reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Zmiany w emeryturach i rentach w 2017 roku

Zmiany w emeryturach i rentach w 2017 roku

W 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach emerytalno-rentowych, między innymi waloryzacja i podwyższenie najniższych świadczeń, obniżenie wieku emerytalnego.

Wiek emerytalny ulega obniżeniu, za to świadczenia podwyższeniu

Już od 1 stycznia obowiązują regulacje umożliwiające uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi.

W marcu 2017 r. ZUS zwaloryzuje emerytury i renty oraz inne wypłacane świadczenia, a także podwyższy kwoty najniższych świadczeń.

Od 1 lipca wejdą w życie przepisy podwyższające kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, dzięki czemu zadłużeni emeryci i renciści otrzymają wyższą wypłatę świadczenia.

Natomiast od 1 października 2017 r. na emeryturę będzie można przechodzić w niższym niż obecnie wieku emerytalnym. Wtedy też wejdą w życie inne zmiany związane z obniżeniem tego wieku, jak np. wprowadzenie niższego stażu ubezpieczeniowego wymaganego od kobiet do uzyskania minimalnej emerytury.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci i pobieraniu przez pół roku zasiłku dla bezrobotnych mogą się ubiegać o świadczenie przedemerytalne. Uzyskają je jednak tylko wtedy, gdy ukończyli wymagany wiek i mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, ale udowodniły długi staż pracy i spełniły inne wymagane warunki, mogą w określonych przypadkach ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do tego świadczenia mogły dotychczas nabyć cztery grupy uprawnionych: osoby zwolnione z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy albo z przyczyn dotyczących zakładu pracy, byli pracownicy zakładów produkujących azbest, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy ogłosili upadłość, oraz osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. krąg osób, które mogą uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, został rozszerzony o osoby, które opiekowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny, a następnie utraciły prawo do świadczenia pobieranego z tytułu tej opieki z powodu jego śmierci.

Nowe przywileje

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa ta wprowadziła możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, które w związku ze śmiercią niepełnosprawnego członka rodziny utraciły prawo do jednego ze świadczeń przysługujących im z tytułu tej opieki, tj.:

●świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przewidzianych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) albo

●zasiłku dla opiekuna przewidzianego w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.).

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna ma na celu częściową rekompensatę zakończenia aktywności zawodowej spowodowanego koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, dlatego zasadne jest traktowanie przez ustawodawcę tej formy aktywności podobnie do zatrudnienia w zakresie możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego po utracie prawa do wyżej wskazanych świadczeń związanych z opieką.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Po utracie uprawnień – na zasiłek dla bezrobotnych

Ustawa zmieniająca z 6 października 2016 r. umożliwia opiekunom osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu został wprowadzony nowy pkt 9 w art. 71 w ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację danej osoby w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany jest również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna. Zaliczenie tego okresu możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana utraciła prawo do jednego z wymienionych świadczeń, a utrata tego prawa została spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Należy podkreślić, że do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie jest wymagane sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz pobieranie z tego tytułu świadczenia przez określony czas. Jeśli były opiekun osoby niepełnosprawnej pobierał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez okres krótszy niż 365 dni, ale w ciągu 18 ostatnich miesięcy był zatrudniony przez pozostały okres wymagany do uzupełnienia do 365 dni, okres tego zatrudnienia zostanie zsumowany z okresem pobierania świadczenia, co pozwoli na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

PRZYKŁAD 1

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego zaliczony

Pani Hanna w listopadzie 2015 r. musiała zrezygnować z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym niepełnosprawnym synem. Z tego tytułu otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do tego świadczenia utraciła na początku stycznia 2017 r. w związku ze śmiercią syna. W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej z 6 października 2016 r. zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskała prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Do okresu 365 dni uprawniającego do uzyskania tego zasiłku ZUS zaliczył bowiem cały okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

PRZYKŁAD 2

Zasiłek dla bezrobotnych możliwy

Pan Marek w marcu 2016 r. był zmuszony zrezygnować z pracy wykonywanej wcześniej nieprzerwanie przez ponad 20 lat z powodu ciężkiej choroby żony, która wymagała całodziennej opieki. Z tytułu sprawowania tej opieki pobierał w kolejnych miesiącach specjalny zasiłek opiekuńczy. Żona pana Marka zmarła na początku stycznia 2017 r., co oczywiście spowodowało utratę jego uprawnień do zasiłku. Niezwłocznie po jej śmierci zarejestrował się jednak w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Urząd przyznał mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż do wymaganego okresu 365 dni (w ciągu ostatnich 18 miesięcy) zaliczył mu zarówno okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, jak i wcześniejszy okres pozostawania w stosunku pracy. ⒸⓅ

Można przejść na świadczenie przedemerytalne

Osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy po utracie prawa do świadczenia pobieranego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, i nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, może się następnie ubiegać o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Możliwość taką ma jednak tylko wtedy, gdy łącznie spełniła następujące warunki:

●pobierała świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie (do którego prawo utraciła z powodu śmierci osoby, którą się opiekowała) przez okres co najmniej 365 dni;

●zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy nie później niż w ciągu 60 dni od ustania prawa do jednego z wymienionych świadczeń z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka;

●do dnia, w którym ustało prawo do ww. świadczenia, ukończyła co najmniej 55 lat (w przypadku kobiety) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzny) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Należy zaznaczyć, że tak jak w przypadku innych osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, ustalając okres uprawniający do emerytury wymagany do przyznania tego świadczenia od byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, ZUS uwzględnia wszystkie przebyte okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, stosując zasadę, iż okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Uwzględnieniu podlegają również okresy ubezpieczenia za granicą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej/EFTA, a także okresy przebyte w państwach, z którymi łączy Polskę dwustronna umowa w zakresie zabezpieczenia społecznego. Jeśli po zsumowaniu wymienionych okresów warunek posiadania stażu ubezpieczeniowego nadal nie jest spełniony, ZUS zalicza – w zakresie uzupełniającym – również okresy pracy w gospodarstwie rolnym wymienione w ustawie emerytalnej (np. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki).

Należy też podkreślić, że osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne okres uprawniający do emerytury musi przebyć do dnia utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. ZUS nie uwzględni więc okresów składkowych, nieskładkowych, ubezpieczenia za granicą w krajach umownych, a także okresów rolnych przebytych po ustaniu uprawnień do tego świadczenia. Oznacza to, że nie jest możliwe również uwzględnienie przy ustalaniu tego stażu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych pomimo tego, że jest to okres składkowy wymieniony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

PRZYKŁAD 3

Praca w rolnictwie też uwzględniona

Pani Anna z powodu śmierci niepełnosprawnej córki, nad którą sprawowała opiekę, utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego nieprzerwanie przez ponad 2 lata. Do dnia utraty prawa do tego świadczenia udowodniła 12 lat składkowych, 5 lat nieskładkowych, 3 lata ubezpieczenia w Holandii oraz 2 lata prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Ustalając 20-letni okres uprawniający do emerytury wymagany do przyznania świadczenia przedemerytalnego, ZUS uwzględni 12 lat składkowych, 4 lata nieskładkowe (1/3 z 12), 3 lata ubezpieczenia w Holandii oraz – w zakresie uzupełniającym – jeden rok opłacania składek na ubezpieczenie społecznego rolników.

PRZYKŁAD 4

Liczy się data przyznania

Pan Marek przez ponad 2 lata opiekował się swoją ciężko chorą żoną. W związku z jej śmiercią na początku stycznia 2017 r. utracił prawo do pobieranego z tytułu sprawowania tej opieki specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do dnia ustania uprawnień udowodnił 24 lata i 8 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Nie miał przy tym żadnych okresów ubezpieczenia za granicą oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Kilka dni po utracie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pan Marek będzie pobierał ten zasiłek łącznie przez 180 dni, a urząd pracy będzie odprowadzał z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Mimo że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych po 31 grudnia 1998 r. jest okresem składkowym, nie zostanie on uwzględniony do 25-letniego okresu uprawniającego do emerytury wymaganego do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Okres ten będzie bowiem przypadał po dniu ustania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. ⒸⓅ

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama