Kategorie

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - najważniejsze informacje, przykłady

Joanna Stolarska
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - najważniejsze informacje, przykłady/Fot. Shutterstock
Shutterstock
Ubezpieczenie chorobowe może zapewnić zleceniobiorcy - po spełnieniu ustawowych warunków - prawo do świadczeń na wypadek choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Czy składka chorobowa za zleceniobiorcę zawsze jest dobrowolna?
Reklama

Chociaż generalną zasadą jest objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności, ustawa systemowa przewiduje w tym zakresie przypadki szczególne, gdy to ubezpieczenie będzie miało inny charakter. Składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy mogą być w niektórych sytuacjach odprowadzane obowiązkowo. Występują również sytuacje, gdy zleceniobiorca w ogóle nie może zostać objęty tym ubezpieczeniem - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Zasadniczo zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny (zostaje nim objęty na własny wniosek). Dzięki tak ukształtowanemu obowiązkowi ubezpieczeniowemu zleceniobiorca ma zapewnioną ochronę niemal taką samą jak pracownik. Najistotniejszą różnicą w przypadku zleceniobiorców jest zasada podlegania ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności - w przeciwieństwie do pracowników, dla których wszystkie ubezpieczenia, w tym chorobowe, mają charakter obowiązkowy.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Samoistna umowa zlecenia

Przedstawione powyżej zasady obowiązują w pierwszej kolejności w odniesieniu do tzw. samoistnych umów zlecenia, czyli takich, którym nie towarzyszy inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Spółka z o.o. od 1 listopada 2018 r. zatrudnia 29-letnią osobę na podstawie umowy zlecenia. Umowa zlecenia jest samoistnym tytułem do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy - nie prowadzi on żadnej innej działalności zarobkowej, która skutkowałaby obowiązkiem ubezpieczeniowym. Zleceniobiorca, podpisując umowę 30 października 2018 r., zawnioskował o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Płatnik jest zobowiązany uwzględnić wniosek zleceniobiorcy i zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z datą 1 listopada 2018 r.

Reklama

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona w skali miesiąca do kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. 11 107,50 zł; w 2019 r. 11 912,50 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r.). Wywołuje to ważne skutki dla zleceniobiorcy uzyskującego z tytułu zawartej umowy zlecenia przychody w kwocie wyższej niż wskazane ograniczenie.

Anna Z. jest zatrudniona na podstawie samoistnej umowy zlecenia - kontraktu menedżerskiego w spółce z o.o. Z tytułu tego zatrudnienia uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 36 000 zł. Anna Z. zawnioskowała o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płatnik będzie opłacał co do zasady od pełnej kwoty wynagrodzenia (na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z uwzględnieniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, tzw. 30-krotności). Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe będzie opłacana każdego miesiąca od kwoty nieprzekraczającej 11 107,50 zł (w 2018 r.). Stosownie do tego ograniczenia obliczana będzie wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy) Anny Z. nie będzie ustalony od kwoty jej przychodu z tytułu umowy zlecenia, lecz z uwzględnieniem kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Będzie zatem ponad 3-krotnie niższy niż otrzymywane wynagrodzenie z kontraktu menedżerskiego.

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy może mieć także inny charakter. Umowa zlecenia będzie obowiązkowo oskładkowana na wszystkie ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zleceniobiorca:

 • zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą (i realizuje ją równolegle ze stosunkiem pracy),
 • wykonuje umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy.

W takiej sytuacji umowa zlecenia nie stanowi odrębnego tytułu ubezpieczeniowego. Przychód z tej umowy płatnik sumuje z przychodem uzyskanym w tym samym miesiącu z tytułu stosunku pracy i oskładkowuje łącznie, na zasadach przewidzianych dla pracowników. Ubezpieczenie chorobowe, mimo że obejmuje przychody z umowy zlecenia, ma wówczas charakter obowiązkowy.

