reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Forma przekazywania wynagrodzenia pracownikom po 1 stycznia 2019 r.

Forma przekazywania wynagrodzenia pracownikom po 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa. Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych.

2.1. Na czym polegają zmiany

Pobieranie wynagrodzenia, zarówno w formie bezgotówkowej, jak i do rąk własnych, będzie wymagać od nich złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie wymagała takiego wniosku. Wystarczy podanie numeru rachunku. Złożenie wniosku będzie też konieczne przy każdorazowej zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z bezgotówkowej na formę do rąk własnych i odwrotnie. Pomimo wskazanych zmian o wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik.

Pracownik, który nie poda pracodawcy informacji o numerze rachunku płatniczego, a także nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, otrzyma wynagrodzenie za pracę w tej ostatniej formie.

2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Pracodawca w terminie do 21 stycznia 2019 r. musi poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (np. pocztą elektroniczną, wywieszając na tablicy ogłoszeń, przez intranet), o obowiązku:
- podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
- złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W ciągu 7 dni od otrzymania wskazanej informacji pracownik, który pobierał wynagrodzenie do rąk własnych, podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej – dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przypadał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę:

- informacji o rachunku płatniczym pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych, lub
- wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia pracownika do rąk własnych.

Wynagrodzenie do rąk własnych otrzyma też pracownik, który dotychczas dostawał je w tej formie, ale nie poda pracodawcy informacji o rachunku płatniczym lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

2.3. Przygotowanie do zmian

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do formy wypłaty wynagrodzenia za pracę wymaga od pracodawcy – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:

Krok 1. Ustal, kto z pracowników pobierał dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

W pierwszej kolejności należy utworzyć listę pracowników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. pobierali wynagrodzenie w innej formie niż bezgotówkowa i pozostali przy tym wyborze.

Krok 2. Przygotuj wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych i informacji o numerze rachunku płatniczego

Pracodawca, który dotychczas nie wypłacał wynagrodzeń do rąk własnych pracownika, powinien przygotować wzór wniosku o taką wypłatę. Natomiast pracodawcy, którego pracownicy wybrali wyłącznie bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia, zaleca się przejrzenie posiadanych informacji o rachunku płatniczym pracowników w zakresie ich ewentualnej aktualizacji.

Trzeba mieć też na uwadze, że pracownik powinien informować pracodawcęo każdorazowej zmianie rachunku płatniczego. Informację o konieczności zgłaszania zmian warto zawrzeć w treści wzoru powiadomienia o numerze rachunku, którego dokonuje pracownik. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownik może złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (np. e-mailem). Aby identyfikacja elektroniczna takiego wniosku była prawidłowa (faktycznie dotyczyła danego pracownika), rekomenduje się pracodawcy pozyskanie wcześniej adresu e-mail pracownika (np. w kwestionariuszu osobowym), z którego wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk zostanie przesłany zatrudniającemu.
Jeżeli w kontaktach z pracodawcą będzie wykorzystywany wyłącznie służbowy e-mail pracownika, takiego ustalenia (w zakresie pozyskania jego adresu poczty elektronicznej) można nie dokonywać. Należy zauważyć, że wniosek przesłany w formie elektronicznej nie wymaga użycia przez pracownika kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 3. Przygotuj i przekaż informację pracownikom pobierającym dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

Pracodawca do 21 stycznia 2019 r. powinien powiadomić pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Powiadomienie w tym zakresie pracodawca może sporządzić w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznie i podać do wiadomości pracowników. Pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie sporu z pracownikiem mógł udowodnić, że powiadomienie zostało faktycznie dokonane.

Wzór informacji w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Warszawa, 3 stycznia 2019 r.

KrzyMar Spółka z o.o.
00-000 Warszawa
ul. Meduzy 2

Pan Marian Głowacki

Informacja w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Działając na podstawie art. 10 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu jest Pan zobowiązany:
1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pana wynagrodzenie za pracę, albo
2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
W przypadku niepodania przez Pana informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani niezłożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk własnych wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych.
Do niniejszego dokumentu dołączono informację o rachunku płatniczym oraz wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Prezes Zarządu Krzysztof Markowski

Krok 4. Zapewnij pracownikom, którzy wybrali przekazywanie wynagrodzenia do rąk własnych, możliwość odbioru wynagrodzenia w ustalonym terminie jego wypłaty

Pracodawca, którego choćby jeden pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub nie poda numeru rachunku płatniczego i jednocześnie nie złoży wniosku o wypłatę do rąk, powinien zapewnić mu możliwość odbioru wynagrodzenia w sposób wskazany we wniosku, a w razie jego braku – w zakładowej kasie. Wypłatę do rąk można bowiem rozumieć co najmniej dwojako, tj. jako wypłatę wynagrodzenia w zakładowej kasie lub przekazem pocztowym. Zatem najpóźniej w dniu ustalonym u pracodawcy jako dzień wypłaty wynagrodzenia powinno ono być przygotowane do odbioru.

Krok 5. Zaktualizuj, jeżeli to konieczne, informację o warunkach zatrudnienia i przepisy wewnątrzzakładowe

W informacji o warunkach zatrudnienia, do której przekazania jest zobligowany pracodawca na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, należy podać częstotliwość, z jaką w każdym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, we wskazanej informacji powinien też określić miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowe elementy informacji o warunkach zatrudnienia, tj. miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, dotyczą wynagrodzenia przekazywanego do rąk własnych
pracownika. Jeżeli zapis o wyłącznie gotówkowej formie wypłaty wynagrodzenia zawiera informacja o warunkach zatrudnienia przekazana pracownikowi, można ją zaktualizować. Zaleca się tak postąpić, zwłaszcza wtedy, gdy pracownik pobiera wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Aktualizacja może polegać na dodaniu formy bezgotówkowej przekazywania wynagrodzenia i na jednoczesnym pozostawieniu informacji o zasadach przekazywania pensji do rąk własnych, jeśli pracownik w przyszłości zawnioskuje o taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli u danego pracodawcy, u którego funkcjonuje regulamin pracy, ani jeden pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia do rąk własnych, nie oznacza to obowiązku zmiany tych przepisów w zakresie formy przekazywania pensji na wyłącznie bezgotówkową. Pracodawca nie dostosowuje swoich regulacji do aktualnej wśród pracowników sytuacji w tym zakresie. Nie ma bowiem bezwzględnej konieczności przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy. Decyzja o tym nadal należy do pracownika. W razie niezgodności w tej części przepisów wewnątrzzakładowych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy są one nieważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 1–2 Kodeksu pracy).

Z nowych przepisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia wynika, że od 1 stycznia 2019 r. układ zbiorowy pracy nie musi już ustanawiać powszechnej w danym zakładzie zasady przekazywania wynagrodzenia pracownikowi w inny sposób niż do rąk własnych. Będzie to bowiem wynikać z ogólnie obowiązujących regulacji. Przed zmianą przepisów nie było wymogu składania pracodawcy zgody na przekazywanie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych (np. na rachunek płatniczy), jeżeli przewidywał to układ zbiorowy pracy (art. 86 § 3 Kodeksu pracy przed nowelizacją).

Upowszechnienie w ogólnych regulacjach prawa pracy zasady przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy nie powoduje natychmiastowego obowiązku zmiany układu zbiorowego pracy. Pracownicy i tak musieli przekazywać pracodawcy informacje o rachunku płatniczym do dokonywania wypłaty wynagrodzenia. Zatem po 31 grudnia 2018 r. taka praktyka jest nadal prawidłowa. Pracodawca może zaktualizować treść układu przy okazji dokonywania w nim innych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 18 § 1–2, art. 29 § 3, art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
● art. 1 pkt 2, art. 10, art. 13 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357

Artykuł ten jest fragmentem książki Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama