Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

Kurowska Urszula
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Fotolia
Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Fundusz został wyposażony w narzędzia weryfikacji pracodawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu u niego kontroli.

Po zmianie przepisów pracodawcy otrzymujący z Funduszu środki na dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia rozszerzonej kontroli. Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian w tym zakresie była potrzeba uszczelnienia systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zdarzały się bowiem przypadki wyłudzania przez nieuczciwych pracodawców środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zobacz: Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na PFRON

Postępowanie sprawdzające u pracodawcy

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 15 września 2012 r., wprowadziła nowe postępowanie – sprawdzające (art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej...), którego celem jest potwierdzenie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (druk INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (druk Wn-D);
 • sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Podjęcie postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wydłuża termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, który wynosi 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni (art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Brak stwierdzonych nieprawidłowości umożliwia przekazanie przez Fundusz miesięcznego dofinansowania. Natomiast w przypadku ich wykrycia Prezes Zarządu Funduszu może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

Zagrożenia (–)

Podjęcie przez PFRON postępowania sprawdzającego, dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, wydłuża nawet o 14 dni termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

Dzięki postępowaniu sprawdzającemu Fundusz ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie Fundusz może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i na tej podstawie sprawdzić prawdziwość danych zawartych w drukach Wn-D oraz INF-D-P. Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy.

Postępowanie sprawdzające jest zbliżone do stosowanego w praktyce przez Fundusz postępowania wyjaśniającego. Było ono przeprowadzane przez Fundusz w przypadku wykrycia błędów, nieprawidłowości w drukach Wn-D oraz INF-D-P lub ujawnienia niezgodności między oświadczeniami wnioskodawcy składanymi w formularzach INF-O-PP (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o inną pomoc niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) a danymi pozostającymi w posiadaniu Funduszu, dotyczącymi sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

Zobacz: Czy pracodawca może dokonać obniżenia wpłat na PFRON

Kontrola wystawiających ulgi oraz korzystających z ulg

Nowelizacja ustawy rozszerzyła kontrolę Funduszu na dodatkowe podmioty (art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej...), tj. na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg. Dotychczas Fundusz kontrolował prawidłowość wystawiania ulg i korzystania z tego uprawnienia na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 329) oraz z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. Nr 44, poz. 231). Pierwsze z nich umożliwiało comiesięczną identyfikację pracodawców spełniających warunki do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, natomiast drugie – identyfikację pracodawców, którzy nabyli ulgi. Przepisy te nie dawały jednak podstaw do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Dopiero wprowadzone zmiany w art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) umożliwiły wydanie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jego podstawie możliwe jest przeprowadzenie kontroli u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy, dotyczącego wydawania informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON i korzystania z tej ulgi.

Zobacz: Jak obniżyć wpłaty na PFRON

Kontrola zgodności ze stanem faktycznym

Na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy Prezes Zarządu Funduszu mógł przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Po nowelizacji przepisów Fundusz kontroluje zgodność ze stanem faktycznym:

 • danych zawartych w dokumentach (tj. we wniosku Wn-D oraz w informacji INF-D-P),
 • wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników (art. 26a ust. 10 ustawy rehabilitacji zawodowej...).

Kontrolerzy Funduszu badają przede wszystkim dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzach przesłanych przez pracodawcę, na podstawie których Fundusz udzielił dofinansowania. Mogą to być m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty poświadczające faktyczne i terminowe poniesienie przez pracodawcę kosztów płacy.

WAŻNE!

Dokumentami badanymi przez kontrolerów Funduszu, potwierdzającymi informacje przekazane w formularzach, na podstawie których Fundusz udzielił pracodawcy dofinansowania, są m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontrola Funduszu obejmuje swoim zakresem także weryfikację spełnienia przez pracodawców nowego warunku uzyskania dofinansowania – dochowanie terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z naruszeniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni – miesięczne dofinansowanie nie przysługuje (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Kosztami płacy są: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Jeżeli zatem pracodawca przekroczy 14-dniowy termin opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, który nie pozbawia go dofinansowania (termin wypłaty określony w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę) albo w opłaceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia (terminy wypłaty określone ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie uzyska dofinansowania. Warunek „terminowości” jest również dochowany, gdy termin na opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przypada po wymaganym terminie złożenia wniosku do Funduszu. W tym przypadku przeprowadzenie weryfikacji przez Fundusz może nastąpić, począwszy od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnianie warunku „terminowości” skutkuje wydaniem przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Decyzja o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania zostaje również wydana:

 • w stosunku do pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w przypadkach wykluczających udzielenie pomocy publicznej,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 9a pkt 1–2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Utrata statusu zakładu pracy chronionej

Dotychczas wydanie przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji nakazującej zwrot wypłaconego dofinansowania było następstwem przeprowadzonej u pracodawcy kontroli, która stwierdzała nieprawidłowości. Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej... Prezes Zarządu Funduszu wydaje taką decyzję również w wyniku analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych zgromadzonych w rejestrach określonych w ustawie: Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, rejestrze prowadzonym przez ZUS, w Centralnej Bazie RCIPESEL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych z rejestrów znowelizowana ustawa wprowadziła uprawnienie dla Prezesa Zarządu Funduszu do wydania jeszcze jednej decyzji – o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania (art. 26a ust. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Sytuacja pracodawców po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUS. Może on w związku z tym sprawdzić, czy pracownik, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do ubezpieczeń, ma odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i czy nie ma ustalonego prawa do emerytury. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu dofinansowania oraz decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zobacz także serwis: Ubezpieczenia

Sankcje

Znowelizowana ustawa o PFRON wprowadziła przepisy przewidujące sankcje za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy również w zakresie kontroli. Karze grzywny do 5000 zł podlega każdy, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli czy zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia (art. 56b ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 56c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zmiany w rozporządzeniu o kontroli

Od 24 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie zawiera dotychczasowe rozwiązania dotyczące trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. Zmiany w większości przypadków mają charakter doprecyzowujący i porządkujący.

Kontrola pracodawców wystawiających ulgi oraz korzystających z tych ulg

Procedurę kontrolną rozszerzono dodatkowo na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg, zgodnie ze znowelizowanym art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej... (§ 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Zobacz również: Forum Kadry

Kontrola w jednoosobowym składzie

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzenie kontroli przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w jednoosobowym składzie (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Dotychczas kontrola była przeprowadzana przez zespół składający się z co najmniej dwóch kontrolujących.

Nowe miejsce przeprowadzania kontroli

Dotychczas, w uzasadnionych okolicznościach, kontrola mogła być przeprowadzona:

 1. poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;
 2. w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli również w miejscu świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (§ 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Rozszerzenie obowiązków kierownika podmiotu kontrolowanego

Poza dotychczasowymi obowiązkami kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia:

 • swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...),
 • dostęp, na żądanie kontrolującego, do dokumentacji dotyczącej działalności podmiotu kontrolowanego, w przypadku gdy jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego (zapewnia dostęp do tej dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania) (§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Zmiana wynika z okoliczności powierzania przez większość podmiotów prowadzenia m.in. spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 4a, art. 22, art. 22a, art. 26a, art. 34 ust. 9, art. 48a ust. 3, art. 56b, art. 56c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 • ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

Więcej w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń - Zamów prenumeratę >>

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.

  Zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Visa zatrudni 1500 specjalistów w Polsce w globalnym hubie technologiczno-produktowym

  Visa planuje otworzyć w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak przekazano, w ciągu najbliższych kilku lat w hubie ma pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii.

  Oszuści podszywają się pod ZUS

  Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.

  Doświadczenia przedsiębiorców

  Dla młodych osób, myślących o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy, powinno być ważne podpatrywanie doświadczonych, odnoszących sukcesy przedsiębiorców. „Możemy odpowiedzieć na wszystkie ich pytania i wskazać najlepsze drogi rozwoju” – przekonuje Beata Drzazga, motywator, inspirator, doradca biznesowy.