Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2016

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Karolina Topolska
Karolina Topolska
Marek Opolski
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2016/ Fot. Fotolia
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2016/ Fot. Fotolia
Fotolia
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne otrzyma również nauczyciel, którego umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na który została nawiązany - tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2016 r. Do tej pory istniały rozbieżności w orzecznictwie oraz w praktyce ZUS. Zobacz, jak uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Pracownicy pedagogiczni dostaną świadczenie kompensacyjne, nawet jeśli ich umowa o pracę rozwiązała się sama z upływem okresu, na jaki została zawarta. Do niedawna nie było to możliwe

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury ani do emerytury pomostowej. Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o n.ś.k.) określa warunki, po spełnieniu których możliwe jest jego uzyskanie. Jeden z nich, określony w art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, wymaga uprzedniego rozwiązania stosunku pracy przez nauczyciela. Przepis mówi tutaj wprost, że świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy „rozwiązali stosunek pracy”. Jego brzmienie wymaga wyraźnie aktywności zatrudnionego w tym zakresie.

Polecamy produkt: Karta Nauczyciela z komentarzem (PDF)

Rozwiązanie czy wygaśnięcie

Na gruncie tej regulacji powstał więc problem, czy przesłanka rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy jest spełniona także w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta – czyli w trybie art. 30 par. 1 pkt 4 kodeksu pracy (ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., dalej: k.p.). Przypadek ten dotyczy przede wszystkim umów na czas określony. Problem ten sprowadza się w istocie do pytania, czy rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta, następuje poprzez jej samoistne wygaśnięcie (jak uważa część prawników), czy też można tu doszukiwać się jej zakończenia z udziałem woli pracownika.

Praktyka ZUS i rozbieżności w orzecznictwie

W takiej sytuacji, gdy nauczyciel wykonywał swoją pracę w ramach umowy na czas określony i taka umowa wygasła wskutek upływu okresu, na który została zawarta, ZUS jeszcze niedawno odmawiał przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Takie stanowisko opierał na gramatycznej wykładni przepisu posługującego się sformułowaniem ,,rozwiązali stosunek pracy”, co sugeruje konieczność jego rozwiązania z inicjatywy nauczyciela. W świetle stosowanej uprzednio wykładni – zawsze wtedy, gdy umowa o pracę nauczyciela wygasała wskutek upływu okresu, na który została zawarta, nauczyciel nie jest inicjatorem rozwiązania stosunku pracy i tym samym nie może nabyć prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Stosowana przez ZUS interpretacja nie zawsze była podzielana w orzecznictwie. Zdarzały się wyroki do niej przychylające, jak np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II UK 205/12), w którym SN stwierdził, że rozwiązanie umowy o pracę na czas określony następujące z upływem umówionego terminu nie jest „rozwiązaniem stosunku pracy przez nauczyciela”. Odmienne stanowisko Sąd Najwyższy zaprezentował jednak w wyroku z 11 grudnia 2013 r. (sygn. akt III UK 9/13), przyjmując, że rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela ma miejsce nie tylko wtedy, gdy jest poprzedzone złożeniem przez niego jednostronnego oświadczenia woli (o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia), ale we wszystkich sytuacjach, gdy takie oświadczenie jest „częścią składową dwustronnej czynności prawnej” prowadzącej do rozwiązania tego stosunku. Skoro bowiem nauczyciel składa oświadczenie woli, nawiązując stosunek pracy na czas określony, to zdaniem SN jest ono jednocześnie koniecznym elementem czynności rozwiązującej stosunek pracy w przyszłości (z upływem czasu, na który umowa została zawarta). Tym samym w jego ocenie można stwierdzić, że nauczyciel już poprzez samo zawarcie umowy terminowej bierze aktywny udział w jej rozwiązaniu.

Interpretacja SN

Potrzebę ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej wątpliwości dostrzegł także pierwszy prezes SN, który 1 lutego 2016 r. złożył wniosek o wydanie uchwały przez powiększony skład tego sądu, a także zwykły skład SN, zwracając się 8 marca 2016 r. z prośbą o odpowiedź na pytanie prawne dotyczące jednej z rozpatrywanych spraw.

Obydwa wnioski zostały połączone do wspólnego rozpoznania, w wyniku którego Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym 27 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 1/16), w której orzekł, że warunek rozwiązania stosunku pracy jest spełniony także w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta (a więc gdy nauczyciel nie składa żadnego oświadczenia w celu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron).

Zobacz serwis: Samozatrudnienie

Uchwała Sądu Najwyższego oznacza więc, że możliwość uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ma również taki nauczyciel, którego ostatni stosunek pracy, bezpośrednio poprzedzający zgłoszenie wniosku o to świadczenie, rozwiązał się z upływem czasu, na który został nawiązany.

Organ rentowy zmienia zdanie

Jak się okazuje, uchwała SN zbiega się w czasie ze zmianą stanowiska ZUS. Jak poinformował nas Radosław Milczarski z biura prasowego Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie – od 5 lutego 2016 r. – organ rentowy stoi na stanowisku, że również rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku z upływem okresu, na jaki umowa była zawarta, uzasadnia przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. RAMKA 1

Wspomniana uchwała SN nie zmienia więc niczego w zakresie obecnej praktyki, jaką ZUS stosuje, rozpatrując wnioski o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Jest ona jedynie potwierdzeniem obecnej wykładni zakładu w odniesieniu do umów terminowych zawartych przez nauczycieli ubiegających się o takie świadczenia.

Co jednak z tymi nauczycielami, którym organ rentowy wcześniej (tj. przed 5 lutego 2016 r.) odmówił przyznania świadczenia kompensacyjnego wyłącznie z tego powodu, że umowa o pracę wygasła, a nie została przez nich rozwiązana? Będący w takiej sytuacji nauczyciele, którzy ponownie wystąpią z odpowiednim wnioskiem o jego przyznanie, z dużym prawdopodobieństwem mogą liczyć na to, że (przy spełnieniu pozostałych warunków) świadczenie to uzyskają.

– Sprawy załatwione przed przekazaniem oddziałom ZUS powołanych wytycznych zostaną ponownie rozpoznane na wniosek osoby zainteresowanej – mówi Radosław Milczarski.

Co istotne, możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem o jego wypłatę nie jest ograniczona żadnym terminem ani też nie ulega przedawnieniu. Jedyny limit wynika z generalnej zasady, zgodnie z którą uzyskanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie niemożliwe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Zostanie ono przyznane od miesiąca zgłoszenia wniosku, o ile spełnione będą pozostałe warunki ustawowe (w tym m.in. wymóg ostatniego zatrudnienia w oświacie).


Rozwiązanie stosunku pracy

Warunek rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, wymagany do przyznania świadczenia kompensacyjnego, co do zasady oznacza, że rozwiązanie umowy powinno nastąpić z inicjatywy nauczyciela. Ustawa o n.ś.k. posługuje się bowiem sformułowaniem ,,rozwiązali stosunek pracy”, a nie np. ,,rozwiązano z nimi stosunek pracy”. Warunek ten zostanie więc spełniony w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem złożonym przez nauczyciela lub za porozumieniem stron (o ile wniosek o taki sposób ustania stosunku pracy złożył sam nauczyciel). Jeśli natomiast to dyrektor szkoły złożył wypowiedzenie lub też z jego inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany w drodze porozumienia stron, wówczas, co do zasady, nauczyciel nie może uzyskać świadczenia kompensacyjnego.

Od tej reguły sama ustawa o n.ś.k. przewiduje jednak wyjątki. Zgodnie z jej przepisami omawiany warunek jest bowiem spełniony również wtedy, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty nauczyciela (ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Oznacza to, że świadczenie kompensacyjne może uzyskać również taki nauczyciel, którego stosunek pracy został rozwiązany w przypadku:

● całkowitej likwidacji szkoły, lub

● częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje także, gdy stosunek pracy nauczyciela wygasa wskutek upływu 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym albo w razie odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela, który pozostawał w stanie nieczynnym (propozycja zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony musi dotyczyć pełnego wymiaru zajęć w tej samej szkole na tym samym lub innym stanowisku).

Polecamy produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Sąd Najwyższy orzekł, że warunek rozwiązania stosunku pracy jest spełniony także w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta.

Ustalenie już w umowie o pracę jej terminu końcowego oznacza, że stosunek pracy ustaje z woli stron, które z góry określają zdarzenie go rozwiązujące (upływ czasu).

!Nauczyciel, któremu ZUS poprzednio odmówił przyznania świadczenia kompensacyjnego wyłącznie z tego powodu, że jego umowa o pracę wygasła, a nie została przez niego rozwiązana, teraz może je uzyskać, jeśli wystąpi o nie ponownie.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III PZP 1/16)

„Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta”.

RAMKA 1

Stanowisko ZUS z 13 maja 2016 r.

Świadczenie kompensacyjne może zostać przyznane nauczycielowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić na zasadach przewidzianych w art. 88 Karty nauczyciela, a więc na wniosek nauczyciela. Warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela spełniony jest zarówno wtedy, gdy stosunek ten został rozwiązany na podstawie złożonego przez niego wypowiedzenia, jak i wówczas, gdy został rozwiązany wprawdzie na podstawie porozumienia stron, ale wniosek o rozwiązanie stosunku pracy złożył nauczyciel.

Prawo do tego świadczenia przysługuje także, gdy stosunek pracy został rozwiązany na skutek całkowitej likwidacji szkoły lub częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Świadczenie kompensacyjne przysługuje również nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasł wskutek upływu okresu pozostawania w stanie nieczynnym (np. z powodu częściowej likwidacji lub zmian organizacyjnych w szkole) lub w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, przed upływem stanu nieczynnego (w razie odmowy podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku).

Również rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku z upływem okresu, na jaki umowa była zawarta, spełnia wymóg rozwiązania stosunku pracy, sformułowany przez ustawodawcę w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a tym samym uzasadnia przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zasada ta została wprowadzona do stosowania przez organy rentowe wytycznymi z 5 lutego 2016 r. Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy powinna być określona w świadectwie pracy. ©?

infoRgrafika

Inne warunki dla świadczeń kompensacyjnych

Świadczenie to uzyska tylko osoba, która przed wystąpieniem z wnioskiem o jego przyznanie ostatnio pracowała na jednym ze stanowisk pedagogicznych wskazanych w ustawie. Oprócz warunku rozwiązania stosunku pracy musi też mieć określony wiek oraz historię okresów składkowych i nieskładkowych

W związku z tym, że nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom pedagogicznym, uzyska je tylko ten, kto ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie pozostawał w stosunku pracy na jednym z tych stanowisk. Musi być też zatrudniony w jednej z placówek wymienionych w ustawie. RAMKA 2

Możliwości nabycia prawa do tego świadczenia nie mają więc osoby, które po zakończeniu pracy nauczycielskiej, a jeszcze przed zgłoszeniem wniosku o nie, podjęły inne zatrudnienie lub działalność zarobkową. Nie ma natomiast znaczenia podjęcie takiego zatrudnienia lub działalności już po zgłoszeniu wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ponadto, jeżeli nauczyciel pozostaje w kilku stosunkach pracy zawartych na część etatu z placówkami wymienionymi w ustawie, musi rozwiązać każdy z nich, niezależnie od tego, w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniony. Jeśli dodatkowo pracuje on w innej placówce oświaty lub w ogóle poza oświatą, to w celu nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego musi rozwiązać również taki stosunek pracy.

Zobacz serwis: Urlop rodzicielski

Warto też podkreślić, że w tej ostatniej sytuacji – gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy zawartym z placówką wymienioną w ustawie i jednocześnie w stosunku pracy zawartym z innym podmiotem (np. wymienionym w art. 1 Karty nauczyciela lub w ogóle poza oświatą) – może nabyć prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, jeśli stosunek pracy z jednostką niewymienioną w ustawie o n.ś.k. rozwiązał najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z jednostką, o której mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że był nauczycielem ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie. PRZYKŁADY 1–4

Ponadto, obok wymogu rozwiązania stosunku pracy, do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego konieczne są także:

● osiągnięcie wymaganego wieku,

● udowodnienie co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym minimum 20 lat pracy w wymienionych wyżej placówkach oświaty, przynajmniej w 1 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Wymagany wiek zależny od roku

Osiągnięcie przez nauczyciela odpowiedniego wieku przewidzianego w ustawie jest jednym z warunków wymaganych do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wiek ten jest zróżnicowany w zależności od tego, w którym roku zostanie osiągnięty. TABELA Nie ma natomiast znaczenia, kiedy zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Od 2009 do 2014 r. obniżony wiek emerytalny, w którym nauczyciele mogli ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, był jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn i wynosił co najmniej 55 lat. W kolejnych latach wiek ten jest zróżnicowany dla obu płci i stopniowo podwyższany (dla mężczyzn już od 2015 r., a dla kobiet od 2025 r.).

Kobiety mogą uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne również wtedy, gdy 55 lat ukończyły (ukończą) w latach 2015–2024. Jeśli do 31 grudnia 2024 r. nie osiągną tego wieku, omawiane świadczenie będą mogły uzyskać po ukończeniu odpowiedniego wieku w późniejszych latach.

Wiek przewidziany dla mężczyzn wymagany do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego podlega stopniowemu podwyższeniu już od 2015 r. Wynosi on co najmniej 56 lat w przypadku osiągnięcia tego wieku w latach 2015–2016, a w kolejnych będzie podlegał dalszemu stopniowemu wydłużaniu.

Nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2032 r. nie ukończą wymaganego wieku, nie będą mogli nabyć prawa do świadczenia kompensacyjnego. PRZYKŁADY 5–7

Długi staż ubezpieczeniowy

Kolejnym warunkiem wymaganym do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest udowodnienie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. Jest on jednakowy dla kobiet oraz dla mężczyzn i wynosi co najmniej 30 lat. Wymagany staż musi być osiągnięty najpóźniej do dnia rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z placówką wymienioną w ustawie.

Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania tego świadczenia, ZUS uwzględnia okresy składkowe wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej (ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) oraz okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 tej ustawy. Stosuje przy tym zasadę, zgodnie z którą te ostatnie nie mogą przekraczać 1/3 uwzględnionych okresów składkowych. W przypadku gdy okresy składkowe i nieskładkowe zbiegają się w czasie, uwzględnieniu podlega okres korzystniejszy.

Okresy składkowe to generalnie okresy, w których dana osoba pracowała i opłacane były za nią składki na ubezpieczenia społeczne, a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku. Natomiast okresy nieskładkowe to najkrócej mówiąc okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS nie uwzględnia okresów, za które osoba prowadząca pozarolniczą działalność (np. działalność gospodarczą) nie opłaciła składek na własne ubezpieczenie społeczne (za okres do 31 grudnia 1998 r.) lub na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za okres od 1 stycznia 1999 r.). Analogiczna zasada dotyczy okresów współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, za które nie zostały opłacone składki na wymienione ubezpieczenia.

Należy zaznaczyć, że przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego wymaganego do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie podlegają uwzględnieniu okresy rolne wymienione w art. 10 ustawy emerytalnej. Chodzi o okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przypadające przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z tego tytułu. PRZYKŁADY 8 i 9

Co najmniej 20 lat bycia nauczycielem

Warunkiem wymaganym do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest również udowodnienie odpowiednio długiego okresu pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w ustawie co najmniej w 1 obowiązkowego wymiaru zajęć. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku stażu ubezpieczeniowego, wymagany okres pracy nauczycielskiej jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn (wynosi co najmniej 20 lat) i musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy z placówką.

Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w niższym wymiarze niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć (np. na ćwierć etatu) nie mogą być zaliczone do wymaganych 20 lat tej pracy. Jeśli jednak nauczyciel w tym samym czasie pracuje w kilku szkołach lub innych placówkach oświaty, będąc zatrudniony w każdej z nich np. na 1 lub 1/4 etatu, przy ustalaniu wymaganego okresu pracy nauczycielskiej ZUS zsumuje wymiar pracy we wszystkich placówkach.

Przy ustalaniu stażu pracy nauczycielskiej wymaganego do przyznania świadczenia nie podlegają uwzględnieniu okresy jej niewykonywania. ZUS nie wlicza więc okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Nie są też uwzględniane okresy niewykonywania tej pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. okresy:

● niezdolności do pracy, za które zostały wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

● za które nauczyciel otrzymał zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,

● niewykonywania pracy, za które wypłacono – na podstawie Karty nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,

● urlopu dla poratowania zdrowia,

● urlopu szkoleniowego,

● przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się,

● pozostawania w stanie nieczynnym.

Spośród okresów faktycznego niewykonywania pracy nauczycielskiej do okresów tej pracy podlegają wliczeniu wyłącznie okresy urlopu wypoczynkowego. PRZYKŁADY 10 I 11

Możliwości nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego nie mają osoby, które po zakończeniu pracy nauczycielskiej, a jeszcze przed zgłoszeniem wniosku o nie, podjęły inne zatrudnienie lub działalność zarobkową.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

!Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania świadczenia kompensacyjnego, ZUS nie uwzględnia okresów, za które osoba prowadząca pozarolniczą działalność nie opłaciła składek na własne ubezpieczenie społeczne.

infoRgrafika


Jak uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Tabela Wiek wymagany do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Rok ukończenia wieku

Wiek wymagany do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

2009–2014

55 lat kobieta i 55 lat mężczyzna

2015–2016

55 lat kobieta i 56 lat mężczyzna

2017–2018

55 lat kobieta i 57 lat mężczyzna

2019–2020

55 lat kobieta i 58 lat mężczyzna

2021–2022

55 lat kobieta i 59 lat mężczyzna

2023–2024

55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna

2025–2026

56 lat kobieta i 61 lat mężczyzna

2027–2028

57 lat kobieta i 62 lata mężczyzna

2029–2030

58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna

2031–2032

59 lat kobieta i 64 lata mężczyzna

infoRgrafika

Praca w placówkach oświatowych

infoRgrafika

Okresy składkowe to m.in.:

infoRgrafika

Okresy nieskłdkowe to m.in.:

PRZYKŁAD 1

Likwidacja szkoły

Maria Duma, zatrudniona przez 21 lat jako nauczyciel, otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z końcem roku szkolnego 2015/2016 w związku z likwidacją szkoły. Do tego czasu udowodniła ponad 30-letni staż ubezpieczeniowy. Zgłosiła wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a ZUS ustalił prawo do niego, uznając, że warunek rozwiązania stosunku pracy został spełniony. ©?

PRZYKŁAD 2

Kilka miejsc zatrudnienia

Henryk Kowal zamierza jeszcze w 2016 r. zakończyć swoją aktywność zawodową i wystąpić z wnioskiem o świadczenie kompensacyjne. Obecnie jest zatrudniony jako pedagog: w liceum (na 1/4 etatu), w zakładzie poprawczym (na 1/4 etatu) oraz w prywatnej poradni pedagogiczno-psychologicznej (na 1/2 etatu). Aby nabyć prawo do świadczenia, będzie musiał rozwiązać wszystkie stosunki pracy, w których pozostaje. Dodatkowo obydwa stosunki pracy poza oświatą muszą ustać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy w szkole. W przeciwnym razie zainteresowany nie spełni warunku wykonywania pracy nauczycielskiej ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ©?

PRZYKŁAD 3

Praca w wydawnictwie

Barbara Góral udowodniła 32-letni okres składkowy i nieskładkowy, z czego przez 21 lat była zatrudniona w szkole jako nauczyciel. Z końcem roku szkolnego 2014/2015 rozwiązała na swój wniosek stosunek pracy i podjęła zatrudnienie na pół etatu w wydawnictwie. W październiku 2015 r. zgłosiła wniosek o świadczenie kompensacyjne. ZUS odmówił jego przyznania, gdyż ostatnio przed zgłoszeniem wniosku ubezpieczona nie była nauczycielem, ale pozostawała w stosunku pracy zawartym z inną jednostką niż wymieniona w ustawie. ©?

PRZYKŁAD 4

Działalność po złożeniu wniosku

Henryk Dostojny pracował przez 25 lat w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy z tą jednostką z końcem sierpnia 2015 r. przez pół roku pozostawał bez pracy. W marcu 2016 r. zgłosił wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Od 1 kwietnia 2016 r., jeszcze przed wydaniem przez ZUS decyzji, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo tego ZUS przyznał wnioskowane świadczenie, gdyż podjęcie działalności nastąpiło już po zgłoszeniu wniosku. Nie było w tym przypadku przeszkodą również to, że bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku ubezpieczony nie wykonywał pracy nauczycielskiej. ©?

PRZYKŁAD 5

55 lat w 2017 roku

Hanna Kowalska, urodzona w marcu 1962 r., 55 lat ukończy w marcu 2017 r. Ogółem udowodniła 27 lat składkowych oraz 4 lata nieskładkowe, w tym 22 lata pracy nauczycielskiej. Będzie mogła nabyć prawo do świadczenia kompensacyjnego, o ile rozwiąże stosunek pracy w trybie przewidzianym w ustawie. ©?

PRZYKŁAD 6

56 lat w 2016 roku

Jan Górnik, urodzony 10 grudnia 1960 r., ma obecnie 31-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Prawo do świadczenia kompensacyjnego będzie mógł uzyskać w grudniu 2016 r., po ukończeniu 56 lat i rozwiązaniu stosunku pracy. ©?

