REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykroczenia w prawie pracy

Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia
Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wykroczenie może być popełnione przez praco­dawcę bądź przez osobę działającą w jego imieniu lub każdą inną, która wbrew obowiązkowi nie wyko­nała określonych działań na rzecz pracowników.

Wykroczenie

Definicja podstawowa

REKLAMA

Autopromocja
 1. Działanie sprzeczne z przyjętymi normami.
 2. Czyn uznawany przez władze administracyjne za społecznie niebezpieczny, ale niebędący prze­stępstwem.

Zobacz również: Kiedy pracodawca łamie prawa pracownicze?

W prawie pracy

Wykroczenie może być popełnione przez praco­dawcę bądź przez osobę działającą w jego imieniu lub każdą inną, która wbrew obowiązkowi nie wyko­nała określonych działań na rzecz pracowników. Wykroczeniami w prawie pracy są:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej, gdy są speł­nione warunki właściwe dla umowy o pracę,
 • niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracow­nikiem umowy o pracę,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpo­wiedzialności porządkowej pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub prze­pisów o uprawnieniach pracowników związa­nych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodo­cianych,
 • nieprowadzenie dokumentacji w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • pozostawianie dokumentacji w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodze­niem lub zniszczeniem,
 • niewypłacanie w ustalonym terminie wynagro­dzenia za pracę lub innego świadczenia przy­sługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracow­nika oraz bezpodstawne obniżanie i potrącanie tego świadczenia,
 • nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu,
 • niewydawanie pracownikowi świadectwa pracy,
 • niewykonywanie podlegającego wykonaniu orze­czenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Ponadto wykroczenie popełnia również ten, kto:

 • będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega prze­pisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgod­ności,
 • wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie speł­niają wymagań dotyczących oceny zgodności,
 • wbrew obowiązkowi stosuje:
 • materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwo­ści dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny nie- oznakowane w sposób widoczny i umożliwia­jący ich identyfikację,
 • substancje niebezpieczne, mieszaniny niebez­pieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie niepo- siadające kart charakterystyki, a także opako­wań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
 • wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwe­go okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrze­nia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo przedsta­wia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
 • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlega­jącego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
 • utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywa­nia jej zadań,
 • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończe­nia przez nie 16. roku życia.

W wynagrodzeniach

Katalog wykroczeń karanych grzywną określa Kodeks pracy w Dziale XIII (Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Grzywna jest wymierzana w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł i grozi osobie, która wbrew obowiąz­kowi m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodze­nia za pracę lub innego świadczenia przysługu­jącego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracow­nika,
 • bezpodstawnie obniża wysokość tego wynagro­dzenia lub świadczenia albo
 • dokonuje bezpodstawnych potrąceń.

W podatkach dochodowych

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbo­we lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbo­we podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez usta­wę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie jest przestępstwem skarbowym ani wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Nie popełnia przestęp­stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jeśli do dokonania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar­bowego wymagane jest nastąpienie określonego w Kodeksie karnym skarbowym skutku, sprawca zaniechania podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe tylko wtedy, gdy ciążył na nim prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi (art. 1 k.k.s.).

Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeże­li kodeks tak stanowi (art. 4 k.k.s.). Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbo­we albo tylko jedno wykroczenie skarbowe. Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu, przypisu­je się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszyst­kich zbiegających się przepisów (art. 6-7 k.k.s.). Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowią­cej jego znamię (art. 10 § 1 k.k.s.). Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo (art. 47 k.k.s.). Środkami karnymi są:

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • przepadek przedmiotów,
 • ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 47 k.k.s.).

Kara grzywny może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej (art. 48 § 1 k.k.s.).

Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Przepisy art. 44 § 2-4 i 6-7 k.k.s. stosuje się odpowiednio (art. 51 k.k.s.).

W ubezpieczeniach

Zgodnie z art. 98 ustawy systemowej karze grzyw­ny do 5 tys. zł podlega ten, kto jako płatnik skła­dek albo osoba zobowiązana do działania w imie­niu płatnika:

 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym prze­pisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odma­wia ich udzielenia,
 • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kon­troli,
 • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finanso­wanych z budżetu państwa albo wypłaca je nie­należnie,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z oblicza­niem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubez­pieczeń społecznych,
 • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów mie­sięcznych w przewidzianym terminie,
 • nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego,
 • nie dopełnia obowiązku przekazywania doku­mentów związanych z ubezpieczeniami spo­łecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w for­mie teletransmisji danych w postaci dokumen­tu elektronicznego z aktualnego programu „Płatnik" (z wyjątkiem płatników składek roz­liczających składki za nie więcej niż 5 osób).

Tej samej karze podlega płatnik, który dopuszcza się czynów opisanych powyżej przy opłacaniu skła­dek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów do ZUS.

Polecamy serwis: Obowiązki pracodawcy i pracownika

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

REKLAMA

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA