Kategorie

Wykroczenia w prawie pracy

Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia
Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia
Wykroczenie może być popełnione przez praco­dawcę bądź przez osobę działającą w jego imieniu lub każdą inną, która wbrew obowiązkowi nie wyko­nała określonych działań na rzecz pracowników.

Wykroczenie

Definicja podstawowa

 1. Działanie sprzeczne z przyjętymi normami.
 2. Czyn uznawany przez władze administracyjne za społecznie niebezpieczny, ale niebędący prze­stępstwem.

Zobacz również: Kiedy pracodawca łamie prawa pracownicze?

W prawie pracy

Wykroczenie może być popełnione przez praco­dawcę bądź przez osobę działającą w jego imieniu lub każdą inną, która wbrew obowiązkowi nie wyko­nała określonych działań na rzecz pracowników. Wykroczeniami w prawie pracy są:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej, gdy są speł­nione warunki właściwe dla umowy o pracę,
 • niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracow­nikiem umowy o pracę,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpo­wiedzialności porządkowej pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub prze­pisów o uprawnieniach pracowników związa­nych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodo­cianych,
 • nieprowadzenie dokumentacji w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • pozostawianie dokumentacji w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodze­niem lub zniszczeniem,
 • niewypłacanie w ustalonym terminie wynagro­dzenia za pracę lub innego świadczenia przy­sługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracow­nika oraz bezpodstawne obniżanie i potrącanie tego świadczenia,
 • nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu,
 • niewydawanie pracownikowi świadectwa pracy,
 • niewykonywanie podlegającego wykonaniu orze­czenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Ponadto wykroczenie popełnia również ten, kto:

 • będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega prze­pisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgod­ności,
 • wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie speł­niają wymagań dotyczących oceny zgodności,
 • wbrew obowiązkowi stosuje:
 • materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwo­ści dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny nie- oznakowane w sposób widoczny i umożliwia­jący ich identyfikację,
 • substancje niebezpieczne, mieszaniny niebez­pieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie niepo- siadające kart charakterystyki, a także opako­wań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
 • wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwe­go okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrze­nia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo przedsta­wia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlega­jącego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
 • utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywa­nia jej zadań,
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończe­nia przez nie 16. roku życia.

W wynagrodzeniach

Katalog wykroczeń karanych grzywną określa Kodeks pracy w Dziale XIII (Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Grzywna jest wymierzana w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł i grozi osobie, która wbrew obowiąz­kowi m.in.:

 • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodze­nia za pracę lub innego świadczenia przysługu­jącego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracow­nika,
 • bezpodstawnie obniża wysokość tego wynagro­dzenia lub świadczenia albo
 • dokonuje bezpodstawnych potrąceń.

W podatkach dochodowych

Reklama

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbo­we lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbo­we podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez usta­wę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie jest przestępstwem skarbowym ani wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Nie popełnia przestęp­stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jeśli do dokonania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar­bowego wymagane jest nastąpienie określonego w Kodeksie karnym skarbowym skutku, sprawca zaniechania podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe tylko wtedy, gdy ciążył na nim prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi (art. 1 k.k.s.).

Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeże­li kodeks tak stanowi (art. 4 k.k.s.). Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbo­we albo tylko jedno wykroczenie skarbowe. Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu, przypisu­je się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszyst­kich zbiegających się przepisów (art. 6-7 k.k.s.). Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowią­cej jego znamię (art. 10 § 1 k.k.s.). Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo (art. 47 k.k.s.). Środkami karnymi są:

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • przepadek przedmiotów,
 • ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 47 k.k.s.).

Kara grzywny może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej (art. 48 § 1 k.k.s.).

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Przepisy art. 44 § 2-4 i 6-7 k.k.s. stosuje się odpowiednio (art. 51 k.k.s.).

W ubezpieczeniach

Zgodnie z art. 98 ustawy systemowej karze grzyw­ny do 5 tys. zł podlega ten, kto jako płatnik skła­dek albo osoba zobowiązana do działania w imie­niu płatnika:

 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym prze­pisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odma­wia ich udzielenia,
 • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kon­troli,
 • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finanso­wanych z budżetu państwa albo wypłaca je nie­należnie,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z oblicza­niem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubez­pieczeń społecznych,
 • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów mie­sięcznych w przewidzianym terminie,
 • nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego,
 • nie dopełnia obowiązku przekazywania doku­mentów związanych z ubezpieczeniami spo­łecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w for­mie teletransmisji danych w postaci dokumen­tu elektronicznego z aktualnego programu „Płatnik" (z wyjątkiem płatników składek roz­liczających składki za nie więcej niż 5 osób).

Tej samej karze podlega płatnik, który dopuszcza się czynów opisanych powyżej przy opłacaniu skła­dek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów do ZUS.

Polecamy serwis: Obowiązki pracodawcy i pracownika

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?