Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016

Joana Stolarska
Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016
Emeryt na umowie zlecenie a składki ZUS 2016
ShutterStock
Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają z jej tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Czy zleceniobiorca-emeryt, który podpisał dwie umowy zlecenia musi zgłosić do ubezpieczeń społecznych dwie umowy czy wystarczy ozusowanie jednej?

Kiedy można zastosować zwolnienie ze składek jednej z dwóch równolegle realizowanych umów zlecenia

Problem

Zawarliśmy z naszym zleceniobiorcą emerytem dwie osobne umowy zlecenia na okres od 14 marca do 30 czerwca 2016 r., jedną na kwotę 4320 zł, a drugą na 2520 zł. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w lipcu 2016 r. Czy w związku z tym musimy zgłosić do ubezpieczeń społecznych dwie umowy czy wystarczy ozusowanie tylko jednej?

Rada

Jeżeli wynagrodzenie z obu umów zostanie wypłacone w lipcu, wówczas zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z obu umów zlecenia. Wypłacony w lipcu 2016 r. przychód trzeba będzie rozliczyć łącznie, w jednym raporcie ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 10. Istnieje jednak możliwość zwolnienia ze składek społecznych jednej z dwóch wskazanych umów. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają z jej tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Od 1 stycznia 2016 r. nie ma znaczenia – jak miało to miejsce do końca 2015 r. – czy zleceniobiorca emeryt pozostaje w stosunku pracy (obecnie musi zostać spełniony dodatkowy warunek uzyskania odpowiednio wysokiej podstawy wymiaru składek z umowy o pracę). W praktyce oznacza to, że mimo posiadania przez zleceniobiorcę prawa do emerytury, w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeniowego z umowy zlecenia będą do niego stosowane takie same zasady jak wobec zleceniobiorców nieposiadających tego prawa.

Polecamy produkt: Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r. (PDF)

Zatem przy rozstrzyganiu zakresu ubezpieczeń przy zbiegu dwóch umów zlecenia powinni Państwo traktować zleceniobiorcę emeryta tak, jakby nie miał prawa do emerytury. Zbieg dwóch umów zlecenia trzeba rozstrzygnąć na ogólnych zasadach, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nimi osoba wykonująca równolegle dwie (lub więcej) umowy zlecenia zasadniczo jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z każdej z nich. Obowiązek ten jest wyłączony w sytuacji, gdy:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu z tytułu pierwszej umowy lub

● zsumowana podstawa wymiaru składek z dwóch (lub więcej) umów

osiągnie lub przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia. Jest to tzw. zasada sumowania. Dopiero po osiągnięciu lub przekroczeniu tej minimalnej podstawy kolejne umowy zlecenia mogą być oskładkowane tylko na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (chociaż zleceniobiorca zachowuje prawo do przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych z wybranej lub wszystkich pozostałych umów).

Przykład

Zleceniobiorca, posiadający prawo do emerytury, realizował w maju 2016 r. 3 równoległe umowy zlecenia, zawarte:

● z firmą A, z której uzyskał w maju 2016 r. 1200 zł podstawy wymiaru składek,

● z firmą B, z której uzyskał w maju 2016 r. 800 zł podstawy wymiaru składek,

● z firmą C, z której uzyskał w maju 2016 r. 790 zł podstawy wymiaru składek.

W tej sytuacji w pełni oskładkowane będą 2 pierwsze umowy (z firmą A i B). Zgodnie z zasadą sumowania podstawa wymiaru składek przekroczyła kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. 1850 zł). Ostatnia, trzecia umowa (z firmą C) jest obowiązkowym tytułem tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sytuacja komplikuje się, gdy przychód uzyskany z tytułu równolegle wykonywanych umów zlecenia jest wypłacany w innym miesiącu niż miesiąc ich wykonywania. Przepisy nie dają tu szczegółowych wskazówek, dlatego w tego rodzaju sytuacjach trzeba stosować wytyczne ZUS. Zgodnie z nimi:

(...) W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ustalania łącznej podstawy wymiaru składek należy dokonywać odrębnie dla każdego miesiąca. (...) Ustalając łączną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się podstawy wymiaru składek wykazanej za miesiąc po ustaniu danego tytułu ubezpieczenia, tj. za miesiąc, w którym ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ani jeden dzień (należy rozliczyć składki za ubezpieczonego wykazując kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 30 00). W tym miesiącu nie zachodzi bowiem zbieg ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tym tytułem.

