Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Za kogo opłaca się składki na Fundusz Pracy

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Za kogo opłaca się składki na Fundusz Pracy
Za kogo opłaca się składki na Fundusz Pracy
ShutterStock
Składki na Fundusz Pracy opłaca płatnik za osoby, które obowiązkowo podlegają z danego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy?

Za kogo trzeba opłacić składkę na Fundusz Pracy

Nie wszyscy płatnicy muszą ją odprowadzać. Ci, którzy mają taki obowiązek, powinni przede wszystkim ustalić, czy ubezpieczony osiąga przychód równy co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Podmioty gospodarcze, np. zakłady pracy, obok składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mają obowiązek opłacać również składki na Fundusz Pracy. Składki te w wysokości 2,45 proc. podstawy takiej jak dla składek społecznych w całości pokrywają z własnych środków, według zasad określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Płatnikami składek na FP są pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne. Opłacają je m.in. za osoby:

- pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

- wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące (z wyłączeniem umów uaktywniających z nianiami).

Do płatników składek na FP zaliczają się także osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają je za siebie i osoby współpracujące.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Dobrowolne bez znaczenia

Składki na FP opłaca płatnik za osoby, które obowiązkowo podlegają z danego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Tym samym pozostawanie w ubezpieczeniach o charakterze dobrowolnym (na wniosek zainteresowanego) wyklucza ponoszenie składek na ten fundusz.

Ponadto składka staje się należna wtedy, gdy przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy – co najmniej 80 proc. tego wynagrodzenia (w 2016 r. odpowiednio 1850 zł i 1480 zł). Od 1 stycznia 2017 r. graniczną kwotą będzie tylko jedna stawka, tj. 100 proc. wynagrodzenia minimalnego, wynosząca 2000 zł.

Składki odprowadza się bez względu na kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej, tzw. limitu trzydziestokrotności. Oznacza to, że nawet jeśli w ciągu roku kalendarzowego osoba ubezpieczona przekroczyła kwotę limitu i opłacanie składek emerytalno-rentowych zostało wstrzymane, obowiązek uiszczania opłat na FP nadal trwa. [PRZYKŁAD 1]


Z kilku źródeł

W przypadku gdy ubezpieczony osiąga z kilku źródeł przychody, od których obowiązkowo opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i łącznie ze wszystkich tych źródeł w przeliczeniu na miesiąc podstawa dorówna wysokości płacy minimalnej (lub 80 proc.) lub ją przewyższy, wówczas każdy z płatników odprowadza składki na FP. Limit 80 proc. minimalnego wynagrodzenia dotyczący pracowników w pierwszym roku pracy stosuje się wyłącznie w odniesieniu do pracowników.

Osoba osiągająca przychody od różnych płatników składa stosowne oświadczenie każdemu z nich. Z taką informacją wszyscy płatnicy mogą ustalić obowiązek w zakresie zapłaty składek na FP. [PRZYKŁADY 2, 3 I 4]

Przeliczenie podstawy

Przeliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca to ustalenie, jaka byłaby ta podstawa, gdyby praca była wykonywana przez pełny miesiąc. W przypadku ustalenia, że wynosiłaby ona co najmniej minimalne wynagrodzenie, składka na FP jest należna. Przeliczenia dokonuje się, gdy co najmniej minimalne wynagrodzenie nie zostało osiągnięte ze względu na nieobecność powodującą zmniejszenie pensji. Tak może być w razie rozpoczęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca lub nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem bezpłatnym czy wychowawczym albo nieobecnością nieusprawiedliwioną. W przypadku pracownika pełnoetatowego składka zawsze jest należna, gdyż ma on zagwarantowaną płacę minimalną w razie przepracowania pełnego miesiąca.

Przeliczenia na okres pełnego miesiąca nie dokonuje się u pracowników niepełnoetatowych, których przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższy niż minimalne wynagrodzenie (nie ustala się wysokości hipotetycznej podstawy, gdyby było zatrudnienie na pełny etat). Ponadto przeliczenia podstawy składkowej dokonuje się wyłącznie w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na FP za dany miesiąc. Samą składkę nalicza się natomiast od rzeczywistego przychodu. [PRZYKŁADY 5 I 6]

Ważny rzeczywisty przychód

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy-zlecenia z reguły nie dokonuje się operacji przeliczenia podstawy w razie wykonywania jej przez niepełny miesiąc. Takie przeliczenie na okres miesiąca jest natomiast uzasadnione w przypadku umów zawieranych na kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem za prace w stawce miesięcznej. Oznacza to, że w sytuacji gdy zleceniobiorca wykonywał prace? przez niepełny miesiąc (np. ze względu na rozpoczęcie/zakończenie umowy w trakcie miesiąca, chorobę lub inna nieobecność), za który uzyskał oskładkowany przychód w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy ustalić, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej, gdyby wykonywał prace przez cały miesiąc. Jeśli tak ustalona wysokość podstawy będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia za wykonawcę składki na FP. Przy innym systemie wynagradzania (stawka godzinowa, akord, prowizja) dla potrzeb ustalenia obowiązku opłacania składki na FP nie przelicza się podstawy. W takiej sytuacji o tym obowiązku decyduje rzeczywista wysokość´ osiągniętego przychodu. [PRZYKŁADY 7 I 8]

Kto jest zwolniony

Składek nie opłaca się m.in. za:

- pracowników młodocianych zatrudnionych w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

- osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz pobierające zasiłek macierzyński;

- zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z danego rodzaju urlopu;

- osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę;

- pracowników, zleceniobiorców, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

- skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia – przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.


Nie są zobowiązani do opłacania składek na FP z tytułu umów-zleceń zleceniodawcy będący osobami fizycznymi, jeśli nie zatrudniają ani jednego pracownika. Składki te opłacają bowiem płatnicy będący pracodawcami lub jednostkami organizacyjnymi. Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Prowadzi to do wniosku, że właściciel firmy bez pracowników, współpracujący jedynie z osobami zatrudnionymi na umowy-zlecenia, nie jest w stosunku do nich płatnikiem składek na FP. ⒸⓅ

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

PRZYKŁAD 1

Preferencyjne stawki

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z 2-letniej ulgi polegającej na opłacaniu składek społecznych od podstawy nie niższej niż 30 proc. wynagrodzenia minimalnego (w 2016 r. – 555 zł). Osoba ta nie jest zobowiązana do odprowadzania składek na FP.

PRZYKŁAD 2

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany

Pracownik ma dwie umowy o pracę: jedną na 1/4, a drugą na 1/2 etatu. Otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio 500 zł i 800 zł. Pracuje pierwszy rok. W 2016 r. żaden z pracodawców nie opłaca za niego składki na FP, gdyż łączna podstawa z obu umów nie przekracza 1480 zł. Od 1 stycznia 2017 r. na drugiej umowie pracownik będzie musiał zarabiać co najmniej 1000 zł. Suma podstaw nie przekroczy jednak minimalnej stawki 2000 zł, toteż nadal nie powstanie obowiązek opłacania składek na FP (1500 zł < 2000 zł).

PRZYKŁAD 3

Zleceniodawca na razie nie płaci

Osoba jest zatrudniona na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 1900 zł. Oprócz tego wykonuje umowę-zlecenie dla innego podmiotu, za co otrzymuje wynagrodzenie 500 zł miesięcznie. W 2016 r. obowiązkowo składkę na FP płaci tylko zakład pracy. Natomiast zleceniodawca nie, ponieważ ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy cywilnej mają w tym przypadku charakter dobrowolny. Od 1 stycznia 2017 r. umowa-zlecenie będzie oskładkowana obowiązkowo, gdyż przychód z etatu okaże się niższy niż minimalna płaca. Tym samym zleceniodawca stanie się płatnikiem składek na FP, gdyż łączna podstawa miesięcznie przekroczy poziom 2000 zł.

PRZYKŁAD 4

Powyżej progu

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1500 zł podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym również z prowadzonej działalności gospodarczej. Składki opłaca od ulgowej podstawy wymiaru wynoszącej 555 zł (w 2017 r. – od 600 zł). Łączna suma podstaw wymiaru składek wynosi 2055 zł, czyli ponad wysokość płacy minimalnej (także w 2017 r.), dlatego też˙ składka na FP powinna być opłacana z obydwu tych tytułów.

