Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Specustawa Ukraina - zatrudnienie Ukraińca 2022

Specustawa Ukraina - jak zatrudnić Ukraińca po 24 lutego 2022 roku? Legalny pobyt i zezwolenie na pracę Ukraińca - nowe przepisy.
Specustawa Ukraina - jak zatrudnić Ukraińca po 24 lutego 2022 roku? Legalny pobyt i zezwolenie na pracę Ukraińca - nowe przepisy.
shutterstock
Specustawa Ukraina ułatwia zatrudnienie Ukraińca w 2022 roku. Projekt jest w trakcie prac. Jak zatrudnić Ukraińca po 24 lutego 2022 roku?

Zatrudnienie Ukraińca 2022

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a dokładniej projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ułatwia legalizację pobytu Ukraińców w Polsce, co umożliwia uchodźcom szybsze podjęcie pracy w Polsce. Tak więc zatrudnienie Ukraińca w 2022 r. będzie odbywało się na uproszczonych zasadach w związku z sytuacją wojenną w Ukrainie. Polska wypracowuje nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu i pracy Ukraińców w naszym kraju. Jak projekt specustawy legalizuje pobyt Ukraińców w Polsce? Na jakich zasadach Ukraińcy mogą pracować?

Zatrudnianie Ukraińców - nowe zasady do 24 lutego 2022

Z tego powodu, że Ukraina nie jest członkiem UE ani EOG, stosuje się do jej obywateli przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców czyli osób z państw trzecich. Muszą więc posiadać legalny pobyt i zezwolenie na pracę w Polsce. Co istotne, nawet w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych np. zlecenia wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę. Na zasadach ogólnych (obowiązujących przed 24 lutego 2022 r.) Ukrainiec, aby mógł podjąć legalną pracę w Polsce, musi:

 1. Posiadać legalny pobyt (wiza krajowa – wydawana w polskim konsulacie w Ukrainie na maksymalnie rok, wiza schengen, zezwolenie na pobyt – czasowy lub stały – uprawnia do karty pobytu, ruch bezwizowy na podstawie paszportu biometrycznego czyli 90 dni w Polsce w ciągu 180 dni)
 2. Zezwolenie na pracę (zezwolenie na pracę, oświadczenie, zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie jednolite czyli zezwolenie na pobyt i pracę)

UWAGA!

Wiza turystyczna nie uprawnia do legalnej pracy na terytorium Polski.

Formą legalizującą pobyt jest również status uchodźcy. Należy jednak wiedzieć, że nadanie takiego statusu może potrwać około roku. W obecnej sytuacji nie należy czekać na ten moment z zatrudnianiem Ukraińców. Zasadą jest również, że osoba ze statusem uchodźcy nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pobyt Ukraińca w Polsce – specustawa 2022

Na gruncie nowych przepisów specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nad którą trwają prace, wjazd Ukraińców do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. uprawnia do legalnego pobytu w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. (wystarczy pieczątka Straży Granicznej). Jeśli jednak obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc, uprawnienie to mu przepada.

Natomiast jeśli wjazd Ukraińca do Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy w Polsce na jego wniosek złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do RP. Gdy osoba z Ukrainy nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, wniosek składa za nią przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przepisu art. 2 ust. 1 specustawy, który mówi o 18 miesiącach legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, nie stosuje się w przypadkach Ukraińców posiadających: 

 • zezwolenie na pobyt stały, 
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy, 
 • ochronę uzupełniającą, 
 • zgodę na pobyt tolerowany; 

18 miesięcy legalnego pobytu od 24 lutego 2022 r. nie stosuje się również do obywateli Ukrainy, którzy:

 • złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone, 
 • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. …) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

Ważne!

Rada Ministrów ma określić w drodze rozporządzenia datę, która będzie stanowiła koniec okresu liczonego od 24 lutego 2022 r., w którym wjazd do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje uznaniem jego pobytu za legalny. Data ta będzie wyznaczona w oparciu o liczbę cudzoziemców napływających do Polski, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych w Ukrainie, a także względy obronności, bezpieczeństwa państwa oraz względy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wniosek o pobyt czasowy Ukraińca w Polsce

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie przez 18 miesięcy na podstawie wjazdu po 24 lutego 2022 r., może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy (art. 35 ust. 1 specustawy). Takie zezwolenie udzielane jest jednorazowo na 3 lata, licząc od daty wydania decyzji.

Odmowa wydania takiego zezwolenia jest dozwolona w następujących przypadkach:

 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. obowiązuje wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 
 3. obywatel Ukrainy złożył wniosek o udzielenie tego zezwolenia z uchybieniem terminu maksymalnego, o którym mowa w ust. 7.

Zgodnie ze wspomnianym ust. 7 wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy - gdzie?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy Ukrainiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie wpływa na właściwość miejscową wojewody. Decyzja wojewody jest ostateczna.

Praca Ukraińca bez zezwolenia na pracę

Zgodnie z art. 36 specustawy Ukrainiec, który zgodnie z powyższą procedurą otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Ukraińców przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. z uzyskanym zezwoleniem na pobyt czasowy zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Praca przy zbiorach Ukraińca w 2022 r.

Zgodnie z art. 37 specustawy w przypadku Ukraińca przebywającego w Polsce legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621), ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres tego pobytu.

Zatrudnienie Ukraińca od 24 lutego 2022 r.

Specustawa w swoim art. 19 reguluje pracę Ukraińców w Polsce. Obywatel Ukrainy ma prawo do wykonywania pracy w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami czyli jeśli: 

 1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub 
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie to następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy Ukraińcowi przekazuje następujące dane: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy: 

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania, 
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, 
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, 
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy; 

2) dane osobowe obywatela Ukrainy: 

 • imię (imiona) i nazwisko, 
 • datę urodzenia, 
 • płeć, 
 • obywatelstwo, 
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument, 
 • numer PESEL – o ile został nadany; 
 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy; 
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

Dane te są przez ministra właściwego do spraw pracy przesyłane:

 1. Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
 2. Państwowej Inspekcji Pracy, 
 3. Straży Granicznej, 
 4. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

– tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do realizacji ich zadań ustawowych.

Rejestracja Ukraińca w urzędzie pracy

Ukraińcy mogą również zarejestrować się w polskim urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2 albo pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Nie muszą oni spełniać warunku z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy – Ukraińcy od 15 do 25 roku życia

W świetle art. 21 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Ochotnicze Hufce Pracy mogą realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy także na rzecz obywateli Ukrainy uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce, którzy ukończyli 15 lat i nie ukończyli 25 lat.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Przede wszystkim, potencjalny pracodawca przed zatrudnieniem Ukraińca musi sprawdzić legalność jego pobytu w Polsce. Należy poprosić w tym celu cudzoziemca o dokumenty legalizujące jego pobyt w Polsce. Następnie musi zalegalizować jego pracę w zależności od wybranego sposobu (pracodawca występuje do PUP o rejestrację oświadczenia bądź z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na pracę). Jeśli do niezbędne, musi dopełnić dodatkowych formalności, np. obowiązek informacyjny o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Przy podpisywaniu umowy z Ukraińcem postępuje się tak jak w przypadku pracownika z Polski. Ważne jednak jest, aby pracownik z Ukrainy rozumiał treść umowy. Jeśli mówi po polsku, warto dla celów dowodowych zamieścić wzmiankę o tym, że dana osoba posiada taką umiejętność i powinna się pod tym podpisać. Drugą możliwością jest sporządzenie umów w dwóch językach.

Jak najprościej zatrudnić Ukraińca?

Najprostszym sposobem na zatrudnienie Ukraińca jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. To procedura przewidziana tylko dla obywateli 6 państw trzecich: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i interesującej nas najbardziej Ukrainy. Dotychczas procedura oświadczeniowa pozwalała na zatrudnienie Ukraińców na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Ostatnie zmiany w ustawie o cudzoziemcach wydłużyły ten okres i od 29 stycznia 2022 r. praca na podstawie oświadczenia może trwać aż 24 miesiące, a po upływie tego okresu można wnioskować o kolejne 24 miesiące. W oświadczeniu wskazuje się następujące dane:

 • stawkę wynagrodzenia
 • formę zatrudnienia – jaka umowa?
 • miejsce wykonywania pracy
 • wymiar czasu pracy
 • okres pracy

Przy tej procedurze już po rejestracji oświadczenia w PUP pracodawca ma obowiązek poinformowania PUP o podjęciu pracy przez obcokrajowca w dniu rozpoczęcia pracy albo do 7 dni poinformować o niepodjęciu pracy przez tę osobę.

Oświadczenie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia. Jeśli jednak sprawa będzie wymagać przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, PUP ma na to 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nawet 2 miesiące.

Więcej informacji o oświadczeniu: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: Pobierz >>>

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Polka
  2022-04-04 10:36:04
  stosowanie tej nazwy Ukrainiec to aż boli po uszach
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Czym jest urlop na żądanie?

Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

Dzień Matki. Co należy się matkom

Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

IT. Idealna branża dla mam?

Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

Chorwacja: Świętowanie z pasją

Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

Chorwacja – Dni wolne 2023

Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

Zwolnienia w branży IT

Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

Centrum technologiczne Visa w Polsce

Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.