Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracowników jednostek badawczo-rozwojowych

Jakub Gorut
Zmiany w zasadach naliczania świadczeń w przypadku usprawiedliwionej nieobecności z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego lub sprawowania opieki dla pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostki badawczo-rozwojowej weszły w życie pod koniec 2010 r. Wprowadziła je ustawa z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym do pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych mają zastosowanie przepisy art. 92 kodeksu pracy oraz przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przed zmianą wprowadzoną w 2010 r. zasady wynagradzania w okresach niezdolności do pracy tej grupy ubezpieczonych regulowała ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, na mocy której za czas choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy zachowywali oni prawo do wynagrodzenia na zasadach obowiązujących pracowników naukowych w szkołach wyższych. Obejmowała ona podmioty, takie jak instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, centralne laboratoria i inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Wynagrodzenie chorobowe

Obecnie pracownikom instytutów badawczo-rozwojowych przysługują: wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczeń społecznych, na ogólnych zasadach przewidzianych dla osób podlegających ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu.

Należy jednak pamiętać, że do okresu 33 dni (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) niezdolności do pracy, przysługujących pracownikowi na mocy kodeksu pracy, należy zaliczyć okresy choroby, za które pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, za okresy niezdolności do pracy przypadające przed 1 października 2010 r. (przykład 1).


PRZYKŁAD 1: Wliczanie do wynagrodzenia chorobowego okresów niezdolności do pracy sprzed 1 października 2010 r.

Pracownik naukowy instytutu badawczego (przed ukończeniem 50. roku życia) był niezdolny do pracy w okresie 19–29 września 2010. Za okres tej niezdolności do pracy zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Pracownik ponownie był niezdolny do pracy w okresie 1–13 listopada 2010 r., a następnie od 17 grudnia 2010 r. aż do chwili obecnej. Pracownikowi – zgodnie z art. 92 k.p. – przysługuje wynagrodzenie za czas choroby w wymiarze 33 dni. W wymiarze tym należy jednak uwzględnić okres niezdolności do pracy przypadający przed 1 października 2010 r.

Do przysługujących pracownikowi 33 dni wynagrodzenia za czas choroby należy zatem wliczyć okresy:

● 19–29 września 2010 r. (11 dni) – prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2010 r.;

● 1–13 listopada 2010 r. (13 dni) – wynagrodzenie za czas choroby przysługujące po zmianie przepisów na mocy art. 92 k.p.;

● 17–25 grudnia 2010 r. (9 dni) – wynagrodzenie za czas choroby przysługujące po zmianie przepisów na mocy art. 92 k.p.

Od 26 grudnia pracownikowi temu przysługuje zasiłek chorobowy. Ponieważ niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie na przełomie roku, od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi nadal przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy zostanie przerwana, w kolejnym okresie pracownikowi będzie przysługiwał nowy okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego, w roku kalendarzowym 2011.


Okres zasiłkowy

W przypadku dłuższej niezdolności do pracy należy pamiętać, że do okresu zasiłkowego należy wliczyć także okresy niezdolności do pracy przypadające przed 1 października 2010 r. Artykuł 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa stanowi jednoznacznie, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Jeżeli pracownik jednostki badawczo-naukowej otrzymał z tytułu usprawiedliwionej nieobecności wynagrodzenie w wymiarze odpowiednim do okresów przewidzianych przepisami ustawy zasiłkowej dla zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, a jest niezdolny do pracy nadal po 30 września 2010 r., to wynagrodzenie za czas choroby ani zasiłek nie przysługuje aż do momentu ponownego nabycia prawa do zasiłku na zasadach wskazanych w ustawie zasiłkowej (przykład 2).

PRZYKŁAD 2: Ustalenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Pracownica naukowa instytutu badawczego urodziła dziecko 22 września 2010 r. Pracodawca udzielił jej urlopu macierzyńskiego w okresie od 22 września do 8 lutego 2011 r.

Za okres od 22 września do 30 września 2010 r. (9 dni) otrzymywała wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Za pozostały okres urlopu macierzyńskiego (od 1 października 2010 r. do 8 lutego 2011 r.) pracownicy przysługiwał zasiłek macierzyński na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie zasiłkowej.

Podstawa zasiłku

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku pracowników zostały określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika, wypłacone na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przed 1 października 2010 r., nie uwzględnia się w wyliczeniu podstawy zasiłku, ponieważ wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiary składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei wynagrodzenie wypłacone na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2010 r., za okres nieobecności w pracy z powodu macierzyństwa lub sprawowania opieki, było podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z czym okresy te powinny być uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku. Należy je traktować tak, jakby były okresami wypłaty wynagrodzenia, a dni nieobecności trzeba traktować tak jak dni świadczenia pracy (przykład 3).


PRZYKŁAD 3: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w okresie przejściowym

Pracownik jednostki badawczej był niezdolny do pracy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w okresie od 3 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r. i otrzymał wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r. pracownik był nieobecny w pracy z tytułu własnej choroby i otrzymał wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 60 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Wynagrodzenie to stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie było podstawą składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie pracownikowi temu zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne, od 1 listopada 2010 r. (okres świadczenia trwa nadal).

Płatnik miał obowiązek ustalić podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień tego świadczenia, bez waloryzacji. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres od listopada 2009 r. do października 2010 r.

Z okresu tego uwzględnia się:

● wynagrodzenie za czas pracy za listopad i grudzień 2009 r. (okres świadczenia pracy),

● wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności z powodu sprawowania opieki styczeń i luty 2010 r., ponieważ stanowiło ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

● wynagrodzenie za październik 2010 r. (okres świadczenia pracy).

Natomiast płatnik nie powinien uwzględnić wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby, za okres od kwietnia do września 2010 r., ponieważ nie stanowiło ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.


Przerwy między zasiłkami

Za okres świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa, którego pierwszy dzień przypada 1 października 2010 r. lub później, płatnik ma obowiązek ustalić podstawę zasiłku, nawet jeżeli przerwa pomiędzy poprzednią niezdolnością do pracy a niezdolnością przypadającą po 1 października 2010 r. była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe albo nie było przerwy. Oznacza to, że przepisy art. 43 ustawy zasiłkowej w przypadku ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika naukowego za okres po 1 października 2010 r. nie mają zastosowania. Za okres niezdolności do pracy przed tą datą pracownicy naukowi zachowywali bowiem prawo do wynagrodzenia, a zasiłek im nie przysługiwał. Nie można uznać, że dla konieczności ustalenia podstawy świadczenia konieczna jest trzymiesięczna przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy. Artykuł 43 ustawy zasiłkowej odnosi się do przerwy pomiędzy jednym a drugim zasiłkiem, nie zaś pomiędzy jedną a drugą niezdolnością do pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – Dz.U. nr 96, poz. 620.
 • Art. 12 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1463.
 • Art. 60 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych – Dz.U. nr 159, poz. 993 (obowiązujący do 30 września 2010 r.).

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.