Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

Izabela Kruk
Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka bądź wszczęcia procedury o przysposobienie dziecka. Warunkiem uzyskania prawa do tego zasiłku jest przedstawienie płatnikowi zasiłku niezbędnej dokumentacji. Rodzaj wymaganych dokumentów różni się w zależności od tego, w jakiej sytuacji powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczeni mogą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Również za czas tych urlopów przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Mimo obowiązywania przepisów dotyczących dokumentowania uprawnień do tego świadczenia, istnieją wątpliwości, jakie dokumenty są niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński wypłaca ZUS albo zakład pracy. W obu przypadkach dokumenty do wypłaty zasiłku są takie same. Jednak w przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo konieczne jest złożenie:

 • zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) lub ZUS Z-3a (w przypadku innych ubezpieczonych),
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego – jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego jest ustalane dla pracownika,
 • oświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej – jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego jest ustalane dla innego ubezpieczonego niż pracownik (np. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność).

Zasiłek dla matki dziecka

Najczęściej prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka. Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest wtedy zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu (za okres przed porodem) lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres od dnia porodu).

Zasiłek macierzyńsko-ojcowski >>

Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego, gdy dziecko urodziło się podczas pobytu za granicą, jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, stwierdzające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres po porodzie – przetłumaczone na język polski. Nie ma obowiązku tłumaczenia na język polski zaświadczeń, które zostały wystawione na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w językach urzędowych tych państw(§ 5a i § 13 rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków...).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Korzyści
Zasiłek macierzyński można wypłacić na podstawie nieprzetłumaczonego zaświadczenia lekarza z UE/EOG.

Prawo do zasiłku dla ojca i innych członków rodziny

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka, którego matka zmarła lub które porzuciła. W takiej sytuacji o zasiłek macierzyński zamiast ojca może się starać inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny, który podjął się opieki nad dzieckiem (§ 17b rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków...).

W razie porzucenia dziecka przez matkę prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje na podstawie oświadczenia ubezpieczonego o porzuceniu dziecka.

W przypadku porzucenia lub śmierci matki dziecka konieczne jest złożenie dodatkowo:

 • odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka i okresie, przez jaki przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 1 lutego 2010 r. Z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni (140 dni). Pracownica zmarła po upływie 12 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dziecko wzięła pod opiekę siostra pracownicy, która przerwała zatrudnienie. Przedłożyła swojemu pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie wystawione przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o pełnym okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ opiekunka dziecka przedłożyła w swoim zakładzie pracy pełną dokumentację, będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wymiarze niewykorzystanym przez zmarłą matkę, tj. przez 8 tygodni.


Ubezpieczona matka dziecka po 14 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego po porodzie może zdecydować się na skrócenie okresu jego pobierania. Warunkiem jest wykorzystanie pozostałej części zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka (art. 180 § 5 Kodeksu pracy w zw. z art. 29 ust. 4a ustawy zasiłkowej).

WAŻNE!
Pracodawca skraca okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownicy pod warunkiem, że udokumentuje ona, że dalszą część zasiłku wykorzysta ojciec dziecka.

Wypłata zasiłku dla ojca dziecka następuje na podstawie:

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia, wystawionego przez płatnika zasiłku, o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka i pełnym okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 18 lutego 2010 r. Przysługiwał jej zasiłek macierzyński przez 20 tygodni, tj. do 7 lipca 2010 r. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu i zasiłku pracownica wróciła do pracy. Opiekę nad dzieckiem przejął ojciec dziecka. Okres 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po porodzie upłynął 26 maja 2010 r. Pracownica wystąpiła 5 maja 2010 r. do swojego pracodawcy z wnioskiem o skrócenie urlopu i wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz powiadomiła go o zamiarze podjęcia pracy od 28 maja 2010 r. Do wniosku dołączyła zaświadczenie ojca dziecka, z którego wynikało, że od 28 maja 2010 r. ma on udzielony urlop macierzyński w swoim zakładzie pracy. Ojciec dziecka w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego dostarczył swojemu pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie pracodawcy matki dziecka o okresie wypłaconego jej zasiłku macierzyńskiego oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica, która po urodzeniu dziecka wymaga hospitalizacji, może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek może przerwać najwcześniej po upływie 8 tygodni po porodzie, ponieważ okres tych 8 tygodni jest uznawany za niezbędny, by kobieta „doszła do siebie” po porodzie.

Przez okres, na który kobieta przerwie zasiłek macierzyński z uwagi na pobyt w szpitalu, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka (art. 180 § 61 i § 62 Kodeksu pracy).

