Kategorie

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy 2016

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy 2016
Zgodnie z nowymi przepisami dla matek prowadzących działalność gospodarczą, wysokość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (w tym także zasiłku macierzyńskiego) obliczana będzie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Z możliwości uzyskania wysokiego zasiłku korzystało wiele kobiet spodziewających się dziecka. Po wejściu w życie nowelizacji otrzymanie dużego świadczenia nie będzie łatwe

Wysokość zasiłku od najniższej podstawy

Jeśli przedsiębiorca opłaca składkę preferencyjną, czyli od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to zasiłek otrzyma od niskiej podstawy (z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego, który ma być wyrównany do ustawowego minimum – o tym w dalszej części poradnika). Nie będzie możliwe podwyższenie świadczenia przez zmianę kodu tytułu ubezpieczenia i opłacanie składek od wyższej podstawy. Świadczenie ma być średnią z 12 miesięcy. PRZYKŁAD 1

infoRgrafika

Polecamy produkt: Rodzina 500+ (PDF)

Wyższa podstawa zasiłku

Opłacanie wysokich składek w celu otrzymania wysokiego zasiłku będzie nadal możliwe, o ile przedsiębiorca będzie płacił wysokie składki przez 12 miesięcy.

Reklama

Sposób obliczania podstawy wymiaru składek przyjęty w nowelizacji będzie uśredniał składki płacone od podstawy wyższej i obniżał je przez podzielenie przez 12 miesięcy. Nawet rozpoczęcie działalności i opłacanie przez kilka miesięcy wysokich składek nie da przedsiębiorcy wyższego zasiłku. Zmiana przepisów dotyczy właśnie wykonywania działalności – a ściślej rzecz ujmując, podlegania ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy przed zachorowaniem albo urodzeniem dziecka. PRZYKŁAD 2

Zmienione zasady odczują najbardziej więc tak naprawdę nie tylko nowi przedsiębiorcy, lecz także ci, którzy prowadzili działalność nawet kilka lat, ale zgłosili się do ubezpieczenia chorobowego do 12 miesięcy przed wejściem w życie nowych przepisów.

Schemat obliczeń nowych przepisów opisany w nowelizacji wydaje się skomplikowany, jednak po rozpisaniu kroków obliczeń można zrozumieć prawidłowość.

Najpierw należy obliczyć przeciętną najniższą podstawę za pełne miesiące ubezpieczenia i pomniejszyć ją o 13,71 proc. Następnie należy obliczyć przeciętną kwotę podwyższenia ponad najniższą podstawę, podzielić ja przez 12, przemnożyć przez liczbę miesięcy, za które było podwyższenie. Uzyskana kwotę trzeba pomniejszyć o 13,71 proc. Oba uzyskane wyniki trzeba zsumować i w ten sposób uzyskamy podstawę wymiaru zasiłków.

Krócej niż 12 miesięcy

Zmiana przepisów nie ogranicza płacenia składki od najwyższej podstawy, jednak będzie ona wyliczana odmiennie, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Zmiana polega na uśrednieniu podstawy składek w części przekraczającej podstawę minimalną.

Nowelizacja przepisów ustala nową formułę liczenia podstawy wymiaru zasiłku w przypadku niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez pełne 12 miesięcy. PRZYKŁAD 3

Przepis stanowi, że w takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

1) przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (po odliczeniu 13,71 proc. tej kwoty) oraz

Reklama

2) kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłków, oraz liczby tych miesięcy (po odliczeniu 13,71 proc.).

Dotychczas można było w myśl przepisów nabyć prawo do wysokiego zasiłku chorobowego. Szczególnie łatwym sposobem była zmiana kodu tytułu ubezpieczenia, ponieważ pozwalała na ustalenie na nowo wysokości przyszłego zasiłku. Zmiana od nowego roku uniemożliwi skorzystanie z wysokiego zasiłku. W myśl nowych przepisów w podstawie wymiaru należy bowiem uwzględnić pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Zatem zmiana z kodu 0570, czyli składek preferencyjnych, na kod 0510 nie podwyższy podstawy zasiłków. Do obliczeń będą wzięte podstawy z 12 (lub mniej) miesięcy bez względu na kod tytułu ubezpieczenia. PRZYKŁAD 4

Kontynuacja choroby

Są jednak przypadki, kiedy przedsiębiorca może otrzymać wyższy zasiłek mimo zmiany przepisów. Przede wszystkim nowelizacja do nowelizacji ustawy zasiłkowej ponownie zezwoliła na korzystanie także w okresie przejściowym z ogólnej zasady, zgodnie z którą jeśli przerwa między zasiłkami byłaby krótsza niż 3 miesiące lub nastąpiłaby zmiana zasiłku, to zasiłek ustala się na starych zasadach. W pierwotnym brzmieniu przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy zasiłki miały być przeliczane mimo braku przerwy 3 miesięcy lub w przypadku zmiany rodzaju zasiłku, jednak została ona uchylona przez kolejną nowelizację z 25 września 2015 r.

Zatem jeśli przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku przed 31 grudnia 2015 r., to ten zasiłek lub inny jego rodzaj będzie wypłacany na starych zasadach do czasu, aż nie wystąpi przerwa między zasiłkami trwająca trzy miesiące kalendarzowe. PRZYKŁADY 5, 6 I 7

Ustawowe minimum

Ustawodawca nowelizując przepisy o świadczeniach rodzinnych, nie tylko przyznał świadczenie rodzicielskie kobietom, które nie będą miały prawa do zasiłku macierzyńskiego (bezrobotnym, studentkom), lecz także przewidział podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł miesięcznie, czyli do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jeśli więc przyszła mama opłacała przed porodem składki preferencyjne i z tego tytułu jej zasiłek chorobowy był liczony od minimalnej kwoty, to po porodzie może otrzymać dodatkowe pieniądze wyrównujące jej zasiłek macierzyński do 1000 zł. Kwota będzie przeliczana proporcjonalnie do okresu, za który będzie wypłacany zasiłek macierzyński. Ustawodawca przewidział, że dopłata będzie finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

To nie koniec bonusów dla przedsiębiorców. Wrześniowa nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadziła bowiem zasadę, że o ile zasiłek macierzyński prowadzącej firmę nie przekroczy 1000 zł miesięcznie, to będzie ona zwolniona z opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej. Samo pobieranie zasiłku macierzyńskiego też jest tytułem do ubezpieczeń, jednak składki finansuje budżet państwa. Jeśli zaś działalność nie została zawieszona na czas pobierania tego zasiłku, to właścicielka firmy musi odprowadzać tylko składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2016 r. – tylko wtedy, gdy jej zasiłek przekroczy 1000 zł miesięcznie. PRZYKŁAD 8

Wyższy zasiłek – czy nadal możliwy

Otrzymanie wysokiego zasiłku będzie trudne. Jeśli choroba nastąpi po 1 stycznia 2016 r., to będzie on ustalany na nowych zasadach, więc kilkukrotne opłacenie wysokiej składki w roku poprzedzającym nie zmieni znacząco kwoty zasiłku. Jednak jeśli między chorobami nie było długiej, czyli 3-miesięcznej przerwy, a pierwsza choroba rozpoczęła się przed 1 stycznia, to zasiłek będzie wypłacany według starych reguł. Także osoby, które obecnie przebywają na zwolnieniu, mogą liczyć na zasiłki według zasad obowiązujących w 2015 roku. Jedynie mamy, które będą korzystać z zasiłku macierzyńskiego po 1 stycznia 2016 r., będą mogły liczyć na pewne zwiększenie świadczeń. Oczywiście tylko pod warunkiem, że wyliczone im świadczenie byłoby niższe niż 1000 zł.

PRZYKŁAD 1

Przez cały rok najniższa podstawa

Przez cały rok 2015 przedsiębiorca opłacał składkę od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W styczniu 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jaki zasiłek chorobowy otrzyma za jeden dzień choroby przy założeniu, że jest to zwykła choroba, płatna 80 proc. podstawy wymiaru?

Średnia podstawa wymiaru składek tego przedsiębiorcy to 525 zł, należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. Zatem podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 453,02 zł. 1/30 tej kwoty to 15,10 zł, a 80 proc., czyli dzienny zasiłek chorobowy, to 12,08 zł brutto. Gdyby zwolnienie lekarskie miało związek z ciążą albo wypadkiem przy pracy, to zasiłek brutto wyniósłby 15,10 zł dziennie.

Zostań naszym ekspertem!

PRZYKŁAD 2

Choroba po trzech miesiącach

Miesiąc

Podstawa zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Wrzesień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Październik 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Listopad 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Grudzień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Razem

9501,60 zł

30 088,40 zł

Przedsiębiorca rozpoczął działalność od 1 września 2015 r. i od tego czasu opłaca składkę w wysokości maksymalnej, czyli 250 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Jeśli zachoruje w styczniu 2016 r., to ile wyniesie jego dzienny zasiłek chorobowy, jeśli choroba nie jest związana z ciążą ani wypadkiem?

Krok 1 Należy obliczyć pierwszą przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw to 9501,60 zł, zatem średnia z czterech miesięcy wynosi 2375,40 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W konsekwencji otrzymamy 2220,59 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających to 30 088,40 zł, przeciętnie będzie to 7522,10 zł (30 088,40 zł/4). Należy odjąć od niej 13,71 proc. składek – pozostaje 6490,82 zł, które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 4.

Zatem 6490,82 zł/12 = 540,90 zł razy 4 miesiące = 2163,60 zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Krok 3 Suma kwot obliczonych w kroku 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 2220,59 + 2163,60 zł = 4384,19 zł

Zasiłek za jeden dzień choroby to 1/30 tej kwoty pomnożona przez 70, 80 lub 100 proc. w zależności od rodzaju świadczenia:

4384,18 zł /30 dni = 146,14 zł brutto za dzień choroby w związku z ciążą albo

146,14 zł x 80 proc. = 116,91 zł brutto za dzień choroby „zwykłej” albo zasiłku opiekuńczego albo

146,14 zł x 70 proc. = 102,30 zł brutto za dzień choroby – pobytu w szpitalu.

Dopiero opłacanie składek przez całe 12 miesięcy od najwyższej podstawy sprawi, że zasiłek będzie wysoki, adekwatny do wysokości opłaconych składek.

PRZYKŁAD 3

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca opłacał składki preferencyjne do 30 września 2015 r. i od podwyższonej podstawy od 1 października 2015 r. W styczniu 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ile otrzyma za jeden dzień zwolnienia lekarskiego?

Miesiąc

Podstawa

zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Kwiecień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Maj 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Czerwiec 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Lipiec 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Sierpień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Wrzesień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Październik 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Listopad 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Grudzień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Razem

10 276,20 zł

22 566,30 zł

Krok 1 Należy obliczyć jedną przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw z przykładu to 10 276,20 zł, zatem średnia z 9 miesięcy wynosi 1141,80 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W konsekwencji otrzymamy 985,26 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających wynosi 22 566,30 zł, przeciętnie będzie to 7522,10 zł (trzy miesiące podwyższenia). Należy odjąć 13,71 proc. składek – pozostaje 6490,82 zł, które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 3. Zatem 6490,82 zł/12 = 540,90 zł razy 3 miesiące = 1622,70 zł.

Krok 3 Suma kwot obliczonych w kroku 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 985,26 zł + 1622,70 zł = 2607,96 zł.

Za jeden dzień zwolnienia przedsiębiorca otrzyma:

2607,96 zł /30 dni = 86,93 zł brutto, co stanowi 100 proc. podstawy dla chorób w okresie ciąży, związanych z wypadkiem czy dawstwem tkanek i narządów.

Za pozostałe choroby otrzyma 80 proc., czyli 86,93 zł x 80 proc. = 69,54 zł brutto.

PRZYKŁAD 4

Zmiana kodu na starych zasadach

Przedsiębiorca 1 października 2015 r. wyrejestrował się ze składki preferencyjnej, czyli 525 zł, i kodu tytułu ubezpieczenia 0570 na składkę w maksymalnej wysokości, czyli liczoną od kwoty 9897,50 zł.

Jeśli zachoruje po 1 października 2015 r., jego zasiłek będzie liczony tylko od kwoty 9897,50 zł, gdyż zmienił się tytuł ubezpieczenia, a pomiędzy tytułami nie było przerwy 30 dni.

Przedsiębiorca opłacał składki wg podstaw:

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Kwiecień 2015

0570

525 zł

Maj 2015

0570

525 zł

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0510

9897,50 zł

Listopad 2015

0510

9897,50 zł

Grudzień 2015

0510

9897,50 zł

Według przepisów w brzmieniu do 31 grudnia 2015 r. podstawę wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy, którego tytuł ubezpieczenia i podstawy wymiaru składek podano w tabeli powyżej, należałoby ustalić, biorąc pod uwagę wyłącznie miesiące po zmianie tytułu do ubezpieczenia, czyli październik, listopad i grudzień 2015. Średnia podstawa wyniosłaby więc 9897,50 zł. Zasiłek oblicza się po odjęciu 13,71 proc. od podstawy, czyli składek na ubezpieczenia społeczne, więc podstawą zasiłku byłaby kwota 8540,55 zł. Po zmianach zasiłek w wysokości 100 proc., to będzie kwota 284,67 zł brutto dziennie.

PRZYKŁAD 5

Choroba przed 31 grudnia 2015 r., a poród w nowym roku

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 1 września 2015 r. i płaci składki od zadeklarowanej podstawy 6000 zł. Od 21 grudnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Ile wyniesie zasiłek chorobowy po nowelizacji? Ile wyniesie zasiłek macierzyński?

Zasiłek jest ustalany według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.:

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Wrzesień 2015

0510

6000 zł

Październik 2015

0510

6000 zł

Listopad 2015

0510

6000 zł

Grudzień 2015

0510

6000 zł

Podstawę zasiłku ustala się jako średnią z 4 miesięcy opłacania składek, czyli 6000 zł – 13,71 proc. składek daje 5177,40 zł podstawy. Dzieląc ją przez 30 dni, otrzymamy wysokość zasiłku chorobowego/macierzyńskiego 100 proc. za jeden dzień brutto. Zatem za jeden dzień przedsiębiorca otrzyma 172,58 zł brutto. Jeśli nie wystąpi przerwa w zwolnieniach lekarskich trwająca minimum trzy miesiące kalendarzowe, to zasiłek nie będzie przeliczony na nowych zasadach.

PRZYKŁAD 6

Zwolnienie jeszcze w grudniu

Przedsiębiorca opłacał składki preferencyjne od czerwca 2015 r. do końca września 2015 r. Od 1 października płaci składkę od podstawy zadeklarowanej w wysokości 4000 zł. Zachorował w grudniu 2015 r. Ile wyniesie zasiłek?

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0510

4000 zł

Listopad 2015

0510

4000 zł

Grudzień 2015

0510

4000 zł

Za zwolnienie lekarskie w grudniu 2015 r. należy wyliczyć zasiłek według starych zasad, czyli biorąc pod uwagę podstawy składek po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia od 1 października 2015 r. Do podstawy zasiłku należy wliczyć średnią podstawę za październik i listopad 2015 r., czyli 4000 zł. Po pomniejszeniu o 13,71 proc. otrzyma się podstawę wymiaru zasiłku, czyli 4000 zł – 13,71 proc. = 3451,60 zł.

Zasiłek 100 proc. za jeden dzień wynosi więc 3451,60 zł / 30 dni = 115,05 zł brutto, a 80 proc. to 92,04 zł.

PRZYKŁAD 7

W szpitalu w maju przyszłego roku

Przedsiębiorca z przykładu 6 na maj 2016 r. ma zaplanowaną operację, zatem będzie miał zwolnienie lekarskie co najmniej 7 dni na pobyt w szpitalu. Jaki zasiłek otrzyma za przewidywane zwolnienie w maju 2016?

Jeżeli między grudniem 2015 r. a majem 2016 r. nie będzie miał innych zwolnień (przerwa będzie więc dłuższa niż 3 miesiące kalendarzowe), to zasiłek trzeba będzie ustalić według nowych zasad:

Miesiąc

Podstawa

zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Czerwiec 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Lipiec 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Sierpień 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Wrzesień 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Październik 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Listopad 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Grudzień 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Styczeń 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Luty 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Marzec 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Kwiecień 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Razem

18 958,20 zł

11 141,80 zł

Ponieważ przedsiębiorca opłacał składki tylko przez 11 miesięcy, należy obliczyć podstawę w dwóch krokach:

Krok 1 Należy obliczyć przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw z przykładu to 18 958,20 zł, zatem średnia z 11 miesięcy wynosi 1723,47 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W wyniku otrzymamy 1487,18 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających to 11 141,80 zł, przeciętnie (dzieląc przez 7 miesięcy) będzie to 1591,69 zł. Należy odjąć 13,71 proc. składek – pozostaje 1373,47 zł które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 7. Zatem 1373,47 zł/12 = 114,46 zł x 7 miesięcy = 801,22 zł.

Suma kwot obliczonych w krokach 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 1487,18 zł + 801,22 zł = 2288,40 zł.

Za jeden dzień zwolnienia chory otrzyma:

2288,40 zł / 30 dni = 76,28 zł brutto – co stanowi 100 proc. podstawy.

Za pobyt w szpitalu otrzyma 76,28 zł x 70 proc. = 53,40 zł brutto za dzień. Jeśli po wyjściu ze szpitala nadal będzie niezdolny do pracy, to za każdy dzień zwolnienia otrzyma 76,28 zł x 80 proc. = 61,02 zł brutto.

PRZYKŁAD 8

Gwarantowane 1000 zł

Kobieta zarejestrowała działalność gospodarczą w kwietniu 2015 r. i do końca roku opłacała najniższą składkę na ubezpieczenia społeczne. Obecnie jest w ciąży, a jej dziecko ma urodzić się w styczniu 2016 r. Po porodzie ma zamiar nadal prowadzić działalność gospodarczą i nie zamykać firmy. Ile będzie wynosił zasiłek macierzyński? Jakie składki będzie musiała płacić?

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Styczeń 2015

0570

525 zł

Luty 2015

0570

525 zł

Marzec 2015

0570

525 zł

Kwiecień 2015

0570

525 zł

Maj 2015

0570

525 zł

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0570

525 zł

Listopad 2015

0570

525 zł

Grudzień 2015

0570

525 zł

Średnia podstawa wymiaru składek tego przedsiębiorcy to 525 zł, należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. Analogicznie jak w przykładzie 1 podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 453,02 zł. 1/30 tej kwoty to 15,10 zł – tyle właśnie będzie wynosiła stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego. Wobec tego miesięcznie za 30 dni kalendarzowych kobieta otrzyma 453 zł brutto.

W związku z niską wysokością zasiłku matce będzie przysługiwało wyrównanie do kwoty 1000 zł.

Zasiłek macierzyński nie przekroczył 1000 zł, nie będzie więc obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?