PRZYKŁAD 5

Zatrudnienie w połowie miesiąca

Pracownik został zatrudniony 18 października na pełny etat z wynagrodzeniem 2000 zł. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wyniosło 952,80 zł:

2000 zł : 168 godz. (liczba godzin, którą powinien przepracować w miesiącu) = 11,90 zł

11,90 zł x 88 godz. nieprzepracowanych w okresie 1–17 października = 1047,20 zł

2000 zł – 1047,20 zł = 952,80 zł.

Za październik składka na FP jest należna od kwoty 952,80 zł, gdyż w przeliczeniu na miesiąc wynagrodzenie jest co najmniej równe płacy minimalnej.

PRZYKŁAD 6

Premia uwzględniana

Pracownik pracuje na 1/2 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 1550 zł oraz zmienną miesięczną premią. Wysokość premii w danym miesiącu decyduje o tym, czy wystąpi obowiązek zapłaty składki na FP, czy też nie. W październiku pracownik chorował przez 5 dni, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Za przepracowaną część miesiąca wypłacono mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1291,65 zł (1550 zł : 30 = 51,67 zł x 5 dni = 258,35 zł; 1550 zł – 258,35 zł = 1291,65 zł) oraz premię 300 zł.

Łącznie faktyczny oskładkowany przychód wyniósł 1591,65 zł i jest niższy od płacy minimalnej. Jednak w tym przypadku należałoby przeliczyć podstawę, tj. premię zsumować z wynagrodzeniem, jakie pracownik by uzyskał, gdyby przepracował pełny miesiąc: 1550 zł + 300 zł = 1850 zł. Skoro podstawa w przeliczeniu na miesiąc zrównała się z wynagrodzeniem minimalnym, składka na FP jest należna. Wyniesie 39 zł (1591,65 zł x 2,45 proc.).

Gdyby pracownik otrzymywał tylko wynagrodzenie zasadnicze poniżej stawki minimalnej, nie byłoby sensu przeliczać podstawy. I tak byłaby ona niższa niż wyznaczony ustawowo próg.

PRZYKŁAD 7

Trzeba uzupełnić

Zleceniobiorca zawarł umowę-zlecenia na okres od 12 października do 31 stycznia 2017 r. Uzgodniono miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł. W październiku zleceniobiorca uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w kwocie 1354,84 zł. Występuje tu obowiązek przeliczenia podstawy wymiaru składek na okres miesiąca. Jest ona wyższa niż minimum płacowe, dlatego za październik składka na FP jest należna, podobnie jak za kolejne miesiące ze styczniem 2017 r. włącznie.

PRZYKŁAD 8

Zmienna prowizja

Umowa-zlecenie została zawarta na okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r. Odpłatność za wykonanie pracy ustalono prowizyjnie od wartości sprzedanych towarów. W październiku zleceniobiorca uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w wysokości 1050 zł, w listopadzie – 1860 zł, w grudniu – 2200 zł, w styczniu – 2150 zł, w lutym – 1700 zł, a w marcu – 800 zł. Zleceniodawca nie opłaca za tego zleceniobiorce składek na FP za październik, luty i marzec. W tych miesiącach podstawa wymiaru z tytułu umowy-zlecenia była bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104, art. 104a–105, art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Monitorowanie pracy zdalnej. Czy dopuszczalna jest aplikacja monitorująca ekran pracownika?

  Czy aplikacja monitorująca ekran pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych będzie dopuszczalna w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej?

  Czy będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.?

  Czy w 2023 r. będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, tak jak ma miejsce podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, w styczniu i w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do rządu.

  Płatne szkolenia dla pracowników

  Kto finansuje szkolenia pracowników? Czy szkolenia dla pracowników mają się odbywać w czasie ich pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do KP co do szkoleń?

  O czym pracodawca musi poinformować zatrudnionych? Zmiany KP

  Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – przywilej czy paraliż dla pracodawcy?

  Ustawodawca w 2023 roku nie zwalnia tempa. Po raz kolejny pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych stawia przed szeregiem wyzwań. Choć obowiązki dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie -  możliwość kontroli trzeźwości pracowników przy uzasadnionym podejrzeniu, nie są nam obce, to nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie, powoduje powstanie wielu pytań i wątpliwości. Jak nowe regulacje umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości wyglądają w praktyce? Odpowiedź na to pytanie postaram się przybliżyć w dalszej części tego artykułu. 

  Praca zdalna. Co mają do powiedzenia związki zawodowe

  Praca zdalna może być wykonywana zgodnie z zasadami ustalonymi u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. W celu ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej powinien porozumieć się z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jaką rolę mają do odegrania związki zawodowe w procesie ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej? Co stanie się, kiedy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami? Jak zasady pracy zdalnej ma ustalić pracodawca, u którego nie ma związków zawodowych?

  13-stki - wypłata już od kwietnia 2023

  Kiedy wypłata 13-stek? Ile wynosi 13-stka w 2023 r.? Komu przysługuje dodatkowe roczne świadczenie? Jakie są zasady wypłaty 13-stek? 

  Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

  Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

  Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

  Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

  Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

  Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

  Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

  Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

  Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

  Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego. 

  Jak zostać masażystą? Czy kurs masażu wystarczy?

  Jak zostać masażystą – czy wystarczy ukończenie kursu masażu? Praca masażysty wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale i praktycznego. Chcąc pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomem bądź certyfikatem. Jak zdobyć zawód? Kiedy można otworzyć gabinet masażu?

  Roszczenia ze stosunku pracy. Jak długo można dochodzić zapłaty wynagrodzenia

  Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Określają one skutki przedawnienia, terminy, po upływie których roszczenia przedawniają się, a także okoliczności, które przedawnienie przerywają lub zawieszają. Na czym polega przedawnienie roszczeń? Kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  Wypowiedzenie umowy o pracę - zmiany

  Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni?

  Dodatkowe przerwy w pracy - dla kogo? Ważna zmiana w KP

  Do jakich przerw ma prawo pracownik? Jakie przerwy występują w KP i w innych ustawach? Czy pracownicy z niepełnosprawnościami mają prawo do dodatkowej przerwy? Czy pracując przed komputerem pracownicy mają prawo do dodatkowej przerwy?

  Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. Co się zmieni?

  Zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - nowość w KP

  Do KP zostały dodane przepisy, których jeszcze nie było - zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - ale 50% płatne. W jakich sytuacjach przysługuje zwolnienie od pracy? Czym jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej? Czym jest siła wyższa? Kto oprócz pracowników ma prawo do takiego zwolnienia? Jak i kiedy złożyć wniosek?

  Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

  Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

  Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Co mówią przepisy?

  Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Czy pracodawca może w przepisach wewnętrznych ograniczyć miejsce pracy zdalnej tylko do terytorium Polski lub tylko do wskazanego przez pracownika adresu zamieszkania

  Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem - zmiana w KP

  Wskutek dużej nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy zyskali większą ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. W jakich sytuacjach będzie przysługiwała ta ochrona?

  Work-life balance w Kodeksie pracy

  Prezydent Andrzej Duda 24 marca podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wdraża ona dwie unijne dyrektywy - tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Na czym polegają zmiany? Czy to rewolucja?

  Elastyczna organizacja pracy - nowość w KP

  Czym jest elastyczna organizacja pracy? Dla kogo elastyczna organizacja pracy? Jaki wniosek złożyć aby mieć elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca musi się zgodzić na elastyczną organizację pracy? Duże zmiany w KP już niedługo wejdą w życie.

  Umowy na czas określony - duże zmiany od 2023 r.

  W umowie o pracę zawartej na czas określony zaszły spore zmiany - wręcz rewolucyjne. Umowy te są nagminnie wykorzystywane i pracownicy świadczą pracę na ich podstawie maksymalnie długo jak się da. Pracodawcy unikają umów na czas nieokreślony. Najważniejszą zmianą jest to, że pracodawca rozwiązując taką umowę za wypowiedzeniem będzie musiał podać przyczynę swojej decyzji i skonsultować ją ze związkami. Jakie są inne zmiany? Poniżej najważniejsze informacje.

  Wykaz zmian w KP na kwiecień 2023 r. - jest podpis Prezydenta RP

  Prezydent RP w dniu 23 marca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Ustawa wprowadza bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami, dalej: KP). Jakie uprawnienia zyskają pracownicy, a jakie obowiązki będą mieli pracodawcy już od kwietnia 2023 r.?