reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zatrudnianie dzieci w świetle prawa pracy

Zatrudnianie dzieci w świetle prawa pracy

W prawie pracy zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat. Wyjątkowo jest to moż­liwe przy braku przeciwwskazań lekarskich, pozy­tywnej opinii psychologicznej po uzyskaniu zezwo­lenia inspektora pracy - przy pracach dozwolonych dzieciom do 16 lat.

Definicja podstawowa

Podejmowanie pracy przez osoby w wieku poni­żej 16 lat.

W prawie pracy

Zezwolenie musi wydać inspek­tor pracy, na podstawie wcześniej przeprowadzo­nych badań lekarskich stwierdzających brak prze­ciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, pozytywnej opi­nii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka. Dziecko do 16 lat zatrudnić może wyłącznie podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Nie będzie to jednak możliwe, gdy praca będzie zagrażała życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycz­nemu dziecka bądź wypełnianiu przez nie obowiąz­ku szkolnego. Na wniosek przedstawiciela ustawo­wego lub opiekuna dziecka inspektor pracy może cofnąć wydane zezwolenie. Wniosek nie musi być umotywowany. Jeżeli inspektor stwierdzi, że warun­ki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom okre­ślonym w wydanym zezwoleniu, cofnie zezwolenie na pracę dziecka z urzędu. W zezwoleniu powinny być wskazane m.in. rodzaj prac lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko, oraz dopuszczalny okres ich wykonywania przez dziecko.

W wynagrodzeniach

Z tytułu zawartej umowy osobie małoletniej przy­sługuje prawo do wynagrodzenia.

W podatkach dochodowych

Podatkowe rozliczenie przychodów uzyskanych przez osobę małoletnią z umowy zlecenia nastę­puje na takich samych zasadach jak rozliczenie podatkowe przychodów uzyskanych przez osobę pełnoletnią. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegają­ce opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (art. 7 ust. 1 updof). Zatem rodzic jest zobowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka, (z wyjątkiem dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku).

Dochody z pracy, czyli dochody uzyskane m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnopraw­nych czy praktyk uczniowskich, nie podlegają doli­czeniu do dochodów rodzica. Rodzic wykazuje te dochody w rocznym zeznaniu podatkowym złożo­nym z danymi małoletniego dziecka, lecz podpisa­nym przez siebie. Przychód uzyskany przez osobę małoletnią z tytułu umowy zlecenia jest przycho­dem z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 updof).

Płatnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Podstawę tę stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że, co do zasady, koszty te oblicza się od przy­chodu pomniejszonego o potrącone przez płat­nika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowił ten przychód (art. 22 ust. 9 updof). Obliczony podatek należy zmniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środ­ków podatnika w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Jeżeli od przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią zleceniodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy, to po zakończeniu roku, w terminie do końca lutego roku następnego, będzie zobowiązany przekazać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowe­mu informację PIT-11.

Dołącz do nas na Facebooku!

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama