Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

Kurowska Urszula
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Fotolia
Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Fundusz został wyposażony w narzędzia weryfikacji pracodawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu u niego kontroli.

Po zmianie przepisów pracodawcy otrzymujący z Funduszu środki na dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia rozszerzonej kontroli. Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian w tym zakresie była potrzeba uszczelnienia systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zdarzały się bowiem przypadki wyłudzania przez nieuczciwych pracodawców środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zobacz: Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na PFRON

Postępowanie sprawdzające u pracodawcy

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 15 września 2012 r., wprowadziła nowe postępowanie – sprawdzające (art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej...), którego celem jest potwierdzenie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (druk INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (druk Wn-D);
 • sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Podjęcie postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wydłuża termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, który wynosi 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni (art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Brak stwierdzonych nieprawidłowości umożliwia przekazanie przez Fundusz miesięcznego dofinansowania. Natomiast w przypadku ich wykrycia Prezes Zarządu Funduszu może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

Zagrożenia (–)

Podjęcie przez PFRON postępowania sprawdzającego, dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, wydłuża nawet o 14 dni termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

Dzięki postępowaniu sprawdzającemu Fundusz ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie Fundusz może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i na tej podstawie sprawdzić prawdziwość danych zawartych w drukach Wn-D oraz INF-D-P. Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy.

Postępowanie sprawdzające jest zbliżone do stosowanego w praktyce przez Fundusz postępowania wyjaśniającego. Było ono przeprowadzane przez Fundusz w przypadku wykrycia błędów, nieprawidłowości w drukach Wn-D oraz INF-D-P lub ujawnienia niezgodności między oświadczeniami wnioskodawcy składanymi w formularzach INF-O-PP (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o inną pomoc niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) a danymi pozostającymi w posiadaniu Funduszu, dotyczącymi sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

Zobacz: Czy pracodawca może dokonać obniżenia wpłat na PFRON

Kontrola wystawiających ulgi oraz korzystających z ulg

Nowelizacja ustawy rozszerzyła kontrolę Funduszu na dodatkowe podmioty (art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej...), tj. na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg. Dotychczas Fundusz kontrolował prawidłowość wystawiania ulg i korzystania z tego uprawnienia na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 329) oraz z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. Nr 44, poz. 231). Pierwsze z nich umożliwiało comiesięczną identyfikację pracodawców spełniających warunki do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, natomiast drugie – identyfikację pracodawców, którzy nabyli ulgi. Przepisy te nie dawały jednak podstaw do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Dopiero wprowadzone zmiany w art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) umożliwiły wydanie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jego podstawie możliwe jest przeprowadzenie kontroli u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy, dotyczącego wydawania informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON i korzystania z tej ulgi.

Zobacz: Jak obniżyć wpłaty na PFRON

Kontrola zgodności ze stanem faktycznym

Na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy Prezes Zarządu Funduszu mógł przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Po nowelizacji przepisów Fundusz kontroluje zgodność ze stanem faktycznym:

 • danych zawartych w dokumentach (tj. we wniosku Wn-D oraz w informacji INF-D-P),
 • wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników (art. 26a ust. 10 ustawy rehabilitacji zawodowej...).

Kontrolerzy Funduszu badają przede wszystkim dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzach przesłanych przez pracodawcę, na podstawie których Fundusz udzielił dofinansowania. Mogą to być m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty poświadczające faktyczne i terminowe poniesienie przez pracodawcę kosztów płacy.

WAŻNE!

Dokumentami badanymi przez kontrolerów Funduszu, potwierdzającymi informacje przekazane w formularzach, na podstawie których Fundusz udzielił pracodawcy dofinansowania, są m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontrola Funduszu obejmuje swoim zakresem także weryfikację spełnienia przez pracodawców nowego warunku uzyskania dofinansowania – dochowanie terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z naruszeniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni – miesięczne dofinansowanie nie przysługuje (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Kosztami płacy są: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Jeżeli zatem pracodawca przekroczy 14-dniowy termin opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, który nie pozbawia go dofinansowania (termin wypłaty określony w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę) albo w opłaceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia (terminy wypłaty określone ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie uzyska dofinansowania. Warunek „terminowości” jest również dochowany, gdy termin na opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przypada po wymaganym terminie złożenia wniosku do Funduszu. W tym przypadku przeprowadzenie weryfikacji przez Fundusz może nastąpić, począwszy od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnianie warunku „terminowości” skutkuje wydaniem przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Decyzja o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania zostaje również wydana:

 • w stosunku do pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w przypadkach wykluczających udzielenie pomocy publicznej,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 9a pkt 1–2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Utrata statusu zakładu pracy chronionej

Dotychczas wydanie przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji nakazującej zwrot wypłaconego dofinansowania było następstwem przeprowadzonej u pracodawcy kontroli, która stwierdzała nieprawidłowości. Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej... Prezes Zarządu Funduszu wydaje taką decyzję również w wyniku analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych zgromadzonych w rejestrach określonych w ustawie: Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, rejestrze prowadzonym przez ZUS, w Centralnej Bazie RCIPESEL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych z rejestrów znowelizowana ustawa wprowadziła uprawnienie dla Prezesa Zarządu Funduszu do wydania jeszcze jednej decyzji – o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania (art. 26a ust. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Sytuacja pracodawców po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUS. Może on w związku z tym sprawdzić, czy pracownik, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do ubezpieczeń, ma odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i czy nie ma ustalonego prawa do emerytury. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu dofinansowania oraz decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zobacz także serwis: Ubezpieczenia

Sankcje

Znowelizowana ustawa o PFRON wprowadziła przepisy przewidujące sankcje za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy również w zakresie kontroli. Karze grzywny do 5000 zł podlega każdy, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli czy zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia (art. 56b ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 56c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zmiany w rozporządzeniu o kontroli

Od 24 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie zawiera dotychczasowe rozwiązania dotyczące trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. Zmiany w większości przypadków mają charakter doprecyzowujący i porządkujący.

Kontrola pracodawców wystawiających ulgi oraz korzystających z tych ulg

Procedurę kontrolną rozszerzono dodatkowo na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg, zgodnie ze znowelizowanym art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej... (§ 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Zobacz również: Forum Kadry

Kontrola w jednoosobowym składzie

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzenie kontroli przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w jednoosobowym składzie (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Dotychczas kontrola była przeprowadzana przez zespół składający się z co najmniej dwóch kontrolujących.

Nowe miejsce przeprowadzania kontroli

Dotychczas, w uzasadnionych okolicznościach, kontrola mogła być przeprowadzona:

 1. poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;
 2. w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli również w miejscu świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (§ 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Rozszerzenie obowiązków kierownika podmiotu kontrolowanego

Poza dotychczasowymi obowiązkami kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia:

 • swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...),
 • dostęp, na żądanie kontrolującego, do dokumentacji dotyczącej działalności podmiotu kontrolowanego, w przypadku gdy jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego (zapewnia dostęp do tej dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania) (§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Zmiana wynika z okoliczności powierzania przez większość podmiotów prowadzenia m.in. spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 4a, art. 22, art. 22a, art. 26a, art. 34 ust. 9, art. 48a ust. 3, art. 56b, art. 56c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 • ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

Więcej w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń - Zamów prenumeratę >>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?
  Google pomoże zdobyć kompetencje cyfrowe młodym ludziom
  „Umiejętności Jutra” czy „Kompetencje Jutra” to programy, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli zdobyć kompetencje cyfrowe i budować karierę w branży marketingu internetowego. Eksperci w tej dziedzini będą mogli liczyć nie tylko na pewne zatrudnienie, ale i niezwykle atrakcyjne zarobki.
  2022: zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacje Polskiego Ładu
  Polski Ład nadal podlega zmianom — w lipcu 2022 pojawią się nowe. Jakie będą zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022?
  Praca pielęgniarek i położnych: kwalifikacje, ale także wrażliwość
  Praca pielęgniarek i położnych wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wrażliwości, empatii, poświęcenia i umiejętności zrozumienia człowieka w jego cierpieniu – z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazało PPOZ.
  Prawa pracowników firm objętych sankcjami
  Umieszczenie firmy wspierającej agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jej pracowników w Polsce natychmiastowe odebranie źródła utrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministerstwa rodziny wyjaśnia, że przepisy powinny przewidywać ochronę ich praw.
  Efektywność pracowników wzrosła po pandemii
  Przed wprowadzeniem innowacji należy dobrze zastanowić się, które z nich będą najkorzystniejsze dla naszej firmy – mówiła Erin Meyer, profesor w INSEAD, międzynarodowej szkole biznesu, podczas kongresu Impact’22, który odbył się w dniach 11-12 maja w Poznaniu.
  Kij, czy marchewka? Prawne możliwości zmniejszania poziomu nieplanowanych absencji
  Kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, z których wynikało, że tylko jeden na pięć powodów nieplanowanej nieobecności pracownika to choroba. Pozostałe cztery to sprawy rodzinne, stres, powody osobiste i brak wyraźnej przyczyny. Można założyć, że mimo upływu czasu sytuacja w polskich zakładach pracy wygląda podobnie. Czy pracodawcy są w takim razie bezsilni?
  Ukraińcy powinni zgłosić w ZUS wyjazd z Polski
  Obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaci pieniądze z programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego muszą poinformować Zakład o wyjeździe z Polski. Pobieranie pieniędzy pomimo utraty prawa do ich otrzymywania skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych jest ogromna. Jakie predyspozycje są więc potrzebne do założenia firmy? Kto sprawdzi się jako lider, a kto jako szeregowy pracownik?
  Upadki z wysokości zmorą polskiego budownictwa
  40 proc. ofiar wypadków na placach budowy zginęło z powodu braku sprzętu ochronnego – powiedział zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.
  Zatrudnianie młodocianych podczas wakacji
  Wakacje to dla młodzieży czas wypoczynku. Są jednak tacy, którzy w tym okresie decydują się na podjęcie pracy. Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają zatrudnienie osoby młodocianej, jednak są pewne warunki. Jakie?
  Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?
  Co się stanie, jeśli składki ZUS nie zostaną opłacone w terminie lub należytej wysokości? Czy nastąpi ich przedawnienie?