Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PPK 2020 - nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2020 r.

Aneta Olędzka
PPK 2020 - nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2020 r. /fot. shutterstock
PPK 2020 - nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2020 r. /fot. shutterstock
Firmy, które 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podlegają obowiązkowi utworzenia PPK od 1 stycznia 2020 r. Pomimo iż wdrożenie PPK może nastąpić dopiero w II kwartale 2020 r., to już teraz firmy muszą podjąć szereg działań z tym związanych.

Każdy podmiot, który na 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób (np. pracowników, zleceniobiorców), podlega obowiązkowi utworzenia PPK już od 1 stycznia 2020 r. Wprawdzie uruchomienie PPK może nastąpić dopiero w II kwartale nowego roku, niemniej jednak szereg działań należy podjąć odpowiednio wcześniej. Już od 1 stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający ma bowiem obowiązek przyjąć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, jeżeli osoba zatrudniona zechce taką deklarację złożyć.    

Firmy, które 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, będą podlegały od 1 stycznia 2020 r. przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK). W przedstawionym przypadku zatrudnienia nie przelicza się na etaty. Stan zatrudnienia w tym dniu (tj. 30 czerwca 2019 r.) jest o tyle przesądzający w kwestii PPK, że ewentualne zmniejszenie zatrudnienia po tej dacie nie uchyla obowiązku tworzenia PPK w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przykład

"ABC" Spółka z o.o. na 30 czerwca 2019 r. zatrudniała 23 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (jedna z pracownic przebywała w tym czasie na urlopie macierzyńskim), 8 pracowników na ½ etatu, 1 pracownika na ¼ etatu, 19 zleceniobiorców - w tym 4 studentów przed ukończeniem 26 roku życia. W spółce działa 3-osobowa rada nadzorcza, a jej członkowie podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Jeden pracownik, z 7-miesięcznym stażem pracy w spółce, złożył w maju 2019 r. wypowiedzenie, a zatem 30 czerwca br. był dla niego ostatnim dniem pracy. W drugiej połowie 2019 r. spółka nie zatrudniała nowych osób, zmianie nie uległ skład rady nadzorczej. Zatem na potrzeby PPK bierze się pod uwagę:

 • 32 pracowników (w tym pracownicę na urlopie macierzyńskim),

 • 15 zleceniobiorców podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (19 zleceniobiorców - 4 studentów) oraz

 • 3 członków rady nadzorczej.

Z tego wynika, że łącznie 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 50 osób. Zatem spółka będzie miała obowiązek stosowania przepisów ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r., pomimo że od 1 lipca 2019 r. do końca 2019 r. zatrudnienie w spółce utrzymywało się poniżej 50 osób.

Pracodawca nie będzie musiał tworzyć PPK w I połowie 2020 r., jeżeli 1 stycznia 2020 r. będzie prowadził pracowniczy program emerytalny (PPE), z uczestnictwem 25% osób zatrudnionych i przy składce podstawowej nie mniejszej niż 3,5% wynagrodzenia (art. 133 ust. 1 ustawy o PPK).

Zawarcie umów PPK z instytucją finansową

Wdrażając pracowniczy plan kapitałowy, podmiot zatrudniający będzie musiał zawrzeć dwie umowy:

 • o zarządzanie PPK - do 24 kwietnia 2020 r.
 • o prowadzenie PPK - do 11 maja 2020 r. (10 maja to niedziela, zatem termin upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu).

Umowy te będą zawarte z instytucją finansową. Wykaz tego typu instytucji znajduje się na oficjalnym portalu www.mojePPK.pl. Wyboru instytucji podmiot zatrudniający dokonuje w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (nie ma znaczenia, czy mają one status reprezentatywnych). Jeśli takie organizacje nie działają u pracodawcy - porozumienie zawiera się z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w sposób obowiązujący w danej firmie. Jeśli podmiot zatrudniający i zakładowe organizacje związkowe (lub reprezentacja osób zatrudnionych) nie osiągną porozumienia do 24 marca 2020 r., wówczas taki pracodawca sam dokonuje wyboru instytucji finansowej - kierując się m.in. najlepiej rozumianym interesem osób oszczędzających w PPK.

Warto wskazać, że w PPK (odmiennie niż w PPE) zakładowe organizacje związkowe nie zawierają żadnej z umów. Ich rola w PPK nie ma zatem znaczenia decydującego (stanowiącego). Oznacza to, że nie mogą one zablokować czy opóźnić utworzenia pracowniczego planu kapitałowego.

Struktura zatrudnienia a uczestnictwo w PPK

Na potrzeby PPK podmiot zatrudniający będzie różnicował swoje działania wobec osób zatrudnionych z uwagi na kryterium wieku, dotyczy to również zgłoszenia do PPK. Poniżej prezentujemy wpływ wieku osoby zatrudnionej na uczestnictwo w PPK.

KRYTERIUM WIEKU A UCZESTNICTWO W PRACOWNICZYM PLANIE KAPITAŁOWYM

Wiek osoby zatrudnionej

Zasady uczestnictwa

poniżej 18 r. życia (młodociani)


nie funkcjonują w PPK

w wieku 18-54 lat


są włączane do PPK z mocy prawa, chyba że zrezygnują z oszczędzania w PPK składając pisemne oświadczenie

w wieku 55-69 lat

mogą uczestniczyć w PPK na zasadzie dobrowolności (tj. są zapisywane do PPK wyłącznie na swój wniosek)

od 70 r. życia


nie mogą być zgłoszone do PPK. Jeśli jednak wejdą do PPK przed 70 r. życia, to mogą pozostać i oszczędzać w PPK

Pomimo iż wdrożenie PPK w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób może nastąpić dopiero w II kwartale 2020 r., to jednak już od 1 stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający musi być przygotowany na przyjmowanie od osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Obowiązek finansowania wpłat do PPK

Pracodawca obligatoryjnie będzie musiał finansować wpłatę podstawową (tj. 1,5% wynagrodzenia brutto) do PPK każdej osobie zatrudnionej, która zdecydowała się oszczędzać w pracowniczym planie kapitałowym. Ustawa o PPK dopuszcza także możliwość finansowania osobom zatrudnionym wpłat dodatkowych - do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK to:

 • wpłata podstawowa - 2% wynagrodzenia (z możliwością obniżenia do 0,5% przy wynagrodzeniu nieprzekraczającym 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz
 • wpłata dodatkowa - do 2% wynagrodzenia.

Na podmiocie zatrudniającym będzie spoczywał ciężar prawidłowych i terminowych naliczeń wpłat do PPK i przekazywania ich do instytucji finansowej. Przy wdrożeniu PPK w ostatnim możliwym terminie, pierwsze wpłaty do PPK będą naliczane w maju lub czerwcu 2020 r. (w zależności od terminu wypłaty wynagrodzeń przez podmiot zatrudniający), a przekazywane do instytucji finansowej - odpowiednio w czerwcu lub w lipcu 2020 r.

Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Dodatkowe obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec osoby oszczędzającej w PPK w poprzednim miejscu pracy

Dla podmiotów zatrudniających, które od stycznia 2020 r. rozpoczną wdrażanie pracowniczego planu kapitałowego istotny jest fakt, że w tym czasie na rynku pracy będą już funkcjonować m.in. pracownicy czy zleceniobiorcy objęci oszczędzaniem w PPK z tytułu poprzedniego zatrudnienia. Chodzi o zatrudnienie w firmach, które zobowiązane były utworzyć pracowniczy plan kapitałowy w 2019 r. W rezultacie pracodawca (zleceniodawca), który zatrudni taką osobę, będzie zaangażowany w transfer środków dotąd zgromadzonych w PPK przez nowo zatrudnionego. Ustawa o PPK zakłada bowiem, że środki w PPK "idą" za uczestnikiem PPK - czyli są kumulowane na jednym rachunku PPK (art. 19 ustawy o PPK).

Zasadniczo zatem zmiana miejsca zatrudnienia uczestnika PPK będzie prowadziła do zmiany PPK (chyba że osoba zatrudniona nie będzie chciała oszczędzać w PPK u nowego podmiotu zatrudniającego), a środki z poprzedniego PPK mogą być przeniesione do PPK prowadzonego u nowego pracodawcy/zleceniodawcy.

Oznacza to, że podmiot zatrudniający podlegający ustawie o PPK od 1 stycznia 2020 r. zasadniczo będzie miał szerszy zakres obowiązków w PPK wobec osób, które w poprzednich firmach były uczestnikami PPK (nawet gdyby było to 1-miesięczne uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym), niż wobec osób, które dotąd w PPK nie uczestniczyły.

Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak dokonać transferu środków z PPK prowadzonego przez poprzedniego pracodawcę/zleceniodawcę do instytucji finansowej prowadzącej PPK u obecnego pracodawcy/zleceniodawcy.

Krok 1. Podmiot zatrudniający zgłasza nowo zatrudnioną osobę do PPK (na wniosek lub z mocy prawa - w zależności od wieku osoby zatrudnionej) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 3-miesięczny okres zatrudnienia tej osoby (art. 16 ustawy o PPK);

Krok 2. Nowo zatrudniony ma 7 dni (od dnia jego zgłoszenia w PPK) na złożenie podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o zawartej w poprzednim miejscu zatrudnienia umowie o prowadzenie PPK;

Krok 3. Podmiot zatrudniający, który otrzyma na piśmie oświadczenie (o którym mowa w poprzednim kroku) od nowo zatrudnionej osoby, informuje ją o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK w poprzednim miejscu zatrudnienia - do PPK, który on prowadzi;

Krok 4. Jeżeli nowo zatrudniona osoba nie wyrazi zgody na transfer środków do nowego PPK, ma 7 dni na złożenie pisemnego powiadomienia podmiotowi zatrudniającemu. Brak sprzeciwu w omawianym zakresie i terminie spowoduje u podmiotu zatrudniającego konieczność złożenia do instytucji finansowej (z którą ma zawarte umowy w PPK) wniosku o transfer środków z poprzedniego PPK w którym oszczędzał zatrudniony do PPK,prowadzonego przez aktualny podmiot zatrudniający.

Przykład

Załóżmy, że 1 marca 2020 r. "Invest" Sp. z o.o. podlegająca ustawie o PPK od 1 stycznia 2020 r. zatrudniła dwóch pracowników:

 • 45-letniego Eryka W., który w okresie ostatnich 8 miesięcy był bezrobotny

 • 33-letniego Jana K., który do 29 lutego 2020 r. był pracownikiem banku i w związku z tym oszczędzał w PPK w miesiącach listopad, grudzień 2019 r. oraz styczeń i luty 2020 r.

Zatem spółka wdrażając PPK w 2020 r. w ostatnim możliwym terminie będzie zobowiązana włączyć obu pracowników do PPK do 10 czerwca 2020 r. (czyli po upływie 3 miesięcy zatrudnienia), o ile nie złożą oni deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jednak w związku z uczestnictwem Jana K. w pracowniczym planie kapitałowym "Invest" Sp. z o.o. będzie miała szerszy zakres obowiązków.

Powiedzmy, że 15 czerwca 2020 r. Jan K. poinformował spółkę o dotychczasowym uczestnictwie w PPK (nowozatrudniony miał czas na to czas do 17 czerwca 2020 r.). Zatem do 22 czerwca 2020 r. (7 dni od poinformowania spółki przez pracownika) "Invest" Sp. z o.o. musi poinformować pracownika, że środki z poprzedniego PPK zostaną przetransferowane do PPK prowadzonego przez spółkę. Jeśli zaś do 29 czerwca 2019 r. (7 dni od zawiadomienia pracownika o transferze) Jan K. nie sprzeciwi się transferowi środków, "Invest" Sp. z o.o. zobowiązana jest złożyć instytucji finansowej, która prowadzi PPK, wniosek o transfer środków. W rezultacie zgromadzone przez Jana K. środki z poprzedniego PPK zostaną przekazane do PPK prowadzonego w "Invest" Sp. o.o., poprzedni rachunek PPK zostanie zamknięty zaś Jan. K. będzie miał tylko jeden rachunek w PPK, na który będą przelewane wpłaty od wynagrodzeń uzyskiwanych w "Invest" Sp. z o.o.

PODSTAWA PRAWNA:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czym jest prawo pracy?
  Mówiąc o prawie pracy, często myślimy o Kodeksie pracy. Czy są jeszcze jakieś regulacje dotyczące stosunku pracy?
  Trzynasta emerytura ze Słowacji
  Słowacka instytucja ubezpieczeniowa (SIA) wypłaci w lipcu 2022 rl trzynastą emeryturę osobom, które pobierają emeryturę słowacką i mieszkają w Polsce.
  Od 2023 roku pracownicy automatycznie będą zapisani do PPK
  Wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory PPK, można wyliczyć, że – odkładając tylko 56 zł miesięcznie – w ciągu roku zgromadzimy 1666 zł. Gdybyśmy chcieli te pieniądze odkładać samodzielnie w innym produkcie, oszczędzilibyśmy ok. 650–680 zł. Udział pracodawcy i dopłaty od państwa powodują więc, że zyskujemy dużo więcej – mówi Joanna Załęska, dyrektor biura PPK w Compensie.
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 - rabat 15% na zgłoszenia do 31 maja
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. Można uzyskać rabat – 15% na zgłoszenia wysłane do 31 maja. Zapraszamy!
  Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację
  Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
  Większość czasu pracy naukowców jest marnowana na biurokrację [WYWIAD]
  Nauka w Polsce rozwija się znacznie wolniej, niż mogłaby się rozwijać - ocenił w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Węgrzyn, biolog molekularny. Jego zdaniem, nawet do 70-80 proc. normalnego czasu pracy naukowców jest marnowanego na działania biurokratyczne.
  Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?
  Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – komu przysługuje? Czym jest?
  Sześć lat bez awansu, a później zwolnienie? Nowy system awansu zawodowego nauczycieli
  Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że nauczyciel, jeżeli uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, może ją wykonywać przez sześć lat, bez konieczności uzyskania stopnia awansu zawodowego. Po upływie tego czasu umowa z nim zostanie rozwiązana z mocy prawa.
  Sobota i niedziela – czy są dniami urlopu?
  Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na sobotę i niedzielę?
  Urlop menstruacyjny – czy także w Polsce?
  Urlop menstruacyjny można wziąć w Japonii i Korei Południowej, a obecnie w projekcie ustawy proponuje go Hiszpania. Czym jest? Czy można ubiegać się o taki urlop również w Polsce?
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?