Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock
Do 31 stycznia 2019 r. płatnicy mają obowiązek przekazać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r. W tym roku wszyscy płatnicy, niezależnie od liczby osób, które rozliczają, mają obowiązek złożyć je w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie formy przekazania rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR wprowadziła ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychoraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126). Dotyczą one deklaracji składanych już za 2018 r. Zmiana polega na tym, że wszyscy płatnicy zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego będą musieli przesłać formularze wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, że deklaracje za 2017 r. składane w 2018 r. mogły być jeszcze przekazane w formie dokumentu pisemnego, przez płatników obowiązanych do sporządzenia informacji dla nie więcej niż pięciu podatników. Teraz już takiej możliwości nie ma. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi będzie to skutkowało koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-4R

Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) składają płatnicy będący m.in.:

 • zakładami pracy;
 • organami rentowymi;
 • rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi;
 • podmiotami wymienionymi w art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są to np. jednostki wypłacające świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, areszty śledcze, zakłady karne, płatnicy emerytur i rent z zagranicy, organy zatrudnienia, wojewódzkie urzędy pracy;
 • komornikami sądowymi lub podmiotami niebędącymi następcami prawnymi zakładów pracy, przejmującymi ich zobowiązania wynikające ze stosunków pracy i pokrewnych;
 • podmiotami dokonującymi świadczeń z:

- działalności wykonywanej osobiście (z wyjątkiem działalności duchownych, osiągających przychody z innego tytułu niż umowa o pracę), np. z umowy zlecenia, o dzieło, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bądź rady nadzorczej, na podstawie powołania, z kontraktów menedżerskich,

- praw majątkowych,

- z tytułu umów aktywizacyjnych.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację roczną PIT-4R płatnik składa w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została wysłana w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego.

Za uchybienie terminowi złożenia deklaracji płatnik może zostać ukarany karą grzywny lub pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Minimalna wysokość grzywny może wynieść 750 zł, a maksymalna 20 160 000 zł (art. 54 § 1 w zw. z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego).

Forma przekazania PIT-4R i wersja formularza

Obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna (m.in. bezpośrednio przez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub za pomocą aplikacji współpracującej z programami kadrowo-płacowymi). W rozporządzeniu w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono wzór zarówno deklaracji PIT-4R, jak i PIT-8AR, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W przypadku PIT-4R jest to wersja 8, a PIT-8AR - wersja 7.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8AR

PIT-8AR jest roczną deklaracją o zryczałtowanym podatku dochodowym. Miejsce, forma i termin jej złożenia są takie same jak w przypadku PIT-4R.

Deklarację tę składają podmioty, które w ubiegłym roku były płatnikami podatku zryczałtowanego. Obowiązek złożenia PIT-8AR za 2018 r. dotyczy zatem m.in. podmiotów, które na rzecz osób mających miejsce zamieszkania w Polsce dokonały świadczeń kwalifikowanych do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście, z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł. Ryczałt wynosi 18% przychodu. Chodzi tu o:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,


b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym duże znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego). Nie ma znaczenia, ile takich przychodów w miesiącu/roku pojawiło się od tego samego płatnika. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy/tytułu prawnego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lipca 2016 r., ITPB2/4511-466/16/AB).

PIT-8AR składają też pracodawcy, którzy dokonali świadczeń na rzecz byłych pracowników będących emerytami lub rencistami w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Chodzi o świadczenia, które zostały opodatkowane 10% podatkiem zryczałtowanym, gdyż ich łączna wartość przekroczyła w roku podatkowym próg zwolnienia wynoszący 3000 zł.

Były pracownik gazowni, obecnie na rencie, przed świętami otrzymał zapomogę pieniężną przyznaną w kwocie 500 zł. Wcześniej, w lipcu 2018 r. otrzymał z zakładu dofinansowanie do pobytu w sanatorium wysokości 2800 zł. Łączna wartość świadczeń przekroczyła roczny limit o 300 zł (3300 zł - 3000 zł). Zwolnione z podatku dochodowego są bowiem świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub pokrewnym, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Wobec tego od nadwyżki gazownia musiała naliczyć podatek zryczałtowany w kwocie 30 zł (300 zł × 10%). Ryczałt został pobrany ze świadczenia pieniężnego. Gdyby świadczenie miało inną postać niż pieniężna (np. karta przedpłacona, bon towarowy, kosz z artykułami spożywczymi), wówczas płatnik musiałby przed wydaniem świadczenia pobrać podatek od byłego pracownika. Kwotę ryczałtu płatnik wykaże w deklaracji PIT-8AR.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2018 r. wypłacała członkom rady nadzorczej miesięczne należności w wysokości 4,5% minimalnego wynagrodzenia (94,50 zł), które zostało określone w statucie - bez względu na liczbę posiedzeń w danym miesiącu. Spółdzielnia nie zawarła umów z członkami rady, nie są oni również pracownikami spółdzielni. Od tych wynagrodzeń pobierała podatek zryczałtowany 18%. Jednak spółdzielnia powinna obliczać podatek w formie zaliczki, a nie ryczałtu. Kwota 94,50 zł nie jest kwotą jednorazową, lecz przysługuje co miesiąc, a więc przychód za udział w pracach organu jest o wiele wyższy niż 200 zł. Nie należy więc wystawiać deklaracji PIT-8AR, lecz podatek ująć jako zaliczkę w PIT-4R.

Spółka jawna w marcu 2018 r. zawarła ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres jednego tygodnia, na kwotę 180 zł. Wynagrodzenie przysługiwało za wykonanie zadania objętego umową. Spółka pobrała podatek zryczałtowany 18%, tj. 32 zł i wykaże go w deklaracji PIT-8AR za 2018 r.

Podstawa prawna:

● art. 13 pkt 2, pkt 4-9, art. 18, art. 32 ust. 2, art. 35, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5, art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2246),

● art. 3a, art. 12 § 5-6, art. 18 § 1, art. 18a, art. 28, art. 80a § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.800; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244),

● art. 23, art. 54 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2227),

● § 2 ust. 1, § 11 pkt 21-22, § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1106),

● § 1, załącznik 4 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.