci prawo do emerytury częściowej, a ZUS przyzna pełną emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli jednak nie zdecyduje się na taką zamianę, może nadal pobierać dotychczasowe świadczenie, kontynuując stosunek pracy i dorabiając bez żadnych ograniczeń.

Zobacz również serwis: Emerytury i renty

Czy pobieranie emerytury częściowej pomniejszy pełną emeryturę?

Tak. Podstawa obliczenia emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego jest pomniejszana o kwoty pobranej emerytury częściowej (w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Wysokość takiego pomniejszenia jest oczywiście zależna od tego, jak wysoką emeryturę częściową pobierała osoba uprawniona i przez jak długi okres.

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w MONITORZE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ >>>>

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.

  Zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Visa zatrudni 1500 specjalistów w Polsce w globalnym hubie technologiczno-produktowym

  Visa planuje otworzyć w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak przekazano, w ciągu najbliższych kilku lat w hubie ma pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii.

  Oszuści podszywają się pod ZUS

  Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.

  Doświadczenia przedsiębiorców

  Dla młodych osób, myślących o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy, powinno być ważne podpatrywanie doświadczonych, odnoszących sukcesy przedsiębiorców. „Możemy odpowiedzieć na wszystkie ich pytania i wskazać najlepsze drogi rozwoju” – przekonuje Beata Drzazga, motywator, inspirator, doradca biznesowy.