Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skutki używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Korzystanie przez pracowników z własnych samochodów osobowych przy wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz swoich pracodawców jest powszechną praktyką. W takiej sytuacji pracownik oczekuje od pracodawcy refundacji poniesionych kosztów związanych z eksploatacją swojego samochodu na potrzeby firmy, w której jest zatrudniony.

Pracodawca, refundując pracownikowi poniesione przez niego wydatki, chciałby je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy podatkowe przewidują taką możliwość. Jednak istnieją pewne ograniczenia zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Wskazujemy je poniżej. Przedstawiamy również wzór umowy używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zawarcie umowy

Zasady refundacji pracownikowi kosztów eksploatacyjnych używania samochodu pracownika do celów prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej powinny być określone w umowie cywilnoprawnej zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Przepisy nie wymagają, aby umowa ta została zawarta na piśmie. Jednak dla celów dowodowych, zarówno w kontekście potencjalnego sporu pomiędzy stronami umowy (pracownik - pracodawca), jak i w kontekście potencjalnego sporu z organami podatkowymi (pracodawca - urząd skarbowy), zasadne jest sporządzenie takiej umowy na piśmie. Przepisy prawa nie wymagają również szczególnych warunków zawarcia takiej umowy. Jednak praktyka gospodarcza i podatkowa pokazuje, że umowa taka powinna zawierać następujące zapisy.

Po pierwsze - umowa powinna określać, jakiego pojazdu będzie używał pracownik, wraz z podaniem pojemności skokowej silnika (dla celów określenia wysokości limitu za 1 km).

Po drugie - pracownik powinien zobowiązać się w umowie, że będzie używał prywatnego samochodu do celów służbowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po trzecie - pracodawca powinien wyrazić zgodę na używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych lub/i zamiejscowych.

Po czwarte - pracodawca powinien się zobowiązać do refundacji wydatków poniesionych przez pracownika na eksploatację tego samochodu wykorzystywanego przez niego do celów służbowych.

Po piąte - strony umowy powinny określić zasady dokonywania refundacji tych wydatków.

Po szóste - strony umowy muszą określić, w jakim terminie obowiązuje wspomniana umowa oraz sposób jej ewentualnego rozwiązania.

Przykładowy wzór umowy:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika - ryczałt i kilometrówka

Pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem za wykonywane przez niego jazdy lokalne na potrzeby służbowe jedną z dwóch form.

Pierwsza: pracodawca może ustalić stały miesięczny ryczałt pieniężny za wykonywane jazdy lokalne, niezależnie od faktycznie przejechanych przez pracownika kilometrów. Znaczy to, że pracownik może przejechać mniej lub więcej kilometrów, niż to uzgodnił w umowie z pracodawcą, a i tak z tego tytułu otrzyma stałą kwotę.

Druga: pracownik może uzgodnić z pracodawcą, że rozliczenie jazd lokalnych będzie się odbywało nie na podstawie stałego miesięcznego ryczałtu pieniężnego, tylko faktycznie przejechanych przez pracownika kilometrów. W tej sytuacji pracownik będzie zobowiązany do przedstawienia pracodawcy szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu z wyszczególnieniem wykonanych jazd (data wyjazdu, cel wyjazdu, skąd - dokąd jechano, ilość faktycznie przejechanych kilometrów) oraz przemnożeniem faktycznie przejechanych kilometrów przez ustaloną w umowie stawkę za 1 kilometr.

W przypadku wyjazdów zamiejscowych pracownik powinien przedstawić pracodawcy wypełnione polecenie wyjazdu służbowego wraz ze szczegółowo wypełnioną ewidencją przebiegu pojazdu. Kwota, jaką otrzyma pracownik, będzie stanowiła iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów uwidocznionych w ewidencji przebiegu pojazdu oraz uzgodnionej z pracodawcą stawki za 1 kilometr przebiegu.

Jak z tego widać, do rozliczenia się pracownika z pracodawcą w przypadku jazd lokalnych i zamiejscowych, gdzie podstawą rozliczenia jest 1 kilometr faktycznego przebiegu, niezbędne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencji tej nie musi prowadzić jedynie w przypadku jazd lokalnych, gdy pracodawca wypłaca mu stały miesięczny ryczałt pieniężny. Elementy, jakie powinna zawierać ewidencja, określa art. 23 ust. 7 updof i art. 16 ust. 5 updop.

Konsekwencje podatkowe po stronie pracownika

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, na potrzeby zakładu pracy, w jazdach lokalnych jest zwolniony z podatku. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zwolnienie jest ograniczone do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowaniem stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Mając na względzie wymieniony przepis, należy stwierdzić, że możliwość zwolnienia zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania w jazdach lokalnych, na potrzeby zakładu pracy, pojazdu stanowiącego własność pracownika musi więc wynikać wprost z przepisów innych ustaw.

Obecnie zwolnienie obejmuje jedynie pracowników Poczty Polskiej, leśników, jak też pracowników socjalnych w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego ich pracodawcy (zob. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z 13 kwietnia 2007 r., nr 1419/UDD-415/26/07/MP). Dla pozostałych pracowników wypłacony zwrot kosztów używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych będzie u nich stanowić przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zostało potwierdzone w postanowieniach w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku, nr 1419/UDD-415/26/07/MP z 13 kwietnia 2007 r., Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, nr I US XVII/415/87/06 z 3 sierpnia 2006 r., oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu, nr 1427/ZO/415-6/06 z 29 czerwca 2006 r.

Zwrot kosztów używania przez pracowników w jazdach lokalnych, na potrzeby pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowaniem stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w rozporządzeniu o stawkach nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W takim samym zakresie nie stanowi również podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłata pracownikowi zwrotu kosztów eksploatacyjnych samochodu, obliczona na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, nie jest „oskładkowana”, pod warunkiem prowadzenia przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu.


Konsekwencje podatkowe po stronie pracodawcy (przedsiębiorcy)

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 updof). W przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy. Zgodnie z nim kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:
1) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
2) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu
- określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Chodzi tu, dla przypomnienia, o stawkę za 1 km przebiegu samochodu prywatnego w jazdach lokalnych i zamiejscowych, określoną w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanego w dalszej części artykułu „rozporządzeniem o stawkach”.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof kosztem uzyskania przychodów nie są:

poniesione wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik (faktycznie pracownik) jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Powinna ona zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Z treści przywołanych przepisów updof wynika, że zaliczenie ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, gdy:
• pomiędzy danym wydatkiem a przychodami podatnika z prowadzonej działalności gospodarczej występuje związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na osiągane przychody,
• wydatek ten nie został wymieniony w art. 23 ust. 1 updof jako niestanowiący kosztu uzyskania przychodów,
• wydatek ten został udokumentowany prawidłowo wypełnioną ewidencją przebiegu pojazdu.

W świetle przepisów ustawy o pdof wydatki poniesione na rzecz pracownika z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu do celów służbowych są zatem dla podatnika (pracodawcy) kosztem uzyskania przychodów. Są one kosztem tylko do wysokości limitu stanowiącego iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta nie może być jednak wyższa niż określona w § 2 „rozporządzenia o stawkach”. Na jego podstawie koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu (stan prawny na dzień 12 września 2007 r.), które nie mogą być wyższe niż:
1. Dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł.
2. Dla motocykla - 0,2161 zł.
3. Dla motoroweru - 0,1297 zł.

Jeżeli pracodawca wypłaci pracownikowi kwotę wyższą niż wymieniony limit, to nadwyżka ponad ten limit nie będzie stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodów.

Bardzo istotne jest to, że w razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki z tytułu używania samochodu prywatnego przez pracownika nie będą stanowić dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu. Jednocześnie pracodawca musi pamiętać, że dodatkowym warunkiem zaliczenia takich wydatków do kosztów jest potwierdzenie przez niego własnym podpisem, w każdym miesiącu, wpisów do prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu (art. 23 ust. 5 updof).

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku rozliczania się z pracownikiem za jazdy lokalne w formie ryczałtu pieniężnego pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconego ryczałtu stanowiącego nadwyżkę ponad limit wymieniony w § 3 ust. 2 „rozporządzenia o stawkach”. Na podstawie tego przepisu limit ryczałtu nie może przekroczyć:
1) 300 km, gdy pracownik jest zatrudniony w miejscowości liczącej do 100 tys. mieszkańców,
2) 500 km, gdy pracownik jest zatrudniony w miejscowości liczącej od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
3) 700 km, gdy pracownik jest zatrudniony w miejscowości liczącej ponad 700 tys. mieszkańców.

