Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego

Aneta Maj
Pracownik, który ze względu na konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem nie mógł przyjść do pracy, może starać się o zasiłek opiekuńczy. Taka sytuacja miała miejsce z powodu ostatniej powodzi, która spowodowała zamknięcie niektórych żłobków, przedszkoli i szkół. O zasiłek można się też starać, gdy dziecko zachorowało i wymaga osobistej opieki. Ustalenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego często okazuje się trudne w konkretnych sytuacjach, szczególnie w przypadku pracy zmianowej rodziców lub ich niesformalizowanego związku.

O wypłatę zasiłku opiekuńczego mogą się starać nie tylko pracownicy, ale również inne osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Nie ma przy tym znaczenia charakter tego ubezpieczenia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno osobom objętym obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikowi, członkowi spółdzielni), jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność czy chałupnikowi).

Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu nie jest jednak jedynym warunkiem przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego. Muszą zaistnieć inne okoliczności, od których zależą te uprawnienia, np. brak możliwości zapewnienia dziecku opieki. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy niektóre przypadki dotyczące zasiłku opiekuńczego, które w praktyce budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego >>

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem:

 • zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
  – nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  – porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
  – pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
 • w wieku do ukończenia 14 lat – gdy dziecko jest chore.

Gdy dziecko ukończyło 14 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy wymaga ono opieki w czasie choroby. Jednak w tym przypadku ustawa zasiłkowa nie mówi już o uprawnieniach z tytułu opieki nad dzieckiem, lecz nad innym chorym członkiem rodziny. Wiąże się to bezpośrednio ze znacznie niższym wymiarem dni, za które można uzyskać zasiłek opiekuńczy w trakcie roku.

Wiek dziecka warunkuje okres wypłaty zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez limitowany w roku kalendarzowym okres, wynoszący 60 dni na dzieci i 14 dni na członków rodziny. Jednak łączny okres wypłaty zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi i chorymi członkami rodziny wynosi nie 74 dni w roku kalendarzowym, lecz 60 dni. Roczny wymiar dni, za które można otrzymać zasiłek opiekuńczy, wynosi zatem 60 dni – bez względu na liczbę osób uprawnionych do zasiłku i bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

WAŻNE!
Wymiar 14 dni prawa do zasiłku z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny nie jest dodatkowy, ale wchodzi do rocznego 60-dniowego limitu.

Oznacza to, że gdy np. z tytułu opieki nad chorym mężem pracownica otrzyma zasiłek za okres 14 dni, to z tytułu opieki nad dziećmi może starać się o zasiłek za okres uzupełniający do 60 dni, tj. za 46 dni.

Ta zasada w praktyce nie budzi już wątpliwości płatników zasiłku. Wciąż jednak bywają problemy z ustaleniem okresu wypłaty zasiłku w przypadku choroby dziecka, które ukończyło 14 lat. Do ukończenia przez dziecko 14 lat życia, gdy dziecko jest chore, zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem w wymiarze 60 dni, a gdy ukończy ten wiek – tylko 14 dni w roku kalendarzowym. Po ukończeniu przez dziecko 14 lat, w zakresie ustalania okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego stosuje się bowiem zasady dotyczące innych dorosłych członków rodziny.


Problem powstaje przy ustalaniu uprawnień do zasiłku opiekuńczego w roku, w którym dziecko kończy 14 lat. Zasadą jest wówczas to, że w razie choroby dziecka trwającej przed ukończeniem 14. roku życia zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze do 60 dni, a w przypadku choroby powstałej po dacie urodzin – w wymiarze 14 dni (ale tylko do wykorzystania w 2010 r. łącznie 60 dni).

PRZYKŁAD
Dziecko pracownicy urodziło się 2 czerwca 1996 r. W styczniu, marcu i kwietniu 2010 r. pracownica korzystała z opieki nad tym dzieckiem i otrzymała zasiłek opiekuńczy łącznie za 26 dni. Ponownie dziecko chorowało od 14 do 18 czerwca 2010 r. Pracownica otrzyma zasiłek opiekuńczy za cały ten okres (5 dni), ponieważ z tytułu opieki nad dzieckiem, które ukończyło 14 lat, zasiłek przysługuje przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, a maksymalny okres wypłaty zasiłku wynoszący 60 dni nie został w 2010 r. jeszcze wykorzystany. Ponadto w 2010 r. pracownica może jeszcze wykorzystać w razie choroby dziecka 9 dni zasiłku opiekuńczego (bo nie zostanie przekroczony limit 14 ani 60 dni).

PRZYKŁAD
W okresie od 19 do 30 czerwca 2010 r. (12 dni) pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem urodzonym 23 czerwca 1996 r. Wcześniej korzystała z zasiłku opiekuńczego na to dziecko w styczniu, lutym i maju 2010 r. przez okres 52 dni. Z tytułu opieki nad dzieckiem w czerwcu 2010 r. pracownica ma prawo do zasiłku za okres od 19 do 22 czerwca 2010 r. (4 dni), jak na dziecko do ukończenia 14 lat, i za okres od 23 do 26 czerwca 2010 r. (4 dni), jak na dziecko, które ukończyło 14 lat (tj. łącznie za okres 8 dni; do wykorzystania w 2010 r. w sumie 60 dni). Za okres od 27 do 30 czerwca 2010 r. zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, ponieważ 26 czerwca 2010 r. został wyczerpany 60-dniowy limit jego wypłaty na 2010 r.

Zasada limitowanego okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem, które ukończyło 14 lat, dotyczy także sytuacji, gdy z opieki nad tym dzieckiem korzystają oboje rodzice i gdy zasiłek był pobierany także na młodsze dzieci w rodzinie.

PRZYKŁAD
Pracownica ma dwoje dzieci w wieku 8 lat i 15 lat. W lutym, marcu i kwietniu 2010˙r. pracownica korzystała z opieki nad młodszym dzieckiem przez łączny okres 38 dni i otrzymała z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. W maju 2010 r. przez 9 dni chorowało starsze dziecko i opiekę nad nim sprawował ojciec, któremu za ten okres pracodawca wypłacił zasiłek opiekuńczy. Ponownie starsze dziecko chorowało w czerwcu 2010 r. przez 8 dni – wówczas z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy wystąpiła do swojego pracodawcy pracownica, która w czasie choroby tego dziecka sprawowała nad nim opiekę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej w tym przypadku tylko za 5 dni, tj. do wykorzystania 14 dni, ponieważ z tytułu opieki nad dzieckiem, które ukończyło 14 lat, zasiłek przysługuje obojgu rodzicom łącznie przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Opieka nie tylko nad własnym dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Za dziecko uważa się nie tylko dziecko własne ubezpieczonego, lecz także:

 • dziecko małżonka ubezpieczonego,
 • dziecko przysposobione,
 • dziecko obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat, jak i nad dzieckiem chorym w niektórych przypadkach mają zatem nie tylko rodzice biologiczni dziecka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie – na równi matce lub ojcu dziecka >>

Na przykład, przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem na takich samych zasadach należy traktować rodziców dziecka będących w związku małżeńskim, jak i w nieformalnym związku, ale pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

PRZYKŁAD
Pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką swojego dziecka, z którą nie zawarł związku małżeńskiego. Dziecko ma 4 lata i na co dzień pozostaje pod opieką niepracującej matki. W czerwcu 2010 r. matka przebywała przez 2 tygodnie w szpitalu z powodu choroby. W tym czasie dzieckiem opiekował się pracownik. Z tego tytułu ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy otrzyma również ubezpieczony, który nie jest biologicznym rodzicem dziecka, jeśli jest to dziecko jego małżonka.

PRZYKŁAD
Pracownica ma 10-letnią córkę. W styczniu 2009 r. wyszła za mąż za pracownika, który ma 8-letniego syna. W 2010 r. urodziło się ich wspólne dziecko. W tym przypadku pracownica i pracownik mogą starać się zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad każdym z tych dzieci – dzieckiem własnym ze związku przed zawarciem ich małżeństwa, dzieckiem drugiego małżonka i nad dzieckiem, dla którego oboje są rodzicami.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak z tytułu opieki nad dzieckiem drugiego z rodziców, jeżeli z tym rodzicem ubezpieczony nie zawarł związku małżeńskiego.

PRZYKŁAD
Pracownik ma 6-letnią córkę, a jego partnerka, pracownica, z którą pozostaje w konkubinacie, 4-letniego syna. Mają także wspólne dziecko. W tym przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał każdemu z rodziców z tytułu opieki nad dzieckiem własnym i nad dzieckiem wspólnym. Zasiłku nie otrzymają w razie sprawowania opieki nad dzieckiem partnera/partnerki.


Opieka nad dzieckiem w przypadku pracy zmianowej rodziców

Wiele wątpliwości budzą zasady ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat i nad starszym chorym dzieckiem wówczas, gdy rodzice są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej.

Zdrowe dziecko do ukończenia 8 lat

Gdy oboje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej, ale na tych samych zmianach, sami decydują, które z nich będzie opiekować się dzieckiem. Temu rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Gdy oboje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat. W konsekwencji w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem.

PRZYKŁAD
Rodzice 4-letniego dziecka są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej. Ponieważ nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zaopiekować się dzieckiem, pracują na różnych zmianach. W okresie od 17 do 21 czerwca 2010 r. matka dziecka przebywała w szpitalu, ponieważ urodziła kolejne dziecko. Za okres pobytu w szpitalu matki dziecka, ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem.

Jeżeli jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę w systemie zmianowym, zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie za dni, w które dziecko w wieku do ukończenia 8 lat pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej. Zasadę tę stosuje się także w razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko zdrowe do lat 8.

PRZYKŁAD
Dziecko w wieku 6 lat uczęszcza do przedszkola. Matka dziecka jest zatrudniona w godzinach od 8.00 do 16.00, a ojciec w systemie pracy zmianowej (na dwie zmiany). W okresie od 16 do 25 czerwca 2010 r. matka dziecka była chora i nie mogła opiekować się dzieckiem. Jego ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy tylko za te dni z okresu od 16 do 25 czerwca 2010 r., w których miał pracować na drugiej zmianie, ponieważ w tych dniach dziecko pozostawałoby bez opieki.

Chore dziecko do ukończenia 14 lat

W przypadku chorego dziecka (do ukończenia 14 lat), zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom w przypadku, gdy pracują na tych samych zmianach.

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje młodocianej pracownicy >>

Jeżeli natomiast rodzice pracują w systemie pracy zmianowej, ale na różnych zmianach, bądź tylko jedno z nich pracuje na zmiany, to zasiłek opiekuńczy przysługuje za te dni sprawowania opieki, w których:

 • oboje mieli pracować na tej samej zmianie,
 • mieli pracować na różnych zmianach, ale chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy lub wskutek dojazdu (dojścia) do pracy i z pracy.

PRZYKŁAD
Dziecko w wieku 11 lat było chore od 8 do 16 czerwca 2010 r. Jego rodzice są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej w godzinach od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00 i od 22.00 do 6.00. Rodzice dojeżdżają do pracy, a dojazd do pracy i z pracy zajmuje ponad godzinę dziennie. W okresie choroby dziecka zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jednemu z rodziców za dni, w których pracuje na tej samej zmianie co współmałżonek, a także za dni, w których pracuje na innej zmianie, lecz w związku z czasem niezbędnym na dojazd chore dziecko pozostawałoby bez opieki.

Dziadkowie na emeryturze a opieka nad wnukiem

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku opieki nad chorymi wnukami. Jeżeli zatem wnukiem/wnuczką opiekują się dziadkowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego za okres, w którym nie mogli wykonywać pracy zarobkowej z powodu tej opieki.

W tym przypadku musi być spełniony warunek, że z wnukiem/wnuczką musi być prowadzone wspólne gospodarstwo domowe (przynajmniej w tym okresie, gdy była sprawowana opieka) oraz że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy wnukowi/wnuczce mogliby zapewnić opiekę.

Jeżeli jednak dziadkowie są już na emeryturze i nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, to nie ma podstaw prawnych do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad wnukami.

Zasiłek opiekuńczy, gdy dziecko jest w szpitalu

Jeżeli dziecko przebywa w szpitalu, a lekarz leczący stwierdzi, że w procesie leczenia lub rehabilitacji dziecka wskazana jest obecność jednego z rodziców i wystawi z tego tytułu zwolnienie lekarskie od pracy (ZUS ZLA), wówczas ubezpieczonemu przysługuje zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Fakt zapewnienia opieki nad dzieckiem w tym okresie przez personel szpitala nie ma znaczenia.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Pracownicy, której mąż prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek jako taksówkarz, nie przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat, chyba że szczególne okoliczności uniemożliwiają wykonywanie tej działalności wyłącznie poza godzinami pracy pracownicy. (Uchwała Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1987 r., III UZP 59/86, OSNC 1988/2-3/29)
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.