Kategorie

Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016

Anna Szocińska
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia
Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie. Ponadto dla różnych grup ubezpieczonych kwota zasiłku jest zależna od wynagrodzenia, bądź od przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Co się zmieniło w 2016 roku?

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz za pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 100% podstawy wymiaru. Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o wszystkie urlopy nie zostanie złożony w ciągu 21 dni po porodzie, zasiłek ten stanowi 60% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. lub 10. roku życia. Zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie, a także od jej woli w nim wyrażonej.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres:

● urlopu macierzyńskiego,

● urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

● urlopu ojcowskiego

– wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu rodzicielskiego wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych:

● 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcie dziecka na wychowanie;

● 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, trojga dzieci przy jednym porodzie, czworga dzieci przy jednym porodzie, pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (lub przyjęcia na wychowanie);

● 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku:

- przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

- jednoczesnego przyjęcia dwojga, trojga, czworga, pięciorga i więcej dzieci

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe - udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia (książka)

Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Ubezpieczona, która złoży wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w ciągu 21 dni od dnia porodu, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru. Do 1 stycznia 2016 r. obowiązywał krótszy termin na złożenie wniosku, tj. 14 dni, oraz dodatkowy urlop macierzyński, który po zmianach został połączony z urlopem rodzicielskim.

Nie zmieniły się terminy na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez:

● ubezpieczonych niebędących pracownikami,

● osoby pobierające zasiłek macierzyński w okresie urlopu wychowawczego oraz

● osoby pobierające zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego osoby te powinny złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu o dotychczasowy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.

infoRgrafika

Jeśli ubezpieczony złoży wniosek o cały okres zasiłku macierzyńskiego w ciągu 21 dni po porodzie, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80%.

W związku z tym, że za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w razie niezłożenia wniosku w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie 21 dni), przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100%, obecnie za okres poprzednio obowiązującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w takiej samej wysokości (za 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:

● urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo

● urlopu rodzicielskiego, w którym zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni),

ubezpieczony nabędzie prawo do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru.

Pracownica 12 lutego 2016 r. urodziła dziecko, a 20 lutego 2016 r. wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach (20 i 32 tygodnie). Pracodawca podjął wypłatę zasiłku macierzyńskiego od 12 lutego 2016 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Załóżmy, że 18 czerwca 2016 r. pracownica złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Oświadczyła, że z tych urlopów w pełnym wymiarze będzie korzystał ojciec dziecka. 19 czerwca pracownik-ojciec dziecka wystąpił z wnioskiem do swojego pracodawcy o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego od 1 lipca 2016 r. do 9 lutego 2017 r. (32 tygodnie – 224 dni). Pracodawca zatrudniający pracownika wypłaca mu zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik kontynuuje uprawnienia nabyte przez matkę dziecka. 31 lipca 2016 r. pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem, że rezygnuje z części urlopu rodzicielskiego. Załączył oświadczenie matki dziecka, że ona również nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. W tej sytuacji pracodawca zatrudniający pracownika powinien wypłacić zasiłek macierzyński za okres od 1 do 31 lipca w wysokości 100% podstawy wymiaru. Matce dziecka będzie przysługiwało wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres od 12 lutego do 30 czerwca 2016 r. (20 tygodni – 140 dni) w jej zakładzie pracy, po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu, że ojciec dziecka zrezygnował z części okresu urlopu rodzicielskiego.

Reklama

Pracownica 15 listopada 2015 r. urodziła bliźnięta, a 21 listopada wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego od 15 listopada 2015 r. do 18 czerwca 2016 r. (31 tygodni – 217 dni) oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 czerwca do 13 sierpnia 2016 r. (8 tygodni – 56 dni). Pracodawca udzielił urlopów i przyznał zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, mimo że pracownica wystąpiła z wnioskiem w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie termin wynosi 21 dni), ale nie występowała o wszystkie urlopy w pełnym wymiarze. Załóżmy, że 10 lipca 2016 r. pracownica wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski od 14 sierpnia do 22 października 2016 r. na okres 10 tygodni. Oświadczyła jednocześnie, że ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego razem z nią przez okres 8 tygodni od 14 sierpnia do 8 października 2016 r. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w tym okresie pracownicy i pracownikowi w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownik w dniu wejścia w życie zmian Kodeksu pracy dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich (2 stycznia 2016 r.) będzie przebywał na dodatkowym urlopie macierzyńskim (który został włączony do urlopu rodzicielskiego) lub jego części, będzie korzystał z tego urlopu na zasadach obowiązujących przed nowelizacją.

Natomiast urlop rodzicielski dla takiego pracownika będzie udzielany na nowych zasadach, z zastrzeżeniem, że:

wymiar urlopu rodzicielskiego (obowiązującego od 2 stycznia 2016 r.) zostanie pomniejszony o wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części,

● wniosek o urlop rodzicielski będzie mógł być złożony do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu dodatkowego albo części urlopu rodzicielskiego.

Od 2 stycznia 2016 r., jeżeli zarówno pracownica, jak i ubezpieczony pracownik chcą pobierać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (lub pobierania zasiłku za okres urlopu). W przypadku gdy pracodawca udzieli urlopu mimo niezachowania wymaganego terminu na złożenie wniosku, zasiłek macierzyński przysługuje za okres udzielonego urlopu. Jeśli matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80%, to również ojcu dziecka zasiłek macierzyński za okres, kiedy korzysta z urlopu rodzicielskiego, będzie przysługiwał w takiej samej wysokości. W sytuacji gdy matka dziecka pobiera zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (ale 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.) oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego, ojcu dziecka przebywającemu na urlopie rodzicielskim zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Reklama

Wysokość pobieranego świadczenia zależy od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez ojca dziecka w zakładzie pracy, w którym występuje z wnioskiem o urlop rodzicielski. Każdy z rodziców dziecka ma wypłacany zasiłek macierzyński w swoim zakładzie pracy, nawet jeśli wspólnie korzystają z urlopu rodzicielskiego, i wniosek o urlop każdy rodzic składa u swojego pracodawcy, jednocześnie oświadczając, czy z urlopu rodzicielskiego korzystają razem, czy tylko korzysta z niego jeden z rodziców.

Małżeństwo zatrudnione w jednym zakładzie pracy wystąpiło z wnioskiem o urlop rodzicielski, z którego zamierzają korzystać wspólnie. Matka dziecka wcześniej pobrała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński pobierała w wysokości 100% podstawy wymiaru. Od 7 września do 6 grudnia 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski (13 tygodni). Z wnioskiem o urlop rodzicielski za ten sam okres wystąpił także ojciec dziecka. Oboje rodzice mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownica urodziła dziecko i 16 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w wymiarze 14 tygodni. Pracodawca przyznał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru przysługującego pracownicy zasiłku wynosi 2600 zł, stawka dzienna zasiłku 100% to 86,67 zł (2600 zł : 30), a 60% stawki dziennej wynosi 52 zł. Pracownica otrzyma zasiłek w kwocie 18 685,94 zł:

● 140 dni x 86,67 zł = 12 133,80 zł (zasiłek za okres urlop macierzyńskiego),

● 42 dni x 86,67 zł = 3640,14 zł (zasiłek za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego),

● 56 dni x 52 zł = 2912 zł (zasiłek za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W jakim terminie powinnam otrzymać wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, który był wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeżeli zrezygnowałam z całego urlopu rodzicielskiego?

Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminie wypłaty wynagrodzeń, jeżeli zasiłek macierzyński był wypłacany przez zakład pracy. Jeśli płatnikiem zasiłku był ZUS, wyrównanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub od daty złożenia innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania, np. zaświadczenia pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z urlopu przez pracownicę.

Żona nie złożyła wniosku o urlop macierzyński w ciągu 14 dni po porodzie i pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% i 60%. Przez ostatnie 8 tygodni ja chciałbym korzystać z urlopu rodzicielskiego. W jakiej wysokości otrzymam zasiłek?

Otrzyma Pan zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ wchodzi Pan w prawa swojej żony, która otrzymywała zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za część urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna:

● art. 29–31, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268;

● art. 180, 1821, 1821a, 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.

Zadaj pytanie na FORUM!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?