REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracowników jednostek badawczo-rozwojowych

Jakub Gorut

REKLAMA

Zmiany w zasadach naliczania świadczeń w przypadku usprawiedliwionej nieobecności z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego lub sprawowania opieki dla pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostki badawczo-rozwojowej weszły w życie pod koniec 2010 r. Wprowadziła je ustawa z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym do pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych mają zastosowanie przepisy art. 92 kodeksu pracy oraz przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przed zmianą wprowadzoną w 2010 r. zasady wynagradzania w okresach niezdolności do pracy tej grupy ubezpieczonych regulowała ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, na mocy której za czas choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy zachowywali oni prawo do wynagrodzenia na zasadach obowiązujących pracowników naukowych w szkołach wyższych. Obejmowała ona podmioty, takie jak instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, centralne laboratoria i inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Wynagrodzenie chorobowe

Obecnie pracownikom instytutów badawczo-rozwojowych przysługują: wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych, na ogólnych zasadach przewidzianych dla osób podlegających ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu.

Należy jednak pamiętać, że do okresu 33 dni (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) niezdolności do pracy, przysługujących pracownikowi na mocy kodeksu pracy, należy zaliczyć okresy choroby, za które pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, za okresy niezdolności do pracy przypadające przed 1 października 2010 r. (przykład 1).


PRZYKŁAD 1: Wliczanie do wynagrodzenia chorobowego okresów niezdolności do pracy sprzed 1 października 2010 r.

Pracownik naukowy instytutu badawczego (przed ukończeniem 50. roku życia) był niezdolny do pracy w okresie 19–29 września 2010. Za okres tej niezdolności do pracy zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Pracownik ponownie był niezdolny do pracy w okresie 1–13 listopada 2010 r., a następnie od 17 grudnia 2010 r. aż do chwili obecnej. Pracownikowi – zgodnie z art. 92 k.p. – przysługuje wynagrodzenie za czas choroby w wymiarze 33 dni. W wymiarze tym należy jednak uwzględnić okres niezdolności do pracy przypadający przed 1 października 2010 r.

Do przysługujących pracownikowi 33 dni wynagrodzenia za czas choroby należy zatem wliczyć okresy:

● 19–29 września 2010 r. (11 dni) – prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2010 r.;

● 1–13 listopada 2010 r. (13 dni) – wynagrodzenie za czas choroby przysługujące po zmianie przepisów na mocy art. 92 k.p.;

● 17–25 grudnia 2010 r. (9 dni) – wynagrodzenie za czas choroby przysługujące po zmianie przepisów na mocy art. 92 k.p.

Od 26 grudnia pracownikowi temu przysługuje zasiłek chorobowy. Ponieważ niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie na przełomie roku, od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi nadal przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy zostanie przerwana, w kolejnym okresie pracownikowi będzie przysługiwał nowy okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego, w roku kalendarzowym 2011.


Okres zasiłkowy

W przypadku dłuższej niezdolności do pracy należy pamiętać, że do okresu zasiłkowego należy wliczyć także okresy niezdolności do pracy przypadające przed 1 października 2010 r. Artykuł 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa stanowi jednoznacznie, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Jeżeli pracownik jednostki badawczo-naukowej otrzymał z tytułu usprawiedliwionej nieobecności wynagrodzenie w wymiarze odpowiednim do okresów przewidzianych przepisami ustawy zasiłkowej dla zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, a jest niezdolny do pracy nadal po 30 września 2010 r., to wynagrodzenie za czas choroby ani zasiłek nie przysługuje aż do momentu ponownego nabycia prawa do zasiłku na zasadach wskazanych w ustawie zasiłkowej (przykład 2).

PRZYKŁAD 2: Ustalenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Pracownica naukowa instytutu badawczego urodziła dziecko 22 września 2010 r. Pracodawca udzielił jej urlopu macierzyńskiego w okresie od 22 września do 8 lutego 2011 r.

Za okres od 22 września do 30 września 2010 r. (9 dni) otrzymywała wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Za pozostały okres urlopu macierzyńskiego (od 1 października 2010 r. do 8 lutego 2011 r.) pracownicy przysługiwał zasiłek macierzyński na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie zasiłkowej.

Podstawa zasiłku

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku pracowników zostały określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika, wypłacone na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przed 1 października 2010 r., nie uwzględnia się w wyliczeniu podstawy zasiłku, ponieważ wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiary składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei wynagrodzenie wypłacone na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2010 r., za okres nieobecności w pracy z powodu macierzyństwa lub sprawowania opieki, było podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z czym okresy te powinny być uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku. Należy je traktować tak, jakby były okresami wypłaty wynagrodzenia, a dni nieobecności trzeba traktować tak jak dni świadczenia pracy (przykład 3).


PRZYKŁAD 3: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w okresie przejściowym

Pracownik jednostki badawczej był niezdolny do pracy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w okresie od 3 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r. i otrzymał wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r. pracownik był nieobecny w pracy z tytułu własnej choroby i otrzymał wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie było podstawą składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie pracownikowi temu zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne, od 1 listopada 2010 r. (okres świadczenia trwa nadal).

Płatnik miał obowiązek ustalić podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień tego świadczenia, bez waloryzacji. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres od listopada 2009 r. do października 2010 r.

Z okresu tego uwzględnia się:

● wynagrodzenie za czas pracy za listopad i grudzień 2009 r. (okres świadczenia pracy),

● wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności z powodu sprawowania opieki styczeń i luty 2010 r., ponieważ stanowiło ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

● wynagrodzenie za październik 2010 r. (okres świadczenia pracy).

Natomiast płatnik nie powinien uwzględnić wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby, za okres od kwietnia do września 2010 r., ponieważ nie stanowiło ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.


Przerwy między zasiłkami

Za okres świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa, którego pierwszy dzień przypada 1 października 2010 r. lub później, płatnik ma obowiązek ustalić podstawę zasiłku, nawet jeżeli przerwa pomiędzy poprzednią niezdolnością do pracy a niezdolnością przypadającą po 1 października 2010 r. była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe albo nie było przerwy. Oznacza to, że przepisy art. 43 ustawy zasiłkowej w przypadku ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika naukowego za okres po 1 października 2010 r. nie mają zastosowania. Za okres niezdolności do pracy przed tą datą pracownicy naukowi zachowywali bowiem prawo do wynagrodzenia, a zasiłek im nie przysługiwał. Nie można uznać, że dla konieczności ustalenia podstawy świadczenia konieczna jest trzymiesięczna przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy. Artykuł 43 ustawy zasiłkowej odnosi się do przerwy pomiędzy jednym a drugim zasiłkiem, nie zaś pomiędzy jedną a drugą niezdolnością do pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – Dz.U. nr 96, poz. 620.
 • Art. 12 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1463.
 • Art. 60 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych – Dz.U. nr 159, poz. 993 (obowiązujący do 30 września 2010 r.).

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia

  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia. Co jeszcze może rodzic - pracownik? 

  Do kodeksu pracy wchodzą: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, ołów, kadm, rtęć [nowelizacja]

  Pracodawcy muszą eliminować z miejsca pracy i procesów pracowniczych toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Będą prowadzili odpowiednie zapisy w rejestrach dotyczących tych substancji.

  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  REKLAMA

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  REKLAMA

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 k.p o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  REKLAMA