Kategorie

Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock
Do 31 stycznia 2019 r. płatnicy mają obowiązek przekazać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r. W tym roku wszyscy płatnicy, niezależnie od liczby osób, które rozliczają, mają obowiązek złożyć je w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie formy przekazania rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR wprowadziła ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychoraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126). Dotyczą one deklaracji składanych już za 2018 r. Zmiana polega na tym, że wszyscy płatnicy zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego będą musieli przesłać formularze wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, że deklaracje za 2017 r. składane w 2018 r. mogły być jeszcze przekazane w formie dokumentu pisemnego, przez płatników obowiązanych do sporządzenia informacji dla nie więcej niż pięciu podatników. Teraz już takiej możliwości nie ma. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi będzie to skutkowało koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-4R

Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) składają płatnicy będący m.in.:

 • zakładami pracy;
 • organami rentowymi;
 • rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi;
 • podmiotami wymienionymi w art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są to np. jednostki wypłacające świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, areszty śledcze, zakłady karne, płatnicy emerytur i rent z zagranicy, organy zatrudnienia, wojewódzkie urzędy pracy;
 • komornikami sądowymi lub podmiotami niebędącymi następcami prawnymi zakładów pracy, przejmującymi ich zobowiązania wynikające ze stosunków pracy i pokrewnych;
 • podmiotami dokonującymi świadczeń z:

- działalności wykonywanej osobiście (z wyjątkiem działalności duchownych, osiągających przychody z innego tytułu niż umowa o pracę), np. z umowy zlecenia, o dzieło, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bądź rady nadzorczej, na podstawie powołania, z kontraktów menedżerskich,

- praw majątkowych,

- z tytułu umów aktywizacyjnych.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Reklama

Deklarację roczną PIT-4R płatnik składa w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została wysłana w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego.

Za uchybienie terminowi złożenia deklaracji płatnik może zostać ukarany karą grzywny lub pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Minimalna wysokość grzywny może wynieść 750 zł, a maksymalna 20 160 000 zł (art. 54 § 1 w zw. z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego).

Forma przekazania PIT-4R i wersja formularza

Obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna (m.in. bezpośrednio przez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub za pomocą aplikacji współpracującej z programami kadrowo-płacowymi). W rozporządzeniu w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono wzór zarówno deklaracji PIT-4R, jak i PIT-8AR, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W przypadku PIT-4R jest to wersja 8, a PIT-8AR - wersja 7.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8AR

PIT-8AR jest roczną deklaracją o zryczałtowanym podatku dochodowym. Miejsce, forma i termin jej złożenia są takie same jak w przypadku PIT-4R.

Deklarację tę składają podmioty, które w ubiegłym roku były płatnikami podatku zryczałtowanego. Obowiązek złożenia PIT-8AR za 2018 r. dotyczy zatem m.in. podmiotów, które na rzecz osób mających miejsce zamieszkania w Polsce dokonały świadczeń kwalifikowanych do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście, z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł. Ryczałt wynosi 18% przychodu. Chodzi tu o:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,


b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym duże znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego). Nie ma znaczenia, ile takich przychodów w miesiącu/roku pojawiło się od tego samego płatnika. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy/tytułu prawnego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lipca 2016 r., ITPB2/4511-466/16/AB).

Reklama

PIT-8AR składają też pracodawcy, którzy dokonali świadczeń na rzecz byłych pracowników będących emerytami lub rencistami w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Chodzi o świadczenia, które zostały opodatkowane 10% podatkiem zryczałtowanym, gdyż ich łączna wartość przekroczyła w roku podatkowym próg zwolnienia wynoszący 3000 zł.

Były pracownik gazowni, obecnie na rencie, przed świętami otrzymał zapomogę pieniężną przyznaną w kwocie 500 zł. Wcześniej, w lipcu 2018 r. otrzymał z zakładu dofinansowanie do pobytu w sanatorium wysokości 2800 zł. Łączna wartość świadczeń przekroczyła roczny limit o 300 zł (3300 zł - 3000 zł). Zwolnione z podatku dochodowego są bowiem świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub pokrewnym, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Wobec tego od nadwyżki gazownia musiała naliczyć podatek zryczałtowany w kwocie 30 zł (300 zł × 10%). Ryczałt został pobrany ze świadczenia pieniężnego. Gdyby świadczenie miało inną postać niż pieniężna (np. karta przedpłacona, bon towarowy, kosz z artykułami spożywczymi), wówczas płatnik musiałby przed wydaniem świadczenia pobrać podatek od byłego pracownika. Kwotę ryczałtu płatnik wykaże w deklaracji PIT-8AR.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2018 r. wypłacała członkom rady nadzorczej miesięczne należności w wysokości 4,5% minimalnego wynagrodzenia (94,50 zł), które zostało określone w statucie - bez względu na liczbę posiedzeń w danym miesiącu. Spółdzielnia nie zawarła umów z członkami rady, nie są oni również pracownikami spółdzielni. Od tych wynagrodzeń pobierała podatek zryczałtowany 18%. Jednak spółdzielnia powinna obliczać podatek w formie zaliczki, a nie ryczałtu. Kwota 94,50 zł nie jest kwotą jednorazową, lecz przysługuje co miesiąc, a więc przychód za udział w pracach organu jest o wiele wyższy niż 200 zł. Nie należy więc wystawiać deklaracji PIT-8AR, lecz podatek ująć jako zaliczkę w PIT-4R.

Spółka jawna w marcu 2018 r. zawarła ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres jednego tygodnia, na kwotę 180 zł. Wynagrodzenie przysługiwało za wykonanie zadania objętego umową. Spółka pobrała podatek zryczałtowany 18%, tj. 32 zł i wykaże go w deklaracji PIT-8AR za 2018 r.

Podstawa prawna:

● art. 13 pkt 2, pkt 4-9, art. 18, art. 32 ust. 2, art. 35, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5, art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2246),

● art. 3a, art. 12 § 5-6, art. 18 § 1, art. 18a, art. 28, art. 80a § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.800; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244),

● art. 23, art. 54 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2227),

● § 2 ust. 1, § 11 pkt 21-22, § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1106),

● § 1, załącznik 4 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?