Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracującym emerytem - procedura

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Rozwiązanie umowy o pracę z pracującym emerytem - procedura
Rozwiązanie umowy o pracę z pracującym emerytem - procedura
Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego oraz nabycie prawa do emerytury nie oznacza konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Przedstawiamy procedurę wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do emerytury.

Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego oraz nabycie prawa do emerytury nie powinno być jedyną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca mógłby narazić się na zarzut dyskryminacji ze względu na wiek. Z tego względu uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, powinno być wyczerpujące i wskazywać ogół okoliczności przemawiających za decyzją pracodawcy.

Osiągnięcie wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury nie musi oznaczać końca zatrudnienia pracownika. Oznacza jednak koniec szczególnej ochrony przed możliwością wypowiedzenia takiej osobie umowy o pracę. W zależności od sytuacji inicjatorem rozstania może być pracodawca lub pracownik nabywający uprawnienia emerytalne.

Polecamy produkt: Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać

Ochrona przedemerytalna

Z uwagi na wiek i zmniejszające się szanse na znalezienie nowego zatrudnienia, przepisy chronią pracownika w okresie poprzedzającym nabycie prawa do emerytury. Pracodawca nie ma zatem prawa wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Przywołany wyżej zakaz oznacza brak legalnej możliwości złożenia pracownikowi oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy. Zakaz ten odnosi się do każdej z umów – na okres próbny, na czas określony, jak również na czas nieokreślony.

Zakaz wypowiedzenia umowy nie oznacza, że z pracownikiem nie można rozwiązać umowy bez wypowiedzenia, np. z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. W okresie ochronnym nic też nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik z własnej inicjatywy rozwiązał stosunek pracy.

Okres po nabyciu prawa do emerytury

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie powoduje automatycznego skutku w postaci np. wygaśnięcia umowy o pracę. Żaden przepis prawa pracy nie wiąże bowiem nabycia uprawnień emerytalnych z utratą statusu pracownika. Natomiast osiągnięcie wieku emerytalnego ma istotny skutek z punktu widzenia trwałości umowy o pracę. Dochodzi bowiem do wygaśnięcia ochrony przed wypowiedzeniem. Zatem od dnia, w którym pracownik nabywa uprawnienie do przejścia na emeryturę, pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę na zasadach ogólnych – tak jak w przypadku każdego innego pracownika. Warto pamiętać, że przepis chroniący osoby w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.) nie ma zastosowania w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego oraz nabycie prawa do emerytury nie oznacza konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.

Inicjatorem rozwiązania umowy o pracę w okresie, w którym wygasła ochrona przewidziana w art. 39 k.p., może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Najbardziej złożona procedura ma miejsce w sytuacji, gdy pracodawca jest stroną wypowiadającą umowę.

Procedura wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do emerytury:

Krok 1 – upewnienie się co do możliwości wypowiedzenia umowy

Pracodawca mający zamiar wypowiedzieć umowę pracownikowi, który już nie korzysta z ochrony przedemerytalnej, powinien mieć pewność, że wypowiedzenie nie naruszy przepisów o ochronie przedemerytalnej.

Przykład

Pracownik osiąga wiek emerytalny 1 października 2016 r. Pracodawca, uwzględniając 3-miesięczny okres wypowiedzenia, wypowiedział umowę o pracę 30 września 2016 r. Postępowanie pracodawcy było nieprawidłowe – czynność wypowiedzenia została bowiem dokonana w okresie ochronnym – niezależnie od tego, że okres wypowiedzenia i tym samym rozwiązanie umowy nastąpi w czasie, w którym pracownik osiągnął już wiek emerytalny.

Pracodawca powinien pamiętać, że wiek emerytalny ustalany jest indywidualnie na podstawie kryterium daty urodzenia pracownika oraz jego płci.

Krok 2 – wykluczenie usprawiedliwionych okoliczności

Mimo osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego pracodawca może nie mieć możliwości wypowiedzenia umowy. Przepisy zawierają bowiem normy ochronne, które uniemożliwiają wypowiedzenie umowy w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – gdy nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Przykład

Pracownik osiągnął uprawnienia emerytalne we wrześniu 2016 r. W tym samym miesiącu oraz w październiku pracownik będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego – w tym zaległego. W takim przypadku z dokonaniem wypowiedzenia pracodawca będzie musiał poczekać na powrót pracownika do pracy. Zakaz wypowiadania umowy w czasie urlopu dotyczy bowiem każdego pracownika – niezależnie od tego czy osiągnął wiek emerytalny, czy też nie.