PRZYKŁAD 7

Po 2032 roku

Marian Nowak, urodzony 15 marca 1969 r., od ponad 20 lat wykonuje nieprzerwanie pracę nauczycielską. Jeśli nawet uzbiera w przyszłości 30 lat składkowych i nieskładkowych, nie będzie mógł uzyskać świadczenia kompensacyjnego. Wymagany wiek 64 lat ukończy bowiem po 31 grudnia 2032 r. (w marcu 2033 r.). ©?

PRZYKŁAD 8

Zasiłek dla bezrobotnych

Anna Dąbek 30 września 2015 r. musiała odejść z pracy w szkole z powodu częściowej reorganizacji. Do tego dnia ubezpieczona ma 29 lat i 8 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 25 lat pracy w placówkach oświaty wymienionych w ustawie, wykonywanej w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Po ustaniu stosunku pracy zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Po upływie 6-miesięcznego okresu jego pobierania wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Przy ustalaniu prawa do niego nie było jednak możliwe uwzględnienie okresu ubezpieczenia z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych po rozwiązaniu stosunku pracy. Tym samym pani Anna nie nabyła prawa do tego świadczenia. ©?

PRZYKŁAD 9

Ubezpieczenie społeczne rolników

Marek Gospodarny pracuje jako nauczyciel, ale z końcem bieżącego roku szkolnego zamierza rozwiązać stosunek pracy i ubiegać się o świadczenie kompensacyjne. Dotychczas udowodnił 21 lat składkowych, 7 lat nieskładkowych oraz 8 lat opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Ustalając 30-letni staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania świadczenia, ZUS uwzględni, oprócz okresów składkowych, jedynie 1/3 okresów nieskładkowych, tj. 7 lat. Nie będzie natomiast możliwe zaliczenie okresów rolnych. Oznacza to, że ubezpieczony nie spełni warunku posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. ©?

PRZYKŁAD 10

Zsumowanie cząstek etatu

Mirosław Krnąbrny wykonywał pracę nauczycielską łącznie przez 21 lat. Przez 17 lat był zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, a przez 4 lata w dwóch szkołach na 1/4 etatu w każdej. Ustalając wymagany staż pracy nauczycielskiej, ZUS zsumuje ułamki etatu z tych dwóch szkół, co pozwoli na zaliczenie do stażu pracy nauczycielskiej również tego okresu. Dzięki temu ubezpieczony spełni warunek ustawowy. ©?

PRZYKŁAD 11

Okresy niewykonywania pracy

Andrzej Górny zgłosił wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Przez 23 lata pracował w szkole jako nauczyciel, z czego przez 20 lat w pełnym wymiarze zajęć, przez 2 lata na pół etatu, a przez rok w 1/4 obowiązkowego wymiaru zajęć. W czasie gdy był zatrudniony na pełnym etacie, łącznie przez 6 miesięcy przebywał na zwolnieniach lekarskich (pobierając wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy). Ponadto przez 2 lata korzystał z urlopu bezpłatnego, a przez rok z urlopu dla poratowania zdrowia. Ustalając wymagany do przyznania świadczenia 20-letni staż pracy nauczycielskiej, ZUS wyłączył wszystkie okresy niewykonywania pracy, a także roczny okres zatrudnienia w szkole na ćwierć etatu. W wyniku tego wyłączenia okazało się, że ubezpieczony nie udowodnił wymaganych 20 lat pracy nauczyciela. ©?


Liczą się składki i kapitał

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczane jest według tzw. kapitałowych zasad, a więc w oparciu o stan indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Przysługuje ono do czasu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego uprawniającego do uzyskania emerytury

W celu obliczenia świadczenia ZUS ustala w pierwszej kolejności podstawę obliczenia emerytury, w której uwzględnia:

● kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (odzwierciedlającego przebieg kariery zawodowej przed 1 stycznia 1999r.) oraz

● kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, odpowiednio zwaloryzowanych, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia.

Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury dla celów ustalenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. W ten sposób na koncie ubezpieczonego zostają odtworzone składki w takiej wysokości, w jakiej byłyby zapisane, gdyby wnioskodawca nigdy nie był członkiem OFE.

Gdy ZUS ustali już podstawę obliczenia emerytury, w celu obliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dzieli tę podstawę przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, wynikające z tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia. Zgodnie z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 259,5 miesięcy i ma zastosowanie do obliczenia świadczenia kompensacyjnego w przypadku zgłoszenia wniosku o jego przyznanie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r. (patrz komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, M.P. z 2016 r. poz. 291).

Jeśli obliczona w wymieniony sposób kwota świadczenia kompensacyjnego jest niższa od aktualnie obowiązującej kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2016 r. – 882,56 zł), świadczenie podlega podwyższeniu do tej minimalnej wysokości.

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości podwyższenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla osób, które po jego przyznaniu podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki, które osoby te zgromadziły po przyznaniu świadczenia, zostaną jednak uwzględnione przy obliczeniu emerytury przysługującej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. PRZYKŁAD 12

Od kiedy i do kiedy

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego powstaje co do zasady z dniem spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Jeśli nauczyciel pozostaje jeszcze w stosunku pracy, ale spełnił wszystkie pozostałe warunki, prawo do tego świadczenia może nabyć od następnego dnia po ustaniu tego zatrudnienia. Od tej zasady przewidziane są jednak wyjątki. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku prawo do świadczenia może nabyć dopiero od dnia zaprzestania ich pobierania.

Od innej jeszcze daty nabywa prawo do świadczenia kompensacyjnego osoba, która zgłosiła wniosek o nie w miesiącach następujących po miesiącu spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia uprawnień lub zaprzestania pobierania świadczenia chorobowego. W jej przypadku prawo to powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje do czasu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego uprawniającego do uzyskania emerytury. Jeśli prawo do emerytury (we wcześniejszym wieku emerytalnym lub bez względu na wiek) uzyska przed ukończeniem wieku powszechnego, prawo do świadczenia kompensacyjnego utraci z dniem poprzedzającym datę nabycia prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego (np. wojskowego biura emerytalnego, KRUS). Niezależnie od wymienionych wcześniej przypadków prawo do świadczenia kompensacyjnego ustaje w razie śmierci osoby uprawnionej. PRZYKŁADY 13 I 14

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości podwyższenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla osób, które po jego przyznaniu podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Składki, które osoby te zgromadziły po przyznaniu świadczenia, zostaną jednak uwzględnione przy obliczeniu emerytury przysługującej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

!Z dniem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego nauczyciel traci prawo do świadczenia kompensacyjnego.

infoRgrafika

Wcześniejsze uprawnienia emerytalne dla nauczycieli

PRZYKŁAD 12

Obliczenie wysokości

Marek Krawczyk, niebędący członkiem OFE, z końcem marca 2016 r. spełnił ostatni z warunków wymaganych do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Na początku kwietnia 2016 r. zgłosił o nie wniosek. Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na jego koncie w ZUS do końca marca 2016 r., wyniosła 84 250 zł, a kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 456 830 zł. Z kolei średnie dalsze trwanie życia dla osób wieku 60 lat według GUS wynosi 259,5 miesięcy. W związku z tym świadczenie kompensacyjne wynosi: 84 250 zł + 456 830 zł /259,5 = 2085,09 zł. ©?

PRZYKŁAD 13

Po wyczerpaniu zasiłku

Jan Dostojny (urodzony w lipcu 1959 r.) w lipcu 2015 r. ukończył 56 lat, które są wymagane do przyznania świadczenia kompensacyjnego. Wcześniej już udowodnił 30 lat składkowych i nieskładkowych, w tym 21 lat pracy nauczycielskiej. Ostatni z warunków wymaganych do przyznania świadczenia spełnił 31 sierpnia 2015 r. (rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy w szkole). Po ustaniu zatrudnienia pobierał zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej jeszcze, gdy pracował. Okres zasiłkowy wyczerpał 11 października 2015 r. Pomimo tego, że wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego złożył na początku września 2015 r., prawo do niego nabył od dnia zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, tj. od 12 października 2015 r. ©?

PRZYKŁAD 14

Od początku miesiąca

Hanna Kowalska (urodzona w czerwcu 1960 r.) wiek 55 lat wymagany do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ukończyła w czerwcu 2015 r. Wcześniej miała już 32 lata składkowe i nieskładkowe, w tym 24 lata pracy w charakterze nauczyciela. Ostatni z warunków wymaganych do uzyskania świadczenia (rozwiązanie stosunku pracy) spełniła 31 sierpnia 2015 r. Wniosek o przyznanie świadczenia zgłosiła jednak dopiero 6 października 2015 r. W związku z tym świadczenie zostało przyznane od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, tj. od 1 października 2015 r. ©?

W ofercie ZUS jest dużo więcej

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mają jeszcze kilka innych możliwości nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych

Niezależnie od świadczenia kompensacyjnego nauczyciele mogą także przejść na emeryturę bez względu na wiek, przysługującą na podstawie Karty nauczyciela, wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze albo emeryturę pomostową.

Warunkiem uzyskania każdego z tych świadczeń jest również – tak jak w przypadku świadczenia kompensacyjnego – udowodnienie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, w tym odpowiedniego okresu pracy nauczycielskiej. W większości przypadków konieczne jest też rozwiązanie przez nauczyciela stosunku pracy.

Emerytura bez względu na wiek...

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mogą przede wszystkim uzyskać wcześniejsze uprawnienia emerytalne na podstawie aktu prawnego, który reguluje ich status zawodowy, tj. Karty nauczyciela. W myśl tej ustawy nabycie prawa do emerytury bez względu na wiek uzależnione jest od:

● udowodnienia do 31 grudnia 2008 r. co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym minimum 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej lub – w przypadku nauczycieli szkół, placówek i zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – co najmniej 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, w tym przynajmniej 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym,

● wykonywania określonej powyżej pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

● rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Nauczyciele, którzy przystąpili do OFE, aby uzyskać emeryturę bez względu na wiek, muszą dodatkowo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

...lub w wieku obniżonym...

Osoby, które na przestrzeni swojej kariery zawodowej wykonywały pracę nauczycielską, mają również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze, przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej oraz w par. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.). ZUS przyzna im to świadczenie po ukończeniu wieku obniżonego do 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), jeśli na 1 stycznia 1999 r. udowodnili co najmniej 20-letni (w przypadku kobiety) lub 25-letni (w przypadku mężczyzny) okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15 lat wykonywania pracy nauczycielskiej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Również w tym przypadku nauczyciele, którzy przystąpili do OFE, w celu nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych muszą zgłosić wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

...albo pomostówka

Pewna grupa nauczycieli ma również możliwość uzyskania uprawnień do emerytury pomostowej. Chodzi o wymienionych w pkt 21 załącznika nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych. Prawo do niej mogą nabyć osoby, które wykonywały takie prace przynajmniej przez 15 lat, po ukończeniu wymaganego wieku (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) oraz spełnieniu pozostałych wymaganych warunków. Ustalając wspomniany staż, ZUS może zaliczyć również inne niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy okresy pracy nauczycielskiej, wykonywanej przed 1 stycznia 2009 r.

Niezależnie od świadczenia kompensacyjnego nauczyciele mogą także przejść na emeryturę bez względu na wiek, przysługującą na podstawie Karty nauczyciela, wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze albo emeryturę pomostową.

!Prawo do emerytury pomostowej mogą nabyć m.in. nauczyciele zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych. ©?

Zostań ekspertem portalu Infor.pl!

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich
  Od 2016 roku lekarze wystawili 100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Ich wdrożenie okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE do tej pory udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystają teraz inne kraje Unii.
  ZUS - rozmowy na temat podwyżek
  W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.
  Mniej pracowników spodziewa się podwyżki
  W kwietniu 41 proc. pracowników spodziewało się podwyżki wynagrodzenia; to nadal dużo, choć w porównaniu ze styczniem widać wyraźny spadek - wynika z badania na zlecenie Gi Group. W dalszym ciągu wyższe zarobki są najczęstszym powodem poszukiwania nowej pracy.
  Kucharze, pomoce kuchenne i pracownicy hotelowi pilnie poszukiwani
  Restauracje, hotele i obiekty handlowe nadal gorączkowo rekrutują pracowników do pracy sezonowej. Ofert jest mnóstwo, a stawki wydają się być atrakcyjne. Eksperci przyznają jednak, że widoczne jest ustabilizowanie propozycji finansowych wobec kandydatów.
  Money, money, money. Wyższe wynagrodzenia i pragnienie samorealizacji głównymi powodami chęci zmiany pracy
  Choć niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie oczekiwań pracowników, w kwietniu br. podwyższenia wynagrodzenia spodziewało się 41 proc. badanych. Wyższe zarobki to nadal najważniejszy powód chęci zmiany miejsca zatrudnienia, coraz istotniejsza jest jednak potrzeba samorealizacji, wynika z XVI Barometru Rynku Pracy zrealizowanego na zlecenie Gi Group. Jak zatrzymać dotychczasową kadrę i przyciągnąć nowych pracowników?