Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie do urlopu pracownika

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Krzysztof Rustecki
Dofinansowanie wypoczynku pracowników. /Fot. Fotolia
Dofinansowanie wypoczynku pracowników. /Fot. Fotolia
Fotolia
Pracodawca prowadzący działalność socjalną ma możliwość dofinansowania pracownikom i ich rodzinom m.in. letniego wypoczynku. W przypadku pracodawców, którzy nie tworzą zfśs, wsparcie może pochodzić ze środków obrotowych. Pracodawca ma przy tym możliwość skorzystania w określonych przypadkach z ulgi w opłacaniu podatku.

Najczęściej udzielanym przez pracodawców świadczeniem w związku z urlopem jest dofinansowanie do wczasów pod gruszą, rozumianych jako każda forma wypoczynku, tj. zorganizowana zarówno przez pracodawcę, jak i we własnym zakresie przez pracowników.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter

Źródła finansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin

Pracodawcy mają dwie możliwości w zakresie źródła finansowania wypoczynku pracownika i członków jego rodziny. Mogą dofinansować lub sfinansować ten wypoczynek z własnych środków albo ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej zfśs). Za działalność socjalną uznaje się m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, przez co należy rozumieć głównie wypoczynek pracowników i członków ich rodzin w formie (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs):

 • wczasów, organizowanych i zakupionych zarówno przez pracodawcę, jak i indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z zfśs,
 • wypoczynku zorganizowanego w inny sposób niż wczasy lub zorganizowany indywidualnie przez pracownika, czyli tzw. wczasy pod gruszą,
 • pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
 • kolonii, obozów, zimowisk itp. dla dzieci i młodzieży.

Polecamy poradnik: Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Poza ustawą o zfśs aktem regulującym zasady przyznawania wsparcia w postaci sfinansowania czy dofinansowania wypoczynku z funduszu jest regulamin gospodarowania jego środkami. Nie ma przy tym przeszkód, aby w regulaminie ograniczyć zakres świadczeń do jednego, wynikającego z ustawy o zfśs, np. do usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku. Wprowadzając takie ograniczenie pracodawca powinien uwzględnić zapotrzebowanie pracowników na daną formę działalności socjalnej (np. metodą ankietową). Regulamin funduszu należy skonsultować na ogólnych zasadach ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Alternatywnie pracodawca może pokrywać koszty takiego wypoczynku ze środków obrotowych firmy, a jeżeli dotyczy to dzieci i młodzieży do lat 18 – może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Zwolnienie przysługuje w pełnej wysokości (gdy dopłata pokrywana jest z zfśs) lub do rocznej kwoty 760 zł (gdy pracodawca nie prowadzi działalności socjalnej i pokrywa koszt wypoczynku ze środków obrotowych) (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof). Jednak warunkiem skorzystania z tej ulgi jest to, aby wypoczynek był zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączony z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Ponadto zwolnieniem są objęte przejazdy związane z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Forum Kadry

Dofinansowanie do wczasów pod gruszą

Wczasy pod gruszą są formą wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie, co w praktyce może przybierać najróżniejsze formy. Koszt tego rodzaju wypoczynku może zostać dofinansowany zarówno ze środków zfśs, jak i ze środków obrotowych pracodawcy.

Pracodawca nie może wypłacać z zfśs wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości dofinansowania do wczasów pod gruszą.

Jeżeli dofinansowanie będzie dokonywane ze środków zfśs, to warunki udzielenia wsparcia powinny wynikać z postanowień regulaminu funduszu. Przykładowym warunkiem otrzymania dofinansowania może być ustalenie minimalnej liczby kolejnych dni przebywania przez pracownika na urlopie wypoczynkowym. Otrzymania dofinansowania nie należy natomiast uzależniać od miejsca pobytu pracownika podczas urlopu. Skoro wczasy pod gruszą są formą wypoczynku zorganizowaną przez pracownika we własnym zakresie, to w ramach tego wypoczynku pracownik może np. wyjechać do rodziny czy zorganizować sobie wypoczynek nie wyjeżdżając z domu, lecz zapewniając sobie w tym okresie różne atrakcje. Jeżeli dofinansowanie wczasów pod gruszą pochodzi ze środków zfśs, to należy pamiętać, że przyznając ulgowe usługi i świadczenia z funduszu, a także ustalając wysokość dopłat z zfśs należy kierować się sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs), czyli uwzględniać kryterium socjalne. W efekcie pracownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej powinni mieć prawo do wyższego dofinansowania, a pracownicy lepiej sytuowani – prawo do świadczenia o niższej wartości lub w ogóle nie powinni uzyskać tego prawa.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Dofinansowanie do wczasów pod gruszą wypłacone ze środków funduszu jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy zwolnionym ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej), po warunkiem że zostało przyznane z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Od tego rodzaju wsparcia nie nalicza się również podatku dochodowego, pod warunkiem że:

 • świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub pieniężnego,
 • świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
 • wartość świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Wskazane warunki muszą wystąpić łącznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof).

Pracodawcy znacznie rzadziej decydują się na dofinansowanie wczasów pod gruszą ze środków obrotowych firmy ze względu na dodatkowe obciążenia publicznoprawne. Przy czym wsparcia ze środków obrotowych pracodawca może udzielić pracownikom w tej samej wysokości. W tym przypadku do uzyskania zwolnienia ze składek ZUS i podatku kryterium socjalne nie ma znaczenia.

W maju br. Wojciech T. otrzymał z zfśs dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego przez niego we własnym zakresie w formie wczasów pod gruszą w kwocie 900 zł. Regulamin zfśs przewiduje takie dofinansowanie w przypadku wypoczynku trwającego 14 kolejnych dni kalendarzowych, a przyznanie dofinansowania jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Pracownik w 2014 r. nie otrzymał innych świadczeń z funduszu. Ponieważ pracodawca przyznał pracownikowi dofinansowanie wypoczynku ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs wykorzystując kryterium socjalne, to wartość tego świadczenia w pełnej wysokości nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednocześnie dofinansowanie jest świadczeniem pieniężnym, zwolnionym z podatku do wysokości 380 zł. Zatem do opodatkowania pozostaje 520 zł (900 zł – 380 zł). Jeżeli dofinansowanie pochodziłoby ze środków obrotowych, to podlegałoby opodatkowaniu i oskładkowaniu w pełnej udzielonej kwocie.

Zmiana pracodawcy a urlop wypoczynkowy

Zakwaterowanie pracownika i udostępnienie mu sprzętu sportowego w ośrodku wypoczynkowym pracodawcy

Za działalność socjalną pracodawcy, o której mowa w przepisach ustawy o zfśs w zakresie organizowania wypoczynku pracowników i ich rodzin, należy również uznać udostępnienie im do takich celów np. pokoju i sprzętu sportowego w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy. Wartość takich świadczeń należy wówczas odpowiednio wycenić.

Sposób wyceny świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Przedawnienie się prawa do urlopu wypoczynkowego

Pracodawca posiada ośrodek wypoczynkowy i prowadzi działalność w zakresie wynajmowania w nim pokoi oraz wypożyczania sprzętu sportowego. Cena wynajmu jednoosobowego pokoju wynosi 80 zł. W czerwcu br. pracodawca udostępnił pokój swojemu pracownikowi do celów wypoczynku na 10 dni. Ponadto pracownik korzystał w tym czasie z kajaka – łącznie przez 20 godzin. Cena wynajmu kajaka za godzinę wynosi 7 zł. Zatem pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie w wysokości (80 zł x 10 dni) + (7 zł x 20 godz.) = 940 zł i tę kwotę należy doliczyć do jego przychodów za czerwiec. Zakładając, że przekazane pracownikowi usługi byłyby sfinansowane ze środków zfśs i pracownik nie otrzymałby w 2014 r. innych świadczeń zarówno z tego funduszu, jak i z funduszu związkowego, to do kwoty 380 zł w roku podatkowym tak przekazane świadczenie jest zwolnione z podatku. Wówczas do przychodów pracownika za czerwiec należałoby doliczyć 560 zł, tj. (80 zł x 10 dni) + (7 zł x 20 godz.) – 380 zł = 560 zł.

Jeżeli pracodawca posiada ośrodek wypoczynkowy i sprzęt sportowy, ale nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, to wartość pieniężną udostępnienia tych świadczeń należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług albo udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Natomiast gdy przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, wartość przysporzenia z tego tytułu ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. W przypadku ośrodków wypoczynkowych z reguły nie jest zawierana umowa najmu, lecz ceny wynajmu są określone w cenniku. Zatem wartość świadczenia polegającego na udostępnieniu pokoju w takim ośrodku wypoczynkowym należy określić na podstawie cen rynkowych podobnych pokoi w ośrodkach wypoczynkowych znajdujących się w okolicy.

Przez zakładowe obiekty socjalne rozumie się ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej (art. 2 pkt 4 ustawy o zfśs). Środki funduszu zwiększa się m.in. o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o zfśs). Z funduszu socjalnego są zatem finansowane koszty utrzymania obiektu, a więc pośrednio jest również finansowane nieodpłatne udostępnienie tego obiektu pracownikom. Podobna sytuacja mogłaby wystąpić, jeżeli pracodawca udostępniałby pokoje i sprzęt w posiadanym przez niego ośrodku wypoczynkowym (niestanowiącym majątku zfśs) tylko pracownikom i byłoby to sfinansowane z zfśs. Również w tej sytuacji wartość świadczeń powinna być ustalona na podstawie cen rynkowych.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 r.

Także w przypadku tych świadczeń obowiązuje zwolnienie z podatku do kwoty 380 zł rocznie, jeżeli źródłem ich finansowania są środki zfśs lub funduszy związkowych. Takie udostępnienie jest zwolnione w całości ze składek ZUS, jeżeli pochodzi ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawca posiada ośrodek wypoczynkowy i sprzęt sportowy, lecz nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie. Cena wynajmu jednoosobowego pokoju w ośrodku wypoczynkowym w okolicy została ustalona na podstawie ofert dostępnych w Internecie i wynosi 90 zł. W czerwcu br. pracodawca udostępnił pokój pracownikowi do celów wypoczynku na 10 dni. Ponadto pracownik korzystał w tym czasie z kajaka – łącznie przez 20 godzin. Cena wynajmu kajaka na godzinę w tych okolicach wynosi 9 zł. Zatem pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie w wysokości 1080 zł, tj. (90 zł x 10 dni) + (9 zł x 20 godz.) i taką kwotę należy doliczyć do przychodów pracownika za czerwiec. Jeżeli takie świadczenia zostałyby sfinansowane ze środków zfśs i pracownik nie otrzymałby w tym roku innych świadczeń z tego funduszu (lub z funduszu związkowego), to byłyby one zwolnione z podatku do kwoty 380 zł w roku podatkowym. Wówczas do przychodów pracownika za czerwiec należałoby doliczyć 700 zł, tj. (90 zł x 10 dni) + (9 zł x 20 godz.) – 380 zł.

Forum Kadry

Więcej przeczytasz w MONITORZE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ >

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.