Kategorie

Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
fot. Fotolia
Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych. Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca. Przedstawiamy jak krok po kroku dokonać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Problem

Zatrudniamy 30 pracowników, dlatego sami naliczamy i wypłacamy zasiłki. We wrześniu 2016 r. otrzymaliśmy wezwanie do dokonywania potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika na łączną kwotę 7580 zł. Pracownik, którego tytuł dotyczy, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 11 września 2016 r. do 10 maja 2017 r. Wcześniej przez 182 dni przebywał na zasiłku chorobowym. Podstawa zasiłku chorobowego przed przejściem na świadczenie rehabilitacyjne wynosi 6040,30 zł. Komornik zwrócił się do nas z pytaniem, w jaki sposób dokonaliśmy potrącenia za wrzesień. Prosi o wyjaśnienie rozliczenia kwoty, którą przelaliśmy na jego konto. Jak prawidłowo wyliczyć potrącenie? Czy ustalona kwota wolna od potrąceń jest jednakowa dla świadczeń przysługujących za część miesiąca i za cały miesiąc? Nadmieniamy, że do 10 września pracownik pobierał zasiłek chorobowy w wysokości 80%.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Rada

Kwota wolna od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych ulega proporcjonalnemu obniżeniu do okresu, za który przysługuje zasiłek bądź świadczenie rehabilitacyjne. Jednak we wrześniu powinna być zastosowana kwota wolna jak za cały miesiąc, gdyż za wszystkie dni tego miesiąca przysługują świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy. Powinni Państwo przekazać na konto komornika za wrzesień kwotę 3299,70 zł. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych.

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca, jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników.

W pierwszej kolejności przed dokonaniem potrącenia ze świadczeń Państwa pracownika powinni Państwo:

● ustalić wysokość należnego świadczenia rehabilitacyjnego za 20 dni września 2016 r. (od 11 do 30 września), a następnie

● wyznaczyć granicę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń.

Te czynności pozwolą na ustalenie, jaką część świadczenia otrzyma pracownik, a jaką wierzyciel z tytułu alimentów. Również kwota zasiłku chorobowego należnego za 10 dni września 2016 r. będzie musiała być odpowiednio rozdzielona między wierzyciela i dłużnika.

Jednak pierwszy etap to ustalenie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie nią podstawa obliczona uprzednio dla zasiłku chorobowego, ale po podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega bowiem waloryzacji według zasad sformułowanych w art. 19 ustawy zasiłkowej. Wynika z nich, że dla przeprowadzenia waloryzacji liczy się data, od której zostało przyznane świadczenie. Jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada – tak jak u Państwa – w III kwartale 2016 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji ustalony dla tego kwartału.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. wynosi 107,3%.

Wskaźniki waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Okres

Wskaźnik

Podstawa prawna

IV kwartał 2016 r.

98,8%

M.P. z 2016 r., poz. 810

III kwartał 2016 r.

107,3%

M.P. z 2016 r., poz. 470

II kwartał 2016 r.

105,5%

M.P. z 2016 r., poz. 181

I kwartał 2016 r.

96,1%

M.P. z 2015 r., poz. 1177

Ze względu na to, że wskaźnik w III kwartale przekroczył 100%, podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w tym przypadku ulegnie podwyższeniu. Waloryzacji dokonuje się tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Gdyby ten dzień przypadł w kwartale, w którym wskaźnik nie przekroczył 100% (np. w IV kwartale 2016 r.), a następnie świadczenie zostałoby przyznane w kwartale, w którym ten parametr byłby wyższy niż 100%, to waloryzacji nie należałoby przeprowadzać. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych 3 miesięcy, a 75% tej podstawy za pozostały okres. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, chora ma prawo do świadczenia w wysokości 100% tej podstawy.

PRZYKŁAD

Pracownik, o którym mowa w problemie, miał prawo do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 6040,30 zł.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego po waloryzacji powinna stanowić kwota 6481,24 zł, co wynika z wyliczenia:

6040,30 zł x 107,3% = 6481,24 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres od 11 do 30 września 2016 r. wynosi:

● 6481,24 zł : 30 = 216,04 zł,

● 216,04 zł x 90% = 194,44 zł (dzienna stawka świadczenia rehabilitacyjnego),

● 194,44 zł x 20 dni = 3888,80 zł (kwota świadczenia rehabilitacyjnego za wrzesień).

Potrącenia alimentacyjne ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych mogą być dokonywane do wysokości 60% (przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy). Kwota graniczna, a więc maksymalna dopuszczalna kwota, jaką można potrącić, wynosi więc 2333,28 zł (3888,80 zł x 60%). Natomiast kwota wolna od potrąceń, w przypadku należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi to 50% najniższej emerytury. Kwota ta wynosi obecnie 441,28 zł (połowa najniższej emerytury od 1 marca 2016 r.), przy czym ustala się ją proporcjonalnie do okresu wypłacanego świadczenia. Potrąceń dokonuje się od kwoty netto świadczenia, a zatem po odliczeniu zaliczki na podatek.

Potrącenie ze świadczenia rehabilitacyjnego należnego za wrzesień 2016 r.:

Krok 1. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości netto

Świadczenie rehabilitacyjne jako podstawa potrącenia – 3888,80 zł; po zaokrągleniu 3889 zł – stanowi podstawę do opodatkowania:

● (3889 zł x 18%) – 46,33 zł = 653,69 zł; 654 zł – po zaokrągleniu należna zaliczka na podatek,

● 3888,80 zł – 654 zł = 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego).

Krok 2. Ustalenie granicy potrącenia

3888,80 zł x 60% = 2333,28 zł.

Krok 3. Obliczenie kwoty wolnej od potrąceń

441,28 zł : 30 x 20 dni = 294,19 zł – połowa najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2016 r. (882,56 zł x 50%) obliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczenia rehabilitacyjnego we wrześniu.

Krok 4. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego po potrąceniu:

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 294,19 zł (kwota wolna za wrzesień proporcjonalnie pomniejszona) = 2940,61 zł – ta kwota przekracza maksimum do potrącenia, dlatego należy ją ograniczyć do kwoty 2333,28 zł (2940,61 zł > 2333,28 zł),

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 2333,28 zł (kwota potrącenia) = 901,52 zł (świadczenie rehabilitacyjne do wypłaty).

Pracownikowi przysługuje też zasiłek chorobowy za 10 dni września 2016 r. Od niego również należy dokonać stosownego potrącenia, na zasadach analogicznych jak ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy wynosi:

● 6040,30 zł : 30 = 201,34 zł;

● 201,34 zł x 80% = 161,07 zł (stawka dzienna zasiłku),

● 161,07 zł x 10 dni = 1610,70 zł.

Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek:

● 1611 zł x 18% = 289,98 zł; po zaokrągleniu 290 zł,

● 1610,70 zł – 290 zł = 1320,70 zł (kwota netto zasiłku).

Granica potrącenia: 966,42 zł (1610,70 zł x 60%).

Kwota wolna: 441,28 zł : 30 x 10 dni = 147,09 zł.

Zasiłek po potrąceniu:

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 147,09 zł (kwota wolna) = 1173,61 zł > 966,42 zł,

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 966,42 zł (potrącenia z zasiłku) = 354,28 zł (kwota netto do wypłaty).

Łączna kwota do przekazania komornikowi za wrzesień: 3299,70 zł (2333,28 zł + 966,42 zł).

Za październik będzie przysługiwało wyłącznie świadczenie rehabilitacyjne w wysokości:

194,44 zł (stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego) x 31 dni = 6027,64 zł.

Do potrącenia będzie kwota graniczna, tj. 3616,58 zł (6027,64 zł x 60%), a do wypłaty świadczenie brutto w wysokości 1372,06 zł (4988,64 zł – 3616,58 zł = 1372,06 zł > kwoty wolnej wynoszącej 441,28 zł).

Podstawa prawna:

● art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnegoDz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● art. 139 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 pkt 1, art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 887

● art. 2, art. 19 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2016 r., poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

Autor: Izabela Nowacka - ekonomista, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od ponad 14 lat zajmuje się tematyką wynagrodzeniową i rozliczaniem płac; prowadzi portal kadrowo-płacowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?