REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock
Jak składać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r./ fot. shutterstock

REKLAMA

Do 31 stycznia 2019 r. płatnicy mają obowiązek przekazać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r. W tym roku wszyscy płatnicy, niezależnie od liczby osób, które rozliczają, mają obowiązek złożyć je w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie formy przekazania rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR wprowadziła ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychoraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126). Dotyczą one deklaracji składanych już za 2018 r. Zmiana polega na tym, że wszyscy płatnicy zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego będą musieli przesłać formularze wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, że deklaracje za 2017 r. składane w 2018 r. mogły być jeszcze przekazane w formie dokumentu pisemnego, przez płatników obowiązanych do sporządzenia informacji dla nie więcej niż pięciu podatników. Teraz już takiej możliwości nie ma. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi będzie to skutkowało koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-4R

Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) składają płatnicy będący m.in.:

 • zakładami pracy;
 • organami rentowymi;
 • rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi;
 • podmiotami wymienionymi w art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są to np. jednostki wypłacające świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, areszty śledcze, zakłady karne, płatnicy emerytur i rent z zagranicy, organy zatrudnienia, wojewódzkie urzędy pracy;
 • komornikami sądowymi lub podmiotami niebędącymi następcami prawnymi zakładów pracy, przejmującymi ich zobowiązania wynikające ze stosunków pracy i pokrewnych;
 • podmiotami dokonującymi świadczeń z:

- działalności wykonywanej osobiście (z wyjątkiem działalności duchownych, osiągających przychody z innego tytułu niż umowa o pracę), np. z umowy zlecenia, o dzieło, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bądź rady nadzorczej, na podstawie powołania, z kontraktów menedżerskich,

- praw majątkowych,

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

- z tytułu umów aktywizacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację roczną PIT-4R płatnik składa w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została wysłana w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Za uchybienie terminowi złożenia deklaracji płatnik może zostać ukarany karą grzywny lub pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Minimalna wysokość grzywny może wynieść 750 zł, a maksymalna 20 160 000 zł (art. 54 § 1 w zw. z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego).

Forma przekazania PIT-4R i wersja formularza

Obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna (m.in. bezpośrednio przez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub za pomocą aplikacji współpracującej z programami kadrowo-płacowymi). W rozporządzeniu w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono wzór zarówno deklaracji PIT-4R, jak i PIT-8AR, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W przypadku PIT-4R jest to wersja 8, a PIT-8AR - wersja 7.

Autopromocja

Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r.

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady.

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8AR

PIT-8AR jest roczną deklaracją o zryczałtowanym podatku dochodowym. Miejsce, forma i termin jej złożenia są takie same jak w przypadku PIT-4R.

Deklarację tę składają podmioty, które w ubiegłym roku były płatnikami podatku zryczałtowanego. Obowiązek złożenia PIT-8AR za 2018 r. dotyczy zatem m.in. podmiotów, które na rzecz osób mających miejsce zamieszkania w Polsce dokonały świadczeń kwalifikowanych do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście, z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł. Ryczałt wynosi 18% przychodu. Chodzi tu o:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,


b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym duże znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego). Nie ma znaczenia, ile takich przychodów w miesiącu/roku pojawiło się od tego samego płatnika. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy/tytułu prawnego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lipca 2016 r., ITPB2/4511-466/16/AB).

PIT-8AR składają też pracodawcy, którzy dokonali świadczeń na rzecz byłych pracowników będących emerytami lub rencistami w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Chodzi o świadczenia, które zostały opodatkowane 10% podatkiem zryczałtowanym, gdyż ich łączna wartość przekroczyła w roku podatkowym próg zwolnienia wynoszący 3000 zł.

Były pracownik gazowni, obecnie na rencie, przed świętami otrzymał zapomogę pieniężną przyznaną w kwocie 500 zł. Wcześniej, w lipcu 2018 r. otrzymał z zakładu dofinansowanie do pobytu w sanatorium wysokości 2800 zł. Łączna wartość świadczeń przekroczyła roczny limit o 300 zł (3300 zł - 3000 zł). Zwolnione z podatku dochodowego są bowiem świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub pokrewnym, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Wobec tego od nadwyżki gazownia musiała naliczyć podatek zryczałtowany w kwocie 30 zł (300 zł × 10%). Ryczałt został pobrany ze świadczenia pieniężnego. Gdyby świadczenie miało inną postać niż pieniężna (np. karta przedpłacona, bon towarowy, kosz z artykułami spożywczymi), wówczas płatnik musiałby przed wydaniem świadczenia pobrać podatek od byłego pracownika. Kwotę ryczałtu płatnik wykaże w deklaracji PIT-8AR.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2018 r. wypłacała członkom rady nadzorczej miesięczne należności w wysokości 4,5% minimalnego wynagrodzenia (94,50 zł), które zostało określone w statucie - bez względu na liczbę posiedzeń w danym miesiącu. Spółdzielnia nie zawarła umów z członkami rady, nie są oni również pracownikami spółdzielni. Od tych wynagrodzeń pobierała podatek zryczałtowany 18%. Jednak spółdzielnia powinna obliczać podatek w formie zaliczki, a nie ryczałtu. Kwota 94,50 zł nie jest kwotą jednorazową, lecz przysługuje co miesiąc, a więc przychód za udział w pracach organu jest o wiele wyższy niż 200 zł. Nie należy więc wystawiać deklaracji PIT-8AR, lecz podatek ująć jako zaliczkę w PIT-4R.

Spółka jawna w marcu 2018 r. zawarła ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres jednego tygodnia, na kwotę 180 zł. Wynagrodzenie przysługiwało za wykonanie zadania objętego umową. Spółka pobrała podatek zryczałtowany 18%, tj. 32 zł i wykaże go w deklaracji PIT-8AR za 2018 r.

Podstawa prawna:

● art. 13 pkt 2, pkt 4-9, art. 18, art. 32 ust. 2, art. 35, art. 38 ust. 1a, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 5, art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2246),

● art. 3a, art. 12 § 5-6, art. 18 § 1, art. 18a, art. 28, art. 80a § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.800; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244),

● art. 23, art. 54 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2227),

● § 2 ust. 1, § 11 pkt 21-22, § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1106),

● § 1, załącznik 4 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  Karta Praw Dziecka w Biznesie ma już pierwszych sygnatariuszy!

  20 września 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” pierwsze firmy podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Czym jest ta deklaracja? Do czego zobowiązuje przedsiębiorców? Które firmy zdecydowały się ją podpisać? 

  Programowanie neurolingwistyczne w biznesie i życiu osobistym - przykłady zastosowania. Zmień swoje „oprogramowanie” na nowsze i lepsze!

  Programowanie Neurolingwistyczne, znane jako NLP, to nie tylko skomplikowana nazwa, lecz także potężne narzędzie pozwalające ulepszyć nasz sposób myślenia i komunikowania się. Podobne do programowania komputera, NLP umożliwia nam wpływ na własne "oprogramowanie", otwierając drzwi do większych sukcesów, lepszej efektywności i większej pewności siebie. W rozmowie z ekspertem Markiem Wzorkiem, dowiadujemy się, jakie konkretnie zastosowania ma ta metoda w życiu codziennym oraz biznesie, jakie szanse niesie ze sobą, a także jak ustrzec się przed ewentualnymi nadużyciami. 

  Nowelizacja KPC ważna dla pracowników wchodzi w życie. Co zmieni się 22 września

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca spraw z zakresu prawa pracy wchodzi w życie 22 września 2023 r. Wprowadza ona niewielkie, ale ważne zmiany dotyczące postępowań w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Co zmienia się w przepisach K.p.c.? Kogo dotyczą zmiany? Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  Czy doradcy zawodowi są jeszcze potrzebni? Sztuczna inteligencja rekomenduje ścieżki kariery i pomaga w szukaniu pracy

  Ponad 60 proc. młodych ludzi w wieku 18–25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu braku niezbędnych informacji. Głównie z myślą o nich i osobach ze specjalnymi potrzebami, ale też wypalonych zawodowo i myślących o przebranżowieniu, powstała wykorzystująca zaawansowaną technologię AI platforma, oferująca bezpłatnie możliwość wykonania testu profilującego i udzielająca rekomendacji na temat kierunków kariery. Według danych Jobbli, osoby poniżej 25 lat chętnie wybrałyby pracę wywierającą pozytywny wpływ na środowisko. Aż połowa osób, które dopiero znalazły pierwszą pracę lub właśnie jej szukają obawia się, że w przyszłości w obowiązkach zastąpi ich sztuczna inteligencja. 

  Nowe kierunki zawodowe: Jakie branże rosną na rynku pracy

  Rynek pracy podlega nieustannym zmianom, które wynikają z rozwoju technologii, zmian społecznych i ekonomicznych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany i zautomatyzowany, pojawiają się nowe kierunki zawodowe, które przyciągają uwagę zarówno młodych adeptów kariery, jak i doświadczonych profesjonalistów. 

  Big Data

  Big Data, czyli Wielkie Dane, to termin, który zyskuje coraz większą popularność w dzisiejszym świecie cyfrowym. Ale co dokładnie oznacza ten tajemniczy termin i dlaczego jest tak ważny?

  Tydzień pracy trwa w Polsce 40,4 godz. Polacy na 2. miejscu w UE pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu

  W Polsce przeciętny tydzień pracy trwa 40,4 godziny. Polacy są na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu – podał Eurostat.

  REKLAMA

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia - to wbrew pozorom kontrowersyjne zagadnienie. Są dwie linie orzecznicze, które wskazują, na dwa różne podejścia. Jedno, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podlega szczególnej ochronie i nie jest możliwe wypowiedzenie mu w tym okresie umowy o pracę, drugie, że nauczycielowi na urlopie dla poratowania zdrowia można wypowiedzieć umowę o pracę, m.in. ze względu na zmiany organizacyjne w szkole.

  16 języków Europy. Miłość, sport, biznes. O czym najczęściej rozmawia się w poszczególnych krajach Starego Kontynentu?

  Analiza słownictwa, tweetów i wyszukiwania w Google, obejmująca 16 języków europejskich, wyłoniła najbardziej interesujące tematy dla poszczególnych kultur. Dzięki badaniu Preply wiemy już, które narody najlepiej wyrażają konkretne emocje i jakie podejmują tematy, kto najczęściej rozmawia o jedzeniu i które słownictwo uważane jest za najbardziej „stylowe”.

  REKLAMA