reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wypełnianie świadectwa pracy – 10 najczęściej popełnianych błędów w praktyce

Wypełnianie świadectwa pracy – 10 najczęściej popełnianych błędów w praktyce

Najczęściej popełnianym błędem podczas wypełniania świadectwa pracy jest wpisywanie do świadectwa informacji o okresach nieusprawiedliwionych nieobecności. Taką informację pracodawcy często zamieszczają w rubryce dotyczącej okresów nieskładkowych. Jest to nieprawidłowe, ponieważ w świadectwie pracy w ogóle nie należy podawać takiej informacji.

Przepisy wyraźnie wskazują, jakie dane obowiązkowo powinny się znaleźć w świadectwie pracy, a jakie można zamieścić w nim na żądanie pracownika. Formalny charakter świadectwa, ograniczający możliwość zamieszczania w nim dowolnych informacji, wynika z tego, że jego zapisy służą ustaleniu określonych uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto zachodzi potrzeba chronienia danych osobowych pracownika i poszanowania jego dóbr osobistych, które mogłyby być naruszone przez umieszczanie w świadectwie dowolnych zapisów według uznania pracodawcy.

Pracodawca nie ma obowiązku korzystania ze wzoru świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... Jeżeli chce, może używać wzoru opracowanego przez siebie, z tym jednak zastrzeżeniem, że powinien on zawierać wszystkie postanowienia wskazane w ww. rozporządzeniu.

Zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje

W ust. 2 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik. W tym miejscu świadectwa pracy należy zatem podać, jakie stanowiska zajmował pracownik oraz jakie pełnił funkcje.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

Błąd 1. Niepodanie wszystkich stanowisk/funkcji zajmowanych przez pracownika

W praktyce część pracodawców błędnie ogranicza się do podania w tym miejscu ostatnio zajmowanego stanowiska lub stanowiska, które pracownik zajmował na początku zatrudnienia.

Należy zatem pamiętać, że wymagane jest podanie zarówno ostatniego stanowiska pracy (lub funkcji), jak i wszystkich stanowisk wcześniejszych, od początku zatrudnienia u pracodawcy wystawiającego świadectwo pracy. Na obowiązek podania wszystkich stanowisk wskazuje zapis przy ust. 2 „zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje” we wzorze świadectwa pracy zamieszczonego w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... Posłużenie się liczbą mnogą wyraźnie wskazuje pracodawcy, że chodzi o kompletną informację w zakresie całego przebiegu zatrudnienia.

Pracodawca powinien wymienić w świadectwie pracy wszystkie stanowiska pracy zajmowane przez pracownika w czasie całego zatrudnienia.

Nie wynika to bezpośrednio z przepisów, ale przyjmuje się, że poszczególne stanowiska lub funkcje należy podać w porządku chronologicznym. Przepisy nie wymagają, aby pracodawca wymieniając poszczególne stanowiska pracy wskazywał okres, w jakim pracownik świadczył pracę na poszczególnych stanowiskach. Można to uczynić dla większej przejrzystości przebiegu zatrudnienia pracownika.

Przykładowy zapis w świadectwie pracy, dotyczący rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, może wyglądać następująco:

W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę na stanowisku sprzedawcy – od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.; na stanowisku kasjera kasy głównej – od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.; na stanowisku kierownika zmiany – od 1 września 2010 r. do 31 października 2012 r.

Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy może zostać zakończony w wyniku jego rozwiązania lub wygaśnięcia. W praktyce pojęcia te bywają mylone, co sprawia problemy z właściwym wskazaniem trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy.

Błąd 2. Mylenie pojęć „rozwiązanie” i „wygaśnięcie” stosunku pracy

Wygaśnięcie umowy jest następstwem określonych, nieprzewidzianych zdarzeń, skutkujących zakończeniem stosunku pracy, np. śmierć pracownika czy tymczasowe aresztowanie przekraczające 3 miesiące. Rozwiązanie umowy wynika natomiast z czynności podejmowanych przez strony stosunku pracy.

Problematyczna bywa sytuacja, w której umowa o pracę zakończyła się z upływem okresu, na jaki została zawarta. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, a nie jego wygaśnięcia. Częstym błędem jest wpisywanie do świadectwa pracy, że w przypadku rozwiązania umowy z upływem terminu doszło do wygaśnięcia stosunku pracy.

W sytuacji gdy do zakończenia stosunku pracy dochodzi w wyniku wygaśnięcia umowy, w treści świadectwa pracy należy stosować następujące zapisy dotyczące trybu i podstawy rozwiązania stosunku pracy:

Przyczyna wygaśnięcia umowy o pracę

Zapis w świadectwie pracy

Śmierć pracownika

Śmierć pracownika (art. 631 Kodeksu pracy)

Śmierć pracodawcy (osoby fizycznej)

Śmierć pracodawcy będącego osobą fizyczną (art. 632 Kodeksu pracy)

Tymczasowe aresztowanie powyżej 3 miesięcy

Upływ 3 miesięcy tymczasowego aresztowania (art. 66 § 1 Kodeksu pracy)

Jeśli pracownik był nieobecny w pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem powyżej 3 miesięcy, w żadnym przypadku nie powinno się określać w świadectwie powodu, z jakiego pracownik został tymczasowo aresztowany, ani wskazywać, o jakie przestępstwo pracownik jest podejrzewany.

