Kategorie

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski w 2017 r. - wymiar, zasady przyznawania

Małgorzata Podgórska
Urlop tacierzyński i urlop ojcowski w 2017 r. - wymiar, zasady przyznawania
fot. Fotolia
Ojciec dziecka może korzystać z różnego rodzaju płatnych urlopów służących opiece nad dziećmi, m.in. z urlopu ojcowskiego i tzw. tacierzyńskiego. Jaki jest ich wymiar i zasady przyznawania w 2017 roku? Czym różni się urlop tacierzyński od urlopu ojcowskiego?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują urlopu tacierzyńskiego. Najczęściej jednak urlopem tacierzyńskim jest nazywany urlop macierzyński lub urlop rodzicielski, z którego korzysta pracownik-ojciec dziecka.

Ojciec dziecka może korzystać z różnego rodzaju płatnych urlopów służących opiece nad dziećmi. Niektóre z nich, np. urlop macierzyński lub urlop rodzicielski, może przejąć od matki dziecka. Do innych, np. urlopu ojcowskiego, nabywa prawo niezależnie od uprawnień urlopowych matki dziecka.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Płatne urlopy, z których może skorzystać pracownik-ojciec

Urlop macierzyński jest to urlop związany z opieką nad dzieckiem, z którego, w określonych przepisami Kodeksu pracy okolicznościach, może skorzystać pracownik-ojciec dziecka. Wymiar tego urlopu wynosi:

● 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo

● od 31 do 37 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Pracujący ojciec nigdy nie jest uprawniony do pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Ponadto funkcjonuje urlop rodzicielski. Przysługuje on w wymiarze:

● do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, albo

● do 34 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski nie jest samoistnym prawem pracownika, ponieważ prawo ojca dziecka do tego urlopu jest uzależnione od wcześniejszego wykorzystania przez matkę urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Reklama

Oprócz wymienionych urlopów w Kodeksie pracy funkcjonuje także urlop ojcowski, jako prawo niezależne od uprawnień matki dziecka. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi-ojcu dziecka w wymiarze do 2 tygodni, do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Zasadniczą i podstawową różnicą między tymi urlopami jest to, że uprawnienie pracownika-ojca dziecka do części urlopu macierzyńskiego albo do urlopu rodzicielskiego bądź jego części jest uzależnione w większości przypadków od posiadania przez matkę dziecka w dniu porodu statusu pracownika albo ubezpieczonej z innego tytułu niż stosunek pracy. Natomiast prawo pracownika do urlopu ojcowskiego jest samoistnym prawem, niezależnym od praw pracownicy-matki, z którego pracownik może skorzystać z samego tytułu posiadania dziecka w odpowiednim wieku i pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez pracownika

Reklama

Co do zasady z urlopu macierzyńskiego korzysta pracownica-matka dziecka. Natomiast są przypadki, w których z części urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik-ojciec dziecka. Ta część urlopu macierzyńskiego, z której korzysta pracownik, jest potocznie nazywana urlopem tacierzyńskim.

Zmiany przepisów Kodeksu pracy obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. wprowadziły wymienialność uprawnień urlopowych między rodzicami dziecka niezależnie od tego, czy są objęci ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z tytułu posiadania statusu pracownika, czy też jedno z nich jest objęte takim ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia innej działalności zarobkowej. W przypadkach określonych w Kodeksie pracy jest zatem możliwe korzystanie np. z części urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca, jeżeli ubezpieczona-matka dziecka zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. Pracownik-ojciec może także korzystać np. z urlopu rodzicielskiego, jeżeli ubezpieczona-matka dziecka wykorzysta zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Nowe przepisy poszerzyły krąg pracowników uprawnionych do przejęcia części urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub jego części, a także określiły nowe sytuacje, których wystąpienie uprawnia pracowników do korzystania z takich urlopów. Przejęcie części urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca dziecka jest obecnie możliwe w przypadku:

● rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;

● rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę, która przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;


● zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego;

● porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego; przejęcie pozostałej części urlopu macierzyńskiego jest możliwe nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;

● zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, a także w razie porzucenia dziecka przez taką matkę;

● niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę dziecka nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa albo nieposiadającą tytułu do takiego ubezpieczenia, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

● rezygnacji przez pracownicę z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu;

● podjęcia przez matkę dziecka, nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Przedstawione przypadki przejęcia części urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca dziecka są możliwe także wtedy, gdy ubezpieczona matka rezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub porzuca dziecko z zachowaniem odpowiedniego minimalnego okresu pobierania tego zasiłku albo umiera w czasie pobierania tego zasiłku.

Wystąpienie wszystkich powyższych okoliczności uprawnia także pracownika-ojca do korzystania z części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo części urlopu rodzicielskiego.

Matka prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek urodziła dziecko 8 grudnia 2016 r. Wskutek powikłań okołoporodowych zmarła w dniu porodu. W związku z tym, że była ubezpieczona z tytułu choroby i macierzyństwa, nabyła w dniu porodu prawo do jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, natomiast od 9 grudnia 2016 r. pracownik-ojciec dziecka mógł rozpocząć korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez kolejne 20 tygodni (bez jednego dnia), składając pracodawcy stosowny wniosek (nie ma terminu na złożenie takiego wniosku).

Pracownica, która wskutek ciąży i komplikacji porodowych stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji, urodziła dziecko 22 kwietnia 2016 r. Wprawdzie nie jest w stanie sprawować samodzielnej opieki nad dzieckiem, jednak przejęcie przez pracownika-ojca części urlopu macierzyńskiego było możliwe po wykorzystaniu przez nią pierwszych 8 tygodni urlopu po porodzie, tj. po 16 czerwca 2016 r. Pracownica ta mogła zrezygnować z korzystania z dalszej części urlopu macierzyńskiego, składając pracodawcy wiążący wniosek w tej sprawie z 7-dniowym wyprzedzeniem, natomiast pracownik-ojciec dziecka musiał złożyć swojemu pracodawcy wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Rezygnacja matki z urlopu była możliwa tylko w przypadku, gdy pracownik-ojciec przejmie ten urlop.

Matka, która urodziła dziecko, była osobą bezrobotną. Po 2 tygodniach po porodzie, 16 grudnia 2016 r., porzuciła dziecko. Faktyczną opiekę nad nim przejął ojciec. Pracownik ten może rozpocząć korzystanie z części urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia przypadającego po dniu porzucenia dziecka, tj. od 17 grudnia 2016 r. Konieczne jest w tym przypadku złożenie przez niego pisemnego wniosku wiążącego pracodawcę, nie ma jednak terminu ustawowego na jego złożenie.

Kobieta wykonująca pracą na podstawie umowy o dzieło urodziła dziecko. Nie była jednak uprawniona do zasiłku macierzyńskiego za okres płatnych urlopów przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy. Ojciec dziecka cały czas był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i mógł w tym czasie skorzystać wyłącznie z urlopu ojcowskiego. Po upływie 30 tygodni po porodzie matka dziecka podjęła pracę na 3/4 etatu na postawie umowy o pracę. W związku z tym ojciec dziecka, będący pracownikiem, mógł rozpocząć korzystanie z urlopu rodzicielskiego w okresie pozostawania w zatrudnieniu przez matkę dziecka i przez okres nie dłuższy niż przysługujący wymiar urlopu rodzicielskiego (do upływu 32 tygodni przysługujących na jedno dziecko, czyli w tym przypadku przez 22 tygodnie, ponieważ od dnia porodu upłynęło już 30 tygodni). W tej sytuacji konieczne było złożenie pracodawcy przez pracownika-ojca wiążącego wniosku w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu rodzicielskiego.

Pracownica zatrudniona w dużej korporacji chce wrócić do pracy przed upływem 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Będzie to możliwe po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni tego urlopu po porodzie i wyłącznie w przypadku, gdy pozostałą część urlopu macierzyńskiego przejmie ojciec dziecka, który będzie musiał wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie części urlopu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Gdyby natomiast pracownica była matką samotnie wychowującą dziecko i nie miała możliwości przekazania tej części urlopu ojcu, to nie byłaby możliwa rezygnacja z urlopu i jej wcześniejszy powrót do pracy.

Pracownica 25 tygodni po porodzie znalazła się w hospicjum. Opiekę nad dzieckiem przejął pracownik-ojciec dziecka. Formalnie może on przejąć korzystanie z urlopu rodzicielskiego „z dnia na dzień”. Wystarczy złożenie pracodawcy pisemnego i wiążącego wniosku w tej sprawie.

Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski w wymiarze do 2 tygodni jest udzielany nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Urlop ojcowski może być wykorzystywany w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wymiar urlopu ojcowskiego jest stały, tj. wynosi 2 tygodnie, zatem niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie nie ulega zwiększeniu.

Pracownikowi 15 lutego 2015 r. urodziło się dziecko. Do końca 2016 r. pracownik ten nie korzystał z urlopu ojcowskiego sądząc, że urlop ten mu nie przysługuje, bo matka dziecka jest i była w dniu porodu osobą bezrobotną. Nie jest to jednak prawda. Pracownik jest uprawniony do urlopu ojcowskiego, ponieważ pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. Zatem do 14 lutego 2017 r., tj. do upływu 24 miesięcy życia dziecka, pracownik-ojciec może skorzystać z pełnego wymiaru urlopu ojcowskiego, tj. z 2 tygodni.

Podstawa prawna:

● art. 180, art. 1821a § 1, art. 1821g, art. 1823, art. 183 § 2 i § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?