Kategorie

Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek

Joanna Stolarska
Od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. osoby, które pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. prowadziły działalność pozarolniczą w trakcie trwania urlopu wychowawczego, mogą występować do ZUS z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Możliwość ta dotyczy również tych osób, które w obecnej chwili nie prowadzą już działalności lub zawiesiły jej wykonywanie.

Możliwość umorzenia składek na Fundusz Pracy (dalej: FP) dla osób łączących działalność pozarolniczą bądź współpracę przy prowadzeniu działalności z urlopem wychowawczym wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona nowe zapisy do ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (dalej: ustawy), na mocy której przedsiębiorcze matki mogły skutecznie wnioskować o umorzenie składek z tytułu działalności prowadzonej równocześnie z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym. Możliwość ta dotyczyła jednak tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe). Jeżeli chodzi o Fundusz Pracy, który jest funduszem pozaubezpieczeniowym, możliwość umorzenia składek przewidziana była już tylko dla matek pobierających zasiłek macierzyński, pomijała natomiast matki prowadzące działalność w trakcie urlopu wychowawczego. Od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, czyli od 1 lutego 2011 r., ten stan ulega zmianie.

Dla kogo umorzenie

Umorzenie składek na Fundusz Pracy przysługuje płatnikowi składek, który w okresie pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. zgłaszał ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej lub z tytułu współpracy przy takiej działalności i jednocześnie przebywającego na urlopie wychowawczym. Z wnioskiem o umorzenie w trybie wskazanym ustawą występuje zawsze płatnik. Dlatego też o umorzenie może np. wystąpić osoba prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca kryteria wskazane w ustawie. Jeżeli jednak wniosek dotyczy składek należnych za osobę współpracującą, wówczas o umorzenie wnioskuje nie osoba współpracująca, ale płatnik – przedsiębiorca, który zgłaszał ją do ubezpieczeń. Umorzenie składek na Fundusz Pracy przysługuje również wspólnikom spółek cywilnych nieposiadających wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, którzy od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. łączyli działalność w charakterze wspólnika spółki cywilnej z przebywaniem na urlopie wychowawczym. Z możliwości umorzenia składek na FP mogą skorzystać również twórcy i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

O umorzenie należności na Fundusz Pracy zawsze wnioskuje płatnik

O umorzenie składek na FP mogą wnioskować również osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby, które zakończyły już prowadzenie własnej działalności – nawet jeżeli własną firmę zamknęły już wiele lat wstecz.


Co bardzo ważne – i potwierdzone przez Biuro Prasowe ZUS – nowa ustawa nie warunkuje prawa do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy od tego, czy wcześniej był już złożony wniosek o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Tym samym o umorzenie należności Funduszu Pracy mogą występować również ci płatnicy, którzy wcześniej nie występowali o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczyciel oczekuje jednak, że w praktyce większość wniosków dotyczyć będzie jednak osób, którym wcześniej umorzono już składki na ubezpieczenia społeczne, w trybie wskazanym w nowelizacji ustawy systemowej i ustawy – Prawo bankowe z 24 kwietnia 2009 r.

Należności podlegające umorzeniu

Zakres umorzenia przysługującego przedsiębiorcy uzależniony jest od tego, czy składki na FP zostały już opłacone czy też nie.

Jeżeli składki nie były w ogóle opłacone, umorzeniu podlegać będzie zarówno należność główna, z tytułu nieopłaconych składek, jak i należne od umorzonych składek odsetki oraz opłata prolongacyjna – również w części odpowiadającej umorzonej należności.

Z kolei w sytuacji, w której płatnik opłacił już składki na Fundusz Pracy za okres wskazany w ustawie, umorzeniu podlegają wyłącznie pobrane przez ZUS odsetki za zwłokę, jeżeli płatności dokonano po terminie.

Umorzeniu na nowych zasadach nie podlegają:

 • opłacone składki na Fundusz Pracy,
 • koszty egzekucyjne, powstałe w związku z dochodzeniem należności z tytułu składek na FP, należnych za okres podlegający umorzeniu,
 • koszty upomnienia powstałe za okres, w którym składki podlegają umorzeniu,
 • opłata prolongacyjna opłacona w ramach układu ratalnego.

Jak wynika z przepisów nowelizacji, na żadną ulgę ani umorzenie nie mogą zatem liczyć tylko te osoby, które rzetelnie, terminowo i w prawidłowej wysokości regulowały składki na Fundusz Pracy. W ich przypadku nie zostaną umorzone ani same składki – ustawa dotyczy bowiem składek nieopłaconych, ani odsetki – te bowiem ze względu na terminowość wpłat nie zostały naliczone.

Zwrot nadpłaty

Jeżeli w wyniku umorzenia kwoty pobranych przez ZUS odsetek, po ponownym rozliczeniu konta płatnika okaże się, że na koncie tym widnieje nadpłata, ZUS w pierwszej kolejności zaliczy ją na poczet zaległych lub bieżących składek na Fundusz Pracy, a jeżeli płatnik nadal prowadzi działalność – na poczet przyszłych składek na ten fundusz. Dopiero po stwierdzeniu, że na koncie nie figurują żadne zaległości, brak jest bieżących należności na FP i nie powstaną przyszłe, nadpłata będzie zwracana płatnikowi w formie pieniężnej. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych lub przyszłych składek, jak również jej zwrot, nie wymaga składania odrębnego wniosku, bo ZUS będzie go dokonywał z mocy ustawy. Ewentualnego zwrotu nadpłaty ZUS będzie dokonywał w gotówce – na podstawie przekazu pocztowego bądź na wskazany przez płatnika rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy na dokonanie zwrotu ZUS ma aż pięć lat od dnia wejścia w życie ustawy.


Terminy

Umorzenie składek na FP może nastąpić wyłącznie na wniosek płatnika. Wniosek może być złożony w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów, czyli od 1 lutego 2011 r. – a zatem od 1 lutego 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. włącznie. Wnioski można składać w jednostce organizacyjnej ZUS (decyduje data wpływu) bądź przesyłać pocztą (decyduje data nadania na stemplu pocztowym). Dotrzymanie terminu jest bardzo istotne, ponieważ ustawa nie przewiduje możliwości jego przywrócenia. Jeżeli osoba spełniająca kryteria przewidziane do umorzenia składek na FP spóźni się z wnioskiem, ZUS odmówi umorzenia składek.

Ustawa nie przewiduje możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku. Wnioski nieterminowe będą rozpatrywane odmownie

Wnioski, które wpłynęły do ZUS przed 1 lutego 2011 r., a zatem przed wejściem w życie ustawy, są przez organ traktowane jako złożone w terminie i rozpatrywane zwykłym trybem. Jeżeli w toku postępowania pojawi się wątpliwość, czy wniosek dotyczy umorzenia w trybie ustawy abolicyjnej, czy też umorzenia na zasadach ogólnych, wskazanych w art. 28 oraz art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS wystąpi do płatnika z prośbą o doprecyzowanie wniosku i wskazanie, w jakim trybie wnioskuje on o umorzenie składek na FP.

Przypadki szczególne

Zadłużeni płatnicy, którzy spłacają zaległości na mocy zawartego z ZUS układu ratalnego, obejmującego również należności wskazane w ustawie, zostaną przez Zakład pisemnie poinformowani o możliwości złożenia wniosku o umorzenie części zadłużenia – składek na Fundusz Pracy, za okresy wskazane w ustawie. Jeżeli płatnik z takim wnioskiem wystąpi, umowa, na mocy której zawarty został układ ratalny, zostanie aneksowana, z uwzględnieniem umorzenia części zadłużenia.

W odniesieniu do płatników, wobec których zawieszono postępowanie egzekucyjne, obejmujące należności z tytułu składek na Fundusz Pracy, lub też organ nie wszczął jeszcze egzekucji, zawieszone postępowania nie zostaną podjęte, a nowe nie będą wszczynane w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W tym czasie płatnik ma czas, aby wystąpić o umorzenie składek na FP, za okres wskazany w ustawie.

Podstawa prawna

 • Art. 8 i 9 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 257, poz. 1725.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe – Dz.U. nr 71, poz. 609; ost. zm. Dz.U z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 28 i 32 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
148,20 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.