REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

Kurowska Urszula
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Fundusz został wyposażony w narzędzia weryfikacji pracodawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu u niego kontroli.

Po zmianie przepisów pracodawcy otrzymujący z Funduszu środki na dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia rozszerzonej kontroli. Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian w tym zakresie była potrzeba uszczelnienia systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zdarzały się bowiem przypadki wyłudzania przez nieuczciwych pracodawców środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

REKLAMA

Autopromocja

Zobacz: Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na PFRON

Postępowanie sprawdzające u pracodawcy

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 15 września 2012 r., wprowadziła nowe postępowanie – sprawdzające (art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej...), którego celem jest potwierdzenie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (druk INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (druk Wn-D);
 • sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Podjęcie postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wydłuża termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, który wynosi 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni (art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Brak stwierdzonych nieprawidłowości umożliwia przekazanie przez Fundusz miesięcznego dofinansowania. Natomiast w przypadku ich wykrycia Prezes Zarządu Funduszu może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

Zagrożenia (–)

Podjęcie przez PFRON postępowania sprawdzającego, dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, wydłuża nawet o 14 dni termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

REKLAMA

Dzięki postępowaniu sprawdzającemu Fundusz ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie Fundusz może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i na tej podstawie sprawdzić prawdziwość danych zawartych w drukach Wn-D oraz INF-D-P. Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy.

Postępowanie sprawdzające jest zbliżone do stosowanego w praktyce przez Fundusz postępowania wyjaśniającego. Było ono przeprowadzane przez Fundusz w przypadku wykrycia błędów, nieprawidłowości w drukach Wn-D oraz INF-D-P lub ujawnienia niezgodności między oświadczeniami wnioskodawcy składanymi w formularzach INF-O-PP (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o inną pomoc niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) a danymi pozostającymi w posiadaniu Funduszu, dotyczącymi sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

Zobacz: Czy pracodawca może dokonać obniżenia wpłat na PFRON

Kontrola wystawiających ulgi oraz korzystających z ulg

Nowelizacja ustawy rozszerzyła kontrolę Funduszu na dodatkowe podmioty (art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej...), tj. na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg. Dotychczas Fundusz kontrolował prawidłowość wystawiania ulg i korzystania z tego uprawnienia na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 329) oraz z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. Nr 44, poz. 231). Pierwsze z nich umożliwiało comiesięczną identyfikację pracodawców spełniających warunki do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, natomiast drugie – identyfikację pracodawców, którzy nabyli ulgi. Przepisy te nie dawały jednak podstaw do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Dopiero wprowadzone zmiany w art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) umożliwiły wydanie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jego podstawie możliwe jest przeprowadzenie kontroli u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy, dotyczącego wydawania informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON i korzystania z tej ulgi.

Zobacz: Jak obniżyć wpłaty na PFRON

Kontrola zgodności ze stanem faktycznym

Na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy Prezes Zarządu Funduszu mógł przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Po nowelizacji przepisów Fundusz kontroluje zgodność ze stanem faktycznym:

 • danych zawartych w dokumentach (tj. we wniosku Wn-D oraz w informacji INF-D-P),
 • wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników (art. 26a ust. 10 ustawy rehabilitacji zawodowej...).

Kontrolerzy Funduszu badają przede wszystkim dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzach przesłanych przez pracodawcę, na podstawie których Fundusz udzielił dofinansowania. Mogą to być m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty poświadczające faktyczne i terminowe poniesienie przez pracodawcę kosztów płacy.

WAŻNE!

Dokumentami badanymi przez kontrolerów Funduszu, potwierdzającymi informacje przekazane w formularzach, na podstawie których Fundusz udzielił pracodawcy dofinansowania, są m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontrola Funduszu obejmuje swoim zakresem także weryfikację spełnienia przez pracodawców nowego warunku uzyskania dofinansowania – dochowanie terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z naruszeniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni – miesięczne dofinansowanie nie przysługuje (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Kosztami płacy są: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Jeżeli zatem pracodawca przekroczy 14-dniowy termin opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, który nie pozbawia go dofinansowania (termin wypłaty określony w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę) albo w opłaceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia (terminy wypłaty określone ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie uzyska dofinansowania. Warunek „terminowości” jest również dochowany, gdy termin na opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przypada po wymaganym terminie złożenia wniosku do Funduszu. W tym przypadku przeprowadzenie weryfikacji przez Fundusz może nastąpić, począwszy od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnianie warunku „terminowości” skutkuje wydaniem przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Decyzja o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania zostaje również wydana:

 • w stosunku do pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w przypadkach wykluczających udzielenie pomocy publicznej,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 9a pkt 1–2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Utrata statusu zakładu pracy chronionej

Dotychczas wydanie przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji nakazującej zwrot wypłaconego dofinansowania było następstwem przeprowadzonej u pracodawcy kontroli, która stwierdzała nieprawidłowości. Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej... Prezes Zarządu Funduszu wydaje taką decyzję również w wyniku analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych zgromadzonych w rejestrach określonych w ustawie: Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, rejestrze prowadzonym przez ZUS, w Centralnej Bazie RCIPESEL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych z rejestrów znowelizowana ustawa wprowadziła uprawnienie dla Prezesa Zarządu Funduszu do wydania jeszcze jednej decyzji – o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania (art. 26a ust. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Sytuacja pracodawców po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUS. Może on w związku z tym sprawdzić, czy pracownik, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do ubezpieczeń, ma odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i czy nie ma ustalonego prawa do emerytury. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu dofinansowania oraz decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zobacz także serwis: Ubezpieczenia

Sankcje

Znowelizowana ustawa o PFRON wprowadziła przepisy przewidujące sankcje za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy również w zakresie kontroli. Karze grzywny do 5000 zł podlega każdy, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli czy zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia (art. 56b ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 56c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zmiany w rozporządzeniu o kontroli

Od 24 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie zawiera dotychczasowe rozwiązania dotyczące trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. Zmiany w większości przypadków mają charakter doprecyzowujący i porządkujący.

Kontrola pracodawców wystawiających ulgi oraz korzystających z tych ulg

Procedurę kontrolną rozszerzono dodatkowo na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg, zgodnie ze znowelizowanym art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej... (§ 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Zobacz również: Forum Kadry

Kontrola w jednoosobowym składzie

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzenie kontroli przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w jednoosobowym składzie (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Dotychczas kontrola była przeprowadzana przez zespół składający się z co najmniej dwóch kontrolujących.

Nowe miejsce przeprowadzania kontroli

Dotychczas, w uzasadnionych okolicznościach, kontrola mogła być przeprowadzona:

 1. poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;
 2. w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli również w miejscu świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (§ 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Rozszerzenie obowiązków kierownika podmiotu kontrolowanego

Poza dotychczasowymi obowiązkami kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia:

 • swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...),
 • dostęp, na żądanie kontrolującego, do dokumentacji dotyczącej działalności podmiotu kontrolowanego, w przypadku gdy jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego (zapewnia dostęp do tej dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania) (§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Zmiana wynika z okoliczności powierzania przez większość podmiotów prowadzenia m.in. spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 4a, art. 22, art. 22a, art. 26a, art. 34 ust. 9, art. 48a ust. 3, art. 56b, art. 56c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 • ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

Więcej w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń - Zamów prenumeratę >>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA