REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?
Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?
Shutterstock

REKLAMA

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

Dodatek wyrównawczy - czym jest?

Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem rekompensującym pracownikom obniżenie wynagrodzenia. Sytuacje, w których przysługuje prawo do dodatku, określają przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych. Najczęściej jest to przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

W praktyce zdarza się, że pracodawcy zmieniają pracownikom na niekorzyść warunki płacowe. Z tego tytułu przepisy w ściśle określonych przypadkach gwarantują zatrudnionym rekompensatę za obniżone zarobki. Przysługuje ona w postaci dodatku wyrównawczego.

Uprawnienia do ww. dodatku nie przewidziano natomiast z tytułu obniżenia pensji dokonywanej w ramach wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa ustawy o COVID-19.

Rekompensata obniżki pensji przewidziana w Kodeksie pracy

Regulacje Kodeksu pracy obejmują szczególną ochroną zatrudnienie określonych pracowników. Jeśli wskutek zmodyfikowania im warunków pracy ich wynagrodzenie ulegnie obniżeniu, zyskują oni przywilej otrzymywania dodatku wyrównawczego. Szczegóły w tym zakresie zawiera poniższa tabela.

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

Reguły dotyczące przyznawania i ustalania wysokości dodatków wyrównawczych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje dodatek wyrównawczy

Okres przysługiwania dodatku wyrównawczego i podstawa prawna jego przyznania

Autopromocja

Świadczenia dla pracowników. Rozliczenia podatkowe i ZUS

Kup książkę:

Świadczenia dla pracowników. Rozliczenia podatkowe i ZUS

Zasady kalkulowania dodatku

Pracownica ciężarna lub karmiąca dziecko piersią zatrudniona przy pracy wymienionych w przepisach rozporządzeniu z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r. poz. 796), którą pracodawca musiał przesunąć na inne stanowisko ze względu na zakaz wykonywania pracy jej wzbronionej bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

Autopromocja

Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r.

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady.

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Przez czas delegowania na inne stanowisko

(art. 179 § 4 w związku z art. 179 § 1 Kodeksu pracy)

Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między dotychczas osiąganym wynagrodzeniem a pensją obniżoną.

Obliczając jego wysokość należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, mając na uwadze reguły opisane w przepisach od § 8 - § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

Dodatek wyrównawczy, według składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, stanowi różnicę między wynagrodzeniem przysługującym bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności, wskutek których dodatek stał się należny, a wynagrodzeniem, które przysługiwało pracownikowi bezpośrednio przed nabyciem prawa do dodatku.

Wysokość dodatku wyrównawczego nie podlega zmianie do końca okresu, w którym pracownik jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy (zob. uchwała SN z 20 marca 1992 r., I PZP 18/92, OSNC 1992/12/215).

Dodatek wyrównawczy wyliczany ze stałych składników pensji pomniejsza się za każdy dzień pracy, za który pracownikowi po powierzeniu innej pracy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę. W tym celu kwotę dodatku:

 1. dzieli się przez:
 • 30 - jeśli w trakcie miesiąca, za który kalkulujemy omawiany dodatek, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub
 • wartość współczynnika ekwiwalentowego - gdy wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługiwałoby z innych przyczyn niż wymienione wyżej;
 1. otrzymaną stawkę mnoży się przez liczbę dni, za które dodatek jest nienależny;
 2. uzyskany wynik odejmuje się od dodatku wyrównawczego przysługującego za cały miesiąc.

Przy składnikach wynagrodzenia:

 • określonych w stawkach godzinowych albo za inny okres krótszy niż jeden miesiąc oraz
 • zmiennych wypłacanych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,

podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego stanowi wynagrodzenie za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy.

Skalkulowanie miesięcznego dodatku ze składników, o których mowa wyżej, wymaga:

 • podzielenia wynagrodzenia ustalonego według zasad obliczania należności za urlop wypoczynkowy przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie przed przeniesieniem,
 • przemnożenia uzyskanej stawki za 1 dzień przez liczbę dni, za które pracownikowi przysługiwała pensja po przeniesieniu do innej pracy,
 • odjęcia ustalonej kwoty od wynagrodzenia należnego pracownikowi po przeniesieniu.

W przypadku składników pensji wypłacanych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, bazę obliczeniową dodatku wyrównawczego stanowi płaca za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy, określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, z 1 zastrzeżeniem. Otóż płacę tę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, za które zatrudnionemu przysługiwało wynagrodzenie.

A zatem wyliczenie dodatku wyrównawczego z elementów płacowych należnych za okresy dłuższe niż miesiąc sprowadzać się powinno do:

 • podzielenia sumy ww. składników zmiennych wypłaconych w okresie 12 poprzedzających miesięcy przez liczbę dni kalendarzowych (przypadających w ciągu tych 12 miesięcy), za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie,
 • pomnożenia otrzymanej stawki przez liczbę dni, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie w danym miesiącu po przeniesieniu,
 • odjęcia od ww. wyniku wynagrodzenia należnego według nowej stawki w danym miesiącu, ale za dni po przeniesieniu.

Pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią zatrudniona przy pozostałych pracach wskazanych w regulacjach ww. rozporządzenia z 3 kwietnia 2017 r., której zmieniono warunki pracy, skrócono wymiar czasu pracy lub którą przeniesiono do innej pracy

Przez czas, odpowiednio, trwania zmiany warunków pracy, ograniczenia czasu pracy bądź przeniesienia na inne stanowisko

(art. 179 § 4 w związku z art. 179 § 2 Kodeksu pracy)

Pracownica w ciąży pracująca dotychczas w porze nocnej, której zmieniono rozkład czasu pracy lub którą przeniesiono do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w nocy

Przez czas, odpowiednio, trwania zmiany warunków pracy bądź przeniesienia na inne stanowisko

(art. 1781 Kodeksu pracy)

Pracownik z objawami choroby zawodowej, którego zakład pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przeniósł do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy

Przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy

(art. 230 Kodeksu pracy)

Pracownik, którego pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przeniósł do odpowiedniej pracy po tym, jak zatrudniony nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy

(art. 231 Kodeksu pracy)

Pracownica zatrudniona na cały etat (praca po 8 godz. od poniedziałku do piątku), od 1 maja 2021 r. została przesunięta na inne stanowisko z powodu zagrożonej ciąży. Na czas przeniesienia przyznano jej dodatek wyrównawczy. Przed zmianą stanowiska otrzymywała ona wynagrodzenie według stawek akordowych oraz kwartalną premię regulaminową, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających przeniesienie wyniosła łącznie 5500 zł za 240 dni faktycznie przepracowanych. Po zmianie stanowiska pracy przysługuje jej pensja według stawki godzinowej w wysokości 21 zł/godz., a w okresie 3 miesięcy poprzedzających przeniesienie wypłacono jej wynagrodzenie akordowe w łącznej kwocie 9320,60 zł za 55 dni pracy.

W tych okolicznościach wysokość dodatku wyrównawczego należy obliczyć w następujący sposób:

Krok 1. Ustalenie wynagrodzenia za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie ze składników wypłacanych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc:

9320,60 zł : 55 dni = 169,47 zł.

Krok 2. Ustalenie wynagrodzenia za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie ze składników wypłacanych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc:

5500 zł : 240 dni = 22,92 zł.

Krok 3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za maj według warunków obowiązujących przed przeniesieniem:

(169,47 zł + 22,92 zł) x 19 dni nominalnie do przepracowania w maju = 3655,41 zł.

Krok 4. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za maj według warunków obowiązujących po przeniesieniu:

21 zł × 152 godz. nominalnie do przepracowania w maju = 3192 zł.

Krok 5. Ustalenie wysokości dodatku wyrównawczego należnego za maj:

3655,41 zł - 3192 zł = 463,41 zł.

Rekompensata należna na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy

Niektóre grupy pracowników są bezwzględnie chronione przed zwolnieniem z pracy. Także w przypadku zwolnień dokonywanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Można im jednak wypowiadać warunki pracy i płacy (czyli dokonywać tzw. wypowiedzeń zmieniających). Jeśli takie wypowiedzenie będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia za pracę, podmioty zatrudniające (zobowiązane do stosowania przywołanej ustawy) muszą wypłacać konkretnym grupom pracowników dodatek wyrównawczy (np. pracownikom będącym członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej). Szersze omówienie poruszonego zagadnienia zawarto w poniższej tabeli.

Reguły dotyczące przyznawania i wypłacania dodatków wyrównawczych przy zmianach warunków zatrudnienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Komu przysługuje dodatek wyrównawczy

Okres przysługiwania dodatku wyrównawczego i podstawa prawna jego przyznania

Zasady kalkulowania dodatku

Pracownik, w stosunku do którego zastosowano wypowiedzenie (wyłącznie z przyczyn jego niedotyczących) dotychczasowych warunków pracy i płacy (przez co obniżono mu wynagrodzenie):

 • któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego;
 • będący członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego lub zarządu zakładowej organizacji związkowej;
 • będący członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;
 • będący członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • będący członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej albo członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;
 • będący członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;
 • będący członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;
 • będący społecznym inspektorem pracy;
 • powołany do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;
 • będący członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu dotyczącym informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji (o którym mowa w art. 24 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji - Dz.U. Nr 97, poz. 550; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 805).

Do końca okresu, w którym pracownik korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy

(art. 5 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Obowiązują te same reguły wyliczania co w przypadku dodatków należnych na podstawie Kodeksu pracy (opisane w tabeli powyżej)

Pracownik, któremu w ramach zwolnień indywidualnych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy wręczono wypowiedzenia zmieniające zmniejszające płacę, a którego stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. W tym przypadku prawa do dodatku wyrównawczego nie mają:

 • osoby przebywające na urlopach wypoczynkowych, a także nieobecne w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania z nimi umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia;
 • osoby będące posłami, senatorami lub radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem.

Przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy

(art. 10 ust. 4 ww. ustawy o zwolnieniach grupowych)

Przepisy tarcz antykryzysowych a dodatki wyrównawcze

Z powodu pandemii koronawirusa ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego ustawę o COVID-19, dającą pracodawcom m.in. możliwość obniżania w określonych okolicznościach wynagrodzenia. Takie rozwiązanie przewiduje np. art. 15g ustawy o COVID-19. Przepis ten stanowi, że podmiot zatrudniający ma prawo zastosować w stosunku do załogi (lub jej części) przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy (na mocy porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub - w razie ich braku - z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy). W takim przypadku nie ma potrzeby wręczania zatrudnionym wypowiedzeń zmieniających ani przestrzegania przepisów chroniących przed takimi wypowiedzeniami. Co więcej, pracownikom znajdującym się pod szczególną ochroną, których objęła obniżka płacy wskutek wejścia w życie wspomnianego wyżej porozumienia, nie zagwarantowano dodatków wyrównawczych (ustawa o COVID-19 takiej gwarancji nie zawiera).

Podstawa prawna:

art. 1781, art. 179, art. 230-231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

art. 5 ust. 6, art. 10 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969),

art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180),

§ 8 - § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Cyberbezpieczeństwo. Co dziesiąty pracownik używa tego samego hasła ponad piętnaście razy

  84% firm korzysta z menedżerów haseł, ale mimo to 54% pracowników zapisuje je również w plikach tekstowych na komputerze. Co więcej, prawie 90% używa tego samego hasła wielokrotnie. Hakerzy atakują nie tylko duże firmy. 58% ataków dotyka firmy zatrudniające mniej niż tysiąc pracowników.

  Szukasz pracy w Łodzi i okolicach? Zobacz aktualne oferty!

  Praca w Łodzi. Stopa bezrobocia w Łódzkiem jest na poziomie 5,5 proc., zaś w samej Łodzi – 4,5 proc. Gdzie obecnie brakuje pracowników? Jakie benefity oferują firmy, aby zachęcić do pracy właśnie u nich? 

  Kto obiecuje pracownikom najwyższe zarobki? Który komitet wyborczy?

  Większość ogólnopolskich komitetów wyborczych w swoich programach przedstawia propozycje dotyczące polskiego systemu podatkowego. Eksperci sprawdzili, ile zarobiliby pracownicy, gdyby w życie weszły zmiany proponowane przez komitety wyborcze PiS, KO, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

  Cyfryzacja. Sześć na dziesięć polskich firm używa elektronicznych dokumentów, ale większość nie rezygnuje z papieru

  Polskie firmy coraz częściej wdrażają nowoczesne rozwiązania usprawniające ich pracę, ale cyfryzacja biznesu w większości przypadków nadal nie obejmuje całej organizacji. 59 proc. firm wykorzystuje w codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, jednak tylko 27 proc. scyfryzowało wszystkie obszary swojej działalności. 54 proc. ankietowanych nie widzi potrzeby wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, 28 proc. wskazuje na zbyt wysokie koszty działania, a 17 proc. na niewystarczające wewnętrzne zasoby IT. 

  REKLAMA

  Praca cudzoziemców. MRiPS o niedoborach kadrowych i napływie cudzoziemców na rynek pracy

  Nasz rynek pracy od lat boryka się z niedoborami kadrowymi i dlatego napływ cudzoziemców nie powoduje wzrostu bezrobocia wśród Polaków – podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przekłamań dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce, które uderzają przede wszystkim w uczciwych pracodawców. Kłamliwa i pozbawiona merytoryki narracja opozycji powoduje – twierdzi resort Marleny Maląg – że wiele branż dotknie problem braku pracowników.

  Czy za studenta płaci się składki na ZUS

  Studenci szukają pracy nie tylko w wakacje, które właśnie kończą, ale i w trakcie roku akademickiego. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy. 

  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  SoDA Conference 2023: Jakie wyzwania czekają polski sektor IT w 2024 roku

  Nowe wyzwania i pojawiające się możliwości to „stałe” elementy w niezwykle zmiennym świecie biznesu, a sektor technologiczny nie jest w tym odosobniony. Po stronie wyzwań należy wskazać przede wszystkim czynniki ekonomiczne i geopolityczne, ale również wspomniana AI, budząca też obawy wśród pracowników. W jaki optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT? Jak adaptować się do zmian? Gdzie szukać nowych możliwości na zbudowanie solidnego i konkurencyjnego biznesu IT? Te oraz wiele innych tematów będzie omawianych już na początku października, podczas zbliżającej się SoDA Conference 2023.

  REKLAMA

  Działalność gospodarcza a rynek pracy: Jak przedsiębiorczość wpływa na zatrudnienie

  Rynek pracy i działalność gospodarcza są nierozerwalnie związane ze sobą. Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu wzrostu gospodarczego i kształtowaniu struktury rynku pracy. 

  Płaca godziwa

  Płaca godziwa, znana również jako sprawiedliwa płaca, jest jednym z kluczowych elementów rynku pracy i sprawiedliwości społecznej. To pojęcie odnosi się do wynagrodzenia, które jest uczciwe, adekwatne i zapewnia pracownikom godne warunki życia. 

  REKLAMA