Kategorie

Forma przekazywania wynagrodzenia pracownikom po 1 stycznia 2019 r.

Forma przekazywania wynagrodzenia pracownikom po 1 stycznia 2019 r./fot. Fotolia
fot. Fotolia
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa. Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych.

2.1. Na czym polegają zmiany

Pobieranie wynagrodzenia, zarówno w formie bezgotówkowej, jak i do rąk własnych, będzie wymagać od nich złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie wymagała takiego wniosku. Wystarczy podanie numeru rachunku. Złożenie wniosku będzie też konieczne przy każdorazowej zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z bezgotówkowej na formę do rąk własnych i odwrotnie. Pomimo wskazanych zmian o wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik.

Pracownik, który nie poda pracodawcy informacji o numerze rachunku płatniczego, a także nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, otrzyma wynagrodzenie za pracę w tej ostatniej formie.

2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Reklama

Pracodawca w terminie do 21 stycznia 2019 r. musi poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (np. pocztą elektroniczną, wywieszając na tablicy ogłoszeń, przez intranet), o obowiązku:
- podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
- złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W ciągu 7 dni od otrzymania wskazanej informacji pracownik, który pobierał wynagrodzenie do rąk własnych, podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej – dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przypadał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę:

- informacji o rachunku płatniczym pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych, lub
- wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia pracownika do rąk własnych.

Wynagrodzenie do rąk własnych otrzyma też pracownik, który dotychczas dostawał je w tej formie, ale nie poda pracodawcy informacji o rachunku płatniczym lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

2.3. Przygotowanie do zmian

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do formy wypłaty wynagrodzenia za pracę wymaga od pracodawcy – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:

Krok 1. Ustal, kto z pracowników pobierał dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

W pierwszej kolejności należy utworzyć listę pracowników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. pobierali wynagrodzenie w innej formie niż bezgotówkowa i pozostali przy tym wyborze.

Krok 2. Przygotuj wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych i informacji o numerze rachunku płatniczego

Reklama

Pracodawca, który dotychczas nie wypłacał wynagrodzeń do rąk własnych pracownika, powinien przygotować wzór wniosku o taką wypłatę. Natomiast pracodawcy, którego pracownicy wybrali wyłącznie bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia, zaleca się przejrzenie posiadanych informacji o rachunku płatniczym pracowników w zakresie ich ewentualnej aktualizacji.

Trzeba mieć też na uwadze, że pracownik powinien informować pracodawcęo każdorazowej zmianie rachunku płatniczego. Informację o konieczności zgłaszania zmian warto zawrzeć w treści wzoru powiadomienia o numerze rachunku, którego dokonuje pracownik. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownik może złożyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (np. e-mailem). Aby identyfikacja elektroniczna takiego wniosku była prawidłowa (faktycznie dotyczyła danego pracownika), rekomenduje się pracodawcy pozyskanie wcześniej adresu e-mail pracownika (np. w kwestionariuszu osobowym), z którego wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk zostanie przesłany zatrudniającemu.
Jeżeli w kontaktach z pracodawcą będzie wykorzystywany wyłącznie służbowy e-mail pracownika, takiego ustalenia (w zakresie pozyskania jego adresu poczty elektronicznej) można nie dokonywać. Należy zauważyć, że wniosek przesłany w formie elektronicznej nie wymaga użycia przez pracownika kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 3. Przygotuj i przekaż informację pracownikom pobierającym dotychczas wynagrodzenie za pracę do rąk własnych

Pracodawca do 21 stycznia 2019 r. powinien powiadomić pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Powiadomienie w tym zakresie pracodawca może sporządzić w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznie i podać do wiadomości pracowników. Pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie sporu z pracownikiem mógł udowodnić, że powiadomienie zostało faktycznie dokonane.

Wzór informacji w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Warszawa, 3 stycznia 2019 r.

