REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Tomasz Duraj
doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy
Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej. /fot. Fotolia
Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej. /fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

WZÓR UMOWY O PRACĘ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, najbardziej optymalną formą zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych, uwzględniającą specyfikę funkcjonowania tej kategorii zarządców, jest umowa o pracę na czas określony. Decyduje o tym funkcjonalny charakter stosunku pracy członków zarządu. Należy bowiem pamiętać, iż osoby te najczęściej są powiązane ze spółką dwoma niezależnymi od siebie stosunkami prawnymi. Pierwotnym stosunkiem organizacyjnym, który powstaje z chwilą powołania w skład zarządu oraz wtórnym stosunkiem zatrudnienia, który jedynie uzupełnia i konkretyzuje uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki. Potrzeba dostosowania stosunku zatrudnienia do stosunku członkostwa w zarządzie spółki z pozytywnym skutkiem realizuje się poprzez zastosowanie do tej kategorii zarządców umowy o pracę na czas określony, zawieranej z reguły na czas kadencji w zarządzie spółki.

Autopromocja

Polecamy artykuł: Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie umowy o pracę na czas określony - zalety i wady

Zadaj pytanie: FORUM

UMOWA O PRACĘ

(KONTRAKT KIEROWNICZY)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

zawarta dnia ........................................................ w ................................................... pomiędzy:

..................................................................................................... Spółką z o.o. (Spółką akcyjną) z siedzibą w .............................., przy ul. ..........................................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ...............................................................................................................

pod numerem ....................................., o kapitale zakładowym (akcyjnym) w wysokości .........

................... (słownie: ................................................................................................................),

zwaną dalej „Pracodawcą”, reprezentowaną przez:

  1. ..................................................................................................................................
  2. ..................................................................................................................................

będących członkami Rady Nadzorczej uprawnionymi do zawarcia niniejszej umowy na podstawie .....................................................................................................................................

a

Panem(Panią) .............................................................................................., zamieszkałym(ą) w

.........................................., przy ul. ............................................................................................,

legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii ............. o numerze ............................., wydanym przez ..........................................................................................................................., zwanym(ą) dalej „Pracownikiem”.

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres kadencji, do dnia odbycia się Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok .......................................................................................................................................................

2. Termin rozpoczęcia pracy strony wyznaczają na dzień ...........................................................

3. Miejscem wykonywania pracy przez Pracownika jest siedziba Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest także świadczyć pracę w innych miejscach na obszarze Polski oraz za granicą, zależnie od potrzeb Pracodawcy.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku Prezesa Zarządu (Członka Zarządu) — Dyrektora Generalnego (Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora do spraw ............................................................................) przedsiębiorstwa Spółki.

2. Obowiązki i uprawnienia Pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, określają: przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, inne przepisy prawa pracy, umowa (statut) Spółki, inne akty o charakterze wewnętrznym oraz postanowienia niniejszej umowy i umowy o wykonanie zadań premiowych.

§ 3

1. Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. W razie konieczności Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 4

1. Pracownik oświadcza, że legitymuje się wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką oraz nie istnieją żadne przeszkody zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym uniemożliwiające bądź utrudniające realizację jego obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszej umowy.

2. Pracownik zobowiązany jest do przekazywania na rzecz Pracodawcy swojej najlepszej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zdobytego w trakcie wcześniejszej praktyki menedżerskiej.

3. Pracodawca nabywa prawa majątkowe do wszelkich dokumentów oraz materiałów przygotowanych przez Pracownika w okresie obowiązywania niniejszej umowy i mających związek z funkcjonowaniem Spółki.

§ 5

1. Pracownik zobowiązany jest do sumiennego wykonywania swoich obowiązków zgodnie ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru pełnionej funkcji.

2. Pracownik zobowiązany jest we wszystkich swych działaniach kierować się wyłącznie dobrem Spółki, uwzględniając przepisy prawa, umowę (statut) Spółki, inne akty o charakterze wewnętrznym oraz postanowienia niniejszej umowy i umowy o wykonanie zadań premiowych.

3. Pracownik wykonując swoje powinności zobowiązany jest współpracować z pozostałymi członkami zarządu oraz innymi organami Spółki na zasadach ustalonych przepisami prawa, umową (statutem) Spółki, regulaminem Zarządu Spółki oraz innymi aktami o charakterze wewnętrznym.

