Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Beata Tofiluk
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie - jak jest obecnie - do rąk pracownika. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.

Zmiana w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Obecnie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy, co do zasady w formie pieniężnej, do rąk pracownika. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 Kodeksu pracy). Taką zgodę pracownik może w każdym czasie wycofać. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub którzy nie są zobowiązani do tworzenia tego regulaminu i nie są objęci układem zbiorowym pracy, nie mogą narzucić pracownikom, aby korzystali z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę, tj. przelewem na rachunek bankowy.

Do 31 grudnia 2018 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia "do rąk pracownika", natomiast wypłata wynagrodzenia w innej formie wymaga pisemnej zgody pracownika lub wprowadzenia regulacji w układzie zbiorowym pracy, który obowiązuje u pracodawcy.

Forma wypłaty wynagrodzenia do 31 grudnia 2018 r.

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie wymieniają wprost innych dopuszczalnych form wypłaty wynagrodzenia za pracę niż do rąk pracownika, jednak praktyka pokazała, że przy spełnieniu powyższych wymagań (tj. uzyskania pisemnej zgody pracownika lub zawarcia właściwego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy) wynagrodzenie może być wypłacane:

 • przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy,
 • przekazem pocztowym.

Wypłata wynagrodzenia w tych przypadkach jest dokonana prawidłowo, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy lub gdy pracownik odbierze przekaz pocztowy w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Wzór zgody pracownika na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Warszawa, 8 października 2018 r.

ZGODA NA PRZEKAZYWANIE WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK BANKOWY

Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy na rachunek bankowy o numerze _____________________________ .

Jan Pracownik

Wzór zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy dotyczący przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

(…) § 11.

Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane pracownikom raz w miesiącu, ostatniego dnia każdego miesiąca, na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez pracownika na piśmie, w terminie 3 dni od zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z wyrokiem SN z 24 września 2003 r. (I PK 324/02, OSNP 2004/18/313):

SN

(…) wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.).

Ponadto pracownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż do jego rąk. Jak stwierdził SN w wyroku z 21 lutego 2002 r. (I PKN 917/00, OSNP 2004/4/61):

SN

(…) pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Zrealizowanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę może nastąpić również poprzez przekazanie tego wynagrodzenia do rąk małżonka pracownika. Dopuszczalne jest to jednak wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pracownika lub na podstawie wyroku sądu. O sądowy nakaz wypłaty wynagrodzenia małżonkowi można wystąpić przy łącznym spełnieniu następujących warunków, tj. gdy:

 • małżonek-pracownik nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, lecz przeznacza swoje wynagrodzenie na zakup alkoholu, gry hazardowe, zakupy niekontrolowane, oraz
 • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (nie został orzeczony rozwód lub separacja).

Nakaz, o którym mowa, zachowuje moc pomimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków zmienić albo uchylić ten nakaz (art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja w zakresie sposobu przekazywania pracownikom wynagrodzenia za pracę ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 Kodeksu pracyzasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zostanie więc odwrócona obecnie obowiązująca reguła dotycząca podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Porównanie regulacji Kodeksu pracy dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę przed zmianą przepisów i po zmianie

Treść przepisu przed zmianą

(do 31 grudnia 2018 r.)

Treść przepisu po zmianie

(od 1 stycznia 2019 r.)

Art. 86. [Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia]

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy w każdym czasie, nie tylko przy nawiązywaniu stosunku pracy, ale też w trakcie zatrudnienia. Podobnie należy uznać, że w każdym czasie pracownik będzie mógł zrezygnować z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie wypłata wynagrodzenia za pracę na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, a wypłata wynagrodzenia "do rąk własnych" będzie mogła nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez pracownika wniosku w tym zakresie.


Pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian, będzie musiał poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

 • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
 • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Nie przewidziano szczególnej formy przekazania takiej informacji - powinno to nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a więc np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesłanie e-mailem, udostępnienie w intranecie itp.

Wzór informacji, jaką należy przekazać do 21 stycznia 2019 r. pracownikom otrzymującym wynagrodzenie do rąk własnych

Miejscowość, data _________________

Pan/Pani ____________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informujemy, że w terminie 7 dni jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany:

1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pani/Pana wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Ponadto wyjaśniamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani nie złoży Pani/Pan wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych, wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych pracownika.

________________

Podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu

Pracownik w terminie 7 dni od dnia otrzymania wskazanej informacji powinien:

 • podać pracodawcy numer rachunku płatniczego, na który wynagrodzenie będzie od tego momentu przekazywane, lub
 • złożyć pracodawcy wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2019 r., do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o rachunku bankowym albo wniosku o wypłacanie wynagrodzenia do ręki, przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Tak samo pracodawca będzie musiał postąpić (wypłacić wynagrodzenie do rąk pracownika), jeżeli pracownik nie dopełni obowiązku dotyczącego wyboru formy wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 5. dnia następnego miesiąca. Trzech pracowników pobiera wynagrodzenia w kasie pracodawcy. Do dnia wypłaty wynagrodzenia pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie w kasie, nie złożyli dyspozycji wypłaty na rachunek bankowy. Pracodawca powinien wypłacić im wynagrodzenie w przyjętym terminie wypłaty i w dotychczasowej formie, czyli w kasie.

Z nowych przepisów, podobnie jak z obecnie obowiązujących, nie wynika zakaz przekazywania części wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy, natomiast pozostałej części do rąk własnych pracownika. Nadal będzie to możliwe. Po zmianach wciąż możliwe będzie przekazywanie pracownikowi wynagrodzenia w całości np. przekazem pocztowym.

Pracownik 3 stycznia 2019 r. złożył pracodawcy wniosek o przekazywanie stałych składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej, przelewem na rachunek bankowy, natomiast składniki zmienne, tj. wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe oraz dodatek za pracę w porze nocnej, chce pobierać w formie gotówkowej - z kasy pracodawcy. Pracodawca musi zastosować się do złożonego przez pracownika wniosku.

Znowelizowane przepisy nie przewidują jednak żadnych sankcji za niewywiązanie się przez pracodawcę do 21 stycznia 2019 r. z obowiązku informacyjnego wobec pracowników otrzymujących wynagrodzenia do rąk własnych ani za niezłożenie przez tych pracowników w ciągu 7 dni od otrzymania od pracodawcy informacji oświadczenia o dalszej formie wypłaty wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak docenić pracownika? Pomogą zmiany w prawie pracy (work-life balance)

  Dzień Doceniania Pracownika. Chociaż metod pozapłacowego wynagradzania zespołów jest dużo, to nowa dyrektywa work-life balance otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.

  E-ZLA dostępne na PUE ZUS

  W związku ze zmianami od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jest zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Co jeśli przedsiębiorca nie ma profilu? ZUS założy go za niego. Nawet jeśli płatnik nie dokończy procesu rejestracji i tak po 24 marca 2023 r. do płatnika będą wysłane elektronicznie przez ZUS PUE –  elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA).

  Czy można wezwać osobę zatrudnioną na pracy zdalnej np. do biura na spotkanie?

  Kwestia wzywania pracownika do biura w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej nie została uregulowana w przepisy Kodeksu pracy. Jednak pracodawca (przełożony) w ramach swoich uprawnień kierowniczych ma prawo wezwać pracownika do wykonywania pracy w biurze, a także polecić mu pracę w każdym innym miejscu, np. udział w spotkaniu odbywającym się w siedzibie kontrahenta albo odbycie podróży służbowej. 

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen – wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023", opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie samodzielnego inwestowania – dodano.

  Płace rosną, ale realna wartość zarobków spada

  W lutym br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne wynagrodzenie zaś w lutym br. w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 13,6% - podał GUS.

  Urlop ojcowski. Co się zmienia w 2023 r.

  Urlop ojcowski to jedno z uprawnień pracowniczych, których dotyczy najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Co zmieniło się w regulacjach dotyczących urlopu ojcowskiego?

  e-ZLA będą przekazywane na profil płatnika składek założony z urzędu przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji

  Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

  Decyzję w sprawie rezygnacji z PPK można w każdej chwili zmienić

  Uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do tego oszczędzania wrócić. Pewne ograniczenia dotyczą osób w wieku 70+.

  Nowy kalkulator wyliczy seniorom emerytury

  Nowy kalkulator emerytalny pozwala obliczyć wysokość emerytury tym osobom, które chcą sprawdzić czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Na platformie internetowej PUE ZUS można porównać, jaka będzie wysokość naszej emerytury, w zależności od momentu, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium!

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – o tym musisz wiedzieć!” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 roku. Polecamy!

  Kontrole firm transportowych z rosyjskim i białoruskim kapitałem

  Inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych służb rozpoczęli kontrole ponad 60 firm transportowych na terenie całego kraju. Sprawdzane są głównie firmy, które prawdopodobnie działają z wykorzystaniem kapitału białoruskiego lub rosyjskiego. Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wziął udział w spotkaniu inaugurującym tę akcję.

  Zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowość w Kodeksie pracy

  Zwolnienie z powodu działania siły wyższej to nowe uprawnienie, jakie przyznaje pracownikom nowelizacja Kodeksu pracy. W jakich przypadkach pracownik będzie mógł zwolnić się z pracy z powodu działania siły wyższej? Przez jaki okres można korzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej? Co to jest siła wyższa?

  Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

  Real-time CSR, czyli nadążyć za konsumentami

  Specjaliści o aktualnych trendach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Podwyżki dla pracowników cywilnych policji

  W ostatnim czasie policjantom udało się uzyskać podwyżki, co spowodowało, że w marcu 2023 r. nie było tak masowych odejść na emeryturę mundurowych jak się tego spodziewano. Niestety sytuacja pracowników cywilnych zatrudnionych w policji również nie jest najlepsza – ich płace są bardzo niskie, a ścieżka kariery zawodowej nie jest uregulowana. Czy będą wreszcie podwyżki dla pracowników cywilnych policji?

  Wyzwania związane z funduszami europejskimi, cyfryzacją i rynkiem pracy

  - Najważniejszym wyzwaniem w tym roku będzie spowodowanie, aby unijne pieniądze z perspektywy finansowej 2021-2027 trafiły do gospodarki, firm, samorządów. Sukcesem będzie też złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o płatność z Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na spotkaniu władz i członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie.

  ZUS ZSWA termin na złożenie

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Jak rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej

  Ewidencja czasu pracy zdalnej. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej przez pracownika, zatem pracodawca samodzielnie określa zasady w tym zakresie. Rejestracja może się odbywać poprzez wysłanie e-maila o rozpoczęciu (zakończeniu) pracy czy telefoniczne zawiadomienie o tym przełożonego. Można też założyć, że potwierdzeniem wykonywania pracy zdalnej jest np. korespondencja e-mailowa lub wykaz zadań zrealizowanych danego dnia.

  Zmiana czasu a wynagrodzenie

  Koniec marca oznacza zmianę czasu z zimowego na letni. Podpowiadamy, czy przesunięcie wskazówek w zegarach ma wpływ na wynagrodzenie.

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe. Czym się różnią? Co dają te ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią? Ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe to dwie zupełnie różne rzeczy, mimo że nazwy brzmią podobnie. Są to niezwykle ważne ubezpieczenia – od opłacania na nie składek uzależnione jest, czy przysługuje zasiłek chorobowy, a także bezpłatne leczenie. Jakie są różnice i co dają oba ubezpieczenia?  

  Polacy nadal zainteresowani emigracją zarobkową

  Zainteresowanie emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ciągu najbliższego roku wyjazd rozważa blisko 17% Polaków, co czwarty nie potrafi zdecydowanie wypowiedzieć się na ten temat, co jest najwyższym odsetkiem od 2015 roku - wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, przygotowanego przez Gi Group.

  Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów

  Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

  17 procent Polaków rozważa emigrację zarobkową

  Niemal 17% osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93% planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

  Eksport rośnie szybciej niż import

  W styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł, tj. o 6,3% i osiągnęła 120,2 mld zł – podał NBP.

  Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.