Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany 2022

Małgorzata Kozłowska
Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany od 1 stycznia 2022 roku.
Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany od 1 stycznia 2022 roku.
Shutterstock
Składka zdrowotna przy powołaniu - co zmieniło się w ubezpieczeniu zdrowotnym u osób pełniących funkcję na podstawie powołania od 2022 roku?

Składka zdrowotna 2022 - powołanie

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. powołanie do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania stanowi tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem że osoby takie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych, egzaminacyjnych. Dotychczas powołanie nie stanowiło tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Członek zarządu, prokurent, członek komisji rewizyjnej a składka zdrowotna

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej). Chodzi w tym przypadku o osoby, którym wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie uchwały o powołaniu, tj. przede wszystkim członkowie zarządu spółek, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych czy egzaminacyjnych.

Czym jest powołanie?

Powołanie należy rozumieć jako każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednakże to od woli spółki zależy, czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (spółka z o.o.).

W przypadku spółki akcyjnej członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej (art. 201 § 4 i art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej k.s.h.) jest stosunkiem organizacyjnym pomiędzy członkiem zarządu i spółką i na jego mocy nie powstaje stosunek pracy. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowy o pracę, umowy o zarządzanie (art. 203 § 1 zd. 2 k.s.h.).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 21 marca 2018 r. (III AUa 1266/17) uznał, że:

(…) "Powołanie, jako termin wprowadzony w art. 201 § 4 k.s.h., jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Powołanie do zarządu należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której wyrażony zostaje akt woli organu/podmiotu/osoby powołującej do zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powołania, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki".

Czym jest prokura?

Natomiast prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 K.c.).

Powołanie - obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Do 31 grudnia 2021 r. od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie samego powołania nie było obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy w tym zakresie i takie osoby podlegają składce zdrowotnej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania (art. 73 pkt 17b ustawy zdrowotnej). Osoby te zgłaszane są do tego ubezpieczenia przez podmiot wypłacający wynagrodzenie (art. 75 ust. 17a ustawy zdrowotnej).

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanej osoby dokonuje się na druku ZUS ZZA z kodem 2250 xx (osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie), w terminie 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Zatem członkowie zarządu, którzy w styczniu 2022 r. pobierali wynagrodzenie z tego tytułu, powinni zostać zgłoszeni do ZUS do 10 stycznia 2022 r. (jeżeli ostatni dzień terminu na zgłoszenie będzie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesuwa się na najbliższy następny dzień powszedni).

Ważne!

Warunkiem podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane jest otrzymywanie wynagrodzenia z tego tytułu.

Przykład

Pani Aldona została powołana do zarządu spółki z o.o. od 1 lutego 2022 r. Na podstawie uchwały o powołaniu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5000 zł. Spółka powinna ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, najpóźniej do 8 lutego 2022 r.

Przykład

Pan Wojciech jest członkiem zarządu spółki akcyjnej od 12 czerwca 2021 r. Z tego tytułu jest mu wypłacane wynagrodzenie. Spółka powinna była go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego do 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia przypada w sobotę, więc termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy).

Jeżeli członek zarządu jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę i na tej podstawie pełni funkcję w zarządzie, dla niego w zasadzie nic się nie zmienia. W tym przypadku tytułem do ubezpieczeń jest umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia) lub umowa o pracę, a składka zdrowotna jest naliczana i odprowadzana od wynagrodzenia wypłaconego z tego tytułu.

W zakresie opłacania składki zdrowotnej za prokurenta na tle przepisów ustawy zdrowotnej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., pojawiły się wątpliwości. Bowiem zgodnie z treścią art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Podatek od wynagrodzenia prokurenta

Należy wskazać, że wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof). W w przypadku uzyskiwania przychodu z "innych źródeł" nie określono obowiązku uiszczania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że w odróżnieniu od członka zarządu, spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek. Spółka wystawia natomiast prokurentowi PIT - 11, (art. 42a ustawy o pdof), który rozlicza się samodzielnie, wykazując otrzymane od spółki wynagrodzenie wraz z innymi przychodami w zeznaniu rocznym. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2019 r. (113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK).

Wobec tego, skoro spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi, powstaje pytanie, czy stosownie do treści art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, składka zdrowotna wyniesie 0 zł i czy do ZUS przesyłać "zerowe" raporty ZUS RCA.

Składka zdrowotna - podstawa wymiaru i rozliczanie

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki (art. 79 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób, pobieranego z tytułu powołania (art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy zdrowotnej).

Składka zdrowotna jest rozliczana w każdym miesiącu w raporcie imiennym ZUS RCA (od 1 stycznia 2022 r. nie obowiązuje już raport ZUS RZA).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Został bowiem uchylony art. 95 ustawy zdrowotnej, zgodnie z którym składka na ubezpieczenie zdrowotne była odliczana:

 • od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Powołanie i umowa o pracę a składka zdrowotna

Jeśli dana osoba, oprócz powołania, jest zatrudniona np. na podstawie umowy o pracę, wówczas będzie posiadała 2 tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana z każdego z tych tytułów odrębnie (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Pani Anna jest zatrudniona w spółce akcyjnej na stanowisku głównej księgowej na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie od 10 stycznia 2022 r. pełni funkcję członka komisji egzaminacyjnej w tej spółce, za wynagrodzeniem w kwocie 3500 zł. W tym przypadku składka zdrowotna będzie odprowadzana zarówno z umowy o pracę, jak i z tytułu pełnienia funkcji członka komisji.

Przykład

Pan Grzegorz jest zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy zlecenia jako tłumacz. Jednocześnie zasiada w zarządzie tej spółki od września 2021 r. Z tytułu powołania nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia. Wobec tego jedynym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego będzie w tym przypadku umowa zlecenia.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego a ustawodawstwo innego państwa

Dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej istotna jest kwestia, jakiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń podlega dana osoba. Jeśli właściwe jest ustawodawstwo innego państwa, wówczas w Polsce nie powstanie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Potwierdza to ZUS, który w interpretacji z 27 sierpnia 2017 r. (DI/200000/43/1007/2017) wyjaśnił, że zgodnie z prawem wspólnotowym osoba migrująca może podlegać tylko ustawodawstwu jednego państwa w zakresie ubezpieczeń. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r., dotyczącego wykonania rozporządzenia nr 883/2004.

Przykład

Pan Paweł pełni w Polsce funkcję wiceprezesa zarządu w spółce akcyjnej od lipca 2020 r., bez wynagrodzenia. Jednocześnie od maja 2019 r. jest zatrudniony w firmie francuskiej na podstawie umowy o pracę jako koordynator projektu. Posiada zaświadczenie A1 wydane przez właściwą instytucję francuską, potwierdzające, że w okresie od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2022 r. (na czas trwania umowy o pracę) podlega ubezpieczeniom we Francji. Od 1 lutego 2022 r. będzie otrzymywał w polskiej spółce wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie 6200 zł. Mimo to spółka nie ma obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego (gdyż do 14 lipca 2022 r. podlega ustawodawstwu francuskiemu). Po tym terminie, jeśli Paweł M. nie będzie podlegał ubezpieczeniom we Francji, spółka będzie zobowiązana zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę zdrowotną od wypłacanego mu wynagrodzenia w Polsce.

Podstawa prawna:

art. 66 ust. 1 pkt 35a, art. 73 pkt 17b, art. 75 ust. 17a, art. 79 ust. 1, art. 81 ust. 8 pkt 11a, art. 82 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270),

art. 201 § 4, art. 203 § 1, art. 368 § 4 ustawy z 15 września 2020 r., Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2052),

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2366)

art. 1091 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1509)

art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2022 r.,poz. 1).

Powołane orzecznictwo sądowe:

wyrok Sądu Apelacyjnego z 21 marca 2018 r. (sygn. akt. III AUa 1266/17)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spory zbiorowe pracy – trwają prace nad nowelizacją ustawy
  Spory zbiorowe pracy są przedmiotem opracowywania nowych regulacji przez MRiPS. Dotyczą m.in. określenia czasu trwania sporu zbiorowego, wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej oraz obowiązek zawiązania koalicji związków w trwającym sporze - takie m.in. rozwiązania zakłada projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Nowy Polski Ład dla pracowników - jak zmienią się wynagrodzenia
  Nowy Polski Ład dla pracowników. 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.
  Badanie stanu trzeźwości w pracy - co się zmieni?
  Badanie stanu trzeźwości w pracy przez pracodawcę jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Nie może on natomiast przeprowadzić kontroli samodzielnie. Jednak ma to ulec zmianie, bowiem trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi. Jak ma wyglądać kontrola trzeźwości pracowników?
  Płaca minimalna w UE - od kiedy?
  Minimalne wynagrodzenia w UE coraz bliżej. Komisja Europejska przyjęła porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.
  Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
  Sezon urlopowy można uznać za otwarty. Warto więc przypomnieć jakie są zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego.
  Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia
  Czy przejście pracownika na emeryturę uprawnia go do wypłaty należnych świadczeń? Jakich świadczeń może dochodzić pracownik po przejściu na emeryturę?
  Wysokość składek ZUS po zmianie formy opodatkowania za rok 2022
  Polski Ład po zmianach od 1 lipca stwarza podatnikom, którzy rozliczają się liniowo lub ryczałtem, możliwość zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Jakie składki ZUS będą płacili jeśli zdecydują się na taki krok?
  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć
  Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Za czas tej nieobecności przysługuje mu wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. W przypadku stałej pensji obliczenie jest proste. Problem pojawia się, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Jak ustalić podstawę wymiaru i obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?
  Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych
  Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo. Mają więc prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, które omówimy w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytanie, czy pracownik socjalny może korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?
  Czy przy zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego należy też zmienić informację o warunkach zatrudnienia
  Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
  Samopoczucie pracowników a reorganizacja pracy
  Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.
  Służba wojskowa sposobem na unikanie zwolnień z pracy
  Część zatrudnionych wykorzystuje nowe przepisy o służbie wojskowej, by zyskać ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ułatwiają to nieprecyzyjne regulacje.
  Pracownicy skarżą się na upały
  Mnożą się skargi na pracę w upale. Niektórzy piszą, że pracują w „nagrzanych, blaszanych puszkach”
  Polacy popierają strajkujące grupy zawodowe. Aż 61% wierzy w skuteczność protestu. Wyniki badania
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 78% Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy. Jednocześnie 61% badanych wierzy w to, że strajki mogą być skuteczne.
  Obowiązki pracodawców w czasie upałów
  Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.
  Minister Maląg o kontroli trzeźwości pracowników
  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała: W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków.
  10 kroków do sukcesu w procesie rekrutacyjnym
  Czy wiesz, że proces rekrutacji zaczyna się na długo przed bezpośrednimi spotkaniami z kandydatami? Zanim do nich dojdzie menedżer podejmuje szereg działań we współpracy z rekruterem, których celem jest osiągnięcie pożądanego efektu: zatrudnienie osoby, która najlepiej odnajdzie się w zespole i poradzi sobie z zadaniami. Czy są wśród nich tak zwane „must have”? Odpowiedź jest prosta: oczywiście!
  Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą
  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni? - pyta Czytelnik z Radomia.
  Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
  Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.