Krok 3 – ustalenie zasadności wypowiedzenia

Pracodawca chcąc wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, może błędnie uznać, że sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego jest wystarczającą przesłanką do rozstania z pracownikiem. Innym powodem, który pracodawca może niesłusznie uznać za wystarczający dla wypowiedzenia umowy, jest fakt pobierania przez pracownika emerytury. Należy podkreślić, że posłużenie się powyższymi argumentami, a w szczególności przywołanie ich jako jedynych powodów wypowiedzenia pracownikowi umowy, może okazać się niewystarczające.

W przypadku gdy zamiar wypowiedzenia umowy dotyczy umowy na czas nieokreślony, decyzja w tym zakresie powinna być przez pracodawcę dobrze przemyślana. Jej motywy muszą bowiem znaleźć się w uzasadnieniu do wypowiedzenia.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony należy wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy.

Sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego czy pobieranie emerytury to ryzykowne przesłanki wypowiedzenia pracownikowi umowy. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której byłyby to jedyne powody wypowiedzenia. W takim przypadku pracodawca może narazić się na zarzut dyskryminacji ze względu na wiek. Warto wiedzieć, że dopuszczalność wypowiadania umów o pracę pracownikom z powodu osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego była wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W przeważającej części orzeczeń prezentowany był pogląd, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wyłącznie z powodu uzyskania przez pracownika wieku emerytalnego należy traktować jako niedopuszczalne.

Przykład

Pracodawca z przyczyn ekonomicznych zmuszony został do ograniczenia działalności i tym samym zmniejszenia zatrudnienia. Niezbędna okazała się likwidacja wielu stanowisk pracy. Pracodawca uznał, że w pierwszej kolejności wytypuje do zwolnienia pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury oraz ją pobierają. W takim przypadku można uznać, że postępowanie pracodawcy było prawidłowe. Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracowników nie było jedyną przesłanką do wypowiedzenia umowy. Trudno natomiast pogodzić z zasadami współżycia społecznego sytuację, w której do redukcji zatrudnienia wytypowane zostałyby osoby, dla których obecna praca jest jedynym źródłem dochodu.

Krok 4 – konsultacja związkowa

Pracodawca, chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas nieokreślony, musi ustalić, czy pracownik należy do zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli tak, to wówczas zamiar wypowiedzenia pracownikowi umowy powinien być skonsultowany z tą organizacją. Obowiązek konsultacyjny odnosi się do zamiaru zwolnienia każdego pracownika zrzeszonego w zakładowej organizacji związkowej – bez względu czy nabył prawa emerytalne, czy też nie. Konsultacji podlega zatem zamiar wypowiedzenia, a nie dokonana już czynność w postaci doręczenia pracownikowi oświadczenia woli.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony musi być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową, jeżeli pracownik jest zrzeszony w takiej organizacji.

Organizacja związkowa, w sytuacji gdy uzna, że wypowiedzenie jest bezzasadne, ma prawo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umowy zgłosić pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. W okresie 5 dni pracodawca ma więc związane ręce w kwestii dokonania czynności wypowiedzenia. Oczywiście dokument zawierający stosowne oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia może być sporządzony, ale w żadnym razie nie można go w tym okresie wręczyć pracownikowi.

Polecamy serwis: Urlopy

Ostateczną decyzję w sprawie wypowiedzenia umowy pracownikowi zrzeszonemu w zakładowej organizacji związkowej pracodawca podejmuje dopiero po formalnym rozpatrzeniu jej stanowiska. W przypadku gdy stanowisko organizacji jest negatywne, pracodawca i tak ma możliwość dokonania czynności wypowiedzenia.

Krok 5 – sporządzenie wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli, które powinno być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku gdy czynność zostanie dokonana w innej formie – np. ustnej, wówczas również wywoła skutek prawny w postaci rozwiązania umowy – ale jest to postępowanie wadliwe, które może zostać zakwestionowane przed sądem pracy.

Przepisy wskazują na dwa istotne elementy, jakie powinny być zawarte w wypowiedzeniu umowy. Jednym z nich jest uzasadnienie – w sytuacji gdy wypowiedzeniu podlega umowa na czas nieokreślony. Drugim elementem jest pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy.

Pouczenie o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową jest jednakowe w przypadku każdego rodzaju wypowiedzenia.

Inaczej przedstawia się kwestia uzasadnienia, które musi zawierać każde wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. Jak już wcześniej podkreślono, sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego nie powinien stanowić samoistnej przesłanki do wypowiedzenia pracownikowi umowy. Uzasadnienie do wypowiedzenia umowy powinno być wyczerpujące i wskazywać ogół okoliczności przemawiających za decyzją pracodawcy. W razie ewentualnego sporu sądowego pracodawca nie będzie miał możliwości powołania się na nowe okoliczności, które nie wynikają z uzasadnienia wypowiedzenia umowy.

Krok 6 – wręczenie wypowiedzenia

Aby sporządzone oświadczenie zawierające wypowiedzenie umowy odniosło zamierzony skutek, musi dotrzeć do adresata – pracownika, który w omawianym przypadku nabył uprawnienia emerytalne. Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii doręczania oświadczeń woli – w tym wypowiedzeń umowy. Należy w tym względzie odwołać się do przepisów prawa cywilnego. Możliwość taka istnieje w związku z art. 300 k.p., który przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w kwestiach, które nie są w prawie pracy uregulowane.

Oświadczenie woli – w tym zawierające wypowiedzenie umowy, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Najbardziej typową formą składania wypowiedzenia jest wręczenie pisma pracownikowi w sposób bezpośredni. Dla ważności dokonanej czynności nie ma znaczenia, czy pracownik pismo przyjął czy też nie.

Krok 7 – wydanie świadectwa pracy

Rozwiązanie stosunku pracy – w tym z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, powoduje po stronie pracodawcy konieczność sporządzenia oraz wydania świadectwa pracy. Należy je odchodzącemu pracownikowi wydać ostatniego dnia zatrudnienia.

Krok 8 – wypłacenie odprawy emerytalnej

Pracownik spełniający warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, ma prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość minimalna wynika z Kodeksu pracy i wynosi równowartość 1-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Korzystniejsze dla pracowników regulacje w tym zakresie mogą być zawarte w przepisach wewnątrzzakładowych.

Otrzymanie przez pracownika odprawy emerytalnej uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch warunków. Musi spełniać ustawowe kryteria uprawniające go do nabycia prawa do emerytury, a stosunek pracy musi ustać w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Wypłacenie odprawy emerytalnej powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania stosunku pracy.

Krok 9 – wykonanie końcowych badań profilaktycznych

Pracownicy świadczą umówioną pracę w różnych warunkach, którym towarzyszą rozmaite mniejsze lub większe zagrożenia. Niektóre prace wiążą się z warunkami środowiska pracy, którym towarzyszy narażenie na substancje i czynniki rakotwórcze lub pyły zwłókniające. Pracownicy ci objęci są szczególnym rodzajem ochrony, czego wyrazem jest możliwość weryfikacji stanu zdrowia w ramach profilaktycznych badań lekarskich po rozwiązaniu stosunku pracy.

Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny i świadczył pracę w warunkach narażenia na substancje rakotwórcze lub pyły zwłókniające, ma prawo po rozwiązaniu stosunku pracy złożyć do pracodawcy wniosek o przeprowadzenie badań profilaktycznych. Badania te przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

Podstawa prawna:

- art. 30, art. 39, art. 41, art. 52, art. 921, art. 97, art. 229 § 5, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1053).

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyżki dla doktorantów?
  Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, zapowiedział podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Czy podwyżki dotyczą także doktorantów? Ile wyniosą? Kiedy można się ich spodziewać?
  Kto i kiedy wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?
  Dlaczego zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi? Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu? Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu? W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków? Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu? Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne?
  Bezrobocie w Polsce spadło - czy będzie jeszcze niższe?
  Bezrobocie spadło - w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.), jak i roku (o 1 pkt. proc.) – podał GUS.
  Staż uczniowski przygotowuje do pracy
  Wypracowaliśmy modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody. Zachęcamy do ich wykorzystania - pisze Konfederacja Lewiatan.
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone. ZUS rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia i zakończył 20 września.
  Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%
  Bezrobocie w Polsce 2022. GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 roku.
  Urlop rodzicielski - 9 tygodni tylko dla ojca
  Urlop rodzicielski. W polskim Kodeksie pracy pojawi się dziewięć dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców.
  PPK - transfer środków na lokatę
  Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może przekazać środki na lokatę terminową Po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK bez pomniejszeń, ale rozpoczęcie wypłaty powoduje, że nowe wpłaty na PPK nie są już dokonywane. Alternatywą jest wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Również taki transfer powoduje zakończenie wpłat na PPK
  Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe
  Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Czy zwolnienie lekarskie pozostaje w związku z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem chorobowym? Jaka jest podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?
  Nowe oferty pracy w branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości?
  Blisko co trzecia firma (29%) branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w ostatnim kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników.
  Uregulowanie pracy zdalnej - ile kosztuje?
  Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, regulujący m.in. zasady pracy zdalnej, trafił do dalszych prac w komisji. Z dużym prawdopodobieństwem nowe przepisy zaczną więc obowiązywać w ciągu kilku miesięcy. Jak wskazują eksperci W&W Consulting oraz kancelarii CMS - obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Praca zdalna - ile firmy zapłacą za nowe przepisy?
  Praca zdalna - projekt nowelizacji Kodeksu pracy ureguluje zasady pracy zdalnej. Obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Jak technologia zmienia rynek pracy?
  Rynek pracy. Mimo że sytuacja epidemiczna jest już mniej poważna, to pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i hybrydowej i nie chcą z niej rezygnować. Działy HR nie przestają też umawiać kandydatów na spotkania zdalne. W niedalekiej przyszłości nowym miejscem pracy, rekrutacji i szkoleń najprawdopodobniej stanie się metawersum.
  Zasada równego traktowania – ubezpieczenia społeczne
  Na czym polega zasada równego traktowania na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Czego dotyczy? Odpowiadamy.
  Nawiązanie stosunku pracy
  Do czego zobowiązuje się pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy? Jakie są cechy stosunku pracy? Kiedy pracownik może skierować przeciwko pracodawcy roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy? Odpowiadamy.
  Wzrost płac a inflacja
  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było wyższe o 12,7% i wyniosło 6583,03 zł (brutto). W stosunku do lipca zmniejszyło się o 2,9% – podał GUS.
  Polacy ograniczają zakupy?
  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,2%. W porównaniu z lipcem r. wzrosła o 1% – podał GUS.
  KRUS - nowa stawka odsetek za zwłokę
  KRUS. Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę.
  Rejestracja w urzędzie pracy a pełnienie roli w zarządzie spółki
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy pełnienie funkcji w zarządzie wlicza się w któryś z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe?
  Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi w 2022 r. i komu przysługuje? Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku? Kiedy może przypadać okres pobierania zasiłku? Czy musi wyłącznie następować po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, czy też może przypadać w innym termie?
  Czym jest stres w pracy?
  Stres w pracy - czym jest, jakie są jego skutki i objawy? Jak zwalczać stres u pracowników? Jakie są obowiązki pracodawcy w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy?
  Ostatnie 14 emerytury już na kontach
  14 emerytura 2022 - ZUS zakończył wypłatę. W dniu 20 września przelana została ostatnia transza dla 1,3 mln osób na łączną kwotę 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób a wydatkowana na ten cel kwota wyniosła ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę.
  Umiarkowany optymizm w sprawie wynagrodzeń - Polacy spodziewają się wzrostu dochodów
  Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze.
  Renta rodzinna po zmarłym małżonku a ZFŚS
  Renta rodzinna. Czy za pracownika szkoły, który nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, dokonuje się odpisu na ZFŚS?
  Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września
  Zaległy urlop 2022. Pracownicy, którzy dotąd nie wykorzystali urlopu przysługującego im w 2021 roku, muszą zrobić to do końca września. Obowiązek dopilnowania, aby pracownik udał się w tym terminie na zaległy wypoczynek, spoczywa na pracodawcy.