Kategorie

Czy pracownicze programy emerytalne (PPE) zwalniają z tworzenia PPK

Pinzuł Agata
Czy pracownicze programy emerytalne (PPE) zwalniają z tworzenia PPK
Czy pracownicze programy emerytalne (PPE) zwalniają z tworzenia PPK
fot. Shutterstock
Zgodnie z ustawą o PPK, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE - prawniczych programów emerytalnych. W jakich przypadkach pracodawcy są zwolnieni z obowiązku tworzenia w firmie pracowniczych planów kapitałowych?

PROBLEM

W naszej firmie liczącej 600 pracowników od dwóch lat działa pracowniczy program emerytalny. Pomimo że jest on dobrowolny, to 80% pracowników do niego przystąpiło. Pracodawca opłaca nam składki w wysokości 3% wynagrodzenia. Czy w takim przypadku jesteśmy zwolnieni z obowiązku tworzenia w firmie pracowniczych planów kapitałowych - pyta czytelniczka z Katowic.

RADA

Nie. Zwolnione z tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) są te podmioty, które naliczają i odprowadzają składkę podstawową na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia uczestnika oraz gdy do PPE przystąpiło co najmniej 25% załogi. W państwa firmie składka podstawowa odprowadzana jest w wysokości 3%, a zatem nie spełniacie jednego z warunków zwolnienia. Jeżeli pracodawca podniesie składkę podstawową co najmniej do 3,5% wynagrodzenia, wówczas będziecie zwolnieni z obowiązku utworzenia PPK.

Sprawdź >>> Kalkulator PPK

UZASADNIENIE

Podmioty, które prowadzą pracownicze programy emerytalne, nie zostaną objęte ustawą o PPK, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% załogi, a składka podstawowa potrącana przez pracodawcę wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracowniczego. Warunki te muszą być spełnione na dzień, w którym dany podmiot miałby zostać objęty przepisami ustawy o PPK (w Państwa przypadku będzie to 1 lipca 2019 r.), i później. Podmiot zostanie objęty ustawą o PPK od dnia, w którym pracodawca:

(art. 133 ust. 1-2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Wspomniane wcześniej sytuacje powodują obowiązek utworzenia w firmie pracowniczego planu kapitałowego.

W Państwa przypadku pracodawca może zgłosić do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podwyższenie składki podstawowej do co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Wówczas nie będzie obowiązku utworzenia od 1 lipca 2019 r. pracowniczych planów kapitałowych - pod warunkiem że wyższa stopa procentowa wpłat obowiązywać będzie na ten dzień. Warto jednak zapoznać się z zasadami tworzenia i prowadzenia PPK. Ten program pod pewnymi względami jest dużo korzystniejszy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Czym różni się PPE od PPK

Pracownicze programy emerytalne, które działają na rynku od wielu lat, jak też pracownicze plany kapitałowe (których obowiązek utworzenia wprowadzany będzie stopniowo od 1 lipca 2019 r.), to programy, których celem jest długoterminowe i systematyczne oszczędzanie środków z zamiarem wykorzystania ich w określonym wieku pracownika. Ich mechanizm działania jest podobny. Oba prowadzone są przez firmy ubezpieczeniowe i w obu są odprowadzane składki. Jednak są pewne odrębności, na które nie sposób nie zwrócić uwagi. Różnice w programach występują m.in. w:

 • procentowej wysokości składki,

 • zasadach finansowania składki,
 • sposobie zapisania się do programu,
 • zasadach wypłaty środków po uzyskaniu odpowiedniego wieku.

Poniżej przedstawiamy różnice programów systematycznego gromadzenia środków na przyszłą emeryturę

Tabela 1. Różnice pomiędzy PPE a PPK

Zasady tworzenia
i uczestnictwa

PPE

PPK

Uczestnictwo

Dobrowolne:

 • dla pracodawcy (zawarcie umowy zakładowej)
 • dla pracownika (wyłącznie na jego wniosek)

Pracownikiem w rozumieniu ustawy o PPE jest:

osoba zatrudniona, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę, umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, a jeżeli umowa zakładowa tak stanowi, także:
 1. osobę wykonującą pracę nakładczą (art. 303 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) lub

 1. osobę fizyczną

wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
(art. 750 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub

 1. członka rady nadzorczej wynagradzanego z tytułu

pełnienia tej funkcji.

 • Obowiązkowe dla pracodawcy:
 • od 1 lipca 2019 r. - dla firm zatrudniających na 31 grudnia
  2018 r. co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia2020 r. dla firm zatrudniających na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 r. dla firm zatrudniających na 31 grudnia
  2019 r. co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz jednostek sektora finansów publicznych

Zwolnieni z tego obowiązku są pracodawcy, u których w firmie funkcjonuje PPE ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę w wysokości min. 3,5%, a do programu przystąpiło ponad 25% zatrudnionych,

 • dobrowolne dla osób zatrudnionych do ukończenia 55. roku życia (pomimo że te osoby zostaną automatycznie zapisane do PPK, to jednak mogą zrezygnować z uczestnictwa w każdym czasie),
 • dobrowolne na wniosek dla osób, które ukończyły 55. rok życia.

Osobami zatrudnionymi są:

 • pracownicy (z wyłączeniem pracowników młodocianych),
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Wysokość składki podstawowej i sposób finansowania

do 7% wynagrodzenia - finansuje pracodawca. Składkę podstawową można ustalić procentowo lub w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników. Dopuszczalne jest także ustalenie składki procentowo z określeniem maksymalnej stawki kwotowej.

1,5% wynagrodzenia - finansuje pracodawca,

2% wynagrodzenia - finansuje pracownik.

Składka podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia

Wysokość składki dodatkowej i sposób finansowania

Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. Wysokość składki dodatkowej określić należy w deklaracji. Uczestnik może zmienić jej wysokość lub całkowicie zrezygnować z jej wnoszenia. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Maksymalny limit roczny w 2019 r. wynosi 21 442,50 zł.

 • maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia - w przypadku pracodawcy,
 • maksymalnie do 2% wynagrodzenia - w przypadku pracownika

Składka dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Składki finansowane z budżetu państwa

Brak

250 zł - wpłata powitalna,

240 zł - dopłata roczna.

Wypłata zgromadzonych środków

Wypłata następuje:

 • na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat,
 • na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55. roku życia,
 • w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków,
 • na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

W zależności od wniosku uczestnika wypłata środków może być jednorazowa lub ratalna.

Wypłata następuje po ukończeniu 60. roku życia:

 • 25% jednorazowo lub w ratach
 • 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych
 • całość w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, zgromadzonych na rachunku PPK przez uczestnika, w dniu złożenia wniosku przez 120 (a gdy uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat - przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku) - jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.

W przypadku poważnej choroby uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka istnieje możliwość wypłaty jednorazowej 25% zgromadzonych środków. Uczestnik może też wystąpić o wypłatę 100% zgromadzonych środków z przeznaczeniem ich na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej (w tym przypadku wpłata będzie podlegała zwrotowi do PPK na zasadach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy uczestnikiem a instytucją prowadzącą PPK).

Dziedziczenie

Wypłata gotówkowa dla osób uposażonych wskazanych przez pracownika lub - w przypadku ich braku - dla spadkobierców zmarłego uczestnika, lub transfer na IKE tych osób.

Połowa oszczędności przypada pozostającemu przy życiu małżonkowi, druga połowa zaś dla osoby/osób uprawnionych przez pracownika (lub dla spadkobiercy, jeśli pracownik nie wyznaczył osoby uprawnionej). Przekazanie następuje w formie transferowej na rejestr PPK, IKE lub PPE lub w gotówce.

Jeśli natomiast uczestnik nie pozostawał w związku małżeńskim, wówczas całość oszczędności przechodzi na osoby uprawnione lub spadkobierców jako wypłata transferowa do PPK, IKE lub PPE albo w gotówce.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?