Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kwota wolna od potrąceń w 2016 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Oszczędności, finanse, pieniądze. Fot. Fotolia
Oszczędności, finanse, pieniądze. Fot. Fotolia
Fotolia
Wysokość potrąceń jest zależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1 850 zł brutto. Ile można potrącić?

Wysokość kwot wolnych od potrąceń ustala się corocznie od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (w 2016 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi ono 1355,69 zł). Nie ma jednej kwoty wolnej od potrąceń. Ustala się ją w zależności od kosztów uzyskania przychodów pracownika i kwoty wolnej od podatku.

Ochrona pracowniczego wynagrodzenia polega na stosowaniu ograniczeń w dokonywaniu potrąceń z różnych tytułów. Tzw. kwoty wolne od potrąceń pozwalają uchronić pracownika przed nadmiernymi zajęciami zarówno ze strony pracodawcy, jak i organu egzekucyjnego. Kwota wolna musi być zagwarantowana jako pewne minimum socjalne zapewniające środki do życia. Wysokość kwot wolnych jest uzależniona od rodzaju egzekwowanej należności.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Potrącenia ustawowe

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne (kary porządkowe) przewidziane w art. 108 ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Powyższych potrąceń dokonuje się w wymienionej kolejności i nie jest do tego potrzebna zgoda pracownika.

Ustalanie kwoty wolnej od potraceń

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% wynagrodzenia minimalnego netto)

75% wynagrodzenia minimalnego netto

przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

90% wynagrodzenia minimalnego netto

przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Kwota wolna nie obowiązuje jedynie przy potrącaniu należności alimentacyjnych. Jednak tu działa granica potrącenia – do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto (art. 87 k.p.).

Wysokość kwot wolnych oblicza się dla każdego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa stawka minimalnej płacy. Kwota wolna odpowiada wynagrodzeniu minimalnemu netto (po odliczeniach podatkowo-składkowych) bądź odpowiedniej jego części w zależności od rodzaju ujęcia.

Polecamy: PIT-y 2015 (książka + CD)

Wynagrodzenie minimalne brutto i netto w 2016 r. (pełny etat, podstawowe koszty uzyskania przychodu, złożony PIT-2)

Wynagrodzenie minimalne w 2016 r.

Brutto

Netto

Drugi rok pracy i kolejne

1850 zł

1355,69 zł

Pierwszy rok pracy

1480 zł

1097,15 zł

Nie ma jednej obowiązującej kwoty wolnej. Wynika to stąd, że są dwie stawki kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy – podstawowe i podwyższone dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości oraz dwie możliwości w zakresie kwoty wolnej w podatku – prawo do niej lub jej brak. W rezultacie są aż cztery kwoty wolne dla różnych kombinacji wskaźników płacowych.

Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2016 r.

Rodzaj potrącenia

z PIT-2

bez PIT-2

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1355,69 zł

1308,69 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1016,77 zł

(1355,69 zł × 75%)

981,52 zł

(1308,69 zł × 75%)

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 k.p.

1220,12 zł
(1355,69 zł × 90%)

1177,82 zł
(1308,69 zł × 90%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1360,69 zł

1313,69 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1020,52 zł

(1360,69 zł × 75%)

985,27 zł

(1313,69 zł × 75%)

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 k.p.

1224,62 zł
(1360,69 zł × 90%)

1182,32 zł
(1313,69 zł × 90%)

Mateusz P. pracuje na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem minimalnym wynoszącym od 1 stycznia 2016 r. – 1850 zł brutto. Ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 2500 zł. W tym roku pracodawca nie może nic ująć na rzecz spłaty wierzyciela. Musi poinformować komornika, że wynagrodzenie dłużnika jest równe kwocie wolnej.

Pracownicy w pierwszym roku pracy

Dla pracowników będących w pierwszym roku pracy, dla których płaca minimalna wynosi 80% pełnej stawki, kwoty wolne również powinny być ustalane od tej wartości. Za takim rozwiązaniem opowiada się Główny Inspektorat Pracy, który w piśmie z 16 października 2007 r. (GPP-416-4560-465/07/PE) potwierdził, że dla tej grupy zatrudnionych należy obliczać kwoty wolne od stawki 80%. GIP uzasadnił, że skoro w Kodeksie pracy użyto sformułowania „minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie odrębnych przepisów”, to należy odnieść się do przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tam wyróżniono wysokość wynagrodzenia dla pracowników będących w drugim i kolejnych latach pracy oraz wynagrodzenie dla pracowników w pierwszym roku pracy. Przeciwnego zdania jest Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy, który propaguje stosowanie jednej, pełnej kwoty minimalnego wynagrodzenia jako kwoty wolnej od potrąceń dla wszystkich pracowników. Co prawda jest to korzystniejsze dla początkujących pracowników, bo pozostawia im wyższą kwotę wolną, ale w praktyce stosowane jest stanowisko GIP. Nie przyjęła się argumentacja resortu, że na każdy rok kalendarzowy ogłaszana jest jedna kwota minimalnej płacy, a dla osób w pierwszym roku pracy wynagrodzenie stanowi tylko jego procent.

Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2016 r. dla pierwszego roku pracy

Rodzaj potrącenia

z PIT-2

bez PIT-2

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1097,15 zł

1051,15 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

822,86 zł

(1097,15 zł × 75%)

788,36 zł

(1051,15 zł × 75%)

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 k.p.

987,44 zł
(1097,15 zł × 90%)

946,04 zł
(1051,15 zł × 90%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1102,15 zł

1056,15 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

826,61 zł

(1102,15 zł × 75%)

792,11 zł

(1056,15 zł × 75%)

Kary pieniężne nałożone na pracownika z art. 108 k.p.

991,94 zł
(1102,15 zł × 90%)

950,54 zł
(1056,15 zł × 90%)

Alina F., absolwentka technikum rolniczego, znalazła pełnowymiarowe zatrudnienie w centrum ogrodniczym. Jest to jej pierwsza praca, więc warunki płacowe zostały ustalone na poziomie 1500 zł brutto, a netto 1111,86 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodów, złożony PIT-2). Pani Alina ma zajęcie komornicze niealimentacyjne z tytułu niespłaconej pożyczki. Kwota wolna wynosi 1097,15 zł i jest to wartość netto od wynagrodzenia minimalnego 1480 zł (w 2016 r.). Przy zachowaniu kwoty wolnej w wysokości 80% powyższego minimum, na poczet pożyczki pracodawca może przekazać 14,71 zł (1111,86 zł – 1097,15 zł). Przyjęcie stanowiska MPiPS i zastosowanie kwoty wolnej w wysokości 1355,69 zł, tj. 100% wynagrodzenia minimalnego netto, oznaczałoby nieściągalność spłat pożyczki.

Potrącenia za zgodą pracownika

Obok potrąceń przymusowych, występują potrącenia dobrowolne, na dokonywanie których pracownik musi wyrazić pisemną zgodę. Jednak zgoda pracownika nie oznacza, że potrącenia mogą być przeprowadzane dowolnie. One również są obwarowane kwotami wolnymi. Wysokość kwot wolnych jest tu zróżnicowana według tego, czy chodzi o należności na rzecz pracodawcy czy innych podmiotów, bo taki obowiązuje podział potrąceń dobrowolnych. I tak, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy (np. raty zakładowej pożyczki, pokrycie niedoborów remanentowych, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia),

2) 80% kwoty określonej w pkt 1 – przy potrącaniu innych należności niż określone wyżej (innych niż na rzecz pracodawcy; np. składka dla związków zawodowych, składka z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie, spłata rat pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej).

Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2016 r. w pierwszym roku pracy

Rodzaj potrącenia

z PIT-2

bez PIT-2

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

877,72 zł (1097,15 zł × 80%)

840,92 zł (1051,15 zł × 80%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

881,72 zł (1102,15 zł × 80%)

844,92 zł (1056,15 zł × 80%)

Należności na rzecz pracodawcy

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

1097,15 zł (1097,15 zł × 100%)

1051,15 zł (1051,15 zł × 100%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

1102,15 zł (1102,15 zł × 100%)

1056,15 zł (1056,15 zł × 100%)

Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2016 r. w drugim i kolejnych latach pracy

Rodzaj potrącenia

z PIT-2

bez PIT-2

Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

1084,55 zł (1355,69 zł × 80%)

1046,95 zł (1308,69 zł × 80%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

1088,55 zł (1360,69 zł × 80%)

1050,95 zł (1313,69 zł × 80%)

Należności na rzecz pracodawcy

Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów

1355,69 zł (1355,69 zł × 100%)

1308,69 zł (1308,69 zł × 100%)

Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

1360,69 zł (1360,69 zł × 100%)

1313,69 zł (1313,69 zł × 100%)

Kwoty wolne odpowiednie do wymiaru czasu pracy

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Taka zasada wynika wprost z art. 871 § 2 k.p. i odnosi się do potrąceń ustawowych. Natomiast w przypadku potrąceń dobrowolnych również ma ona zastosowanie – takie stanowisko zajął GIP w piśmie z 22 lutego 2011 r., GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP. Zatem, zarówno przy potrąceniach przymusowych, jak i dobrowolnych kwoty wolne ulegają zmniejszeniu stosownie do wielkości etatu. Nie są natomiast zmniejszane w przypadku, gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca, np. z powodu nieobecności.

Zadaj pytanie na FORUM!

Można spotkać się z dwiema metodami obliczania kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, gdyż art. 871 § 2 k.p. można dwojako zinterpretować. Według pierwszego sposobu, kwotę wolną stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia netto dla pełnego etatu, zmniejszona proporcjonalnie do odpowiedniej części wymiaru czasu pracy. Przykładowo, podstawowa kwota wolna dla 3/4 etatu wynosi 1016,77 zł (1355,69 zł × 3/4). Według drugiego sposobu najpierw wyznacza się wynagrodzenie minimalne brutto dla danego ułamka etatu, a potem przez potrącenie podatku i składek przechodzi do wartości netto. Przy tej metodzie kwota wolna dla 3/4 wymiaru wynosi 1033,52 zł. Im mniejsza część etatu, tym wyraźniejsza jest różnica między obiema kwotami. Wynika to stąd, że przy niższym wynagrodzeniu składka zdrowotna często przekracza wysokość zaliczki na podatek. Wtedy składkę tę obniża się do poziomu zaliczki. Przy pierwszym sposobie ta zasada nie występuje, dlatego druga metoda jest dla pracownika korzystniejsza, bo daje nieco wyższą kwotę wolną. W praktyce ten sposób się przyjął i jest rekomendowany przez resort pracy.

Antoni K. jest zatrudniony na 1/4 etatu, z wynagrodzeniem 600 zł brutto. Nie złożył oświadczenia PIT-2, więc jego pensja netto wynosi 438,14 zł. Ma zajęcie niealimentacyjne. Kwota wolna wynosi tu 342,17 zł (wynagrodzenie minimalne brutto dla 1/4 etatu – 462,50 zł, a po odliczeniu zaliczki na podatek i składek ZUS – 342,17 zł). Maksymalnie można pracownikowi potrącić 95,97 zł, tak by pozostała kwota wolna (438,14 zł – 342,17 zł). Jednocześnie nie zostanie też naruszona granica potrącenia wynosząca 50% płacy netto pracownika.

Kwota wolna na przełomie roku

W przypadku gdy w 2016 r., zgodnie z terminem płatności, zostanie pracownikowi wypłacone wynagrodzenie należne za 2015 r., stosuje się nowe kwoty wolne, czyli obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., obliczone według wyższego minimalnego wynagrodzenia. Taka zasada również została sformułowana przez Główny Inspektorat Pracy (pismo z 26 stycznia 2011 r., GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Inspektorat wyjaśnił, że obowiązuje kwota wolna od potrąceń według minimalnego wynagrodzenia z roku, w którym ma miejsce wypłata wynagrodzenia, niezależnie od tego, za jaki okres ono przysługuje. Takie podejście zapewnia pracownikowi – dłużnikowi wyższą kwotę gwarantowaną, bo od początku nowego roku wynagrodzenie minimalne zawsze wzrasta, a wraz z nim kwota wolna. Co innego, gdyby np. w styczniu 2016 r. zostało wypłacone – oprócz wynagrodzenia bieżącego lub grudniowego z terminem styczniowym, wynagrodzenie zaległe za 2015 r., wypłacone ze zwłoką. Wówczas do spóźnionego wynagrodzenia należy zastosować jeszcze kwotę z 2015 r.

Wynagrodzenie Romana H. jest zajęte przez komornika. 5 stycznia 2016 r., zgodnie z terminem wypłat w firmie, otrzymał wynagrodzenie za grudzień 2015 r. i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dobowe przepracowane w listopadzie 2015 r. To ostatnie zostało wypłacone z opóźnieniem. Dlatego pracodawca powinien zastosować dwie kwoty wolne – do bieżącego wynagrodzenia z 2016 r., a do zaległego – z 2015 r.

Podstawa prawna:

● art. 871 § 1, § 2, art. 91, art. 92 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268),

● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385).

Dołącz do nas na Facebooku!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?