Kategorie

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia 2018

Małgorzata Kowalska
Adwokat w RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii odpowiada za prawną analizę sytuacji rodzinnych i opiekuńczych klientów i przygotowanie oraz realizowanie przyjętej taktyki procesowej. Z sukcesem zakończyła kilkaset spraw rodzinnych i spadkowych, których liczba stale wzrasta.
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia. / fot. Shutterstock
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne od 6 czerwca 2018 r. uległ pewnym modyfikacjom. Nowe uprawnienia dotyczą rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydłużono zasiłek opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych mających ukończone 14 lat z 14 do 30 dni.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - nowe uprawnienie

Od 6 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydłużony został zasiłek opiekuńczy dla niepełnosprawnych dzieci, które ukończyły 14 lat z 14 do 30 dni.

Dotychczas zasiłek opiekuńczy przysługiwał ubezpieczonemu nie dłużej niż przez okres:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do 14 lat i zdrowym dzieckiem do 8 lat oraz
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym chorym członkiem rodziny.

Od 6 czerwca 2018 r. wprowadzony został także zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi do lat 18. Zasiłek ten będzie przysługiwał przez okres 30 dni w roku kalendarzowym w razie konieczności sprawowania opieki m.in. nad:

 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18. roku życia, oraz
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18. roku życia w przypadku:
 1. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 2. pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W przypadku choroby niepełnosprawnego dziecka do lat 14 lub opieki nad dzieckiem do lat 8, gdy rodzic stale opiekujący się tym dzieckiem nie może się nim opiekować ze względu na poród, chorobę lub pobyt w szpitalu, zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach, a więc w ramach 60-dniowego limitu.

Jak prawidłowo ustalić limit wypłaty zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym

O tym, jaki limit dni zasiłku opiekuńczego przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi (lub w pewnych okolicznościach - innemu członkowi rodziny) w danym roku kalendarzowym, decyduje m.in. wiek dziecka, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także czy opieka sprawowana jest nad zdrowym, czy chorym dzieckiem.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami 

Opieka wyłącznie nad dzieckiem niepełnosprawnym

Jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad:

 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 14 lat lub
 • nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 8 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego opiekę nad tym dzieckiem,

wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje na zasadach ogólnych, tj. łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym. Do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego wlicza się także okres pobierania tego zasiłku w wymiarze 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Limit zasiłku opiekuńczego w wymiarze 30 dni należy stosować wówczas, gdy ubezpieczony korzysta z tego zasiłku z tytułu sprawowania opieki wyłącznie nad:

 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, a nie ukończyło 18 lat lub
 • dzieckiem niepełnosprawnym , które ukończyło 8 lat, a nie ukończyło 18 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz chorym dzieckiem w wieku do 14 lat lub zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

W przypadku gdy ubezpieczony w danym roku kalendarzowym sprawuje opiekę nad :

 • dzieckiem niepełnosprawnym oraz
 • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat lub zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat,

zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym. Do limitu 60 dni, za które przysługuje zasiłek, wlicza się także okres pobierania zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. A zatem nowy limit w tym przypadku nie ma zastosowania.

Magda P. w 2018 r. wykorzystała zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 15 lat za 30 dni,

 • dzieckiem w wieku 6 lat za okres 20 dni.

Reklama

Następnie wystąpiła o wypłatę kolejnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat, składając zaświadczenie lekarskie na okres 14 dni. W tym przypadku Magda P. uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego tylko za 10 dni (a nie za 14 dni, wynikające z zaświadczenia lekarskiego), ponieważ do wyczerpania limitu w bieżącym roku tyle jej pozostało [60 dni - (30 dni + 20 dni)] = 10 dni.

Natalia W. wychowuje niepełnosprawną córkę w wieku 17 lat oraz 10-letniego syna. W 2018 r. otrzymała zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym synem za okres 37 dni. Następnie wystąpiła o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 30 dni z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną córką. Natalii W. przysługuje zasiłek opiekuńczy tylko za 23 dni (60 dni - 37 dni), tj. do wykorzystania limitu 60 dni.

Polecamy produkt: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym innym członkiem rodziny

Jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat oraz innym chorym członkiem rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 30 dni w danym roku kalendarzowym.

Do powyższego okresu wlicza się także okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny, który przysługuje przez okres 14 dni.

Reklama

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki (art. 32 ust 2 ustawy zasiłkowej).

Elżbieta K. w 2018 r. otrzymała zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą matką za okres 14 dni kalendarzowych. W tym samym roku wystąpiła o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 17 lat za 20 dni. Elżbiecie K. przysługuje zasiłek opiekuńczy za 16 dni, gdyż do limitu 30 dni wlicza się także wypłacony wcześniej 14-dniowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorą matką.

Małgorzata S. wykorzystała w roku kalendarzowym 30 dni zasiłku opiekuńczego na niepełnosprawnego syna w wieku 16 lat. Następnie złożyła do pracodawcy zaświadczenie lekarskie na opiekę nad 15-letnią chorą córką przez 5 dni. W tym przypadku prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 15-letnią córką nie przysługuje, bowiem limit Małgorzata S. wykorzystała przy opiece nad niepełnosprawnym synem.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 (lub dzieckiem w wieku do lat 8), a także chorym innym członkiem rodziny

W sytuacji gdy ubezpieczony w danym roku kalendarzowym korzysta z zasiłku opiekuńczego z tytułu:

 • sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 oraz
 • innym chorym członkiem rodziny,

zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym, z tym że z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym ubezpieczony może wykorzystać maksymalnie 30 dni zasiłku, a z tytułu opieki nad chorym innym członkiem rodziny nie więcej niż 14 dni.

Kamil O. w 2018 r. otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres 8 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat. Następnie otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres 14 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorą żoną i 18 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem w wieku 15 lat. Kamil O. wystąpił ponownie o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat na okres 21 dni. Zakład pracy dokona wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres 20 dni (60 dni - 8 dni - 14 dni - 18 dni). Za 1 dzień Kamilowi O. zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, ponieważ wykorzystał limit 60 dni zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym.

Jakie są wymagane dokumenty do wypłaty zasiłku na niepełnosprawne dziecko

Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego na niepełnosprawne dziecko

Opieka sprawowana nad:

Dokumenty

chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat

 • zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA oraz
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A

niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do 18 lat w przypadku:

 1. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 2. pobytu w szpitalu lub w innej placówce leczniczej małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem

 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku zawierające: imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko i imię dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie oraz
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z 15A.

Dodatkowo niezbędny jest dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka, tj.:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?