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia >>

Dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka są:

 • zaświadczenie o dacie przyjęcia matki dziecka do szpitala,
 • zaświadczenie o okresie przysługującego i wypłaconego jej zasiłku macierzyńskiego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Po wyjściu ze szpitala matki dziecka zasiłek macierzyński znów należy się jej, a nie ojcu dziecka. Do wypłaty zasiłku wymagane jest wówczas zaświadczenie o okresie, za który zasiłek macierzyński został wypłacony ubezpieczonemu ojcu dziecka.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 1 marca 2010 r. i od tego dnia przebywała na urlopie macierzyńskim, który został jej udzielony do 18 lipca 2010 r. (140 dni). Od 1 do 31 maja przebywała w szpitalu. Wystąpiła do pracodawcy o przerwanie urlopu macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu. Za ten okres o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego wystąpił ojciec dziecka. W tym celu złożył swojemu pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o dacie przyjęcia matki dziecka do szpitala oraz zaświadczenie o okresie zasiłku macierzyńskiego przysługującego i wypłaconego matce dziecka. Matka dziecka ponownie wystąpiła do pracodawcy o zasiłek macierzyński 1 czerwca 2010 r. Przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o okresie, za który zasiłek został wypłacony ojcu dziecka oraz zaświadczenie wystawione przez szpital o dacie wypisania jej ze szpitala.

Przyjęcie dziecka na wychowanie

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, która podjęła działania w celu przyjęcia dziecka na wychowanie, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem, że:

 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem – dziecko w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.

Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie następuje na podstawie oświadczenia o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie i zaświadczenia sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie lub przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (zawierającego informację o dacie urodzenia dziecka).

PRZYKŁAD
Pracownica wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie. Do wniosku dołączyła zaświadczenie z sądu, który poświadczył, że pracownica stara się o przyjęcie dziecka. Pracodawca udzielił jej urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 140 dni od dnia wskazanego w zaświadczeniu z sądu opiekuńczego jako dzień wystąpienia z wnioskiem do sądu.


Poród po ustaniu zatrudnienia

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje z zasady z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkiem jest prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli zatrudnienie ustało w okresie ciąży:

 • z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • w wyniku rozwiązania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy.

W tych przypadkach zasiłek macierzyński wypłaca ZUS na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia, zaświadczenia byłego pracodawcy na druku ZUS Z-3 oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (§ 14 rozporządzenia w sprawie określenia dowodów...).

Gdy zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę z powodu ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy, dodatkowo niezbędne jest świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Gdy pracownica w ciąży została zwolniona z pracy z naruszeniem przepisów prawa, ZUS wymaga dodatkowo prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa.

Dodatkowy urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2010 r. osoba, która pobrała zasiłek macierzyński, może starać się o wypłatę dodatkowego zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowy zasiłek macierzyński można otrzymać tylko bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE!
Między okresem wypłaty podstawowego a dodatkowego zasiłku macierzyńskiego nie może być ani jednego dnia przerwy.

Pracownik ubiegający się o dodatkowy zasiłek macierzyński musi wystąpić do pracodawcy o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (z tytułu urodzenia dziecka) albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (z tytułu ubiegania się o przysposobienie dziecka).

Ubezpieczony inny niż pracownik musi wystąpić do płatnika zasiłku z wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku macierzyńskiego. We wniosku wskazuje okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres występuje ubezpieczony ojciec dziecka, a zasiłek macierzyński za podstawowy okres pobrała matka dziecka, ubezpieczony musi złożyć:

 • wniosek zawierający datę zakończenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka oraz
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

PRZYKŁAD
Pracownica, która korzysta z urlopu macierzyńskiego na dziecko urodzone 12 stycznia 2010 r., postanowiła, że chce skorzystać również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 2 tygodni. Złożyła wniosek do pracodawcy 15 maja 2010 r. Pracodawca udzielił jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego na okres 2 tygodni od 1 czerwca do 14 czerwca 2010 r., tj. bezpośrednio po upływie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, który skończył się 31 maja 2010 r.

Czy pracownik łączący korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy ma prawo do zasiłku chorobowego >>

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. W 2010 r. urlop ten przysługuje w wymiarze 1 tygodnia. Ojciec dziecka może go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia (art. 1823 Kodeksu pracy).

Warunkiem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu oraz złożenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Dokumenty niezbędne w celu uzyskania prawa do świadczeń z tytułu rodzicielstwa

* gdy o dodatkowy zasiłek macierzyński występuje ojciec dziecka po wykorzystaniu podstawowego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Podstawa prawna:

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

  Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

  Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

  Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

  Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

  Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

  Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

  Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

  Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

  Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

  Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

  Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

  Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

  Włochy – Dni wolne od pracy 2023

  Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

  Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.