Kategorie

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE

Agnieszka Wieczorek
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
inforCMS
Koszty pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE stanowią czasem jeden z istotnych składników kosztu całego przedsięwzięcia. Koszty te mogą stanowić wydatek kwalifikowalny – czyli podlegać dofinansowaniu ze środków UE. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Odpowiadamy na pytanie, jakie elementy wynagrodzenia podlegają dofinansowaniu i jakie zasady muszą zostać spełnione przez organizację-projektodawcę, aby wynagrodzenie personelu projektu mogło zostać dofinansowane. 

W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu zasadniczo dofinansowane mogą być wszystkie składniki wynagrodzenia – w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu – które w organizacjach pozarządowych praktycznie nie występuje – stanowi wydatek kwalifikowalny jedynie wówczas, jeżeli wynika to z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry - ZUS i Płace

W ramach wynagrodzenia personelu nie zostaną dofinansowane wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto nie są kwalifikowalne nagrody jubileuszowe. 

Jeśli ta sama osoba wykonuje zadania w ramach więcej niż jednego projektu, wydatki związane z zaangażowaniem takiej osoby do projektu będą kwalifikowane, pod warunkiem że: 

 • obciążenie wynikające z tego nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 • łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 • zatrudniona osoba prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy) oraz przekazuje ją projektodawcy. 

WAŻNE!

Reklama

Wydatki na wynagrodzenie personelu będą podlegały dofinansowaniu, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u projektodawcy. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu – w tym nagród i premii. 

Warto zaznaczyć, że na dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE można liczyć nie tylko na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, lecz również na wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu. Dofinansowanie w pełnej wysokości przysługuje personelowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

 • pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu,
 • okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (nie oznacza to, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu),
 • zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę (lub innymi dokumentami stanowiącymi podstawę nawiązania stosunku pracy) bądź zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu).

Zobacz również: Wynagrodzenie pracowników fundacji za pracę w weekendy

W przypadku gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem, którego umowa o pracę tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na 1/2 etatu, 1/4 etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu będą podlegały dofinansowaniu, jeśli: 

 • zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika albo opisie stanowiska pracy,
 • zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika, a wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada tej proporcji. 

WAŻNE!

Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może być przedmiotem kontroli. 

Nagrody, dodatki i premie 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte również takie składniki wynagrodzenia personelu jak nagrody (z wyłączeniem wspomnianej już nagrody jubileuszowej) lub premie – jeśli nagrody lub premie: 

 • zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej jednostki, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • zostały wprowadzone w danej jednostce nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
 • potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, 
 • przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z programem Kapitał Ludzki na podstawie stosunku pracy. 

Wydatkami kwalifikowanymi, związanymi z wynagrodzeniem personelu, mogą być również dodatki do wynagrodzeń, jeśli zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia (obejmującego wszystkie jego składniki), z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków – przy czym, w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego projektodawcy personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego 

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego również podlegają dofinansowaniu. Jednak zakwalifikowanie do dofinansowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która to osoba jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji powinny być spełnione również – łącznie – następujące warunki:

Zobacz koniecznie: Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy ponoszone przez przedsiębiorcę

 • musi być to zgodne z przepisami krajowymi – tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy (chyba że przepisy pragmatyk służbowych stanowią odrębnie),
 • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej został precyzyjnie określony,
 • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku zaangażowania osoby stanowiącej personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach projektu wydatki związane z wynagrodzeniem personelu będą kwalifikowalne, jeżeli: 

 • obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu, która może podlegać kontroli,
 • rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy. 

Zaangażowanie personelu na zasadzie samozatrudnienia 

Kwalifikowalne do dofinansowania będzie również wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu. Wysokość wynagrodzenia powinna wówczas wynikać ze szczegółowego budżetu projektu. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie powinno zostać udokumentowane dokumentem księgowym (np. notą obciążeniową).

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

Wymagane jest, aby osoba samozatrudniona, zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu, prowadziła ewidencję godzin i wykonanych czynności w ramach tych zadań lub funkcji.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?