Spółka z o.o. od 1 stycznia 2018 . zatrudnia na podstawie umowy o pracę Kamila B. Umowa o pracę została zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2018 r., i nie będzie przedłużona. Od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. spółka zawarła z Kamilem B. dodatkowo także umowę zlecenia. W tej sytuacji w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. przychody z tytułu umowy zlecenia zawartej przez Kamila B. z własnym pracodawcą są traktowane pod względem składkowym jak przychody ze stosunku pracy. Płatnik ma obowiązek uwzględnić przychody ze zlecenia w podstawie wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i łącznie oskładkować na zasadach przewidzianych dla pracowników (a zatem odprowadzić składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne). W okresie od 1 stycznia 2019 r., od kiedy umowie zlecenia nie towarzyszy już zatrudnienie pracownicze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne będą obowiązkowe, a składka na ubezpieczenie chorobowe będzie miała charakter dobrowolny (będzie opłacana, jeżeli zawnioskuje o to zleceniobiorca).

Ze względu na fakt, że w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy składka na ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowa, przy ustalaniu jej podstawy nie stosuje się ograniczenia do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (dotyczy ono tylko dobrowolnej składki chorobowej). Przy ustalaniu wysokości ewentualnego zasiłku ZUS dla zleceniobiorcy zasadniczo będzie zatem można uwzględnić przychód ze zlecenia. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek z uwzględnieniem tego składnika będzie należny tylko w okresie, na który umowa została zawarta. Po zakończeniu umowy dodatkowe przychody ze zlecenia nie będą już uwzględniane w podstawie świadczeń, niezależnie od tego, jak wysokie składki były od nich odprowadzone.

Barbara D. jest zatrudniona w przedsiębiorstwie na 1/2 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3700 zł. Ponadto w okresie od 1 marca do 31 października 2018 r. wykonywała na rzecz swojego pracodawcy umowę zlecenia, z tytułu której otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 8800 zł miesięcznie (wynagrodzenie to było w pełnym zakresie oskładkowane przez jej pracodawcę). 5 listopada Barbara D. uległa wypadkowi i przez długi czas będzie niezdolna do pracy. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przypada na okres, kiedy umowie o pracę nie towarzyszy już umowa zlecenia. W podstawie wymiaru świadczeń nie zostanie zatem uwzględniony przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej, mimo że były od niego opłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.


Umowa zlecenia w zbiegu z innym tytułem do ubezpieczeń

Jeśli umowie zlecenia towarzyszy inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń, wówczas - w zależności od okoliczności:

 • ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia będzie miało charakter dobrowolny albo
 • zleceniobiorca w ogóle nie będzie miał możliwości podlegania temu ubezpieczeniu.

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie m.in. w przypadku, gdy umowie cywilnoprawnej towarzyszy inny tytuł ubezpieczenia, ale nie wyłącza on obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu zlecenia.

Dagmara B. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2018 r. Działalność jest oskładkowana na zasadach preferencyjnych (składki obliczane od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia), przewidzianych w art. 18a ustawy systemowej. Od 1 listopada 2018 r. przedsiębiorczyni ta dodatkowo wykonuje umowę zlecenia na rzecz spółki z o.o. Zlecenie nie jest realizowane w ramach działalności gospodarczej Dagmary B. W związku z tym, że Dagmara B. z tytułu działalności gospodarczej opłaca składki od najniższej dopuszczalnej podstawy (30% minimalnego wynagrodzenia), obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia nie został wyłączony (stałoby się tak dopiero wtedy, gdyby podstawa wymiaru składek z działalności wynosiła nie mniej niż pełną kwotę minimalnego wynagrodzenia). A zatem również umowa zlecenia stanowi dla niej tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. W tej sytuacji Dagmarze B. przysługuje także prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia, niezależnie od tego, czy wnioskowała o objęcie tym ubezpieczeniem również z działalności gospodarczej.

Z kolei jeśli inny tytuł ubezpieczenia wyłącza obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ze zlecenia, wówczas zleceniobiorca nie może w ogóle podlegać ubezpieczeniu chorobowemu - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Załóżmy, że Dagmara B. z poprzedniego przykładu korzysta z preferencyjnych zasad oskładkowania działalności, ale podstawę wymiaru, od której opłaca składki społeczne, ustaliła na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej sytuacji umowa zlecenia stanowi dla niej tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dagmara B. może ze zlecenia przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (wówczas obowiązkowa będzie za nią także składka wypadkowa). Nie ma jednak możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ podlegają mu tylko osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.

Należy także wspomnieć o sytuacji, gdy zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Objęcie zarówno ubezpieczeniami społecznymi, jak i ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia jest wykluczone w przypadku zleceniobiorców będących uczniami lub studentami do ukończenia 26 lat. Oprócz tego ubezpieczeniom ZUS ze zlecenia nie podlegają także uczniowie lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Dodatkowym warunkiem niepodlegania ubezpieczeniom przez te osoby jest to, aby stypendium było pobierane w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania. Regulacja ta obowiązuje od 31 sierpnia 2018 r.

Spółka akcyjna zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta, dla którego jest to jedyny rodzaj aktywności zarobkowej. Nie podlega on z tytułu umowy zlecenia żadnym ubezpieczeniom w ZUS - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie może zatem zawnioskować o objęcie go m.in. dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Taki wniosek nie może zostać uwzględniony przez płatnika.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 4b, art. 9 ust. 2, ust. 2a, ust. 2c, art. 11 ust. 1-2, art. 12 ust. 1, art. 14, art. 18 ust. 1, ust. 3, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126

art. 3 pkt 4, art. 4, art. 48, art. 49-50, art. 52 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1925

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  In vitro i prawo do ubezpieczenia społecznego – wyrok ETPCz

  Czy podjęcie przez pracownicę nowego zatrudnienia w trakcie procedury in vitro stanowi podstawę do odmowy ubezpieczenia społecznego?

  Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

  Kod wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA to ważna zmiana, która wejdzie w życie 16 maja 2021 r. Na czym w praktyce będzie polegał nowy obowiązek?

  Kompetencje cyfrowe - tego wymagają pracodawcy [RAPORT]

  Kompetencje cyfrowe - tego przede wszystkim wymagają pracodawcy. Cyfryzacja rynku pracy to trend przyspieszony przez epidemię koronawirusa. Jak nową rzeczywistość oceniają pracownicy? Na to pytanie odpowiada raport "Cyfrowa ewolucja kariery".

  Dwie umowy o pracę - składki ZUS

  Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

  Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

  Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

  Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

  Badanie trzeźwości pracownika 2021

  Badanie trzeźwości pracownika - w 2021 r. powstał projekt ustawy umożliwiający pracodawcy przeprowadzanie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracownika.

  Praca dla informatyka 2021 - zarobki i praca zdalna [ANALIZA]

  Praca dla informatyka w 2021 r. - liczba ofert pracy dla informatyków wciąż rośnie. Dla pracowników z branży IT liczą się zarobki i praca zdalna. Analiza przedstawia obecną sytuację informatyków na rynku pracy.

  Godziny pracy 2021

  Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy i dni wolnych od pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

  Długotrwałe niewykonywanie obowiązków - wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy - czy długotrwałe niewykonywanie części obowiązków pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

  Rozliczanie czasu pracy zdalnej

  Czas pracy zdalnej to dosyć kłopotliwe zagadnienie. Jak ewidencjonować i kontrolować pracownika na home office? W jaki sposób rozliczać nadgodziny i wprowadzić zadaniowy czas pracy?

  Rynek pracy w czasie pandemii a szara strefa w rolnictwie

  Rynek pracy w czasie pandemii - czy część pracowników zasiliła szarą strefę w rolnictwie? Poniżej znajduje się analiza.

  Najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców w historii - kwiecień 2021

  Cudzoziemcy pobili rekord - w kwietniu 2021 r. jest najwięcej ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców w historii. Jak przedstawiają się liczby?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2022

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni? Nowe emerytury i renty będą wypłacane tylko na konto. Rozwiąże się problem emerytur czerwcowych. Zmienią się zasady pobierania zasiłków.

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?