Kwotę ustalonego ryczałtu pracodawca zmniejsza o 1/22 za każdy dzień roboczy nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

PRZYKŁAD

 Pan Adam Kowalski pracuje w firmie X jako dyrektor działu sprzedaży. Firma X zawarła z nim umowę o używaniu jego prywatnego samochodu osobowego na potrzeby firmy. Umowa przewiduje, że rozliczenie jazd lokalnych i zamiejscowych będzie się odbywało na podstawie ewidencji przebiegu przedstawionej firmie X przez pana Adama. Ponieważ samochód pana Adama jest autem luksusowym, a tym samym koszt jego eksploatacji jest wysoki, strony umowy ustaliły, że pan Adam będzie otrzymywał zwrot wydatków eksploatacyjnych w wysokości 1,20 zł za każdy przejechany kilometr. Tak ustalona kwota refundacji kosztów eksploatacji za 1 kilometr jest kwotą wyższą niż określona w „rozporządzeniu o stawkach”, gdzie dla samochodu o pojemności przewyższającej 900 cm3 określono maksymalną stawkę w wysokości 0,7846 za 1 kilometr.

 Pan Adam w sierpniu 2007 r. przejechał w celach służbowych 1354 km. W przedłożonej pracodawcy ewidencji przebiegu dokonał on wyliczenia 1354 km × 1,20 zł = 1624,80 zł. Taką też kwotę wypłaciła mu firma X z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego do celów służbowych. Jednakże kwota stanowiąca nadwyżkę nad kwotę będącą iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za 1 km, określona w rozporządzeniu o stawkach, to jest kwota 0,7846, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 36 updof nie będzie stanowiła dla spółki X kosztów uzyskania przychodów. Będzie natomiast przychodem do opodatkowania u pana Adama. Firma X będzie mogła zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodu jedynie kwotę stanowiącą iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów przez pracownika i kwoty stawki za 1 km. W naszym przypadku będzie to kwota 1062,35 zł (1354 km × 0,7846 zł = 1062,35 zł). Przychodem pana Adama będzie zaś kwota 1624,80 zł. Podstawą wymiaru składek do ZUS (społecznych i zdrowotnej) będzie kwota wypłacona w wysokości przekraczającej limit, czyli 562,45 zł (1624,80 zł - 1062,35 zł).

PRZYKŁAD

Pan Tomasz Nowak pracuje w miejscowości o liczbie mieszkańców do 500 tys. Otrzymuje comiesięczny ryczałt na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy. Ryczałt ustalono w wysokości nieprzekraczającej ustawowego progu, to jest 500 km (miasto do 500 tys. mieszkańców) × 0,7846 = 392,30 zł. Pan Tomasz w lipcu przebywał na urlopie w wymiarze 14 dni. Dlatego za lipiec pracodawca, wypłacając mu ryczałt, dokonał jego pomniejszenia o kwotę stanowiącą 14/22 ryczałtu. Pan Tomasz otrzymał zatem kwotę 142,68 zł, którą pracodawca wyliczył w sposób następujący:

 392,30 zł : 22 = 17,83 zł (zmniejszenie ryczałtu za każdy dzień roboczy nieobecności),

17,83 × 14 dni urlopu = 249,62 zł (łączna kwota zmniejszenia ryczałtu),

392,30 zł - 249,62 zł = 142,68 zł (ryczałt do wypłaty). Kwota wypłaconego ryczałtu nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS (społecznych i zdrowotnej).

Podstawa prawna:
• art. 21 ust. 1 pkt 23b, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 36 i 46, art. 23 ust. 4-5 i ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.,
• § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Praca zdalna i cyberbezpieczeństwo. Wyzwania dla pracodawców w erze pracy na odległość

  W ostatnich latach praca zdalna stała się coraz popularniejsza, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend. Pracownicy coraz częściej pracują z domu lub innego miejsca poza tradycyjnym biurem. Choć praca zdalna ma wiele korzyści, to również stawia przed pracodawcami wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa. 

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy.