Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć zwracaną byłemu zleceniobiorcy nadpłatę składek

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zleceniobiorca nie poinformował nas, że podjął pracę. Jest to emeryt, który pracuje u nas cyklicznie na umowę zlecenia od 2009 r. Przysługują mu 50% koszty uzyskania – świadczy pracę w zakresie usług twórców i wykonawców. W 2010 r. zleceniobiorca poinformował mnie, że od sierpnia 2009 r. pracuje również na podstawie umowy o pracę i zarabia miesięcznie 1400 zł. W tym czasie pracował dla nas na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres od sierpnia do grudnia 2009 r., a później na okres od stycznia do czerwca 2010 r. Za każdą z tych umów otrzymywał miesięcznie po 1100 zł. Jesteśmy jednostką budżetową, zatem, niesłusznie ponosząc koszty tego zlecenia od sierpnia 2009 r. (składki), naruszyłam dyscyplinę finansów publicznych. Po korektach dokumentów do ZUS okazało się, że pracownikowi przysługuje do zwrotu miesięcznie 123,86 zł składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nie chciał ich dobrowolnie opłacać) oraz do dopłaty 11,16 zł składki zdrowotnej za 5 miesięcy 2009 r. oraz za 6 miesięcy 2010 r. Jak wypłacić wyrównanie za 2009 r. i 2010 r.? Czy od tej różnicy liczyć 50% koszty uzyskania?

Powinni Państwo zwrócić byłemu zleceniobiorcy nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, w części finansowanej przez zleceniobiorcę, po pomniejszeniu o niedopłatę składki zdrowotnej. Zwrot nadpłaty składek emerytalnej i rentowej będzie stanowił przychód z działalności wykonywanej osobiście w 2011 r. Nie należy opłacać od niego składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, ale podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. tak, jak dochód ze zlecenia, z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania.

UZASADNIENIE

Umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, zdrowotnego oraz wypadkowego (od 1 stycznia 2010 r. obowiązek ubezpieczenia wypadkowego nie zależy od miejsca wykonywania pracy). Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne. Takie zasady obejmowania ubezpieczeniami obowiązują jednak w czasie, gdy umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń.

W razie gdy zleceniobiorca równocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a podstawą wymiaru składek na jego ubezpieczenia społeczne z tytułu tego zatrudnienia jest kwota nie niższa od minimalnego wynagrodzenia, umowa zlecenia jest objęta tylko obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a ubezpieczenia społeczne są dobrowolne. Natomiast jeśli taki zleceniobiorca jest uprawniony do emerytury, to umowa zlecenia nie stanowi dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych również wtedy, gdy podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.

WAŻNE!

Emeryt, który równocześnie pracuje na umowę o pracę i umowę zlecenia, zawsze obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.


W związku z tym, po uzyskaniu informacji od zleceniobiorcy – emeryta, że zawarte z nim umowy zlecenia nie były tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ze względu na trwające zatrudnienie w ramach umowy o pracę, muszą Państwo skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. imienne raporty miesięczne oraz zbiorcze deklaracje, a także rozliczyć kwoty nadpłaty składek powstałych w wyniku tych korekt.

W opisanym przypadku, w związku z błędnym zgłoszeniem zleceniobiorcy do ubezpieczeń powstała nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i ubezpieczonego, a także składek na ubezpieczenie wypadkowe, FP i FGŚP, finansowanych przez płatnika. Z kolei na koncie ubezpieczenia zdrowotnego powstała niedopłata. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się pomniejszając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne o kwoty składek na te ubezpieczenia w części finansowanej przez ubezpieczonego. Zatem podstawa wymiaru składki zdrowotnej została pomniejszona o niesłusznie potrącone z dochodu zleceniobiorcy składki: emerytalną i rentową.

Niedopłatę składki zdrowotnej muszą Państwo wpłacić na konto ZUS wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, które finansuje płatnik. Natomiast nadpłatę składek na ubezpieczenia społeczne należy zwrócić zleceniobiorcy w tej części, którą on sfinansował i która została mu wcześniej potrącona z wynagrodzenia. Kwota nadpłaty do zwrotu powinna być jednak pomniejszona o niedopłatę składki zdrowotnej (bez odsetek). Składkę tę w całości finansuje bowiem ubezpieczony, a nie płatnik.

Od zwrotu nadpłaty składek nie należy pobierać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Należy natomiast odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wynika to z tego, że w 2009 r. i w 2010 r. zleceniodawca odliczył od przychodu wykonawcy zlecenia nienależne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaniżając tym samym podstawę opodatkowania oraz kwotę zaliczki na podatek. Stąd wystąpiła również niedopłata podatku dochodowego. Jednak wyrównanie podatku nie wiąże się z korygowaniem imiennej informacji PIT-11 za 2009 r. ani 2010 r. (jeśli już została sporządzona). Zleceniobiorca nie musi również poprawiać swojego zeznania podatkowego za te lata. Kwota nadpłaty składek emerytalnej i rentowej (przed odliczeniem niedopłaty składki zdrowotnej) stanowi przychód zleceniobiorcy w roku, w którym nastąpi faktyczny jej zwrot. Zaliczkę na podatek, według stawki podatku z roku otrzymania przychodu (zwrotu nadpłaty) zleceniodawca musi obliczyć i potrącić na ogólnych zasadach, tak jak przy przychodzie z działalności wykonywanej osobiście. Źródło przychodu nie uległo bowiem zmianie. Taka wypłata pozostaje w bezpośrednim związku z łączącym strony stosunkiem cywilnoprawnym.

Koszty uzyskania przychodów z wykonywania umowy zlecenia przysługują podatnikowi w normie procentowej wynoszącej 20% przychodu pomniejszonego o pobrane przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak w przypadku korzystania przez podatnika – twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami koszty te stanowią 50% uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty we właściwej wysokości (20% lub 50%) należy również stosować przy rozliczaniu zwrotu nadpłaty składek z podatku dochodowego. Oznacza to, że mogą Państwo zastosować wyższe koszty autorskie (50%), mimo że zwrot składek jest rozliczany po ustaniu umowy zlecenia, z tytułu której przysługują koszty w tej wysokości. Gdyby bowiem uprzednio składki do ZUS były prawidłowo naliczone, to zleceniodawca również zastosowałby koszty w wysokości 50%. W tej sytuacji chodzi tylko o skorygowanie podatku, natomiast nie zmienił się przedmiot umowy i efekt prac w postaci utworu.


Zaliczka na podatek od przychodów z umowy zlecenia jest pomniejszana o część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. W sytuacji gdy podatek jest naliczany od zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, podatek ten należy obniżyć o różnicę między składką zdrowotną odliczoną od zaliczki przed korektą a składką podlegającą odliczeniu po korekcie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po korekcie została podwyższona, dlatego również wyższa jest kwota składki podlegająca odliczeniu od zaliczki). Do wypłaty pozostanie zleceniobiorcy kwota nadpłaty składek emerytalnej i rentowej pomniejszona o zaliczkę na podatek oraz o niedopłatę składki zdrowotnej.

Jeśli dokonają Państwo zwrotu nadpłaty składek w 2011 r., na początku 2012 r. należy sporządzić informację PIT-11 o wysokości przychodu i pobranej zaliczce i przekazać ją do końca lutego 2012 r. zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu.

Z pytania wynika, że nadpłata składki emerytalnej i rentowej (chorobowej nie było) w stosunku miesięcznym wynosi 123,86 zł (1100 zł x 11,26%). Za 11 miesięcy (5 miesięcy 2009 r. i 6 miesięcy 2010 r.) nadpłata wynosi 1362,46 zł (123,86 zł x 11 miesięcy). Z kolei niedopłata składki zdrowotnej to 11,16 zł miesięcznie, a za cały okres – 122,76 zł. Różnica między składkami zdrowotnymi podlegającymi odliczeniu od podatku przed i po korekcie to kwota 105,59 zł (inaczej: 1362,46 zł x 7,75%). Załóżmy, że zwrot tych należności nastąpi w 2011 r. Rozliczenia powinny przebiegać następująco:

 • koszty uzyskania przychodów: 1362,46 zł x 50% = 681,23 zł,
 • podstawa opodatkowania: 1362,46 zł – 681,23 zł = 681,23 zł; po zaokrągleniu 681 zł,
 • zaliczka do urzędu skarbowego: 681 zł x 18% = 122,58 zł; 122,58 zł – 105,59 zł = 16,99 zł; po zaokrągleniu 17 zł,
 • do wypłaty dla zleceniobiorcy: 1362,46 zł – 17 zł – 122,76 zł (niedopłata składki zdrowotnej) = 1222,70 zł.

Podstawa prawna

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 81 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 9 pkt 3, pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.