REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Beata Tofiluk
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie - jak jest obecnie - do rąk pracownika. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.

Zmiana w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Autopromocja

Obecnie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy, co do zasady w formie pieniężnej, do rąk pracownika. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 Kodeksu pracy). Taką zgodę pracownik może w każdym czasie wycofać. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub którzy nie są zobowiązani do tworzenia tego regulaminu i nie są objęci układem zbiorowym pracy, nie mogą narzucić pracownikom, aby korzystali z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę, tj. przelewem na rachunek bankowy.

Do 31 grudnia 2018 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia "do rąk pracownika", natomiast wypłata wynagrodzenia w innej formie wymaga pisemnej zgody pracownika lub wprowadzenia regulacji w układzie zbiorowym pracy, który obowiązuje u pracodawcy.

Forma wypłaty wynagrodzenia do 31 grudnia 2018 r.

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie wymieniają wprost innych dopuszczalnych form wypłaty wynagrodzenia za pracę niż do rąk pracownika, jednak praktyka pokazała, że przy spełnieniu powyższych wymagań (tj. uzyskania pisemnej zgody pracownika lub zawarcia właściwego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy) wynagrodzenie może być wypłacane:

 • przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy,
 • przekazem pocztowym.

Wypłata wynagrodzenia w tych przypadkach jest dokonana prawidłowo, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy lub gdy pracownik odbierze przekaz pocztowy w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Wzór zgody pracownika na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Warszawa, 8 października 2018 r.

ZGODA NA PRZEKAZYWANIE WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK BANKOWY

Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy na rachunek bankowy o numerze _____________________________ .

Jan Pracownik

Wzór zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy dotyczący przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

(…) § 11.

Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane pracownikom raz w miesiącu, ostatniego dnia każdego miesiąca, na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez pracownika na piśmie, w terminie 3 dni od zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z wyrokiem SN z 24 września 2003 r. (I PK 324/02, OSNP 2004/18/313):

SN

(…) wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.).

Ponadto pracownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż do jego rąk. Jak stwierdził SN w wyroku z 21 lutego 2002 r. (I PKN 917/00, OSNP 2004/4/61):

SN

(…) pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Zrealizowanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę może nastąpić również poprzez przekazanie tego wynagrodzenia do rąk małżonka pracownika. Dopuszczalne jest to jednak wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pracownika lub na podstawie wyroku sądu. O sądowy nakaz wypłaty wynagrodzenia małżonkowi można wystąpić przy łącznym spełnieniu następujących warunków, tj. gdy:

 • małżonek-pracownik nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, lecz przeznacza swoje wynagrodzenie na zakup alkoholu, gry hazardowe, zakupy niekontrolowane, oraz
 • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (nie został orzeczony rozwód lub separacja).

Nakaz, o którym mowa, zachowuje moc pomimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków zmienić albo uchylić ten nakaz (art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja w zakresie sposobu przekazywania pracownikom wynagrodzenia za pracę ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 Kodeksu pracyzasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zostanie więc odwrócona obecnie obowiązująca reguła dotycząca podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Porównanie regulacji Kodeksu pracy dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę przed zmianą przepisów i po zmianie

Treść przepisu przed zmianą

(do 31 grudnia 2018 r.)

Treść przepisu po zmianie

(od 1 stycznia 2019 r.)

Art. 86. [Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia]

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy w każdym czasie, nie tylko przy nawiązywaniu stosunku pracy, ale też w trakcie zatrudnienia. Podobnie należy uznać, że w każdym czasie pracownik będzie mógł zrezygnować z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie wypłata wynagrodzenia za pracę na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, a wypłata wynagrodzenia "do rąk własnych" będzie mogła nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez pracownika wniosku w tym zakresie.


Pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian, będzie musiał poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

 • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
 • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Nie przewidziano szczególnej formy przekazania takiej informacji - powinno to nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a więc np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesłanie e-mailem, udostępnienie w intranecie itp.

Wzór informacji, jaką należy przekazać do 21 stycznia 2019 r. pracownikom otrzymującym wynagrodzenie do rąk własnych

Miejscowość, data _________________

Pan/Pani ____________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informujemy, że w terminie 7 dni jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany:

1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pani/Pana wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Ponadto wyjaśniamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani nie złoży Pani/Pan wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych, wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych pracownika.

________________

Podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu

Pracownik w terminie 7 dni od dnia otrzymania wskazanej informacji powinien:

 • podać pracodawcy numer rachunku płatniczego, na który wynagrodzenie będzie od tego momentu przekazywane, lub
 • złożyć pracodawcy wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2019 r., do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o rachunku bankowym albo wniosku o wypłacanie wynagrodzenia do ręki, przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Tak samo pracodawca będzie musiał postąpić (wypłacić wynagrodzenie do rąk pracownika), jeżeli pracownik nie dopełni obowiązku dotyczącego wyboru formy wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 5. dnia następnego miesiąca. Trzech pracowników pobiera wynagrodzenia w kasie pracodawcy. Do dnia wypłaty wynagrodzenia pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie w kasie, nie złożyli dyspozycji wypłaty na rachunek bankowy. Pracodawca powinien wypłacić im wynagrodzenie w przyjętym terminie wypłaty i w dotychczasowej formie, czyli w kasie.

Z nowych przepisów, podobnie jak z obecnie obowiązujących, nie wynika zakaz przekazywania części wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy, natomiast pozostałej części do rąk własnych pracownika. Nadal będzie to możliwe. Po zmianach wciąż możliwe będzie przekazywanie pracownikowi wynagrodzenia w całości np. przekazem pocztowym.

Pracownik 3 stycznia 2019 r. złożył pracodawcy wniosek o przekazywanie stałych składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej, przelewem na rachunek bankowy, natomiast składniki zmienne, tj. wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe oraz dodatek za pracę w porze nocnej, chce pobierać w formie gotówkowej - z kasy pracodawcy. Pracodawca musi zastosować się do złożonego przez pracownika wniosku.

Znowelizowane przepisy nie przewidują jednak żadnych sankcji za niewywiązanie się przez pracodawcę do 21 stycznia 2019 r. z obowiązku informacyjnego wobec pracowników otrzymujących wynagrodzenia do rąk własnych ani za niezłożenie przez tych pracowników w ciągu 7 dni od otrzymania od pracodawcy informacji oświadczenia o dalszej formie wypłaty wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt rozporządzenia: Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy CBA

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien wynieść 120%. Z tego względu planowane jest podniesienie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

  Możesz otrzymać 5025 zł na naukę języka, studia podyplomowe, kurs prawa jazdy i inne - rusza nowy program WUP

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I". WUP zachęca: chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli odpowiedź brzmi pozytywnie należy śledzić informacje i przystąpić do rekrutacji, która rusza prawdopodobnie w kwietniu 2024 r. Można otrzymać nawet 5025 zł!

  Działalność socjalna. Wczasy pod gruszą – dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS to najpopularniejsze świadczenie socjalne

  Wczasy pod gruszą to jedna z form działalności socjalnej. Polega na dofinansowaniu wypoczynku pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

  Nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych

  W lutym 2024 r. wydano nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych m.in. w administracji publicznej. Okazuje się, że wciąż istnieje wiele barier proceduralnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i kompetencyjnych, które utrudniają czy wręcz nawet uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) udział w procesach rekrutacyjnych oraz świadczenie pracy w urzędach. Wciąż jest wiele do zrobienia.

  REKLAMA

  Separacja jak rozwód - nie otrzymasz odprawy po zmarłym małżonku

  Czym jest separacja? Jakie są skutki majątkowe separacji? Kto ma prawo do odprawy po śmierci pracownika? Czy mając separację należy się odprawa po zmarłym małżonku? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

  Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

  Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

  Mama 4+ czyli emerytura matczyna w 2024 roku [WYWIAD]

  Mama 4 plus w 2024 roku - to już 5 lat funkcjonowania świadczenia w Polsce. Czy w tym czasie zmieniły się przepisy? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać RSU? Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające do końca lutego, a ile od 1 marca 2024 roku? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Czy na emeryturze matczynej można pracować? Czy ojcowie pobierają emeryturę matczyną? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego Iwoną Kowalską-Matis

  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  REKLAMA

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

  REKLAMA