§ 6

1. Pracodawca zobowiązany jest do współdziałania, w granicach zakreślonych przepisami prawa oraz umową (statutem) Spółki, z Pracownikiem w celu umożliwienia należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków.

2. Pracodawca zobowiązany jest do dnia ................................. protokolarnie przekazać Pracownikowi zinwentaryzowany majątek, dokumentację, korespondencję oraz stan spraw Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem tych spraw, którymi będzie zajmował się Pracownik.

3. Pracodawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do zapewnienia Pracownikowi wszelkich środków rzeczowych i finansowych niezbędnych do właściwego pełnienia powierzonej mu funkcji.

§ 7

1. Do obowiązków Pracownika należy zaliczyć w szczególności:

a. prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej zasobami majątkowymi i osobowymi w oparciu o przepisy prawa, umowę (statut) Spółki i inne akty o charakterze wewnętrznym, zgodnie z celami i planami działalności Spółki oraz przyjętą strategią jej rozwoju;

b. reprezentowanie Spółki na zewnątrz poprzez dokonywanie na rzecz Spółki zarówno czynności o charakterze sądowym, jak i pozasądowym, na zasadach określonych przepisami prawa, umową (statutem) Spółki oraz innymi aktami o charakterze wewnętrznym;

c. przygotowywanie, w porozumieniu z organami Spółki, planów rocznych obejmujących wykaz zadań gospodarczych stojących przed Spółką, w terminach do ............................ każdego roku oraz ich realizację;

d. uczestniczenie w pracach Zarządu Spółki;

e. opracowywanie i przedstawianie właściwym organom Spółki okresowych (kwartalnych/półrocznych/rocznych) sprawozdań z realizowanej działalności;

f. prowadzenie racjonalnej — bieżącej oraz długofalowej — polityki kadrowej w Spółce.

2. Pozostałe zadania ustalane są w umowie o wykonanie zadań premiowych, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 8

1. Pracownik prowadząc sprawy Spółki oraz reprezentując ją na zewnątrz zobowiązany jest do poddania się wszelkim ograniczeniom wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych, umowy (statutu) Spółki oraz innych aktów o charakterze wewnętrznym.

2. Działalność Pracownika podlega okresowej ocenie dokonywanej co kwartał przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Wariant I

1. Pracownikowi przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości ..................... złotych brutto (słownie:........................................................................................).

2. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest z dołu, co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

Wariant II

1. Pracownikowi przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości stanowiącej ................. krotność przeciętnego wynagrodzenia w Spółce, ustalanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczeniowy.

2. W momencie nawiązania stosunku pracy Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ..................... złotych brutto (słownie:................................................ .........................................................).

3. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest z dołu, co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

§ 10

1. Pracownikowi przysługuje prawo do premii w przypadku realizacji zadań określonych przez Pracodawcę w umowie o wykonanie zadań premiowych, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2. Szczegółowe zasady premiowania reguluje umowa o wykonanie zadań premiowych.

§ 11

1. Pracownikowi przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego, którego wysokość i zasady przyznawania reguluje uchwała Rady Nadzorczej nr .................... z dnia ..................................

2. Pracownikowi przysługuje prawo do innych świadczeń pieniężnych, których wysokość i zasady przyznawania reguluje uchwała Rady Nadzorczej nr .................... z dnia .......................

§ 12

Pracownik wyraża zgodę na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek osobisty Pracownika.

§ 13

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik ma zagwarantowane prawo do następujących świadczeń o charakterze dodatkowym:

a. prawo do korzystania z samochodu służbowego marki .................................................., o nr. rejestracyjnym ..............................................., na koszt Pracodawcy. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa określa odrębna umowa;

b. prawo do korzystania z mieszkania służbowego położonego w .........................., przy ul. ........................................................................................., na koszt Pracodawcy. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa określa odrębna umowa;

c. prawo do korzystania z służbowego komputera przenośnego marki ......................................, o parametrach technicznych ........................................................................................................, wyposażonego w oprogramowanie .............................................................................................;

d. prawo do nielimitowanego korzystania z służbowego telefonu komórkowego marki ................................, o nr. ......................................................................., na koszt Pracodawcy;

e. zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na zasadach określonych w odrębnej umowie;

f. prawo do korzystania przez Pracownika i jego najbliższą rodzinę na koszt Pracodawcy z opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnej umowie;

§ 14

Wariant I

1. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................... po jej ustaniu (zakaz konkurencji).

2. Za działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy należy traktować wszelką działalność — niezależnie od formy prawnej — prowadzoną w kraju i za granicą, która jest zbieżna — nawet w sposób pośredni — z zakresem działalności Pracodawcy lub utworzonych z jego udziałem firm, jeżeli prowadzenie tej działalności może wpłynąć na poziom produkcji, sprzedaży, sytuację rynkową oraz wyniki ekonomiczne Pracodawcy lub wskazanych powyżej firm.

3. Za naruszenie powyższego zakazu konkurencji należy uznać w szczególności:

a. prowadzenie na własny lub cudzy rachunek konkurencyjnej działalności gospodarczej;

b. świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;

c. uczestnictwo w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną;

d. pełnienie jakiejkolwiek funkcji w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, w szczególności funkcji doradcy, pełnomocnika, pośrednika, powiernika itp.;

e. uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną;

f. posiadanie kontrolnego pakietu udziałów (akcji) w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź też prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu w spółce konkurencyjnej;

g. uczestnictwo na własny lub cudzy rachunek w stosunkach prawnych z kontrahentami Pracodawcy bądź osobami u niego zatrudnionymi;

h. uczestnictwo — bez względu na formę — w działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy prowadzonej przez małżonka, a także krewnych i powinowatych.

4. Ograniczenia wynikające z powyższego zakazu konkurencji nie dotyczą działalności: naukowej, dydaktycznej, społecznej, publicystycznej, politycznej .............................. itp., o ile nie jest ona związana z prowadzeniem przez Pracownika działalności wymienionej w ust. 3 oraz o ile nie utrudnia należytego wykonywania przez Pracownika obowiązków wynikających z pełnionej w Spółce funkcji.

5. Za powstrzymywanie się przez Pracownika od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy po ustaniu niniejszej umowy Pracodawca zobowiązuje się wypłacić mu odszkodowanie w wysokości ....................................... % (nie mniej niż 25%) wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem niniejszej umowy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Kwota powyższego odszkodowania wynosi ............................. złotych. (słownie:...................................................... ....................................................).

6. Pracodawca zobowiązuje się wypłacać odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5, w miesięcznych ratach, na rachunek bankowy wskazany przez Pracownika, w terminie do dnia ..................................... każdego miesiąca. Miesięczna rata niniejszego odszkodowania wynosi

.................. złotych (słownie:......................................................................................................).

7. Naruszenie przez Pracownika zakazu konkurencji w czasie trwania niniejszej umowy uznaje się za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p., co daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

8. W przypadku naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji w okresie po ustaniu niniejszej umowy, ciąży na nim obowiązek zwrotu całości uzyskanego od Pracodawcy, na zasadach określonych w ust. 5 i 6, odszkodowania.

Wariant II

1. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................... po jej ustaniu (zakaz konkurencji).

2. Szczegółowe zasady realizacji zakazu konkurencji określa odrębna umowa.

§ 15

1. Pracownik w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązany jest powstrzymywać się od prowadzenia — bez względu na formę — jakiejkolwiek dodatkowej działalności gospodarczej o niekonkurencyjnym charakterze w kraju i za granicą, chyba że uzyska na prowadzenie takiej działalności pisemną zgodę Pracodawcy.

2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p., co daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 16

Wariant I

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................................... od momentu jej rozwiązania.

2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ust. 1 należy uznać wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, handlowe, personalne, statystyczne, co do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności lub których nie podano do wiadomości publicznej, bądź których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

3. Ujawnienie informacji wymienionych w ust. 2 może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa. Ponadto, ujawnienie tych informacji możliwe jest także w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla należytego wypełniania obowiązków Pracownika. Wówczas jednak konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściwego organu Spółki.

4. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim wszelkich innych informacji uzyskanych podczas pełnienia swej funkcji, w celach niezwiązanych z należytym wykonywaniem obowiązków.

5. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

6. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz obowiązków, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p., co daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

7. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Pracownik zobowiązany jest do przekazania Pracodawcy, na mocy pisemnego protokołu zdawczo — odbiorczego, wszelkich dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

Wariant II

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................................... od momentu jej rozwiązania.

2. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim wszelkich innych informacji uzyskanych podczas pełnienia swej funkcji, w celach niezwiązanych z należytym wykonywaniem obowiązków.

3. Pracownik zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody Pracodawcy — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

4. Szczegółowe zasady realizacji obowiązków, o którym mowa w ust. 1–3, określa odrębna umowa.

§ 17

1. Pracownik objęty zostaje w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2. Wybór ubezpieczyciela należy do właściwości .......................................................................

3. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż .................... złotych (słownie.......................... ..............................................................).

4. Koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Pracodawca.

5. Szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Pracownikiem a wybranym ubezpieczycielem.

§ 18

1. Co do zasady, niniejsza umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Porozumienie takie winno posiadać formę pisemną.

3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, przez każdą ze stron, za ........... tygodniowym (miesięcznym) wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie.

§ 19

1. Za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. należy traktować w szczególności:

a. dopuszczenie się rażącego naruszenia przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki, innych aktów o charakterze wewnętrznym oraz postanowień niniejszej umowy lub umów uzupełniających obowiązujący stosunek pracy;

b. dopuszczenie się rażącego niedbalstwa, którego skutkiem byłą szkoda w majątku Pracodawcy;

c. ...................................................................................................................................................

2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 20

1. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika w rozumieniu art. 55 § 11 k.p. należy traktować, w szczególności, każdy przypadek rażącego naruszenia przez Pracodawcę postanowień niniejszej umowy, jak również umów uzupełniających obowiązujący stosunek pracy.

2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, daje Pracownikowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 21

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Pracodawcę przed upływem okresu, na jaki została zawarta, z przyczyn niezawinionych przez Pracownika, ma on zagwarantowane prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości ............................................. złotych (słownie.......................................................................................................................................).

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, podlega wypłaceniu Pracownikowi w terminie ................. dni od daty rozwiązania niniejszej umowy.

3. Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje Pracownikowi, w przypadku nabycia przez niego prawa do odprawy z tytułu zwolnień grupowych w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

§ 22

1. Pracownik w trakcie trwania kadencji ma prawo, w każdym czasie, do rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Zarządu.

2. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji jest równoznaczna z rozwiązaniem niniejszej umowy za ........... tygodniowym (miesięcznym) okresem wypowiedzenia.

§ 23

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich postanowień niniejszej umowy, w szczególności zaś zasad i warunków wynagradzania Pracownika oraz zagwarantowanego mu pakietu świadczeń o charakterze dodatkowym.

2. Ujawnienie postanowień niniejszej umowy osobom trzecim możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów obowiązującego prawa, bądź w sytuacji, gdy — z uwagi na nadzwyczajne okoliczności — strony pisemnie uznają to za niezbędne.

§ 24

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić w drodze porozumienia stron bądź wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

2. Czynności prawne, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 26

Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd pracy..............................................................................................................................................

§ 27

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy wraz z załącznikami otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z ich treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy oraz z treścią przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Oświadczam także, iż znane mi są przepisy o naruszaniu tajemnicy prawem chronionej.

.............................................                                     .....................................................................

              Pracownik                                                       Podmiot(y) reprezentujące Pracodawcę

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

REKLAMA

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

Co to są kompetencje przyszłości i dlaczego są tak ważne na rynku pracy?

Czasy pracy przez całe życie w jednej firmie już minęły. Teraz pracownicy zmieniają stanowiska, branże, kształcą się w nowych kierunkach. Bardzo ważna staje się zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Czym są kompetencje przyszłości? I które z nich mogą okazać się kluczowe na przyszłym rynku pracy?

Od 300 zł do 1200 zł: tyle wyniesie bon energetyczny. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Od 300 zł do 1200 zł – taką wartość ma mieć bon energetyczny wypłacany gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. Cena prądu dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

Wczasy pod gruszą 2024 r.: Ile w budżetówce, firmach prywatnych. Jak u nauczycieli? Ile u mundurowych?

REKLAMA

Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Toruń i inne miasta walczą o Prezydentów. II tura wyborów już 21 kwietnia 2024

W wielu polskich miastach już w ten weekend, w niedzielę 21 kwietnia 2024 r. odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Szczególnie ciekawią wyniki na prezydentów takich miast jak: Kraków, Wrocław czy Poznań, Rzeszów i Toruń. Czym zajmuje się prezydent miasta?

Igrzyska olimpijskie za mniej niż 100 dni! Polscy sportowcy będą walczyli o medale ale też o olimpijską emeryturę

Gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku? Ile obecnie trwają igrzyska olimpijskie? Kiedy odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie? Jakie dyscypliny na igrzyskach? Gdzie będą igrzyska 2028? Ile wynosi emerytura olimpijska w 2024? Komu przysługuje emerytura olimpijska?

REKLAMA