REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć zwracaną byłemu zleceniobiorcy nadpłatę składek

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zleceniobiorca nie poinformował nas, że podjął pracę. Jest to emeryt, który pracuje u nas cyklicznie na umowę zlecenia od 2009 r. Przysługują mu 50% koszty uzyskania – świadczy pracę w zakresie usług twórców i wykonawców. W 2010 r. zleceniobiorca poinformował mnie, że od sierpnia 2009 r. pracuje również na podstawie umowy o pracę i zarabia miesięcznie 1400 zł. W tym czasie pracował dla nas na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres od sierpnia do grudnia 2009 r., a później na okres od stycznia do czerwca 2010 r. Za każdą z tych umów otrzymywał miesięcznie po 1100 zł. Jesteśmy jednostką budżetową, zatem, niesłusznie ponosząc koszty tego zlecenia od sierpnia 2009 r. (składki), naruszyłam dyscyplinę finansów publicznych. Po korektach dokumentów do ZUS okazało się, że pracownikowi przysługuje do zwrotu miesięcznie 123,86 zł składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nie chciał ich dobrowolnie opłacać) oraz do dopłaty 11,16 zł składki zdrowotnej za 5 miesięcy 2009 r. oraz za 6 miesięcy 2010 r. Jak wypłacić wyrównanie za 2009 r. i 2010 r.? Czy od tej różnicy liczyć 50% koszty uzyskania?

Powinni Państwo zwrócić byłemu zleceniobiorcy nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, w części finansowanej przez zleceniobiorcę, po pomniejszeniu o niedopłatę składki zdrowotnej. Zwrot nadpłaty składek emerytalnej i rentowej będzie stanowił przychód z działalności wykonywanej osobiście w 2011 r. Nie należy opłacać od niego składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, ale podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. tak, jak dochód ze zlecenia, z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania.

UZASADNIENIE

Umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, zdrowotnego oraz wypadkowego (od 1 stycznia 2010 r. obowiązek ubezpieczenia wypadkowego nie zależy od miejsca wykonywania pracy). Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne. Takie zasady obejmowania ubezpieczeniami obowiązują jednak w czasie, gdy umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń.

W razie gdy zleceniobiorca równocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a podstawą wymiaru składek na jego ubezpieczenia społeczne z tytułu tego zatrudnienia jest kwota nie niższa od minimalnego wynagrodzenia, umowa zlecenia jest objęta tylko obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a ubezpieczenia społeczne są dobrowolne. Natomiast jeśli taki zleceniobiorca jest uprawniony do emerytury, to umowa zlecenia nie stanowi dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych również wtedy, gdy podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

WAŻNE!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emeryt, który równocześnie pracuje na umowę o pracę i umowę zlecenia, zawsze obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.


W związku z tym, po uzyskaniu informacji od zleceniobiorcy – emeryta, że zawarte z nim umowy zlecenia nie były tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ze względu na trwające zatrudnienie w ramach umowy o pracę, muszą Państwo skorygować dokumenty rozliczeniowe, tj. imienne raporty miesięczne oraz zbiorcze deklaracje, a także rozliczyć kwoty nadpłaty składek powstałych w wyniku tych korekt.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

W opisanym przypadku, w związku z błędnym zgłoszeniem zleceniobiorcy do ubezpieczeń powstała nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i ubezpieczonego, a także składek na ubezpieczenie wypadkowe, FP i FGŚP, finansowanych przez płatnika. Z kolei na koncie ubezpieczenia zdrowotnego powstała niedopłata. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się pomniejszając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne o kwoty składek na te ubezpieczenia w części finansowanej przez ubezpieczonego. Zatem podstawa wymiaru składki zdrowotnej została pomniejszona o niesłusznie potrącone z dochodu zleceniobiorcy składki: emerytalną i rentową.

Niedopłatę składki zdrowotnej muszą Państwo wpłacić na konto ZUS wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, które finansuje płatnik. Natomiast nadpłatę składek na ubezpieczenia społeczne należy zwrócić zleceniobiorcy w tej części, którą on sfinansował i która została mu wcześniej potrącona z wynagrodzenia. Kwota nadpłaty do zwrotu powinna być jednak pomniejszona o niedopłatę składki zdrowotnej (bez odsetek). Składkę tę w całości finansuje bowiem ubezpieczony, a nie płatnik.

Autopromocja

Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r.

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady.

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Od zwrotu nadpłaty składek nie należy pobierać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Należy natomiast odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wynika to z tego, że w 2009 r. i w 2010 r. zleceniodawca odliczył od przychodu wykonawcy zlecenia nienależne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaniżając tym samym podstawę opodatkowania oraz kwotę zaliczki na podatek. Stąd wystąpiła również niedopłata podatku dochodowego. Jednak wyrównanie podatku nie wiąże się z korygowaniem imiennej informacji PIT-11 za 2009 r. ani 2010 r. (jeśli już została sporządzona). Zleceniobiorca nie musi również poprawiać swojego zeznania podatkowego za te lata. Kwota nadpłaty składek emerytalnej i rentowej (przed odliczeniem niedopłaty składki zdrowotnej) stanowi przychód zleceniobiorcy w roku, w którym nastąpi faktyczny jej zwrot. Zaliczkę na podatek, według stawki podatku z roku otrzymania przychodu (zwrotu nadpłaty) zleceniodawca musi obliczyć i potrącić na ogólnych zasadach, tak jak przy przychodzie z działalności wykonywanej osobiście. Źródło przychodu nie uległo bowiem zmianie. Taka wypłata pozostaje w bezpośrednim związku z łączącym strony stosunkiem cywilnoprawnym.

Koszty uzyskania przychodów z wykonywania umowy zlecenia przysługują podatnikowi w normie procentowej wynoszącej 20% przychodu pomniejszonego o pobrane przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak w przypadku korzystania przez podatnika – twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami koszty te stanowią 50% uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty we właściwej wysokości (20% lub 50%) należy również stosować przy rozliczaniu zwrotu nadpłaty składek z podatku dochodowego. Oznacza to, że mogą Państwo zastosować wyższe koszty autorskie (50%), mimo że zwrot składek jest rozliczany po ustaniu umowy zlecenia, z tytułu której przysługują koszty w tej wysokości. Gdyby bowiem uprzednio składki do ZUS były prawidłowo naliczone, to zleceniodawca również zastosowałby koszty w wysokości 50%. W tej sytuacji chodzi tylko o skorygowanie podatku, natomiast nie zmienił się przedmiot umowy i efekt prac w postaci utworu.


Zaliczka na podatek od przychodów z umowy zlecenia jest pomniejszana o część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. W sytuacji gdy podatek jest naliczany od zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, podatek ten należy obniżyć o różnicę między składką zdrowotną odliczoną od zaliczki przed korektą a składką podlegającą odliczeniu po korekcie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne po korekcie została podwyższona, dlatego również wyższa jest kwota składki podlegająca odliczeniu od zaliczki). Do wypłaty pozostanie zleceniobiorcy kwota nadpłaty składek emerytalnej i rentowej pomniejszona o zaliczkę na podatek oraz o niedopłatę składki zdrowotnej.

Jeśli dokonają Państwo zwrotu nadpłaty składek w 2011 r., na początku 2012 r. należy sporządzić informację PIT-11 o wysokości przychodu i pobranej zaliczce i przekazać ją do końca lutego 2012 r. zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu.

Z pytania wynika, że nadpłata składki emerytalnej i rentowej (chorobowej nie było) w stosunku miesięcznym wynosi 123,86 zł (1100 zł x 11,26%). Za 11 miesięcy (5 miesięcy 2009 r. i 6 miesięcy 2010 r.) nadpłata wynosi 1362,46 zł (123,86 zł x 11 miesięcy). Z kolei niedopłata składki zdrowotnej to 11,16 zł miesięcznie, a za cały okres – 122,76 zł. Różnica między składkami zdrowotnymi podlegającymi odliczeniu od podatku przed i po korekcie to kwota 105,59 zł (inaczej: 1362,46 zł x 7,75%). Załóżmy, że zwrot tych należności nastąpi w 2011 r. Rozliczenia powinny przebiegać następująco:

 • koszty uzyskania przychodów: 1362,46 zł x 50% = 681,23 zł,
 • podstawa opodatkowania: 1362,46 zł – 681,23 zł = 681,23 zł; po zaokrągleniu 681 zł,
 • zaliczka do urzędu skarbowego: 681 zł x 18% = 122,58 zł; 122,58 zł – 105,59 zł = 16,99 zł; po zaokrągleniu 17 zł,
 • do wypłaty dla zleceniobiorcy: 1362,46 zł – 17 zł – 122,76 zł (niedopłata składki zdrowotnej) = 1222,70 zł.

Podstawa prawna

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 81 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 9 pkt 3, pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy, ale nie dla wszystkich. Dla których branż?

  Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, w perspektywie dekady, jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach. Skrócenie zaś tygodnia pracy będzie bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe w usługach publicznych, zwłaszcza w służbie zdrowia oraz w wielu sektorach przemysłu, budownictwa i handlu. 

  Cyberbezpieczeństwo. Co dziesiąty pracownik używa tego samego hasła ponad piętnaście razy

  84% firm korzysta z menedżerów haseł, ale mimo to 54% pracowników zapisuje je również w plikach tekstowych na komputerze. Co więcej, prawie 90% używa tego samego hasła wielokrotnie. Hakerzy atakują nie tylko duże firmy. 58% ataków dotyka firmy zatrudniające mniej niż tysiąc pracowników.

  Szukasz pracy w Łodzi i okolicach? Zobacz aktualne oferty!

  Praca w Łodzi. Stopa bezrobocia w Łódzkiem jest na poziomie 5,5 proc., zaś w samej Łodzi – 4,5 proc. Gdzie obecnie brakuje pracowników? Jakie benefity oferują firmy, aby zachęcić do pracy właśnie u nich? 

  Kto obiecuje pracownikom najwyższe zarobki? Który komitet wyborczy?

  Większość ogólnopolskich komitetów wyborczych w swoich programach przedstawia propozycje dotyczące polskiego systemu podatkowego. Eksperci sprawdzili, ile zarobiliby pracownicy, gdyby w życie weszły zmiany proponowane przez komitety wyborcze PiS, KO, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

  REKLAMA

  Cyfryzacja. Sześć na dziesięć polskich firm używa elektronicznych dokumentów, ale większość nie rezygnuje z papieru

  Polskie firmy coraz częściej wdrażają nowoczesne rozwiązania usprawniające ich pracę, ale cyfryzacja biznesu w większości przypadków nadal nie obejmuje całej organizacji. 59 proc. firm wykorzystuje w codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, jednak tylko 27 proc. scyfryzowało wszystkie obszary swojej działalności. 54 proc. ankietowanych nie widzi potrzeby wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, 28 proc. wskazuje na zbyt wysokie koszty działania, a 17 proc. na niewystarczające wewnętrzne zasoby IT. 

  Praca cudzoziemców. MRiPS o niedoborach kadrowych i napływie cudzoziemców na rynek pracy

  Nasz rynek pracy od lat boryka się z niedoborami kadrowymi i dlatego napływ cudzoziemców nie powoduje wzrostu bezrobocia wśród Polaków – podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przekłamań dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce, które uderzają przede wszystkim w uczciwych pracodawców. Kłamliwa i pozbawiona merytoryki narracja opozycji powoduje – twierdzi resort Marleny Maląg – że wiele branż dotknie problem braku pracowników.

  Czy za studenta płaci się składki na ZUS

  Studenci szukają pracy nie tylko w wakacje, które właśnie kończą, ale i w trakcie roku akademickiego. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy. 

  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  REKLAMA

  SoDA Conference 2023: Jakie wyzwania czekają polski sektor IT w 2024 roku

  Nowe wyzwania i pojawiające się możliwości to „stałe” elementy w niezwykle zmiennym świecie biznesu, a sektor technologiczny nie jest w tym odosobniony. Po stronie wyzwań należy wskazać przede wszystkim czynniki ekonomiczne i geopolityczne, ale również wspomniana AI, budząca też obawy wśród pracowników. W jaki optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT? Jak adaptować się do zmian? Gdzie szukać nowych możliwości na zbudowanie solidnego i konkurencyjnego biznesu IT? Te oraz wiele innych tematów będzie omawianych już na początku października, podczas zbliżającej się SoDA Conference 2023.

  Działalność gospodarcza a rynek pracy: Jak przedsiębiorczość wpływa na zatrudnienie

  Rynek pracy i działalność gospodarcza są nierozerwalnie związane ze sobą. Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu wzrostu gospodarczego i kształtowaniu struktury rynku pracy. 

  REKLAMA