Błąd 3. Zamieszczanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy

Innym podstawowym błędem popełnianym przez pracodawców w przypadku rozwiązania stosunku pracy jest zamieszczanie w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Zamieszczanie wszelkich opisów czy dodatkowych komentarzy, np. „pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem z powodu częstych zwolnień lekarskich”, są niedopuszczalne. W świadectwie pracy należy natomiast wskazać stronę, która dokonała wypowiedzenia.

Przykłady poprawnych zapisów dotyczących trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy:

Tryb rozwiązania umowy o pracę

Zapis w świadectwie pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)

Rozwiązanie umowy w wyniku nieprzyjęcia warunków zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy i art. 42 § 3 Kodeksu pracy)

Rozwiązanie umowy na skutek upływu terminu

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy)

Do wyjątków od zasady niezamieszczania przyczyny rozwiązania umowy o pracę należy zaliczyć sytuacje, w których dodatkowa informacja ma znaczenie z punktu widzenia określonych uprawnień, jakie przysługują pracownikowi.

Przykładem tego jest rozwiązanie umowy w ramach wypowiedzenia lub porozumienia stron z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. W takim przypadku zapis w świadectwie powinien mieć np. takie brzmienie:

„Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w związku ze zwolnieniem grupowym – art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)”.

Powszechną, ale błędną praktyką jest zamieszczanie opisu zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto dyskusyjną sprawą jest podawanie art. 52 Kodeksu pracy w podstawie prawnej takiego rozwiązania umowy.

Przykład błędnego zapisu w świadectwie pracy dotyczący zwolnienia dyscyplinarnego:

Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z powodu notorycznych kradzieży, jakich dopuszczał się pracownik wobec pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Przykład prawidłowego zapisu w świadectwie pracy dotyczący zwolnienia dyscyplinarnego:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w związku z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Co do zamieszczania wzmianki o art. 52 Kodeksu pracy należy mieć na względzie fakt, że przepisy nie wymagają podawania tej informacji. Konieczne jest tylko wskazanie trybu rozwiązania stosunku pracy wraz ze wskazaniem strony, która złożyła oświadczenie w tej sprawie. Jednak żeby było wiadomo, o jaki tryb rozwiązania bez wypowiedzenia chodzi, należy przyjąć, że dodatkowo trzeba wskazać w świadectwie pracy art. 52 Kodeksu pracy tak, jak w podanym wyżej przykładzie.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie

Podstawową zasadą jest obowiązek zamieszczania w świadectwie pracy informacji w zakresie urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy (wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny).

Błąd 4. Wpisywanie wymiaru zaległego urlopu wypoczynkowego

W świadectwie pracy powinno się określić liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok. Informacja ta jest niezbędna dla przyszłego pracodawcy, u którego pracownik zechce podjąć pracę w tym samym roku.

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest zamieszczanie w świadectwie pracy informacji o wymiarze zaległego urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pełny etat do 30 września 2012 r. wykorzystał 5 dni urlopu zaległego. Dodatkowo wcześniej wykorzystał urlop bieżący w wymiarze 10 dni. W świadectwie pracy w części „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze” powinno się zatem wpisać: 10 dni, tj. 80 godzin (czyli bez informacji dotyczącej faktu wykorzystania urlopu zaległego).

Błąd 5. Podawanie liczby godzin wykorzystanego urlopu na żądanie

Wzór świadectwa pracy zawiera rubrykę, która wskazuje na konieczność zamieszczenia informacji o urlopie na żądanie. W takim przypadku należy wskazać tylko liczbę dni wykorzystanego urlopu na żądanie. Nie trzeba podawać liczby godzin wykorzystanego urlopu na żądanie, co jest częstym błędem popełnianym przez pracodawcę.

Przeliczanie urlopu na żądanie na godziny i podawanie takiej informacji w świadectwie pracy byłoby mylące dla kolejnego pracodawcy, ponieważ pracownicy mogą pracować w różnych wymiarach godzin na dobę i mogą wykorzystać w związku z tym różną liczbę godzin urlopu na żądanie.

Niekiedy pracodawcy rozdzielają urlop wykorzystany przez pracownika w naturze od tego, za który przysługuje ekwiwalent pieniężny, zamieszczając np. zapis: „10 dni + 4 dni ekwiwalent pieniężny”. Taki zapis nie będzie błędem, jednak nie ma konieczności rozbijania tego urlopu na takie dwie części. Wystarczy łącznie wskazać jako rozliczone przez pracodawcę 14 dni urlopu wypoczynkowego.

Urlop ojcowski i wychowawczy

Błąd 6. Niezamieszczanie informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest niezamieszczanie w świadectwie pracy informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego.

Taką informację należy zamieścić. Jest ona bowiem dla kolejnego pracodawcy ważną informacją. Pracownik może bowiem wykorzystać urlop ojcowski w ciągu roku od urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka.

W związku z tym, jeżeli pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego, informacja na ten temat powinna być podana w ust. 4 pkt 9 świadectwa, gdzie jest mowa o wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

W świadectwie pracy należy podać informację o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego w ust. 4 pkt 9 (rubryka dotycząca dodatkowych urlopów oraz innych uprawnień pracowniczych, z których korzystał pracownik).

reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 16.11.2017

Autor:

Źródło:

INFOR
Wynagrodzenia 2020. Rozliczanie płac w praktyce59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama