| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Praca nakładcza a wynagrodzenie

Praca nakładcza a wynagrodzenie

Praca nakładcza to wytwarzanie przez wykonawcę wyrobów na zle­cenie i rachunek nakładcy z powierzonych przez nakładcę surowców. Minimalna miesięczna ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy, powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzy­skanie co najmniej 50% najniższego wynagrodze­nia.

W prawie pracy

Jeżeli między stronami umowy nie zostało ustalone inaczej, nakładca ma obowiązek dostarczyć wyko­nawcy wszystkie niezbędne do wykonania powierzo­nej pracy surowce, materiały oraz narzędzia i maszy­ny. Zatrudniający nie ma możliwości bezpośredniego kontrolowania pracy i wpływu na sposób jej wyko­nywania w określonych ramach organizacyjnych. Wykonawca świadczący pracę nakładczą podlega podobnej ochronie prawnej jak pracownik zatrud­niony na podstawie umowy o pracę. Nakładca nie może wypowiedzieć umowy w okresie:

  • urlopu wypoczynkowego wykonawcy,
  • jego niezdolności do pracy z powodu cho­roby lub odosobnienia ze względu na choro­bę zakaźną, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
  • między powołaniem wykonawcy na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe a ich odbyciem,
  • ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy jest możliwe w sytuacjach szczególnych, np. pracownicy w ciąży można wypo­wiedzieć umowę z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy.

Redakcja poleca: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Nakładca nie może, bez zgody zakładowej orga­nizacji związkowej, wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z wykonawcą będącym członkiem zarzą­du tej organizacji, chyba że jest to uzasadnione ogłoszeniem upadłości nakładcy lub jego likwidacją albo zaniechaniem pracy nakładczej, osiągnięciem wieku emerytalnego lub uzyskaniem prawa do renty z tytułu uzyskania umiarkowanego lub ciężkiego stopnia niepełnosprawności.

W wynagrodzeniach

Minimalna miesięczna ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy, powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzy­skanie co najmniej 50% najniższego wynagrodze­nia. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapew­niało uzyskanie wynagrodzenia nie mniejszego od najniższego wynagrodzenia.

Jeżeli umowa z wykonawcą została rozwiązana w wyniku dokonanego wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo w związku z zaniechaniem lub ograniczeniem systemu pracy nakładczej, wykonawcy przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi mniej niż 10 lat,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 10 lat, lecz mniej niż 20 lat,

  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 20 lat i więcej.

Odprawa przysługuje, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy nakładczej stanowi dla wyko­nawcy jedyne źródło utrzymania lub zostało przez niego wskazane jako podstawowe źródło utrzy­mania.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad przewi­dywanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wydatki z tego tytułu są pokrywa­ne w całości ze środków nakładcy.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »