REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

Kurowska Urszula
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Kontrola PFRON. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Fundusz został wyposażony w narzędzia weryfikacji pracodawcy jeszcze przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu u niego kontroli.

Po zmianie przepisów pracodawcy otrzymujący z Funduszu środki na dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia rozszerzonej kontroli. Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian w tym zakresie była potrzeba uszczelnienia systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zdarzały się bowiem przypadki wyłudzania przez nieuczciwych pracodawców środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Autopromocja

Zobacz: Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na PFRON

Postępowanie sprawdzające u pracodawcy

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 15 września 2012 r., wprowadziła nowe postępowanie – sprawdzające (art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej...), którego celem jest potwierdzenie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (druk INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (druk Wn-D);
 • sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami (art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...) wyklucza udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Podjęcie postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wydłuża termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. Termin ten, który wynosi 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni (art. 26a ust. 9c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Brak stwierdzonych nieprawidłowości umożliwia przekazanie przez Fundusz miesięcznego dofinansowania. Natomiast w przypadku ich wykrycia Prezes Zarządu Funduszu może zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

Zagrożenia (–)

Podjęcie przez PFRON postępowania sprawdzającego, dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, wydłuża nawet o 14 dni termin przekazania przez Fundusz miesięcznego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

Dzięki postępowaniu sprawdzającemu Fundusz ma możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych przez pracodawcę bez konieczności wszczynania postępowania kontrolnego i wydawania decyzji w sprawie, jeżeli w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie Fundusz może wezwać pracodawcę do przesłania dodatkowych dokumentów i na tej podstawie sprawdzić prawdziwość danych zawartych w drukach Wn-D oraz INF-D-P. Dokumenty te powinny potwierdzać m.in. stan zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, na których jest pobierane dofinansowanie, dokonanie wypłaty wynagrodzeń czy poniesienie pozostałych kosztów płacy.

Postępowanie sprawdzające jest zbliżone do stosowanego w praktyce przez Fundusz postępowania wyjaśniającego. Było ono przeprowadzane przez Fundusz w przypadku wykrycia błędów, nieprawidłowości w drukach Wn-D oraz INF-D-P lub ujawnienia niezgodności między oświadczeniami wnioskodawcy składanymi w formularzach INF-O-PP (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o inną pomoc niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) a danymi pozostającymi w posiadaniu Funduszu, dotyczącymi sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

Zobacz: Czy pracodawca może dokonać obniżenia wpłat na PFRON

Kontrola wystawiających ulgi oraz korzystających z ulg

Nowelizacja ustawy rozszerzyła kontrolę Funduszu na dodatkowe podmioty (art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej...), tj. na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg. Dotychczas Fundusz kontrolował prawidłowość wystawiania ulg i korzystania z tego uprawnienia na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 329) oraz z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. Nr 44, poz. 231). Pierwsze z nich umożliwiało comiesięczną identyfikację pracodawców spełniających warunki do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, natomiast drugie – identyfikację pracodawców, którzy nabyli ulgi. Przepisy te nie dawały jednak podstaw do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Dopiero wprowadzone zmiany w art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) umożliwiły wydanie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na jego podstawie możliwe jest przeprowadzenie kontroli u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy, dotyczącego wydawania informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON i korzystania z tej ulgi.

Zobacz: Jak obniżyć wpłaty na PFRON

Kontrola zgodności ze stanem faktycznym

Na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy Prezes Zarządu Funduszu mógł przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Po nowelizacji przepisów Fundusz kontroluje zgodność ze stanem faktycznym:

 • danych zawartych w dokumentach (tj. we wniosku Wn-D oraz w informacji INF-D-P),
 • wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników (art. 26a ust. 10 ustawy rehabilitacji zawodowej...).

Kontrolerzy Funduszu badają przede wszystkim dokumenty potwierdzające informacje zawarte w formularzach przesłanych przez pracodawcę, na podstawie których Fundusz udzielił dofinansowania. Mogą to być m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty poświadczające faktyczne i terminowe poniesienie przez pracodawcę kosztów płacy.

WAŻNE!

Dokumentami badanymi przez kontrolerów Funduszu, potwierdzającymi informacje przekazane w formularzach, na podstawie których Fundusz udzielił pracodawcy dofinansowania, są m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontrola Funduszu obejmuje swoim zakresem także weryfikację spełnienia przez pracodawców nowego warunku uzyskania dofinansowania – dochowanie terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z naruszeniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni – miesięczne dofinansowanie nie przysługuje (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Kosztami płacy są: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Jeżeli zatem pracodawca przekroczy 14-dniowy termin opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, który nie pozbawia go dofinansowania (termin wypłaty określony w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę) albo w opłaceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia (terminy wypłaty określone ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie uzyska dofinansowania. Warunek „terminowości” jest również dochowany, gdy termin na opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy przypada po wymaganym terminie złożenia wniosku do Funduszu. W tym przypadku przeprowadzenie weryfikacji przez Fundusz może nastąpić, począwszy od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnianie warunku „terminowości” skutkuje wydaniem przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Decyzja o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania zostaje również wydana:

 • w stosunku do pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w przypadkach wykluczających udzielenie pomocy publicznej,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 9a pkt 1–2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Utrata statusu zakładu pracy chronionej

Dotychczas wydanie przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji nakazującej zwrot wypłaconego dofinansowania było następstwem przeprowadzonej u pracodawcy kontroli, która stwierdzała nieprawidłowości. Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej... Prezes Zarządu Funduszu wydaje taką decyzję również w wyniku analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych zgromadzonych w rejestrach określonych w ustawie: Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, rejestrze prowadzonym przez ZUS, w Centralnej Bazie RCIPESEL. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych z rejestrów znowelizowana ustawa wprowadziła uprawnienie dla Prezesa Zarządu Funduszu do wydania jeszcze jednej decyzji – o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania (art. 26a ust. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zobacz: Sytuacja pracodawców po utracie statusu zakładu pracy chronionej

Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUS. Może on w związku z tym sprawdzić, czy pracownik, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do ubezpieczeń, ma odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i czy nie ma ustalonego prawa do emerytury. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu dofinansowania oraz decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zobacz także serwis: Ubezpieczenia

Sankcje

Znowelizowana ustawa o PFRON wprowadziła przepisy przewidujące sankcje za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy również w zakresie kontroli. Karze grzywny do 5000 zł podlega każdy, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli czy zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia (art. 56b ustawy o rehabilitacji zawodowej...). Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 56c ustawy o rehabilitacji zawodowej...).

Zmiany w rozporządzeniu o kontroli

Od 24 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie zawiera dotychczasowe rozwiązania dotyczące trybu i sposobu przeprowadzania kontroli. Zmiany w większości przypadków mają charakter doprecyzowujący i porządkujący.

Kontrola pracodawców wystawiających ulgi oraz korzystających z tych ulg

Procedurę kontrolną rozszerzono dodatkowo na pracodawców wystawiających ulgi we wpłatach na Fundusz oraz pracodawców korzystających z tych ulg, zgodnie ze znowelizowanym art. 22a ustawy o rehabilitacji zawodowej... (§ 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Zobacz również: Forum Kadry

Kontrola w jednoosobowym składzie

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzenie kontroli przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w jednoosobowym składzie (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Dotychczas kontrola była przeprowadzana przez zespół składający się z co najmniej dwóch kontrolujących.

Nowe miejsce przeprowadzania kontroli

Dotychczas, w uzasadnionych okolicznościach, kontrola mogła być przeprowadzona:

 1. poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;
 2. w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli również w miejscu świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, w obecności kierownika tego podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (§ 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...).

Rozszerzenie obowiązków kierownika podmiotu kontrolowanego

Poza dotychczasowymi obowiązkami kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia:

 • swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...),
 • dostęp, na żądanie kontrolującego, do dokumentacji dotyczącej działalności podmiotu kontrolowanego, w przypadku gdy jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego (zapewnia dostęp do tej dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania) (§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli...). Zmiana wynika z okoliczności powierzania przez większość podmiotów prowadzenia m.in. spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 4a, art. 22, art. 22a, art. 26a, art. 34 ust. 9, art. 48a ust. 3, art. 56b, art. 56c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 • ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29).

Więcej w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń - Zamów prenumeratę >>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dane osobowe pracowników. Czy pracodawca może pytać pracownika o narodowość

  Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej. W przypadku pracowników dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO) oraz przepisami krajowego Kodeksu pracy. Szczególnej ochronie podlegają dane wrażliwe, wśród nich – informacje o pochodzeniu etnicznym pracownika. Czy pracodawca ma prawo żądać takich informacji od pracownika? Przepisy nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości.

  Lidl poszukuje stażystów na wakacje, zainteresowanych szczególnie zarządzaniem. Poza rozwojem własnych kompetencji można nieźle zarobić

  Pierwsza praca często przesądza o całej karierze zawodowej w życiu. Dlatego tak ważna jest nie tylko dla absolwentów wyższych uczelni. Dobrze gdy można sprawdzić się na stażu, choćby poświęcając na to wakacje – jeśli się jeszcze studiuje. Jedną z takich okazji od kilkunastu lat daje studentom i absolwentom znana sieć dyskontowa – Lidl.

  Od 1 marca można składać wnioski w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. PFRON dofinansuje niepełnosprawnemu nawet 85% ceny zakupu samochodu!

  Rusza III tura naboru wniosków w programie PFRON „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Wnioski o dofinansowanie do ceny zakupu samochodu osobowego będzie można składać od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 31 marca 2024 r. do godz. 23.59. Dofinansowanie może wynieść nawet 85% ceny zakupu samochodu.

  Niedziela handlowa w marcu 2024 r. W którą niedzielę zakupy będą możliwe

  W marcu 2024 r. jest pięć niedziel. Czy w którąś z nich nie będzie obowiązywać zakaz handlu w niedziele i święta. Czy w marcu będzie niedziela handlowa? Gdzie można zrobić zakupy w niedziele marca 2024 r.? Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  ZUS: Zwiększa się liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Obcokrajowcy zakładają własne firmy i zostają pracodawcami

  Statystyki ZUS z grudnia 2023 r. potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców w stosunku do 2022 r. Legalne zatrudnienie w Polsce podjęło ponad 1,12 mln obcokrajowców. Nie tylko podejmują zatrudnienie jako pracownicy, ale sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy.

  Ponad 50% szefów mówi, że ma „wszystkiego dość” i chce zmienić pracę w 2024 roku. Dlaczego?

  Aż 58% osób zajmujących stanowiska kierownicze jest otwartych na zmianę pracy, co wynika przede wszystkim z poczucia, że nie otrzymują adekwatnego wynagrodzenia w obecnym miejscu zatrudnienia, ale też z powodu kiepskich relacji z przełożonymi i negatywnej atmosfery. Takie wnioski płyną z badania „Potrzeby liderów 2024”, zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska. Lista codziennych wyzwań i obciążeń jest długa – aż 67% kierowników przyznaje, że doświadcza wypalenia zawodowego, jednak wielu z nich nie może liczyć na wsparcie ze strony pracodawcy, ani tym bardziej okazywać swoich prawdziwych emocji. 

  Ostatnie 2 dni na roczną informację o stanie konta dla uczestnika PPK!

  Osoby uczestniczące w PPK powinny do końca lutego każdego roku otrzymać informację od instytucji finansowej prowadzącej ich rachunki PPK. Instytucja ta ma coroczny obowiązek przesyłania im informacji. Jakie dane znajdują się w rocznej informacji dla uczestnika PPK? Jak sprawdzić stan konta PPK?

  PPK. Po ukończeniu 60 lat można rozpocząć wypłaty środków. Decyzję w sprawie sposobu wypłaty środków z PPK można czasami zmienić

  Kiedy – po ukończeniu 60 lat – rozpocząć wypłatę oszczędności zgromadzonych w PPK zależy od decyzji uczestnika PPK. Osoba oszczędzająca w programie może również wybrać wariant wypłaty. Raz podjęta decyzja co do sposobu wypłaty środków może być później przez niego modyfikowana, ale tylko w ograniczonym zakresie. 

  REKLAMA

  Święta w Niemczech 2024

  Święta w Niemczech – kiedy wypadają w 2024 roku? Niemcy mają od 9 do 13 świąt w roku kalendarzowym w zależności od landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach (np. Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia). W dwóch miejscach wolny jest nawet Dzień Kobiet.

  Czy doszło do dyskryminacji w PKP Intercity S.A. na tle płci i posiłków regeneracyjnych?

  Posiłki regeneracyjne w PKP Intercity - czy tylko dla kobiet i czy doszło do dyskryminacji? Kiedy przysługuje posiłek regeneracyjny? Czy posiłki regeneracyjne są obowiązkowe? Od jakiej temperatury należy się posiłek regeneracyjny Komu należą się posiłki regeneracyjne w pracy? Jaka kwota na posiłek regeneracyjny 2024?

  REKLAMA