Powyższe wytyczne mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeniowego w sytuacji przedstawionej w problemie. Zdaniem ZUS, aby można było zastosować zbieg tytułów w celu zwolnienia jednej z umów (w sytuacji gdy druga umowa zapewnia podstawę wymiaru składek na odpowiednim poziomie), muszą być spełnione łącznie, w tym samym okresie, 2 warunki:

● umowy muszą być realizowane równolegle (aby można było w ogóle mówić o zbiegu tytułów),

● uzyskana w danym miesiącu podstawa wymiaru składek musi wynosić co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia – dopiero wówczas przychód z tytułu drugiej umowy może zostać uznany za zwolniony ze składek społecznych.

W Państwa przypadku umowy były realizowane jednocześnie – a zatem nastąpił zbieg tytułów. Jednak w okresie trwania zbiegu (od 14 marca do 30 czerwca 2016 r.) przychód z żadnej z tych umów nie był na wystarczająco wysokim poziomie, aby nie powstał obowiązek opłacenia składek społecznych z drugiej umowy (w przypadku obu umów przychód ma wynieść 0 zł). Jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone w lipcu 2016 r., czyli w miesiącu następującym po zakończeniu równoległej realizacji obu umów, wówczas co prawda zostanie spełniony warunek minimalnej podstawy wymiaru składek (spełnia go każda z zawartych umów), jednak nie będzie spełniony warunek zbiegu tytułów (ponieważ umowy zostały zakończone i zbieg tytułów już nie występuje).

W przedstawionej przez Państwa sytuacji, aby oszczędzić na składkach, należy rozważyć wypłatę wynagrodzenia z tytułu jednej z umów (wskazanej przez zleceniobiorcę jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) w czerwcu 2016 r. Wówczas podstawa wymiaru składek za czerwiec (czyli za miesiąc, w którym jeszcze występuje zbieg tytułów, będący pierwszym warunkiem zwolnienia) przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia. Automatycznie zostanie więc wyłączony obowiązek oskładkowania na ubezpieczenia społeczne przychodu uzyskanego z tytułu drugiej umowy (ponieważ zostanie spełniony warunek minimalnej podstawy wymiaru składek). Zatem termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu drugiej umowy nie będzie już miał znaczenia – obowiązkowa z niej będzie tylko składka zdrowotna.

Przykład

Płatnik składek zawarł dwie osobne umowy zlecenia ze zleceniobiorcą posiadającym prawo do emerytury – obie umowy na ten sam okres od 14 marca do 30 czerwca 2016 r. Wynagrodzenie z tytułu pierwszej umowy (A) ustalono na kwotę 4320 zł, a z tytułu drugiej umowy (B) – na 2520 zł.

Wariant I

Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy A i umowy B nastąpi w lipcu 2016 r.

W tej sytuacji płatnik ma obowiązek zgłosić każdą z tych umów odrębnie do ZUS. Ponieważ nie zostały spełnione warunki wyłączenia którejkolwiek umowy z oskładkowania na ubezpieczenia społeczne, każda z nich musi zostać oskładkowana w pełnym zakresie obowiązkowych ubezpieczeń. A zatem należy odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Rozliczenia składek należy dokonać w raporcie imiennym ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 10 (wypłata w miesiącu po ustaniu tytułu ubezpieczenia dla ubezpieczonego z ustalonym prawem do emerytury).

Wariant II

Zleceniobiorca złożył płatnikowi oświadczenie, zgodnie z którym jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wskazuje umowę B. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy B nastąpi 30 czerwca 2016 r., a z tytułu umowy A – 29 lipca 2016 r.

W tej sytuacji w okresie trwania zbiegu dwóch umów zlecenia z tytułu jednej z nich ubezpieczony uzyskał podstawę wymiaru składek w kwocie 2520 zł. Ponieważ jest to kwota wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tym samym druga umowa, realizowana w tym samym okresie, staje się tytułem tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zleceniobiorca nie wnioskował o objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi).

Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać do ZUS następujące dokumenty:

Umowa

Rodzaj formularza

Kod tytułu ubezpieczenia

Data zgłoszenia/wyrejestrowania*

Podstawa wymiaru składek**

A

ZUS ZZA

04 11 10

14.03.2016

B

ZUS ZUA

04 11 10

14.03.2016

A, B

ZUS ZWUA

04 11 10

01.07.2016

B

ZUS RCA

04 11 10

2520 zł

A

ZUS RZA

30 00 10

4320 zł

* Dotyczy tylko dokumentacji zgłoszeniowej.

** Dotyczy tylko dokumentacji rozliczeniowej.

Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2c, ust. 4a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 615

● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 652

● § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 pkt 12, pkt 13, załączniki nr 1, 3, 5 12, 13 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 222

Autor: Joanna Stolarska - ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS.

Dołącz do nas na Facebooku!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Badanie stanu trzeźwości w pracy - co się zmieni?
  Badanie stanu trzeźwości w pracy przez pracodawcę jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Nie może on natomiast przeprowadzić kontroli samodzielnie. Jednak ma to ulec zmianie, bowiem trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi. Jak ma wyglądać kontrola trzeźwości pracowników?
  Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
  Sezon urlopowy można uznać za otwarty. Warto więc przypomnieć jakie są zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego.
  Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia
  Czy przejście pracownika na emeryturę uprawnia go do wypłaty należnych świadczeń? Jakich świadczeń może dochodzić pracownik po przejściu na emeryturę?
  Wysokość składek ZUS po zmianie formy opodatkowania za rok 2022
  Polski Ład po zmianach od 1 lipca stwarza podatnikom, którzy rozliczają się liniowo lub ryczałtem, możliwość zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Jakie składki ZUS będą płacili jeśli zdecydują się na taki krok?
  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć
  Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Za czas tej nieobecności przysługuje mu wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. W przypadku stałej pensji obliczenie jest proste. Problem pojawia się, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Jak ustalić podstawę wymiaru i obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?
  Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych
  Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo. Mają więc prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, które omówimy w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytanie, czy pracownik socjalny może korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?
  Czy przy zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego należy też zmienić informację o warunkach zatrudnienia
  Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
  Samopoczucie pracowników a reorganizacja pracy
  Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.
  Służba wojskowa sposobem na unikanie zwolnień z pracy
  Część zatrudnionych wykorzystuje nowe przepisy o służbie wojskowej, by zyskać ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ułatwiają to nieprecyzyjne regulacje.
  Pracownicy skarżą się na upały
  Mnożą się skargi na pracę w upale. Niektórzy piszą, że pracują w „nagrzanych, blaszanych puszkach”
  Polacy popierają strajkujące grupy zawodowe. Aż 61% wierzy w skuteczność protestu. Wyniki badania
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 78% Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy. Jednocześnie 61% badanych wierzy w to, że strajki mogą być skuteczne.
  Obowiązki pracodawców w czasie upałów
  Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.
  Minister Maląg o kontroli trzeźwości pracowników
  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała: W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków.
  10 kroków do sukcesu w procesie rekrutacyjnym
  Czy wiesz, że proces rekrutacji zaczyna się na długo przed bezpośrednimi spotkaniami z kandydatami? Zanim do nich dojdzie menedżer podejmuje szereg działań we współpracy z rekruterem, których celem jest osiągnięcie pożądanego efektu: zatrudnienie osoby, która najlepiej odnajdzie się w zespole i poradzi sobie z zadaniami. Czy są wśród nich tak zwane „must have”? Odpowiedź jest prosta: oczywiście!
  Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą
  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni? - pyta Czytelnik z Radomia.
  Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
  Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.