Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypełnianie świadectwa pracy – 10 najczęściej popełnianych błędów w praktyce

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Najczęściej popełnianym błędem podczas wypełniania świadectwa pracy jest wpisywanie do świadectwa informacji o okresach nieusprawiedliwionych nieobecności. Taką informację pracodawcy często zamieszczają w rubryce dotyczącej okresów nieskładkowych. Jest to nieprawidłowe, ponieważ w świadectwie pracy w ogóle nie należy podawać takiej informacji.

Przepisy wyraźnie wskazują, jakie dane obowiązkowo powinny się znaleźć w świadectwie pracy, a jakie można zamieścić w nim na żądanie pracownika. Formalny charakter świadectwa, ograniczający możliwość zamieszczania w nim dowolnych informacji, wynika z tego, że jego zapisy służą ustaleniu określonych uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto zachodzi potrzeba chronienia danych osobowych pracownika i poszanowania jego dóbr osobistych, które mogłyby być naruszone przez umieszczanie w świadectwie dowolnych zapisów według uznania pracodawcy.

Pracodawca nie ma obowiązku korzystania ze wzoru świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... Jeżeli chce, może używać wzoru opracowanego przez siebie, z tym jednak zastrzeżeniem, że powinien on zawierać wszystkie postanowienia wskazane w ww. rozporządzeniu.

Zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje

W ust. 2 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik. W tym miejscu świadectwa pracy należy zatem podać, jakie stanowiska zajmował pracownik oraz jakie pełnił funkcje.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Błąd 1. Niepodanie wszystkich stanowisk/funkcji zajmowanych przez pracownika

W praktyce część pracodawców błędnie ogranicza się do podania w tym miejscu ostatnio zajmowanego stanowiska lub stanowiska, które pracownik zajmował na początku zatrudnienia.

Należy zatem pamiętać, że wymagane jest podanie zarówno ostatniego stanowiska pracy (lub funkcji), jak i wszystkich stanowisk wcześniejszych, od początku zatrudnienia u pracodawcy wystawiającego świadectwo pracy. Na obowiązek podania wszystkich stanowisk wskazuje zapis przy ust. 2 „zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje” we wzorze świadectwa pracy zamieszczonego w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... Posłużenie się liczbą mnogą wyraźnie wskazuje pracodawcy, że chodzi o kompletną informację w zakresie całego przebiegu zatrudnienia.

Pracodawca powinien wymienić w świadectwie pracy wszystkie stanowiska pracy zajmowane przez pracownika w czasie całego zatrudnienia.

Nie wynika to bezpośrednio z przepisów, ale przyjmuje się, że poszczególne stanowiska lub funkcje należy podać w porządku chronologicznym. Przepisy nie wymagają, aby pracodawca wymieniając poszczególne stanowiska pracy wskazywał okres, w jakim pracownik świadczył pracę na poszczególnych stanowiskach. Można to uczynić dla większej przejrzystości przebiegu zatrudnienia pracownika.

Przykładowy zapis w świadectwie pracy, dotyczący rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, może wyglądać następująco:

W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę na stanowisku sprzedawcy – od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.; na stanowisku kasjera kasy głównej – od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.; na stanowisku kierownika zmiany – od 1 września 2010 r. do 31 października 2012 r.

Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy może zostać zakończony w wyniku jego rozwiązania lub wygaśnięcia. W praktyce pojęcia te bywają mylone, co sprawia problemy z właściwym wskazaniem trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy.

Błąd 2. Mylenie pojęć „rozwiązanie” i „wygaśnięcie” stosunku pracy

Wygaśnięcie umowy jest następstwem określonych, nieprzewidzianych zdarzeń, skutkujących zakończeniem stosunku pracy, np. śmierć pracownika czy tymczasowe aresztowanie przekraczające 3 miesiące. Rozwiązanie umowy wynika natomiast z czynności podejmowanych przez strony stosunku pracy.

Problematyczna bywa sytuacja, w której umowa o pracę zakończyła się z upływem okresu, na jaki została zawarta. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, a nie jego wygaśnięcia. Częstym błędem jest wpisywanie do świadectwa pracy, że w przypadku rozwiązania umowy z upływem terminu doszło do wygaśnięcia stosunku pracy.

W sytuacji gdy do zakończenia stosunku pracy dochodzi w wyniku wygaśnięcia umowy, w treści świadectwa pracy należy stosować następujące zapisy dotyczące trybu i podstawy rozwiązania stosunku pracy:

Przyczyna wygaśnięcia umowy o pracę

Zapis w świadectwie pracy

Śmierć pracownika

Śmierć pracownika (art. 631 Kodeksu pracy)

Śmierć pracodawcy (osoby fizycznej)

Śmierć pracodawcy będącego osobą fizyczną (art. 632 Kodeksu pracy)

Tymczasowe aresztowanie powyżej 3 miesięcy

Upływ 3 miesięcy tymczasowego aresztowania (art. 66 § 1 Kodeksu pracy)

Jeśli pracownik był nieobecny w pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem powyżej 3 miesięcy, w żadnym przypadku nie powinno się określać w świadectwie powodu, z jakiego pracownik został tymczasowo aresztowany, ani wskazywać, o jakie przestępstwo pracownik jest podejrzewany.

Błąd 3. Zamieszczanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy

Innym podstawowym błędem popełnianym przez pracodawców w przypadku rozwiązania stosunku pracy jest zamieszczanie w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Zamieszczanie wszelkich opisów czy dodatkowych komentarzy, np. „pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem z powodu częstych zwolnień lekarskich”, są niedopuszczalne. W świadectwie pracy należy natomiast wskazać stronę, która dokonała wypowiedzenia.

Przykłady poprawnych zapisów dotyczących trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy:

Tryb rozwiązania umowy o pracę

Zapis w świadectwie pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)

Rozwiązanie umowy w wyniku nieprzyjęcia warunków zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy i art. 42 § 3 Kodeksu pracy)

Rozwiązanie umowy na skutek upływu terminu

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy)

Do wyjątków od zasady niezamieszczania przyczyny rozwiązania umowy o pracę należy zaliczyć sytuacje, w których dodatkowa informacja ma znaczenie z punktu widzenia określonych uprawnień, jakie przysługują pracownikowi.

Przykładem tego jest rozwiązanie umowy w ramach wypowiedzenia lub porozumienia stron z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. W takim przypadku zapis w świadectwie powinien mieć np. takie brzmienie:

„Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w związku ze zwolnieniem grupowym – art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w związku z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)”.

Powszechną, ale błędną praktyką jest zamieszczanie opisu zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto dyskusyjną sprawą jest podawanie art. 52 Kodeksu pracy w podstawie prawnej takiego rozwiązania umowy.

Przykład błędnego zapisu w świadectwie pracy dotyczący zwolnienia dyscyplinarnego:

Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z powodu notorycznych kradzieży, jakich dopuszczał się pracownik wobec pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Przykład prawidłowego zapisu w świadectwie pracy dotyczący zwolnienia dyscyplinarnego:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w związku z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Co do zamieszczania wzmianki o art. 52 Kodeksu pracy należy mieć na względzie fakt, że przepisy nie wymagają podawania tej informacji. Konieczne jest tylko wskazanie trybu rozwiązania stosunku pracy wraz ze wskazaniem strony, która złożyła oświadczenie w tej sprawie. Jednak żeby było wiadomo, o jaki tryb rozwiązania bez wypowiedzenia chodzi, należy przyjąć, że dodatkowo trzeba wskazać w świadectwie pracy art. 52 Kodeksu pracy tak, jak w podanym wyżej przykładzie.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie

Podstawową zasadą jest obowiązek zamieszczania w świadectwie pracy informacji w zakresie urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy (wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny).

Błąd 4. Wpisywanie wymiaru zaległego urlopu wypoczynkowego

W świadectwie pracy powinno się określić liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok. Informacja ta jest niezbędna dla przyszłego pracodawcy, u którego pracownik zechce podjąć pracę w tym samym roku.

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest zamieszczanie w świadectwie pracy informacji o wymiarze zaległego urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pełny etat do 30 września 2012 r. wykorzystał 5 dni urlopu zaległego. Dodatkowo wcześniej wykorzystał urlop bieżący w wymiarze 10 dni. W świadectwie pracy w części „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze” powinno się zatem wpisać: 10 dni, tj. 80 godzin (czyli bez informacji dotyczącej faktu wykorzystania urlopu zaległego).

Błąd 5. Podawanie liczby godzin wykorzystanego urlopu na żądanie

Wzór świadectwa pracy zawiera rubrykę, która wskazuje na konieczność zamieszczenia informacji o urlopie na żądanie. W takim przypadku należy wskazać tylko liczbę dni wykorzystanego urlopu na żądanie. Nie trzeba podawać liczby godzin wykorzystanego urlopu na żądanie, co jest częstym błędem popełnianym przez pracodawcę.

Przeliczanie urlopu na żądanie na godziny i podawanie takiej informacji w świadectwie pracy byłoby mylące dla kolejnego pracodawcy, ponieważ pracownicy mogą pracować w różnych wymiarach godzin na dobę i mogą wykorzystać w związku z tym różną liczbę godzin urlopu na żądanie.

Niekiedy pracodawcy rozdzielają urlop wykorzystany przez pracownika w naturze od tego, za który przysługuje ekwiwalent pieniężny, zamieszczając np. zapis: „10 dni + 4 dni ekwiwalent pieniężny”. Taki zapis nie będzie błędem, jednak nie ma konieczności rozbijania tego urlopu na takie dwie części. Wystarczy łącznie wskazać jako rozliczone przez pracodawcę 14 dni urlopu wypoczynkowego.

Urlop ojcowski i wychowawczy

Błąd 6. Niezamieszczanie informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest niezamieszczanie w świadectwie pracy informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego.

Taką informację należy zamieścić. Jest ona bowiem dla kolejnego pracodawcy ważną informacją. Pracownik może bowiem wykorzystać urlop ojcowski w ciągu roku od urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka.

W związku z tym, jeżeli pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego, informacja na ten temat powinna być podana w ust. 4 pkt 9 świadectwa, gdzie jest mowa o wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

W świadectwie pracy należy podać informację o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego w ust. 4 pkt 9 (rubryka dotycząca dodatkowych urlopów oraz innych uprawnień pracowniczych, z których korzystał pracownik).


Błąd 7. Niepodanie informacji o urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. w ust. 4 pkt 10 świadectwa

Analizując wzór świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia można dojść do wniosku, że informację o wykorzystaniu urlopu wychowawczego należy zamieścić tylko w ust. 4 pkt 3 świadectwa (rubryka „wykorzystał urlop wychowawczy”), stosując np. zapis: korzystał z urlopu wychowawczego w okresie 01.02.2011 r. – 30.06.2011 r.

Z uwagi na fakt, że okresy urlopu wychowawczego przypadające przed 1 stycznia 1999 r. są okresami nieskładkowymi, analizując zapis ust. 4 pkt 10 zamieszczony we wzorze świadectwa pracy „okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia”, przyjmuje się, że okres wykorzystanego urlopu wychowawczego powinien być odnotowany również tam. Niepodanie w tym miejscu informacji o wykorzystanym urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. jest częstym błędem popełnianym przez pracodawców.

Urlop bezpłatny

W świadectwie powinien być odnotowany fakt korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego, na co wskazuje ust. 4 pkt 2 wzoru świadectwa pracy. W takim przypadku można dokonać następującego zapisu: korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 1.04.2011 r. do 31.12.2011 r. udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy.

Błąd 8. Zamieszczenie informacji o urlopie bezpłatnym w ust. 4 pkt 10 świadectwa

Bywają przypadki, gdy pracodawcy błędnie zamieszczają informację dotyczącą urlopu bezpłatnego w części, w której wskazuje się okresy nieskładkowe.

Należy jednak pamiętać, że okres tzw. zwykłego urlopu bezpłatnego (z wyjątkiem urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą) nie zalicza się do okresów nieskładkowych (art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych). Zatem nie ma podstaw do umieszczania informacji w sprawie wykorzystanego typowego urlopu bezpłatnego w części świadectwa pracy poświęconej okresom nieskładkowym.

WAŻNE!

Informacji o tzw. zwykłym urlopie bezpłatnym nie podaje się w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy, gdzie jest mowa o okresach nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe

W świadectwie pracy należy wskazać wszystkie okresy nieskładkowe, jakie miały miejsce w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy te powinno się wskazać w porządku chronologicznym, podając daty ich rozpoczęcia (dzień, miesiąc, rok) i zakończenia. Nie jest wymagane zamieszczanie komentarzy czy wyjaśnień w sprawie uznania danego okresu za okres nieskładkowy – np. okres niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika. Należy pamiętać, że okresy nieskładkowe nie zależą od swobodnego uznania pracodawcy. Katalog tych okresów, zawarty w art. 7 ustawy emerytalnej, jest zamknięty, co powoduje, że w rubryce ust. 4 pkt 10 wzoru świadectwa pracy pracodawca nie ma prawa zamieścić innych okresów niż te, które wskazał ustawodawca. Pracodawca powinien zamieścić informację o okresach nieskładkowych, które miały miejsce w całym okresie zatrudnienia pracownika. W praktyce, jeżeli tych okresów było wiele, dopuszczalnym rozwiązaniem będzie zamieszczenie informacji o nich w załączniku stanowiącym integralną część świadectwa. W takiej sytuacji w ust. 4 pkt 10 świadectwa powinno się wpisać informację o załączniku zawierającym wyszczególnienie okresów nieskładkowych ze wskazaniem liczby stron czy pozycji. Dla jasności, załącznik powinien być również opisany w sposób umożliwiający powiązanie go ze świadectwem pracy – np. „załącznik nr 1 do świadectwa pracy z 25 czerwca 2011 r.”


Błąd 9. Wpisywanie dni nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika

Pracodawcy często mają wątpliwości, czy w świadectwie pracy należy zamieszczać okresy nieusprawiedliwionej nieobecności pracowników.

Zdarza się, że wpisują te dni właśnie w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy, w którym wymienia się okresy nieskładkowe. Jest to jednak błędne postępowanie. Świadectwo pracy nie zawiera także innych rubryk, gdzie pracodawca miałby obowiązek wpisywać nieusprawiedliwione nieobecności pracownika. Zatem tzw. NN nie należy w ogóle zamieszczać w świadectwie pracy.

Informacje uzupełniające

W informacjach uzupełniających należy podać dane z zakresu należności ze stosunku pracy uznane przez pracodawcę (czyli jego zdaniem konieczne do wypłacenia) i niewypłacone pracownikowi do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych. Obok powyższej, obowiązkowej informacji, pracodawca – na żądanie pracownika – powinien zamieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach oraz informację o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia. Pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

Błąd 10. Zamieszczanie oceny pracownika w informacjach uzupełniających

Pracodawca w informacjach uzupełniających często opisuje wady i zalety pracownika, co jest nieprawidłowe.

W ramach „informacji uzupełniających” pracodawca nie powinien zamieszczać żadnych ocen pracownika (tym bardziej negatywnych) i podawania powodów, dla których stosunek pracy uległ rozwiązaniu.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony na stanowisku śpiewaka–solisty w teatrze. Po objęciu funkcji przez nowego dyrektora z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy z uwagi na mierny – w ocenie pracodawcy – poziom artystyczny pracy pracownika. W dniu wydawania świadectwa pracy doszło do kłótni między odchodzącym pracownikiem a pracodawcą, który w informacjach uzupełniających świadectwa pracy postanowił zamieścić wzmiankę: „Zakaz wykonywania zawodu”. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. W żadnej części świadectwa pracy pracodawca nie ma uprawnień do zamieszczania tego typu informacji.

Podstawa prawna:

 • art. 26, art. 30, art. 32, art. 42, art. 52, art. 631, art. 632, art. 66 § 1, art. 97 § 1, § 2 Kodeksu pracy,
 • art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
 • art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • § 1, § 5 ust. 3 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.).
Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.