KrzyMar Spółka z o.o.
00-000 Warszawa
ul. Meduzy 2

Pan Marian Głowacki

Informacja w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia

Działając na podstawie art. 10 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu jest Pan zobowiązany:
1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pana wynagrodzenie za pracę, albo
2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
W przypadku niepodania przez Pana informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani niezłożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk własnych wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych.
Do niniejszego dokumentu dołączono informację o rachunku płatniczym oraz wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Prezes Zarządu Krzysztof Markowski

Krok 4. Zapewnij pracownikom, którzy wybrali przekazywanie wynagrodzenia do rąk własnych, możliwość odbioru wynagrodzenia w ustalonym terminie jego wypłaty

Pracodawca, którego choćby jeden pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych lub nie poda numeru rachunku płatniczego i jednocześnie nie złoży wniosku o wypłatę do rąk, powinien zapewnić mu możliwość odbioru wynagrodzenia w sposób wskazany we wniosku, a w razie jego braku – w zakładowej kasie. Wypłatę do rąk można bowiem rozumieć co najmniej dwojako, tj. jako wypłatę wynagrodzenia w zakładowej kasie lub przekazem pocztowym. Zatem najpóźniej w dniu ustalonym u pracodawcy jako dzień wypłaty wynagrodzenia powinno ono być przygotowane do odbioru.

Krok 5. Zaktualizuj, jeżeli to konieczne, informację o warunkach zatrudnienia i przepisy wewnątrzzakładowe

W informacji o warunkach zatrudnienia, do której przekazania jest zobligowany pracodawca na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, należy podać częstotliwość, z jaką w każdym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, we wskazanej informacji powinien też określić miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowe elementy informacji o warunkach zatrudnienia, tj. miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, dotyczą wynagrodzenia przekazywanego do rąk własnych
pracownika. Jeżeli zapis o wyłącznie gotówkowej formie wypłaty wynagrodzenia zawiera informacja o warunkach zatrudnienia przekazana pracownikowi, można ją zaktualizować. Zaleca się tak postąpić, zwłaszcza wtedy, gdy pracownik pobiera wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Aktualizacja może polegać na dodaniu formy bezgotówkowej przekazywania wynagrodzenia i na jednoczesnym pozostawieniu informacji o zasadach przekazywania pensji do rąk własnych, jeśli pracownik w przyszłości zawnioskuje o taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli u danego pracodawcy, u którego funkcjonuje regulamin pracy, ani jeden pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia do rąk własnych, nie oznacza to obowiązku zmiany tych przepisów w zakresie formy przekazywania pensji na wyłącznie bezgotówkową. Pracodawca nie dostosowuje swoich regulacji do aktualnej wśród pracowników sytuacji w tym zakresie. Nie ma bowiem bezwzględnej konieczności przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy. Decyzja o tym nadal należy do pracownika. W razie niezgodności w tej części przepisów wewnątrzzakładowych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy są one nieważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 1–2 Kodeksu pracy).

Z nowych przepisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia wynika, że od 1 stycznia 2019 r. układ zbiorowy pracy nie musi już ustanawiać powszechnej w danym zakładzie zasady przekazywania wynagrodzenia pracownikowi w inny sposób niż do rąk własnych. Będzie to bowiem wynikać z ogólnie obowiązujących regulacji. Przed zmianą przepisów nie było wymogu składania pracodawcy zgody na przekazywanie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych (np. na rachunek płatniczy), jeżeli przewidywał to układ zbiorowy pracy (art. 86 § 3 Kodeksu pracy przed nowelizacją).

Upowszechnienie w ogólnych regulacjach prawa pracy zasady przekazywania wynagrodzenia na rachunek płatniczy nie powoduje natychmiastowego obowiązku zmiany układu zbiorowego pracy. Pracownicy i tak musieli przekazywać pracodawcy informacje o rachunku płatniczym do dokonywania wypłaty wynagrodzenia. Zatem po 31 grudnia 2018 r. taka praktyka jest nadal prawidłowa. Pracodawca może zaktualizować treść układu przy okazji dokonywania w nim innych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 18 § 1–2, art. 29 § 3, art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
● art. 1 pkt 2, art. 10, art. 13 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357

Artykuł ten jest fragmentem książki Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?